Помагала по математика за 5., 6. и 7. клас


Математика | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
5. клас. Математика
 
 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС, 1325 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

Сборникът е преработен в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2022/2023 г. Структурата на помагалото позволява паралелното използване с избрания учебник с цел да се затвърдят, допълнят и обогатят познанията на учениците.
В началото на всяка от темите са дадени основни понятия и твърдения, след което задачите са подредени по трудност в три групи:
• Чрез задачите от група А се усвояват и затвърдяват основните знания и умения.
Задачите от група Б изискват съобразителност и творческо мислене. Тяхното решаване е гарант за постигане на много добро и отлично владеене и осмисляне на учебния материал.
Задачите от група В са за ученици с изявени способности по математика. Подходящи са за работа във факултативните учебни часове за подготовка за олимпиади и състезания.
След всяка от разглежданите теми са предложени по 2 варианта на тест за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците.
В края на сборника са дадени верните отговори на задачите, упътвания или решения на някои от тях.
Сборникът дава възможност както за отлично усвояване на учебния материал по математика, така и за поетапна подготовка на учениците за НВО след завършен 7. клас.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Новото преработено издание на помагалото „Контролни работи по математика за 5. клас” е :
• съобразено с новата учебна програма по математика за 5. клас, разработена за 170 часа годишно;
• разработено за използване независимо от учебника, по който преподава учителят или се обучава ученикът;
• предназначено за учители с цел подпомагането им при разработване на колективни писмени изпитвания в две групи;
• полезен помощник за учениците при тяхната подготовка за писмено изпитване и за самоконтрол.
Новото помагало съдържа общо 29 писмени работи за контрол и самоконтрол, разработени на три нива и в два варианта, от които:
• 8 кратки контролни работи с времетраене 15 мин (първо ниво);
• 10 кратки контролни работи с времетраене 20 мин (второ ниво);
• 9 едночасови контролни работи (трето ниво), от които една за контрол на Входно ниво и една за контрол на Изходно ниво;
• 2 едночасови класни работи (трето ниво).
За всяка от задачите в предложените писмени работи е посочен съответният брой точки.
За всяка от писмените работи е дадена формула за трансформиране на броя точки в оценка по шестобалната система.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)

Ранната подготовка за националното външно оценяване е гаранция за успех. Затова изберете преработеното ни помагало. То съдържа:
• тестове, които следват темите от учебната програма и са съобразени с формата на НВО след 7. клас;
• верните отговори и критерии за оценяване в края на помагалото – възможност за самооценка на учениците;
• лист за отговорите – изгражда навици и умения за работа с тест.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Невена Чардакова, Диана Стефанова)

Помагалото за избираемите учебни часове за 5. клас е преработено в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2022/2023 учебна година. То съдържа 31 разработени урока. Част от задачите, които са компоненти при решаването на други задачи или с които се описва даден алгоритъм, са решени или са с упътване. Рубриката „Допълнителни задачи” във всеки урок позволява той да се предвиди за повече от 1 учебен час, в зависимост от заложения в учебния план брой часове седмично. Уроците завършват с рубриката „Проверявам какво знам” със задачи за самостоятелна работа. Отговорите на тези задачи са дадени в края на помагалото.
Помагалото:
• дава възможност не само да се затвърди, но и да се осмисли и надгради учебният материал;
• подпомага формирането на логическо и критично мислене и умения за наблюдателност и съобразителност;
• използва различни средства за онагледяване – таблици, схеми, графики и др.;
• предлага различни методи за решаване на задачи – изчерпване на всички възможности; определяне дали едно твърдение е вярно „винаги”, „никога” или „понякога”; преценяване на рационалност и др.

 

КАКВО НАУЧИХ В ТОЗИ ЧАС ПО МАТЕМАТИКА? ИЗХОДНИ БИЛЕТИ ЗА 5. КЛАС
(Елица Вълчанова)

Новото помагало включва задачи за проверка на усвоените знания и умения от учениците в края на всеки урок за нови знания под формата на изходни билети. Необходимото време за решаване е 3 – 4 минути.
Всеки билет съдържа:
• заглавие на съответния урок за нови знания;
• задачи, с които се проверяват основните знания и умения, които трябва да бъдат усвоени в урока;
• кратка рецензия, в която учителят отбелязва усвоените знания и умения от ученика;
• самооценка от ученика;
• място за подпис на родител.
Изходните билети са разработени в помощ на:
учителя – получава обратна връзка в края на часа за нивото на усвояване на новия учебен материал както на целия клас, така и на всеки ученик;
ученика – обобщава и затвърдява новите знания и умения, които е придобил по време на урока, и своевременно установява евентуални свои пропуски;
родителя – предоставя му се възможност да проследява ежедневно напредъка на своето дете.

 

ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Иванова, Таня Стоева)

Преработената в съответствие с новата учебна програма книга предлага 35 задачи, които илюстрират практическото приложение на математиката в реалния живот и развиват логическата и четивната грамотност на учениците. Структуриран е така, че по темите да може да се работи едновременно с изучаването им в училище.
Помагалото дава възможност учениците да научат:
– защо според часовниците на летищата полетът от Рейкявик до София продължава с 6 h повече от полета от София до Рейкявик;
– пестим ли гориво при висока скорост на движение по магистрала;
– че цветчетата на маслодайната роза се разтварят рано сутрин и живеят само един ден. Те трябва да бъдат откъснати до 11 ч. сутринта;
– какви са разстоянията между станциите на софийското метро, и т.н.
То може да бъде използвано както в задължителните, така и в избираемите и факултативните учебни часове.
Приложените отговори, упътвания и решения дават възможност за самопроверка.
Математиката е едновременно полезна и забавна, когато зад пресмятанията стоят игрови ситуации. Уверете се сами!

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, доц. д-р Юлия Нинова) 

Справочникът е за всички ученици от 5. до 7. клас включително.
Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

 

Новите тетрадки предлагат:
• разнообразни по съдържание и формат задачи с тренировъчен характер към всяка тема;
• различни схеми, таблици и други графични средства;
• игра „Математическа щафета” към уроците за обобщение – систематизира и затвърдява знанията по забавен начин;
• текстови задачи, които показват приложимостта на математическите знания в различни житейски ситуации;
• две примерни теми за класна работа.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

 

Новите тетрадки:
• са предназначени за обучение и самоподготовка на учениците;
• включват разнообразни по съдържание и формат задачи, които имат тренировъчен характер;
• дават възможност за практическо приложение на знанията;
• са обогатени със задачи от сродни научни дисциплини и от житейски ситуации.

 
 

Математика | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас

 
6. клас. Математика
 
 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС, 1350 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Николина Петрова)

Сборникът е преработен в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2022/2023 г. Структуриран е така, че да може да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище.
Всяка тема предлага:
• кратка справочна част с основните понятия и твърдения;
• впечатляващо количество задачи с различна степен на трудност, подредени в три групи. Чрез задачите от група А се усвояват и затвърдяват основните знания и умения. Задачите от група Б са предназначени за постигане на много добро и отлично владеене и осмисляне на учебния материал. Задачите от група В са за ученици с изявени способности по математика. Подходящи са за работа във факултативните учебни часове за подготовка за олимпиади и състезания.
• 2 варианта на тема за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците.
В края на сборника са дадени верните отговори на задачите, упътвания или решения на някои от тях.
Сборникът дава възможност както за отлично усвояване на учебния материал по математика, така и за поетапна подготовка на учениците за НВО след завършен 7. клас.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Преработеното помагало е разработено в помощ на учителите при изготвяне на теми за текущ или финален контрол по математика за 6. клас. Форматът на контролните работи съответства на формата на теста за националното външно оценяване по математика за 7. клас.
Сборникът включва:
• 12 кратки контролни работи на първо ниво с времетраене 15 мин, съдържащи 4 задачи;
• 9 кратки контролни работи на второ ниво с времетраене 20 мин, съдържащи 6 задачи;
• 11 теми за едночасови контролни и класни работи, съдържащи 12 задачи.
Всички контролни и класни работи са разработени в два варианта, включващи формула за трансформиране на броя точки в оценка.
Сборникът е предназначен:
 за учителя с цел подпомагането му при контрола и оценката на учениците;
 за учениците с цел подпомагането им при самоподготовката и самооценката на придобитите знания и умения.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)

Преработеното помагало в съответствие с новата учебна програма за 6. клас, която влиза в сила от учебната 2022/2023 г., съдържа 8 теста. Те са съобразени с формата на националното външно оценяване след 7. клас. Всеки тест съдържа 23 задачи, разпределени в две части.
Първата част се състои от:
• 18 задачи с по четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• 2 задачи с кратък числов или символен отговор.
Втората част съдържа 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да напишат пълните решения на задачата.
За всеки тест има лист за отговорите, което ще допринесе за изграждане на навици и умения за работа с тест.
Помагалото е подходящо и за самостоятелна работа на учениците и дава възможност не само да направят самооценка на придобитите знания и умения, но и да отстранят пропуските в знанията си. За целта в края на помагалото са дадени верните отговори и критериите за оценяване.
Ранната подготовка за националното външно оценяване е гаранция за успех.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Ганка Желязкова)

Помагалото за избираемите учебни часове за 6. клас е преработено в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2022/2023 учебна година. То съдържа 32 разработени урока. Урок 31 е допълнителен и е предназначен за ученици с изявени наклонности по математика. Част от задачите, които са компоненти при решаването на други задачи или с които се описва даден алгоритъм, са решени или са с упътване. Рубриката „Допълнителни задачи” във всеки урок позволява той да се предвиди за повече от 1 учебен час, в зависимост от заложения в учебния план брой часове седмично. Уроците завършват с рубриката „Проверявам какво знам” със задачи за самостоятелна работа.
Помагалото:
• дава възможност не само да се затвърди, но и да се осмисли и надгради учебният материал;
• подпомага формирането на логическо и критично мислене и умения за наблюдателност и съобразителност;
• използва различни средства за онагледяване – таблици, схеми, графики и др.;
• предлага различни методи за решаване на задачи – изчерпване на всички възможности; определяне дали едно твърдение е вярно „винаги”, „никога” или „понякога”; преценяване на рационалност и др.

 

ОЧАКВАЙТЕ!
ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС

(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова)

Задачите в помагалото:
• илюстрират практическото приложение на математиката в реалния живот;
• развиват логическата и четивната грамотност на учениците.
В помагалото са включени отговори, упътвания и решения, които дават възможност за самопроверка.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Таня Стоева, Мария Лилкова)

 

Новите тетрадки предлагат:
• разнообразни по съдържание и формат задачи с тренировъчен характер към всяка тема;
• различни схеми, таблици и други графични средства;
• игра „Математическа щафета” към уроците за обобщение – систематизира и затвърдява знанията по забавен начин;
• текстови задачи, които показват приложимостта на математическите знания в различни житейски ситуации;
• две примерни теми за класна работа.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

 

Новите тетрадки:
• са предназначени за обучение и самоподготовка на учениците;
• включват разнообразни по съдържание и формат задачи, които имат тренировъчен характер;
• дават възможност за практическо приложение на знанията;
• са обогатени със задачи от сродни научни дисциплини и от житейски ситуации.

 

Математика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас

 
 
7. клас. Математика
 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1820 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Таня Стоева, Елена Маринова, Зорница Кънева, Николина Петрова)

Сборникът е преработен в съответствие с актуалната учебна програма и предлага 1820 задачи, подредени тематично. Структуриран е така, че да може да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище. С помощта на интересни идеи се развиват съобразителността, творческото и логическото мислене на учениците.
Подборът и разнообразният формат на задачите и примерните тестове за проверка на знанията дават възможност не само за усвояване и затвърдяване на учебния материал, но и за успешна подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване.
Диференцирането на задачите в 3 групи по трудност дава възможност за успешно използване на сборника както в задължителните, така и в избираемите и факултативните учебни часове.

 
 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Христова)

Сборникът е ценно помагало за учителите при изготвянето на писмени изпитвания по математика за 7. клас. Той е разработен по подобие на едноименните му сборници за 5. и 6. клас от същия авторски колектив.
Форматът на контролните работи съответства на формата на теста за НВО по математика в края на 7. клас. Той е съобразен с възрастовите особености на учениците, с държавните образователни стандарти за съдържание и оценяване и с времевото ограничение от един учебен час.
Контролните работи са в съответствие по тематика и предвидени часове за контрол и оценка с примерното годишно разпределение на авторския колектив на учебника по математика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс”. Съдържателно те отговарят на учебната програма и успешно могат да се използват при обучението по математика независимо от избрания учебник и издателство.
Темите за писмени работи са разработени на три нива, по два варианта (съответно ниво А – с времетраене 10 мин, ниво Б – 20 мин, и третото ниво – 11 контролни работи, всяка с времетраене един учебен час, като две от тях са съответно входно и изходно ниво и две са класни работи, предвидени за първия и за втория учебен срок). Използвана е единна номерация в съответното ниво.
За всяко ниво е дадена формула за трансформиране на броя на точките в оценка по шестобалната система.
Сборникът е подходящо помагало и за учениците при тяхната самоподготовка за предстоящи писмени изпитвания или за самооценка на придобитите базисни знания и умения по математика в края на дадена тема или след завършен раздел. Близкият до учениците формат на контролни работи и предложените отговори и критерии за оценяване в края на сборника са добър помощник на учениците при установяване на допуснатите пропуски и тяхното своевременно отстраняване.
Предложената формула за трансформиране на броя на точките в оценка по шестобалната система е добър ориентир за това доколко са покрити очакваните резултати.
Входният и изходният тест са мерило за успешен старт и достоен финал по математика в 7. клас.

 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС

(Боянка Савова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов) 

Помагалото за текуща подготовка ще осигури на седмокласниците целогодишна работа с тестове за успешно представяне на външното оценяване по математика, тъй като може да се използва от началото на 7. клас.
Сборникът съдържа 40 теста, изградени по последния модел на МОН за националното външно оценяване по математика в 7. клас за учебната 2019/2020 г.:
18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.
Първите тестове в помагалото обхващат преговорни теми от 5. и 6. клас, а в следващите тематиката постепенно се разширява с нови теми от програмата по математика за 7. клас. Последните тестове са предназначени за интензивна подготовка непосредствено преди външното оценяване и покриват целия учебен материал за 5., 6. и 7. клас. В края на всеки тест са посочени верните отговори и примерни решения на последните 3 задачи.

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН ВАРИАНТ ОТ 2019/2020 Г.

(Юлия Нинова, Диана Раковска, Снежинка Матакиева) 

Сборникът е предназначен за финална нетематична подготовка на седмокласниците. Съдържа 12 теста, разработени по последния модел на МОН за националното външно оценяване по математика в 7. клас за учебната 2019/2020 г.:
– 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
– 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
– 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.
Сборникът съдържа отговори на тестовете и решения на част от задачите.

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, доц. д-р Юлия Нинова) 

Справочникът има за цел да подпомага учители, ученици и родители. Той съдържа:
– определенията на математическите понятия;
– основни теореми и твърдения, изучавани от 5. до 7. клас;
– азбучен указател;
– използваните гръцки и латински означения.
Справочникът е разработен в пълно съответствие с новите учебни програми по математика за тези класове, съгласно държавните образователни изисквания. Чрез работата с него под ръководството на учителя или самостоятелно ученикът придобива умение да използва справочна литература.
Синтезираните знания и удобният апарат за ориентиране чрез азбучен указател улесняват работата на ученика през трите прогимназиални класа и при опресняването на знанията за Националното външно оценяване в края на 7. клас.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Любка Раденкова)

Учебната тетрадка е преработена в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2023/2024 г.
За всяка тема от разделите „Цели изрази”, „Уравнения” и „Основни геометрични фигури” са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Поставени са акценти върху същността на съответното знание, като са олекотени техническите пресмятания при решаване на задачите.
Тетрадката предлага:
• различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците;
• стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но и се изграждат умения за правилно записване и подреждане на решенията;
• текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации;
• примерна тема за класна работа;
• в края на всяка тема към урок „Подготвям се за НВО” – задачи, давани на НВО по математика, което ще подпомогне успешното представяне на учениците на този важен изпит.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

Учебната тетрадка е преработена в съответствие с новата учебна програма по математика, която е в сила от 2023/2024 г.
За всяка тема от разделите „Цели изрази”, „Уравнения” и „Основни геометрични фигури” са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Поставени са акценти върху същността на съответното знание, като са олекотени техническите пресмятания при решаване на задачите.
Тетрадката предлага:
• различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците;
• стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но и се изграждат умения за правилно записване и подреждане на решенията;
• текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации;
• примерна тема за класна работа;
• в края на всяка тема към урок „Подготвям се за НВО” – задачи, давани на НВО по математика, което ще подпомогне успешното представяне на учениците на този важен изпит.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Любка Раденкова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Тя разширява и задълбочава знанията, свързани с разделите „Начален преговор”, „Цели изрази”, „Уравнения” и част от „Основни геометрични фигури”. Включени са разнообразни тренировъчни задачи, които дават възможност за различни стилове на учене.
Тетрадката съдържа и текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации, като на някои от тях са дадени стъпките за решаване, с което се улеснява усвояването на знанията за моделиране с линейни уравнения.
Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за систематизиране на знанията и уменията на учениците. С помощта на интересни идеи се развиват съобразителността и творческото и логическото мислене на учениците. Към някои от уроците за обобщение е предложена игра „Математическа щафета”, чрез която по забавен начин се систематизират и затвърдяват знанията и уменията на учениците. За да се актуализират знанията, придобити през първия учебен срок, е предложена примерна тема за класна работа.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката в къщи.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Тя разширява и задълбочава знанията, свързани с разделите „Основни геометрични фигури – триъгълник”, „Еднакви триъгълници”, „Неравенства”, „Успоредник”, „Елементи от вероятности и статистика” и „Построения с линия и пергел”.
Съдържа разнообразни тренировъчни задачи, подходящи за различни учебни дейности. Дадени са стъпките за решаване на някои от тях, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но се изграждат и умения за правилно записване и подреждане на решенията. Използвани са различни схеми, таблици, графики, диаграми и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците.
За да се актуализират знанията на учениците, свързани с темите „Еднакви триъгълници” и „Неравенства”, е предложена примерна тема за класна работа.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката в къщи.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Тетрадка №1 е първата от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс”. Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
Номерата на уроците са в съответствие с тези на учебника. Включените задачи са разнообразни по съдържание и формат и са съобразени с възрастовите особености на учениците, като са разработени на разбираем и достъпен език и са предназначени да подпомогнат обучението и самоподготовката на учениците. Предвидено е достатъчно място за решаването на алгебрични и геометрични задачи, както и за чертежи, схеми и диаграми. Практическите задачи демонстрират приложимостта на новия учебен материал и мотивират необходимостта от неговото изучаване.
Тетрадката обхваща начален преговор от 6. клас и учебно съдържание по математика за 7. клас по темите „Цели изрази”, „Уравнения” и „Основни геометрични фигури”. В края на всяка тема са предложени тестови задачи в два варианта, по формата на Националното външно оценяване по математика в края на 7. клас, които включват: задачи с избираем отговор, задачи, на които ученикът трябва да напише само правилния отговор, и такива, за които трябва да се напише решението. Тези задачи са подходящи за самоподготовка и самооценка. В тетрадката са предложени и варианти на контролни работи.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева)

Тетрадка №2 е втората от двете учебни тетрадки, които са част от учебния комплект за обучение по математика за 7. клас на издателство „Просвета Плюс”. Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
Уроците в тетрадката са продължение на съответните уроци в учебника. Включените задачи може да се използват за затвърдяване на учебното съдържание по математика. Предложени са задачи с различно съдържание и формат. Практическите задачи разкриват връзката на изучавания учебен материал с живота и реалността. Чрез решаването на задачите, свързани със затвърдяване на правилата, се постига добра математическа грамотност и се формира речевата култура. Предоставено е свободно място за писане и чертане към задачите.
Тетрадката съдържа учебно съдържание по математика пза 7. клас по темите „Основни геометрични фигури”, „Еднакви триъгълници”, „Неравенства”, „Успоредник” и „Елементи от вероятности и статистика”. В края на всяка тема са предложени тестови задачи в два варианта, по формата на Националното външно оценяване по математика в края на 7. клас. Тези задачи са подходящи за самоподготовка и самооценка. В тетрадката са предложени и варианти на контролни работи.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Съдържа разнообразни задачи по темите:
– Начален преговор;
– 1. Цели изрази;
– 2. Уравнения;
– 3. Основни геометрични фигури.
Предвидено е достатъчно място за решаването на алгебрични и геометрични задачи, както и за чертежи, схеми и диаграми. Задачите от рубриката „Тестови задачи“ подпомагат учениците в тяхната самоподготовка и самооценка на постигнатото по математика.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Предвидена е за затвърдяване на темите от учебника:
– 3. Основни геометрични фигури;
– 4. Еднакви триъгълници;
– 5. Неравенства;
– 6. Успоредник;
– 7. Елементи от вероятности и статистика;
– 8. Построения с линия и пергел.
Може да се използва както в учебния час, така и за домашна работа. Чрез решаването на задачите, свързани със затвърдяване на правилата, се постига добра математическа грамотност и се формира речевата култура. Предоставено е свободно място за писане и чертане към задачите. Тестовите задачи са прекрасно средство за самооценка.

 
 

Математика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: