Помагала по история и цивилизации за 5., 6. и 7. клас


5. клас. История и цивилизации
 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Цена: 4.90 лв.

Тетрадката допълва учебника с разработки на всичките 39 теми за нови знания. Част от задачите са за работа в клас, други – за самоподготовка на децата у дома. Подредбата им в четири рубрики следва стратегията за активно обучение. В рубриката „Откривам” децата самостоятелно достигат до знанието. Задачите, озаглавени „Разбирам”, им помагат да осмислят най-важните акценти от учебното съдържание. Рубриката „Научавам” е за по-лесно и трайно усвояване на урока. „Знам и мога” предлага творчески дейности за прилагане на знанията. С помощта на тетрадката петокласниците овладяват всички умения от програмата. Изработват контурни карти и усвояват алгоритъм за работа с карта. Попълват линии на времето и хронологични таблици, за да се ориентират в периодите и датировките на събитията. Учат се да извличат информация от писмени извори и изображения. Усвояват понятията и основните факти, като попълват текстове, буквени ребуси и кръстословици. Откриват важните закономерности чрез сравнителни таблици и схеми. Творческите задачи дават възможност на децата да прилагат знанията и уменията си и да развиват критическо мислене. Ритмичното редуване на дейности с учебника и тетрадката гарантира на учителя ефективност на обучението, а на учениците – отлично овладяване на знанията и компетентностите.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова)

Цена: 4.90 лв.

Учебната тетрадка е важен елемент от учебния комплект по история и цивилизации за 5. клас. Разработена е в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка по история и цивилизации и учебната програма, влезли в сила през 2016 г. Тетрадката предоставя на петокласника възможност не само да възпроизвежда дадена историческа информация, но да изпитва и своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания са дадени 3 – 4 задачи. Тяхната цел е да бъдат помощник на ученика в откриването на най-важната информация в урока, в ориентирането в събитията. Трудността на задачите постепенно нараства с навлизането в учебното съдържание. В тетрадката освен задачи от типа: допиши, размести, свържи; задачи към контурни карти, към изображения, има и такива за попълване на информация в таблица, които учениците може да изпълняват в часа или като домашна работа. Тетрадката за ученика съдържа и четири обобщителни теста, съобразени с обобщенията в учебника, които се състоят от задачи с избираем и свободен отговор.

 
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Цена: 5.90 лв.

Атласът съответства на новия образователен стандарт и на учебната програма от 2016 г. Включените в него 26 панорамни учебни карти са четивни и съобразени с възможностите на петокласниците. Те представят всички исторически процеси, общества и държави от новата програма в нейните пет раздела: Праистория, Първите цивилизации, Древна Елада и елинистическият свят, Древна Тракия, Древен Рим. Работата с атласа дава възможност децата да разширят и затвърдят знанията си. Чрез опорните въпроси към всяка карта те овладяват умение за четене на карта и осмислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на цивилизациите. Информацията е синхронизирана с учебниците на „Просвета” и „Просвета Плюс”. Системната работа с атласа в клас и у дома осигурява на децата разбиране на древната история и трайни знания.

 
6. клас. История и цивилизации
 
 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Пенка Стоянова, Катя Бранкова)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото отговаря на новата учебна програма и на одобрените учебници. То съдържа 187 задачи от различен тип, разпределени в 11 теста. Десет от тестовете са тематични, един е обобщителен. Задачите са с избираем и със свободен отговор. Чрез работата с тях шестокласниците не само проверяват знанията си, но развиват и специалните познавателни – умения и компетентности, предвидени в учебната програма:
– подреждат събития от средновековната история върху линия на времето;
– идентифицират понятия по работни определения;
– извличат информация от историческа карта;
– разпознават събития и личности по кратка характеристика;
– представят и анализират първични исторически извори и др.
Учениците могат да установят нивото на знанията и уменията си с помощта на отговорите и скалата за оценяване. Учителите имат възможност да използват тестовете за текущ контрол. Помагалото насърчава развиването на умение за четене на исторически текст с разбиране.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Цена: 4.90 лв.

Тетрадката допълва учебника с разработки на всичките 40 теми за нови знания. Значителна част от задачите са за работа в клас под контрола на учителя, други – за самоподготовка у дома. Всяка задача е свързана и озаглавена със съответната компетентност като очакван резултат от обучението. Дейностите следват стратегията за активно учене, а не за механично запомняне и възпроизвеждане на информацията. С помощта на тетрадката шестокласниците овладяват всички важни умения по учебната програма:
– Изработват контурни карти и усъвършенстват алгоритъма за работа с карта.
– Попълват линии на времето и хронологогични таблици, за да проследят и сравнят протичането на събития и процеси.
– Извличат информация и тълкуват писмени извори и изображения по опорни въпроси.
– Откриват закономерности и причинно-следствени връзки, като попълват сравнителни таблици, схеми и текстове.
– Пишат кратък отговор на исторически въпрос по зададени опори.
– Проучват самостоятелно събития, личности и културни паметници.
– Рисуват и оцветяват възстановки на обекти и облекла.
Творческите задачи дават възможност на децата да прилагат знанията и уменията си и да развиват своето критическо мислене. Редуването на дейности с учебника и тетрадката в клас гарантира на учителя съвременно ефективно обучение, а на учениците – задълбочени и трайни знания и умения.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Цена: 4.90 лв.

Тетрадката е важен елемент от учебния комплект по история и цивилизации за 6. клас. Тя дава възможност на ученика не само да възпроизвежда дадена историческа информация, но и постоянно да развива своите умения, да изпитва своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания са дадени между 3 и 4 задачи. Тяхната цел е ученикът още веднъж да повтори под различна форма компетентностите като очаквани резултати от обучението в 6. клас. Във всеки урок е включена по една задача – откъс от документ, роман, научен текст или създаден за целите на обучението методически текст, който да помага за развиване на четивната грамотност на учениците. Тетрадката съдържа още задачи от типа: допиши, попълни, открий, свържи; задачи към контурни карти и изображения, за попълване на таблици и др.
Тетрадката за ученика съдържа два теста за начален и годишен преговор, както и три обобщителни теста, съобразени по време с обобщенията в учебника, които се състоят от задачи с избираем и свободен отговор.

 
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Цена: 5.90 лв.

Учебният атлас представя епохата на Европейското и Българското средновековие чрез големи панорамни карти на една или на две страници, съобразени с възможностите на шестокласниците. Проследени са всички важни процеси: Великото преселение на народите и образуването на „варварски” кралства, средновековните държави в Западна, Централна и Източна Европа, създаването и развитието на Българската държава на Балканите, разпространението на исляма в Средиземноморието, Кръстоносните походи, миналото на българите под османско владичество и др. Чрез активна работа с атласа в клас и у дома учениците по-успешно овладяват учебното съдържание и формират умения за пространствена локализация.
Опорните въпроси към всяка карта ги улесняват да овладяват алгоритъма за четене на карта и да осмислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на обществата и държавите. Атласът може да се използва не само с учебните комплекти на „Просвета” и „Просвета Плюс”, но и като допълнение към всички одобрени от МОН учебници. Системната работа с него осигурява на децата разбиране на историята и трайни знания.

 
7. клас. История и цивилизации
 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Цена: 4.90 лв.

Тетрадката допълва учебника с разработки на всички теми за нови знания. Основните цели на задачите са: да подпомагат седмокласниците в усвояването на най-важното от учебното съдържание, да развиват способностите им за проследяване на причинно-следствените връзки в историята и за нейното критическо осмисляне. Затова всяка задача е свързана и озаглавена със съответната компетентност като очакван резултат от обучението. Задачите не изискват механично запомняне и възпроизвеждане на информацията, а нейното систематизиране. Учениците овладяват всички важни умения по учебната програма:
– Проследяват времевите измерения на събитията и процесите, като съставят самостоятелно линии на времето и хронологични таблици.
– Разбират пространствените измерения и промените в границите на България чрез попълване на контурни карти.
– Усъвършенстват придобитите умения за тълкуване на писмени документи, изображения, статистически данни.
– Сравняват и посочват прилики и разлики в политическите режими, в стопанския и културния живот, във всекидневието на българите.
– Откриват причинно-следствени връзки и закономерности в историята, като попълват сравнителни таблици и схеми.
– Проучват и съставят биографични справки за бележити личности, представят културно-исторически паметници.
– Съставят писмен отговор на исторически въпроси по зададени опори.
– Съпреживяват съдбата на „малкия човек в голямата история”, като влизат в роли на българи от различни обществени групи, живели през отделните периоди.
Редуването на дейности с учебника и тетрадката гарантира на учителя съвременно активно обучение, а на учениците – задълбочени знания и системност в овладяването на умения.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова)

Цена: 4.90 лв.

С тетрадката седмокласниците продължават да развиват своите умения, да изпитват своята наблюдателност и въображение. Тя съдържа:
– задачи, които поставят учениците в конкретни ситуации;
– задачи към карти и изображения;
– задачи за развиване на функционалната грамотност чрез работа с интересни документи;
– 2 теста – за начален и за годишен преговор; – 4 обобщителни теста.

 
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Цена: 5.90 лв.

Атласът може да се използва както при работа с учебните комплекти на „Просвета – София” и „Просвета Плюс”, така и с всички одобрени от МОН учебници.
Съдържанието му обхваща националната история от епохата на Българското възраждане до нашата съвременност. Картографирани са основните аспекти на общественото развитие: промените в държавните граници на България, политическите режими, войните, в които България участва, стопанските явления и преобразования, културните постижения на българите през отделните периоди.
Сложните исторически процеси са представени чрез система от лесно четими условни знаци. При активна работа в клас и у дома учениците усъвършенстват уменията си за пространствена локализация и откриват причинно-следствени връзки в историята.

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: