Помагала за 4. клас


4. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Румяна Танкова, Ваня Иванова, Станимира Мушакова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Помагалото обхваща цялостната подготовка за постигане на очакваните резултати от обучението в четвърти клас и отговаря напълно на изискванията на актуалната учебна програма. Предназначено е за работа в избираемите учебни часове. Помагалото осигурява:

– допълнителни възможности за затвърдяване на знанията по български език и литература;
– учебни задачи, които съдействат за по-добро усвояване на книжовните норми и правилна употреба на българския език;
– повишаване на грамотността на четвъртокласниците;
– усъвършенстване на умението да се съчинява кратък текст с опора на въпроси и думи;
– подготовка за успешно представяне на националното външно оценяване в края на 4. клас.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото съдържа разнообразни езикови, речеви и литературни задачи. Работата с него ще помогне на четвъртокласниците:
– да затвърдят и усъвършенстват езиковите знания и правописните и пунктуационните си умения;
– да четат и разбират достъпни художествени и нехудожествени текстове; да усвоят полезни умения за съставяне на текстове;
– да се подготвят успешно за националното външно оценяване в края на 4. клас.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 4. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е част от познатата и харесвана от началните учители поредица „Езикови задачи”. То е преработено така, че да отговоря на актуалната учебна програма за 4. клас. Съвместимо е с всички учебници по български език и литература. Предназначено е за работа в клас, за самоподготовка, за часовете по избираема или факултативна подготовка.
Авторите са дългогодишни учители в начален етап, които отлично познават възрастовите особености и способности на четвъртокласниците. Упражненията и задачите дават възможност на учителя да прилага различни форми – диференцирана, групова, фронтална и др.
Темите са разработени на разтвор и съдържат разнообразни задачи, които развиват компетентностите, заложени в учебната програма по български език и литература и интегрират знания от други учебни дисциплини. Те дават възможност учениците да затвърдят и усъвършенстват уменията си да говорят и пишат книжовно, да четат с разбиране и да създават собствен текст. Задълбочават знанията за строежа на езика, езиковите и речевите единици, правописните, пунктуационните и граматичните норми.
Авторите залагат на игровите похвати, които:
– ангажират вниманието на ученика;
– стимулират познавателната активност;
– развиват емоционалната интелигентност.
Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС

(Радостина Тонева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учебното помагало е преработено в съответствие с новата програма по български език и литература за 4. клас от 2017 година. Може да се използва успешно в часовете по самоподготовка при целодневно обучение или за домашна работа вкъщи. Има за цел да актуализира, упражнява и затвърдява новите знания за основни езикови понятия и правила. Задачите съчетават дидактически и игрови елементи, което прави заниманията полезни и приятни за децата. Подпомага тяхната подготовка за външното оценяване в края на 4. клас.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.


Помагалото е част от комплект със самостоятелни работи за всеки клас от началното училище. То съдържа 10 самостоятелни работи по теми, които съответстват на очакваните резултати от новата учебна програма по български език и литература за 4. клас, в сила от учебната 2019 – 2020 г. Задачите в помагалото са в съответствие с изпитния формат на националното външно оценяване.
Всяка самостоятелна работа се състои от четири задачи:
– задача за четене на кратък текст с проверка на разбирането чрез въпроси с избираем и свободен отговор;
– тестови задачи по български език;
– диктовка на текст с ясни и точни критерии за оценка на резултатите от нея;
– речева задача за съставяне на текст чрез визуални и словесни опори (ключови думи, серия от въпроси, начало на изречения и др.).
Втората част на помагалото съдържа таблици, които позволяват на учителя бързо и лесно да определи резултатите от изпълнението на всяка от самостоятелните работи. Предложени са по 3 таблици:
– първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката;
– втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа;
– третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.
Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ характер и стимулира стремежа на четвъртокласника към по-висок резултат.
Помагалото може да се използва за самостоятелна дейност на ученика – под формата на упражнения за затвърдяване на наученото. Самостоятелните работи са стъпка в подготовката му за националното външно оценяване, а резултатите от тях го ориентират в постигнатото по съответната тема.
Помагалото улеснява дейността на учителя, тъй като му осигурява готов инструментариум за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението по български език и литература в 4. клас независимо от учебника, по който работи. То може да послужи успешно и на родители, които биха искали да проследяват системно напредъка на своите деца при усвояването на учебния материал.

 

ДИКТОВКИ ЗА 4. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото „Диктовки за 4. клас” е съобразено с изискванията на актуалната учебна програма по български език и литература на МОН и може да се използва към всички учебници. Съдържа разнообразен материал за диктовки – думи, изречения и текстове, като акцентът е върху правописните трудности. Предложените текстове за диктовки са разнообразни по жанр и са свързани с теми от живота на съвременното дете. Задачите стимулират творческата активност на учениците, повишават правописната им култура и стимулират интереса им към изучаването на българския език. Ако задачата съдържа думи или изречения, а не текст, в зависимост от времето, с което разполага учителят в учебния час, той може да издиктува само част от тях.
Помагалото е ценен помощник както за учителите, които преподават в 4. клас, така и за родителите на четвъртокласници, които желаят да работят допълнително с децата си вкъщи.

 

21 ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Поли Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото следва модела на МОН за националното външно оценяване по български език и литература от 2019 г.

СЪДЪРЖА:

– 21 теста по български език и литература по модела на МОН за външното оценяване – 11 тренировъчни теста по теми от учебното съдържание и 10 изпитни варианта
– диктовки до 60 думи
– езикови тестове с избираем отговор
– разнообразни по жанр и тематика текстове за четене с разбиране и тестови задачи към тях с избираем и свободен отговор
– творчески задачи за създаване на кратки текстове, състоящи се от 3 до 5 изречения.
– подробни указания за оценяване
– верни отговори на задачите.
Всеки тест е разположен на лист, който може да се отдели от книжното тяло и да се сложи в портфолиото на ученика.

СЛУЖИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА:

– уменията за прилагане на основни правописни правила
– базови знания за строежа на езика, езиковите и речевите единици
– уменията за четене и разбиране на текстове в различен жанр
– уменията за създаване на текстове с определена комуникативна цел.

Помагалото е подходящо за целогодишна подготовка за националното външно оценяване.
Оценителната част е подробно разработена, като подходът за оценяването на диктовките е авторски. Тя съдържа общи насоки за оценяване на писмените работи и индивидуална оценъчна карта за всеки тест, в която се записват и сумират резултати от отделните части на изпита на конкретния ученик. Удобно и лесно се изчислява общият брой точки. По предложената скала те може да се приравнят в оценка по шестобалната система. Това дава възможност тестовете да се използват и за текущо оценяване, което може да стане в задължителните часове, определени за провеждане на самостоятелни работи, или в часовете по ИУЧ или ФУЧ. Макар че учебният час е с продължителност 40 минути, а изпитът ‒ с времетраене 60 минути, обемът на писмените работи е дозиран така, че учениците да успеят да изпълнят задачите в рамките на учебния час. Помагалото е подходящо и за тренировъчни упражнения в часовете за самоподготовка в училище или за домашна работа вкъщи. То е чудесна възможност за допълване на портфолиото на ученика.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Пенка Димитрова, Невена Петрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учебното помагало включва 12 теста по новия модел за национално външно оценяване след 4. клас по български език и литература от учебната 2019/2020 г. Всеки тест се състои от 3 части, които съдържат различен брой задачи:
– първа част: диктовка и 10 езикови задачи с избираем отговор;
– втора част: текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. Включени са както художествени, така и нехудожествени текстове: фолклорни и авторски приказки, текстове от детски енциклопедии, анотация на детска книга, инструкция за домакински уред, указание за детска игра;
– трета част: задача с творчески характер за създаване на кратък текст с обем 3 – 5 изречения по зададена тема, по картина и ключови думи, задача за редактиране. Към всеки тест е предложена детайлна система от критерии и показатели за оценяване, която изцяло покрива очакваните резултати в края на 4. клас. В помагалото са включени и листове за отговорите на учениците, конструирани по новия модел за националното външно оценяване.
За да бъдат улеснени учениците при подготовката си за НВО, в края на помагалото има приложение за бърз преговор на овладените езикови, речеви и литературни понятия и компетенции.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 4. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(Тина Велева, Стоян Иванов)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

„Четене с разбиране” за 4. клас е продължение на идеята за ранна подготовка за НВО по български език и литература, който е заложен в помагалата за предходните класове. Помагалото е разработено изцяло по формата за НВО и съдържа 22 теми, които ще помогнат на учениците да придобият основни умения за четене и разбиране на текста.
Тестовите въпроси в затворен и отворен формат представляват единен комплекс, който развива стратегиите за четене на учениците. Подбраните познавателни и художествени текстове ще предизвикат интерес у децата и ще ги провокират да научат нови и интересни факти.
Задачите към текстовете са с различна степен на трудност и измерват познавателните умения за:
• намиране и извличане на факти и действия от представената информация;
• тълкуване и правене на изводи от съдържанието;
• обобщаване на идеи и оценка на стила и структурата на съдържанието;
• трансформиране и създаване на текст.
В помагалото са поместени отговорите на задачите по всички теми, което е отлична възможност за самопроверка от учениците. Листът за отговори отговаря на форма̀та и ска̀лата за оценяване на МОН.

 

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА 4. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА
(Даниела Йорданова, Марта Николова, Севдалина Георгиева, Бистра Димитрова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учебното помагало за националното външно оценяване в края на 4. клас съдържа тестове по български език и литература и математика. Разработено е в две части:
тренировъчни тестове – за текуща диагностика и проследяване на нивото на овладяване на учебното съдържание по БЕЛ и математика през годината;
изпитни тестове – за работа към края на учебната година върху цялото учебно съдържание по БЕЛ и математика.
Всяка част съдържа по 5 теста по БЕЛ и по математика, които са разработени по актуалния формат на МОН за националното външно оценяване в 4. клас. След всеки тест е приложена бланка за отговори.
Всички тестове в помагалото са разработени в два равностойни варианта.
В края на помагалото ще намерите:
• към тестовете по БЕЛ:
   – всички текстове за диктовка от тестовете по БЕЛ;
   – критерии за оценяване на всяка диктовка и на задачата за съставяне на кратък текст;
   – ключ с верните отговори на въпросите с избираем и свободен отговор;
• към тестовете по математика:
   – ключ с верните отговори на задачите;
   – критерии за оценяване на всяка задача с разширен свободен отговор;
• скала за приравняване на точките, получени от тестовете по БЕЛ и математика, в количествени оценки.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК, 1. – 4. КЛАС
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
4. клас. Английски език
 

TEST YOUR ENGLISH. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Аделина Кръстева)

Изцяло преработеното и осъвременено помагало:
• съдържа степенувани по трудност упражнения, съобразени с темите и граматиката, включени в най-актуалните учебни програми по английски език за 3. – 4. клас;
• обобщителни уроци, които проверяват четенето с разбиране, лексиката, граматиката и писането;
• примерни комплексни тестове;
• кратка илюстрирана граматика с обяснения на български език;
• отговори на всички задачи.
Помагалото може да допълни всяка езикова система, като улеснява и разнообразява обучението и дава възможност за работа над типични грешки и пропуски в знанията. Сборникът е ценен помощник и в избираемите учебни часове*.


* Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 4. клас за избираемите учебни часове към TEST YOUR ENGLISH може да изтеглите от секция „За учителя” в профила Ви в
www.e-prosveta.bg.

 
4. клас. Немски език
 

ЗАБАВНИ ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. – 4. КЛАС
DEUTSCH – GANZ EINFACH! ВТОРА ЧАСТ
(Надежда Стоилкова)

Учебното помагало по немски език за началния курс е съобразено с темите и граматичните структури в учебната програма за 2. – 4. клас и дава възможност за допълване на всяка езикова система. Съдържа ясно структурирани и забавно илюстрирани задачи, които обогатяват езиковите знания и умения на детето, развиват въображението и логическото мислене. Разнообразните задачи помагат за неусетно овладяване на букви, срички, думи и граматични структури. Степента на трудност се увеличава постепенно – децата преминават от думи към изречения, а накрая и към текстове за четене с разбиране.

 
4. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Помагалото е съобразено с учебната програма по математика за 4. клас и предлага разнообразни дейности и задачи за:
– надграждане на знанията на учениците;
– разширяване на представата за редицата на естествените числа;
– усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на многоцифрени числа и умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено и двуцифрено;
– разширяване на представите за геометричните фигури и придобиване на умения за работа с пергел и транспортир;
– запознаване с мерните единици за лице;
– затвърдяване на уменията за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел;
– усъвършенстване на уменията за извличане на информация от схеми, таблици и чертежи;
– развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение на учениците.
Помагалото дава възможност за прилагане на индивидуален подход към учениците според нивото на възможностите и интересите им. Съдържа 34 теми, разделени в 4 нива. Включени са и задачи с подчертано практико-приложен характер. С тях четвъртокласниците се учат да използват информация, дадена по различни начини, и да гледат на света, който ги заобикаля, през изученото по математика. Тези задачи развиват логическото мислене и творческите способности на четвъртокласниците и дават възможност за групова и екипна работа.

 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Преработеното съобразно учебната програма по математика за 4. клас помагало има за цел да обедини всичко, което е необходимо на ученика за успешното затвърдяване и упражняване на наученото. Предложените в него теми са естествено продължение на уроците от задължителната подготовка – за всеки урок от учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета” в помагалото е разработена една страница с допълнителни задачи. Разнообразието на задачите дава възможност те да се използват успешно в часовете по математика, в следобедните занимания или за самостоятелна работа на четвъртокласниците вкъщи.
Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, която провокира интереса и познавателната активност на учениците. С помагалото те ще затвърдят знанията си за естествените числа, ще усъвършенстват уменията си за събиране и изваждане с тях, както и за умножение и деление с едноцифрено и двуцифрено число, ще разширят представите си за геометричните фигури и тела, ще затвърдят и усъвършенстват уменията си за извличане на информация от схеми, таблици и чертежи и за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел.
Помагалото с упражнения и домашни работи по математика за 4. клас гарантира постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. То дава възможност за проверка на наученото във всеки урок както от учителите, така и от родителите.

 

TЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Учебното помагало съдържа 22 теста по математика и е предназначено за целенасочена подготовка на учениците за националното външно оценяване в края на 4. клас.
Помагалото е оформено в две части. Разработката и на двете части е изцяло съобразена с указанията на МОН за модела на външното оценяване по математика за учебната 2019/2020 г. Всеки тест съдържа 25 задачи – 18 задачи с избираем отговор (с три възможности за отговор), 5 задачи с кратък свободен числов отговор, 1 задача с разширен свободен отговор и 1 задача с три разширени свободни отговора.
В първата част на помагалото са разработени 12 тренировъчни теста – по 3 за всяка от темите „Естествени числа”, „Събиране и изваждане на многоцифрени числа”, „Умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено” и „Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено”. С тези тестове може да се осъществява текуща диагностика, чрез която учителят да контролира овладяването на учебното съдържание през учебната година. Това ще даде възможност за своевременно отстраняване на евентулани пропуски в знанията и уменията на учениците.
Втората част на помагалото съдържа 10 примерни теста, които са отлично средство за подготовка и успешно представяне на учениците на националното външно оценяване в края на 4. клас.
Всяка група от предложените тестове е придружена от таблица с верните отговори, критерии и показатели (в брой точки) за оценяването им. Това позволява лесно да се установи степента на овладяване на учебното съдържание.
Работата с тестовете от помагалото осигурява ефективна подготовка на учениците и отлично представяне на националното външно оценяване по математика в края на 4. клас.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото за избираемите учебни часове включва 34 теми и съдържа задачи, разпределени в три нива на сложност:

– за затвърдяване на знанията и уменията;
– за прилагане на знанията и уменията в практиката;
– за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.

С помощта на своите приятели Мат и Ема четвъртокласниците ще станат по-уверени в събирането и изваждането на естествени числа, ще овладеят техники за умножение и деление на многоцифрени с едноцифрени и с двуцифрени числа, ще задълбочат знанията си за геометрични фигури и тела и за мерните единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл, ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си за описване на ситуации от действителността с математически модели.

 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Сборникът по математика за 4. клас е разработен към комплекта „Голямото приключение” на издателство „Просвета Плюс” в съответствие с новата учебна програма по математика. Помагалото е предназначено за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за диагностициране на компетентностите на учениците. Включените задачи дават възможност както за затвърдяване на знанията и уменията на учениците, така и за надграждането им в практически ситуации. Чрез тях се постигат:
– усвояване и прилагане на писмено и устно събиране и изваждане на многоцифрени числа;
– усвояване и прилагане на писмено и устно умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено и двуцифрено число;
– задълбочаване на знанията за равнинните геометрични фигури;
– умение за разпознаване на геометричната фигура окръжност и елементите ѝ; умение за чертаене на ъгъл по дадена градусна мярка и окръжност по даден радиус;
– умение за разпознаване на геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида;
– разширяване и задълбочаване на знанията за мерните единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл;
– усъвършенстване на уменията на учениците за решаване на текстови задачи, зададени по различни начини;
– усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в сборника са поднесени по достъпен и забавен начин, което прави ученето лесно и интересно. За учителя той е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него.
Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА.
ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Владимира Ангелова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учебното помагало е предназначено за подготовка на учениците за националната проверка в края на 4. клас по новия формат, определен от МОН.
Разработено е в две части и съдържа диагностични тестове, структурирани във формата на Националното външно оценяване по математика.
В първата част са поместени тестове, чрез които се диагностицират компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 4. клас. Те са придружени с кратка теоретична част, с която се акцентира върху новите знания и умения, дефинирани в учебната програма по математика за 4. клас. Втората част съдържа тестове, които са предназначени за установяване на нивото на математическите компетентности на учениците в края на 4. клас.
Всеки тест е съставен от 25 задачи, от които:
– 18 задачи с избираем отговор;
– 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
– 1 задача с разширен свободен отговор;
– 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори.
Времето за провеждане на всеки тест е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности – до 100 минути.
В помагалото са поместени критерии за оценяване на задачите и ключ с верните отговори за всеки тест. Работата по това учебно помагало предоставя на учениците възможност за целогодишна системна и ефективна подготовка за успешно представяне на изпита – тест по математика.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Сборникът за 4. клас предлага различни техники и похвати на работа за решаване и съставяне на текстови задачи, които традиционно затрудняват учениците. Разработен е в съответствие с изискванията на новата учебна програма по математика и продължава целенасочената работа с текстови задачи в следните направления:
– усъвършенстване на уменията на учениците за онагледяване на условието на текстова задача по различни начини;
– изграждане на представа за взаимнообратните текстови задачи и на умения за работа с тях;
– използване на информация, представена по различни начини, за решаване или за съставяне на текстови задачи;
– работа с текстови задачи с недостатъчни или излишни данни; използване на различни похвати за определяне на връзките и отношенията между данните в задачата;
– използване на различни техники за подпомагане на намирането на решението на задачата.
Задачите в сборника с текстови задачи за 4. клас може да се използват в задължителните, в избираемите учебни часове по математика или за самостоятелна работа вкъщи. С работата по тях учениците ще добият повече увереност.
За улеснение на учителя и родителя в края на сборника е дадено разширено съдържание, което указва дейностите при работата над текстовите задачи, както и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 4. КЛАС

(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото „Математически приключения за 4. клас” е за допълнителна работа на учениците с интерес към математиката. То покрива, разширява и надгражда учебното съдържание по математика за 4. клас.
Задачите в него са изключително разнообразни по съдържание и начин на онагледяване и задаване. Всяка задача изисква нов подход и разсъждения, различни от тези, използвани при решаването на другите задачи. По този начин учениците постоянно ще развиват своите познавателни умения и математически способности. Работата с помагалото ще затвърди и разшири знанията на третокласниците за геометричните фигури и тела и уменията им да пресмятат, ще ги направи по-съобразителни и наблюдателни, ще им помогне по-лесно да се ориентират в пространството. Задачите поставят учениците в различни ситуации, за които трябва да намерят решение. Това допринася за развиване на тяхната креативност и интуиция.
Задачите в помагалото са оформени по теми, а в края му са дадени отговорите или решенията на повечето от тях.
С „Математически приключения за 4. клас” учениците ще развият своя математически талант и ще станат по-уверени и мотивирани.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС

(Нина Йорданова, Руска Илиева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Добре познато, но вече преработено според новата учебна програма, учебното помагало съдържа разнообразни задачи, чрез които осигурява:
– постигане на определените от учебната програма компетентности като очаквани резултати от обучението;
– овладяване на учебното съдържание от учебниците по математика за 4. клас;
– актуализиране, упражняване, прилагане и проверка на знанията и уменията.
Специално разработени и изцяло нови са темите за геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, пирамида, кълбо, цилиндър и конус.
В 4. клас завършва началният етап на основната степен на образование, затова авторите са разработили подробен годишен преговор. С него се систематизират и обобщават знанията и уменията, които са в основата на обучението по математика в 5. клас. Подобрява се и подготовката на учениците за външното оценяване в края на 4. клас.
Помагалото може да се използва както в целодневното обучение, така и за самостоятелна работа вкъщи.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Промяната на фокуса на обучението по математика от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и способности за решаване на проблеми се реализира чрез компетентностния подход. Съществена част в този процес е осъществяването на диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати от обучението. Това позволява на учителя лесно да определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание.
Настоящето помагало е изцяло съобразено с компетентностния подход и актуалната учебната програма по математика за 4. клас. В него са обособени две части.
Първата част е предвидена за работа на четвъртокласниците. Включва 13 самостоятелни работи (всяка в два варианта) за диагностициране на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 4. клас, както и входна и изходна диагностика. В края на първата част са дадени верните отговори на задачите.
Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения:
– Приложение 1 – подробни критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за всяка самостоятелна работа;
– Приложение 2 – скала за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на математическите му компетентности;
– Приложение 3 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа;
– Приложение 4 – бланка за обратна връзка;
– Приложение 5 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всички самостоятелни работи.
Всички приложения са достъпни в електронен вариант на www.prosveta.bg/SR_math. В хартиения вариант на помагалото са приложени само техни образци.
Помагалото може да се използва и от родителите, които искат да установят нивото на математическите компетентности на своите деца.

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Рени Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото за самостоятелна работа и самопроверка по математика за 4. клас е преработено според изискванията на новата учебна програма. То съдържа 9 теми, разработени в два варианта, съобразени с основните раздели на учебното съдържание. Помагалото допринася за формиране на умения за самооценка и може да се използва както от всеки ученик за самопроверка, така и от учителя за провеждане на самостоятелни работи в клас.
Задачите са категоризирани по трудност чрез мравката, която носи различен брой зрънца, а вдясно на всяка задача е показан броят на точките, с които се оценява правилното решение. Максималният брой точки за всяка тема е 20 и с помощта на приложената скала получените точки лесно се превръщат в цифрова оценка. По този начин се постига коректност при оценяването, учителят е изключително улеснен, а учениците може сами да установят нивото на знанията си.
За бързо успяващите ученици към всяка тема е предложена допълнителна задача с логическа или практическа насоченост, изискваща прилагане на знанията в нестандартни ситуации.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ В МАТЕМАТИКАТА ЗА 4. КЛАС.
ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Стоян Иванов, Пенка Нинкова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото ще подпомогне четвъртокласниците при изграждането на умения да четат, разбират, извличат информация от даден текст и използват математически знания и умения за получаване на нова информация.
То съдържа 36 текстове, свързани с любопитни факти и реални практически ситуации. Към всеки текст са предложени математически въпроси и задачи.
Чрез текстовете и задачите към тях ученикът ще:
– научи, че: играта „Не се сърди, човече!“ е измислена през 1914 г. от Йозеф Фридрих Шмит; пакетчетата чай първо са се правели от коприна; днес в света се изпиват повече от милиард и половина чаши чай; жирафът спи по около 12 минути десет пъти в денонощието, а коалата – цели 20 часа, и други интересни факти;
– се научи да прави избор при различни ситуации и оферти;
– затвърди основни знания и умения по математика. Помагалото може да се използва както за самоподготовка, така и за избираеми и факултативни учебни часове.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА 4. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА
(Даниела Йорданова, Марта Николова, Севдалина Георгиева, Бистра Димитрова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учебното помагало за националното външно оценяване в края на 4. клас съдържа тестове по български език и литература и математика. Разработено е в две части:
тренировъчни тестове – за текуща диагностика и проследяване на нивото на овладяване на учебното съдържание по БЕЛ и математика през годината;
изпитни тестове – за работа към края на учебната година върху цялото учебно съдържание по БЕЛ и математика.
Всяка част съдържа по 5 теста по БЕЛ и по математика, които са разработени по актуалния формат на МОН за националното външно оценяване в 4. клас. След всеки тест е приложена бланка за отговори.
Всички тестове в помагалото са разработени в два равностойни варианта.
В края на помагалото ще намерите:
• към тестовете по БЕЛ:
   – всички текстове за диктовка от тестовете по БЕЛ;
   – критерии за оценяване на всяка диктовка и на задачата за съставяне на кратък текст;
   – ключ с верните отговори на въпросите с избираем и свободен отговор;
• към тестовете по математика:
   – ключ с верните отговори на задачите;
   – критерии за оценяване на всяка задача с разширен свободен отговор;
• скала за приравняване на точките, получени от тестовете по БЕЛ и математика, в количествени оценки.

 

ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА „ЗНАМ И МОГА В 4. КЛАС” ЗА 4. КЛАС

Формат 70х100

Таблото „Знам и мога в 4. клас” представлява своеобразно обобщение на изученото по математика в начален етап. Най-важното от учебното съдържание е представено в синтезиран вид, като е обособено в 5 части – „Естествени числа”, „Римски цифри”, „Геометрични фигури”, „Геометрични тела” и „Мерни единици”. С подходящи примери са илюстрирани правилата за намиране на неизвестни числа и изучените свойства на събирането и умножението. Видовете ъгли и триъгълници според страните и ъглите са представени с чертежи, както и всички изучени геометрични фигури и тела. Дадена е връзката между познатите на учениците мерни единици за дължина, лице, маса и време. Таблото е особено ценен справочник при подготовката на четвъртокласниците за националното външно оценяване по математика.

 
4. клас. Компютърно моделиране
 

    ДА РАБОТИМ БЕЗОПАСНО С КОМПЮТЪР И В ИНТЕРНЕТ.
    ТАБЛО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС

    Помагалото е към поредиците
    „ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

    Формат: 100х70

 

 


Изобилието от информация на един „клик” разстояние в интернет стимулира естествената любознателност на детето и му позволява да развива знанията и уменията си в предпочитаната от него област. Но в интернет детето може да попадне на неподходящо за възрастта му съдържание или злонамерени непознати, а прекалено дългото време, прекарано пред компютъра, може да навреди на здравето му. За да се предпази от опасности, детето има нужда от надежден ориентир. Таблото по компютърно моделиране обобщава 12 основни правила за безопасна работа с компютър и в интернет, като за всяко правило е посочено какво може и какво не е желателно да се прави. Общата илюстрация подкрепя изброените правила и преплита в едно всичко, което детето може да направи в грижа за безопасността и здравето си и за природата.

 
4. клас. Човекът и обществото
 

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС

(Поли Рангелова, Мария Босева)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

С упражненията в помагалото „Обичаме България” четвъртокласниците ще затвърдят и разширят знанията си по човекът и обществото. Ще се запознаят с интересни текстове и ще проверят уменията си да четат с разбиране. Ще изпълняват разнообразни творчески задачи. Ще се научат още по-умело да работят с изображения, карти, схеми, таблици, линия на времето. Ще откриват грешки и пропуски в изречения и текстове, за да развиват своята наблюдателност и досетливост. Ще може да организират в клас вълнуващи състезания и викторини. Ще се забавляват с кръстословици и решетки с думи.
В помагалото е предложена ефективна система за самопроверка и самооценка на знанията и уменията на учениците в началото и в края на учебната година, както и след всеки раздел. Включени са отговори към петте самостоятелни работи, подробни указания за оценяване и скали за оценка.

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 4. клас. В него са включени интересни текстове и задачи, които разширяват представите на учениците по основни теми от учебното съдържание и провокират тяхното любопитство.
Задачите са разнообразни по своя характер:
– тестови задачи;
– задачи за съответствие;
– задачи за дешифриране;
– допълване на текст;
– анализиране на данни и работа с линия на времето; работа с географска карта и исторически документи; ребуси;
– кръстословици;
– творчески задачи, проекти и др.
Те стимулират въображението, развиват емоционалната интелигентност, формират умения за самостоятелна и екипна изследователска дейност

 

АТЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС С КОНТУРНИ КАРТИ И ТЕСТОВЕ
(Магдалена Димитрова, Мария Босева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Атласът отговаря на новата учебна програма и новите учебници. С помощта на едри и четивни карти децата опознават природните области на България, разбират връзката между природната среда и трудовата дейност, опазването на природата в защитени територии.
Историческите карти ги запознават със събития от миналото на България през 19. – 20. век и с изграждането на обединена Европа.
Десетки снимки онагледяват природни обекти, събития и личности, а текстовете към тях разширяват информацията от учебниците.
Чрез задачите към картите учениците усвояват умения за работа с карта.
Приложението с контурни карти и тестове по раздели спомага за трайно и задълбочено овладяване на знанията и уменията от учебната програма.

 

ВЪЛШЕБНО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС
(Тошко Тонев)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е преработено така, че да отговаря на актуалната учебна програма. То може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 4. клас. Задачите са разнообразни и са поднесени в достъпна и занимателна форма, която не натоварва учениците, но гарантира тяхната успешна подготовка за учебния час. Те съдържат:
– тестови задачи с избираем и свободен отговор;
– задачи за допълване на данни в таблици, схеми и текст;
– ребуси и кръстословици;
– творчески и изследователски задачи.
Интердисциплинарният им характер затвърдява и разширява уменията и по други учебни дисциплини, като: български език и литература, математика, компютърно моделиране, технологии и предприемачество, изобразително изкуство и др.
Учителят може да използва помагалото за разнообразяване на дейностите в урока, за пълноценна работа в целодневната форма на обучение или за работа в избираемите и факултативните часове.

 
4. клас. Човекът и природата
 

(НЕ)ПОЗНАТАТА ПРИРОДА. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВE В 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Борисова, Ели Пещерска)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото може да се използва с всички учебници по човекът и природата за 4. клас, одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН). Предназначено е за работа в избираемите учебни часове, но може да се използва и за допълнителна работа в часовете за задължителна подготовка и в часовете по самоподготовка. Помагалото осигурява:
– повече знания за заобикалящия свят;
– нови и интересни факти за природата;
– по-добро усвояване на знанията чрез практически задачи, опити.
С него четвъртокласниците изграждат умения за:
– четене с разбиране и извличане на информация от текст,
– обобщаване на данни и откриване на връзки между тях;
– попълване на таблици, схеми и мисловни карти;
– формулиране на изводи от опити чрез използване на придобити знания;
– наблюдение и проучване на природни явления и факти;
– решаване на изследователски задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е преработено и обогатено съобразно съдържанието на новата учебна програма. То може да се използва като допълнително пособие към всеки учебник по човекът и природата, одобрен от Министерството на образованието и науката. Подходящо е за употреба в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, както и в заниманията по интереси на целодневната организационна форма на работа.
Авторите са подбрали интересни и полезни упражнения за природната среда и за прилагане на редица умения на учениците, като четене с разбиране, извличане на информация от различни източници, решаване на казуси, работа по проекти. Четвъртокласниците затвърдяват и разширяват знанията си по занимателен начин чрез:
– решаване на кръстословици и игрословици;
– търсене на думи в игрословици и в „облаци“ от думи;
– попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
– попълване на данни в таблици и в схеми;
– пренасяне на знания и дейности в познати и нови ситуации;
– съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
– посочване на вярно/грешно твърдение;
– свързване, оцветяване и рисуване.
Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.

 
4. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

В тетрадката по музика материалът е структуриран и съобразен с последователното възприемане и усвояване на знанията в учебника. Тя ги допълва и обогатява. Внася интересни игрови елементи с помощта на:
– разнообразни задачи;
– забавни текстове;
– ребуси и кръстословици.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Тетрадката допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Тя съдържа:
– упражнения;
– занимателни задачи – лабиринти, кръстословици и др., които неусетно и атрактивно подпомагат усвояването на основните понятия;
– страници за диагностика, с които улеснява учителя при проверката и оценката на знанията;
– указател за музиката за слушане, която се използва в задачите.
Съдържанието дава възможност тетрадката да бъде използвана в различни форми на работа, както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома. Приятните и увлекателни задачи провокират интереса на децата към музикалното изкуство.

 
4. клас. Час на класа
 

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ БЕЗКРАЙ. ПОМАГАЛО ЗА ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИE ЗА 4. КЛАС
(Ивета Николаева, Мариела Миланова, Деяна Милушева)

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на четвъртокласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем. Активизира процеса на самостоятелно търсене и анализиране на информация. Усъвършенства уменията на учениците да презентират и да аргументират заявена позиция и мнение.
Учебното помагало има следните достойнства:
– дава възможност на четвъртокласниците да изработят своя визитна картичка и да се представят чрез нея;
– предлага материал, който да подпомогне учениците при вземането на екологични решения;
– осигурява идеи за самостоятелно запознаване с живота и делото на видни българи, както и за формиране на патриотична гордост;
– по забавен и достъпен начин с помощта на приказни герои предизвиква интерес към опознаване на страните от ЕС;
– провокира учениците да стигнат до извода, че макар за някои математиката да е трудна, тя е необходима в ежедневието ни.
Работата по проблемите, предложени в помагалото, разкрива на учениците ролята на екипната работа. Дава им самочувствие, че придобитите знания и умения им помагат да вземат правилни решения в ежедневието.

 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА. ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 4. КЛАС

Какво се случва, ако правилата в училище не се спазват? Как да пресичаме безопасно на кръстовище и да разбираме знаците на регулировчика? Какви важни неща за българските граждани пише в Конституцията на България? Какво представляват законите и демокрацията? Умеем ли да развиваме паметта и ума си? С какво ни обвързва дадената честна дума? Приятелството има ли правила? Каква е цената на времето? На тези и други въпроси четвъртокласниците намират отговорите в помагалото „Азбука на правилата” за 4. клас или сами достигат до тях, провокирани от задачите и казусите в него. Като естествено продължение на обучението от предходните години децата вървят уверено по пътеката на Доброто, поощрявани да вярват в себе си и насочвани да постигат целите и мечтите си в своя живот.
Учебното помагало е разработено в съответствие с новите рамкови изисквания за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа. Обхванати са следните тематични области:
– Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие;
– Толерантност и интеркултурен диалог;
– Безопасност и движение по пътищата;
– Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ; – Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти;
– Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита.  

 
4. клас. Занимания по интереси
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 4. КЛАС
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Катя Георгиева)

„Знам и мога” за 4. клас е продължение на поредицата помагала за занимания по интереси в 1. – 4. клас при целодневна организация на учебния процес.
В помагалото са разработени 34 основни теми, всяка от които е разположена на разтвор и по нея се работи през цялата седмица по 2 учебни часа дневно – общо 10 часа.
Застъпени са много и разнообразни дейности – четене с разбиране, решаване на логически и практически задачи, слушане и изпълнение на музика, познавателно гледане на видео, проучване, експериментиране, изработване на изделия, оцветяване, проектна и групова работа и др. Включени са много образователни и развлекателни игри. Успешно се развиват интелектуалната и емоционалната интелигентност, формират се умения за работа в екип, предприемчивост, отговорност, прецизност. Разнообразното съдържание съдейства учениците да се научат да анализират взаимовръзките между различни процеси, явления и събития, да правят изводи, да развиват своята наблюдателност, фантазия и креативност.
Като използва разработките в учебния комплект, учителят може да ги доразвие съобразно интересите на своите ученици и да стимулира въображението и находчивостта им.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: