Помагала по история и цивилизации за 5., 6. и 7. клас


История и цивилизации | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
5. клас. История и цивилизации
 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Стоянова)

Помагалото съдържа 196 задачи от различен тип, разпределени в 11 теста. Осем от тях са тематични, а три са обобщителни. Учениците имат възможност да проверяват самостоятелно знанията и уменията си с помощта на отговорите и скалата за оценяване. Учителите могат да използват тестовете и за текущ контрол в клас.
Акцент в задачите са уменията и компетентностите, предвидени в учебната програма. Чрез работата върху тестовете учениците овладяват умения да:,
– разпознават събития и личности по кратка характеристика;
– идентифицират и представят археологически обекти и артефакти;
– представят важни писмени извори за древната история;
– подреждат събития върху линия на времето;
– разпознават понятия по работни определения;
– извличат информация от историческа карта.
Затова са включени задачи с избираем и със свободен отговор, а броят точки за оценяване на всеки тест варира. Предложени са и творчески задачи, като описване на обществата и всекидневния живот на древните и кратък отговор на исторически въпрос по зададени опори. Помагалото насърчава развиването на така важните умения за четене с разбиране и за самостоятелно извличане на информация от различни източници.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката допълва учебника с разработки на всичките 39 теми за нови знания. Част от задачите са за работа в клас, други – за самоподготовка на децата у дома. Подредбата им в четири рубрики следва стратегията за активно обучение. В рубриката „Откривам” децата самостоятелно достигат до знанието. Задачите, озаглавени „Разбирам”, им помагат да осмислят най-важните акценти от учебното съдържание. Рубриката „Научавам” е за по-лесно и трайно усвояване на урока. „Знам и мога” предлага творчески дейности за прилагане на знанията. С помощта на тетрадката петокласниците овладяват всички умения от програмата. Изработват контурни карти и усвояват алгоритъм за работа с карта. Попълват линии на времето и хронологични таблици, за да се ориентират в периодите и датировките на събитията. Учат се да извличат информация от писмени извори и изображения. Усвояват понятията и основните факти, като попълват текстове, буквени ребуси и кръстословици. Откриват важните закономерности чрез сравнителни таблици и схеми. Творческите задачи дават възможност на децата да прилагат знанията и уменията си и да развиват критическо мислене. Ритмичното редуване на дейности с учебника и тетрадката гарантира на учителя ефективност на обучението, а на учениците – отлично овладяване на знанията и компетентностите.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова)

Учебната тетрадка е важен елемент от учебния комплект по история и цивилизации за 5. клас. Разработена е в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка по история и цивилизации и учебната програма, влезли в сила през 2016 г. Тетрадката предоставя на петокласника възможност не само да възпроизвежда дадена историческа информация, но да изпитва и своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания са дадени 3 – 4 задачи. Тяхната цел е да бъдат помощник на ученика в откриването на най-важната информация в урока, в ориентирането в събитията. Трудността на задачите постепенно нараства с навлизането в учебното съдържание. В тетрадката освен задачи от типа: допиши, размести, свържи; задачи към контурни карти, към изображения, има и такива за попълване на информация в таблица, които учениците може да изпълняват в часа или като домашна работа. Тетрадката за ученика съдържа и четири обобщителни теста, съобразени с обобщенията в учебника, които се състоят от задачи с избираем и свободен отговор.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА 5. КЛАС
(Десислава Николова, Теодора Борисова-­Петрова)

Учебното помагалото по история и цивилизации съдържа допълнителна информация, въпроси и задачи за темите, които са включени в учебната програма по история и цивилизации за 5. клас. То е предназначено за работа в ИУЧ. Урочните единици са свързани с най-старата и интересна история на човечеството – времето на Праисторията и Античността. С помощта на упражненията и задачите, включени в учебното помагало, учениците ще се научат да свързват събития и процеси, случили се в древността, със съвремието и да откриват тяхното влияние или принос към развитието на човечеството.
Всяка тема започва с т.нар. Въпрос/и за изследване, които имат за цел да накарат учениците да разсъждават по глобални и важни за историята (а и не само) проблеми. Чрез тях ще търсят отговори, ще се научат да мислят и да бъдат критични при подбора и анализа на информация. Ето защо, повечето от подбраните въпросите нямат еднозначен верен отговор.
Рубриката Проучете/направете накрая на всяка тема дава възможност на ученика сам или заедно с неговите съученици да влезе в ролята на историк, като изследва по-задълбочено даден проблем и намира отоговор за него. Това ще помогне на учениците да се научат да работят, както самостоятелно, така и в екип, за да намират решения и да развиват своето въображение и креативност.
Към темите в помагалото са добавени интересни и по-малко познати факти от историята на древността, обособени в рубриката Знаете ли, че…? Тя ще задълбочи интереса на учениците към историческото познание и ще спомогне при формирането на богатата им обща култура.
Авторите на помагалото си поставят за цел то да спомогне при формирането на умението за учене и намиране на решения, работата в екип и креативност, които са фундаментални качества за изграждане на приложими и трайни познания за историята на миналото и света, в който живеем днес.

 
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Включените в атласа 26 панорамни учебни карти са четивни и съобразени с възможностите на петокласниците. Те представят всички исторически процеси, общества и държави от новата програма в нейните пет раздела: Праистория, Първите цивилизации, Древна Елада и елинистическият свят, Древна Тракия, Древен Рим. Работата с атласа дава възможност децата да разширят и затвърдят знанията си. Чрез опорните въпроси към всяка карта те овладяват умение за четене на карта и осмислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на цивилизациите. Информацията е синхронизирана с учебниците на „Просвета” и „Просвета Плюс”. Системната работа с атласа в клас и у дома осигурява на децата разбиране на древната история и трайни знания.

 
 

История и цивилизации | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас

 
6. клас. История и цивилизации
 
 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Пенка Стоянова, Катя Бранкова)

Помагалото отговаря на новата учебна програма и на одобрените учебници. То съдържа 187 задачи от различен тип, разпределени в 11 теста. Десет от тестовете са тематични, един е обобщителен. Задачите са с избираем и със свободен отговор. Чрез работата с тях шестокласниците не само проверяват знанията си, но развиват и специалните познавателни – умения и компетентности, предвидени в учебната програма:
– подреждат събития от средновековната история върху линия на времето;
– идентифицират понятия по работни определения;
– извличат информация от историческа карта;
– разпознават събития и личности по кратка характеристика;
– представят и анализират първични исторически извори и др.
Учениците могат да установят нивото на знанията и уменията си с помощта на отговорите и скалата за оценяване. Учителите имат възможност да използват тестовете за текущ контрол. Помагалото насърчава развиването на умение за четене на исторически текст с разбиране.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката допълва учебника с разработки на всичките 40 теми за нови знания. Значителна част от задачите са за работа в клас под контрола на учителя, други – за самоподготовка у дома. Всяка задача е свързана и озаглавена със съответната компетентност като очакван резултат от обучението. Дейностите следват стратегията за активно учене, а не за механично запомняне и възпроизвеждане на информацията. С помощта на тетрадката шестокласниците овладяват всички важни умения по учебната програма:
– Изработват контурни карти и усъвършенстват алгоритъма за работа с карта.
– Попълват линии на времето и хронологогични таблици, за да проследят и сравнят протичането на събития и процеси.
– Извличат информация и тълкуват писмени извори и изображения по опорни въпроси.
– Откриват закономерности и причинно-следствени връзки, като попълват сравнителни таблици, схеми и текстове.
– Пишат кратък отговор на исторически въпрос по зададени опори.
– Проучват самостоятелно събития, личности и културни паметници.
– Рисуват и оцветяват възстановки на обекти и облекла.
Творческите задачи дават възможност на децата да прилагат знанията и уменията си и да развиват своето критическо мислене. Редуването на дейности с учебника и тетрадката в клас гарантира на учителя съвременно ефективно обучение, а на учениците – задълбочени и трайни знания и умения.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Тетрадката е важен елемент от учебния комплект по история и цивилизации за 6. клас. Тя дава възможност на ученика не само да възпроизвежда дадена историческа информация, но и постоянно да развива своите умения, да изпитва своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания са дадени между 3 и 4 задачи. Тяхната цел е ученикът още веднъж да повтори под различна форма компетентностите като очаквани резултати от обучението в 6. клас. Във всеки урок е включена по една задача – откъс от документ, роман, научен текст или създаден за целите на обучението методически текст, който да помага за развиване на четивната грамотност на учениците. Тетрадката съдържа още задачи от типа: допиши, попълни, открий, свържи; задачи към контурни карти и изображения, за попълване на таблици и др.
Тетрадката за ученика съдържа два теста за начален и годишен преговор, както и три обобщителни теста, съобразени по време с обобщенията в учебника, които се състоят от задачи с избираем и свободен отговор.

 
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Учебният атлас представя епохата на Европейското и Българското средновековие чрез големи панорамни карти на една или на две страници, съобразени с възможностите на шестокласниците. Проследени са всички важни процеси: Великото преселение на народите и образуването на „варварски” кралства, средновековните държави в Западна, Централна и Източна Европа, създаването и развитието на Българската държава на Балканите, разпространението на исляма в Средиземноморието, Кръстоносните походи, миналото на българите под османско владичество и др. Чрез активна работа с атласа в клас и у дома учениците по-успешно овладяват учебното съдържание и формират умения за пространствена локализация.
Опорните въпроси към всяка карта ги улесняват да овладяват алгоритъма за четене на карта и да осмислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на обществата и държавите. Атласът може да се използва не само с учебните комплекти на „Просвета” и „Просвета Плюс”, но и като допълнение към всички одобрени от МОН учебници. Системната работа с него осигурява на децата разбиране на историята и трайни знания.

 
 

История и цивилизации | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас

 
7. клас. История и цивилизации
 
 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Цветана Дойкова)

– Помагалото отговаря на новата учебна програма и на одобрените учебници. Учебното съдържание е обхванато в 11 теста. Два от тях са за проверка на входното и изходното ниво, 6 теста са върху големите теми от учебната програма във варианти за две групи, 3 от тестовете са за текущ контрол, преговор и обобщение.
– Включени са задачи с избираем и със свободен отговор. Всяка от тях проверява конкретен очакван резултат от учебната програма по предмета. Авторите са включили разнообразни източници на информация, повечето от които се използват за първи път. Това прави задачите подходящи и за външно оценяване в 7. клас.
– При работата с помагалото седмокласниците имат възможност не само да проверяват своите знания, но и да развиват уменията си за работа с линия на времето и карта, за извличане на информация от изображения и писмени източници, за характеристика на исторически личности, за писане на отговор на исторически въпрос.
– С помощта на отговорите учениците могат да установят равнището на знанията си. Тестовете са подходящи и за текущ контрол от учителя.
– Помагалото насърчава развиването на умение за четене с разбиране, както и на специфичните умения по предмета, и подпомага подготовката за Националната олимпиада по история и цивилизации.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката допълва учебника с разработки на всички теми за нови знания. Основните цели на задачите са: да подпомагат седмокласниците в усвояването на най-важното от учебното съдържание, да развиват способностите им за проследяване на причинно-следствените връзки в историята и за нейното критическо осмисляне. Затова всяка задача е свързана и озаглавена със съответната компетентност като очакван резултат от обучението. Задачите не изискват механично запомняне и възпроизвеждане на информацията, а нейното систематизиране. Учениците овладяват всички важни умения по учебната програма:
– Проследяват времевите измерения на събитията и процесите, като съставят самостоятелно линии на времето и хронологични таблици.
– Разбират пространствените измерения и промените в границите на България чрез попълване на контурни карти.
– Усъвършенстват придобитите умения за тълкуване на писмени документи, изображения, статистически данни.
– Сравняват и посочват прилики и разлики в политическите режими, в стопанския и културния живот, във всекидневието на българите.
– Откриват причинно-следствени връзки и закономерности в историята, като попълват сравнителни таблици и схеми.
– Проучват и съставят биографични справки за бележити личности, представят културно-исторически паметници.
– Съставят писмен отговор на исторически въпроси по зададени опори.
– Съпреживяват съдбата на „малкия човек в голямата история”, като влизат в роли на българи от различни обществени групи, живели през отделните периоди.
Редуването на дейности с учебника и тетрадката гарантира на учителя съвременно активно обучение, а на учениците – задълбочени знания и системност в овладяването на умения.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова)

С тетрадката седмокласниците продължават да развиват своите умения, да изпитват своята наблюдателност и въображение. Тя съдържа:
– задачи, които поставят учениците в конкретни ситуации;
– задачи към карти и изображения;
– задачи за развиване на функционалната грамотност чрез работа с интересни документи;
– 2 теста – за начален и за годишен преговор; – 4 обобщителни теста.

 
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Атласът може да се използва както при работа с учебните комплекти на „Просвета – София” и „Просвета Плюс”, така и с всички одобрени от МОН учебници.
Съдържанието му обхваща националната история от епохата на Българското възраждане до нашата съвременност. Картографирани са основните аспекти на общественото развитие: промените в държавните граници на България, политическите режими, войните, в които България участва, стопанските явления и преобразования, културните постижения на българите през отделните периоди.
Сложните исторически процеси са представени чрез система от лесно четими условни знаци. При активна работа в клас и у дома учениците усъвършенстват уменията си за пространствена локализация и откриват причинно-следствени връзки в историята.

 
 

История и цивилизации | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: