Помагала за 2. клас


2. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

По преценка на учителя помагалото може да се реализира в два варианта:
32 учебни часа (1 час седмично), ако повечето от второкласниците в класа имат добра езикова култура и натрупан читателски опит, което им осигурява бърз напредък в ученето;
64 учебни часа (2 часа седмично), ако преобладаващата част от учениците в класа изпитват трудности при усвояването на учебния материал по български език и литература.
И за двата варианта са разработени примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове по български език и литература във 2. клас.
В помагалото преобладават упражненията за овладяване на правописа и пунктуацията. Включени са задачи за четене с проверка на разбирането, както и задачи, свързани с овладяване на езиковите понятия и явления. Предвидени са дейности за съчиняване на кратък текст с опора по картинка, въпроси, думи.
Помагалото осигурява допълнителни възможности за затвърдяване и усъвършенстване на наученото по български език и литература. То отговаря напълно на новата учебна програма по предмета и гарантира постигане на очакваните резултати, заложени в нея.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото има универсален характер – може да се използва с успех от всеки учител, независимо кой учебен комплект използва. Съобразено е изцяло с актуалната учебна програма. Предназначено е да развива езиковите и литературните умения на второкласниците, както и уменията им да общуват. Съдържа 32 теми и всяка от тях е разработена на две страници. В него са включени разнообразни учебни задачи за:
– четене с разбиране;
– формиране на езикови и граматически знания;
– развиване на правописни умения;
– създаване на текстове.
Поместени са диктовки, които са особено полезни за изграждането на правописните навици на второкласниците. Предоставена е възможност за прилагане на индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е в края на всеки урок те да направят самооценка на постиженията си.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 2 КЛАС – ПО НОВАТА ПРОГРАМА
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Добре известно и много харесвано, помагалото е преработено така, че да отговаря на актуалната учебна програма. Създадено от учители за учители, то може да се прилага към всички учебници по български език и литература. Темите са структурирани така, че учителят да ги ползва тогава, когато е необходимо според учебника, по който преподава. Задачите са разнообразни и занимателни и може да се дават за домашна работа, в часовете по самоподготовка или в избираемите и факултативните учебни часове. Авторите познават отлично възрастовите особености и способностите за възприемане на малките ученици и залагат на игровите похвати, които ангажират вниманието. Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. Направени са и много междупредметни връзки с математика, околен свят, музика, изобразително изкуство. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 2. КЛАС

(Поли Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото отговаря изцяло на актуалната учебна програма и е приложимо към всеки учебник по български език. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, която покрива всички учебни предмети във всички класове от началния етап. Упражненията и задачите имат за цел да подпомагат ученика при самоподготовката му по български език, като осигуряват:
– постигане на очакваните резултати от учебната програма;
– овладяване на учебното съдържание от учебниците;
– съобразяване с психическите и възрастовите особености на децата.
Учебният материал е поднесен в лека и забавна форма, за да се провокира интересът на децата. Първата задача във всяка тема служи за актуализиране на знанията и става опора за успешното изпълнение на останалите. Дидактичните похвати са съчетани умело с игрови елементи, като ученето се превръща в приятно и полезно занимание.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е предназначено за второкласници, независимо от учебника, по който се обучават. То съдържа 10 самостоятелни работи по основните теми от учебната програма по български език и литература за 2. клас. Две от самостоятелните работи са за установяване на входното и изходното ниво в началото и в края на учебната година.
Всяка самостоятелна работа е в два варианта, за да се осигури работа по групи. По преценка на учителя другият вариант може да се използва с цел поправка на първото изпълнение на ученика.
Втората част от помагалото е с указания за проверяващия. За всяка самостоятелна работа са предложени по 3 таблици:
– първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката;
– втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа;
– третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.
Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани качествени оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ характер и стимулира стремежа на второкласника към по-висок резултат.

 

ДИКТОВКИ ЗА 2. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото „Диктовки за 2. клас” е съобразено с темите от новата учебна програма по български език във втори клас. То има тренировъчен характер и подпомага:
– ефективното овладяване на важни правописни умения;
– по-доброто усвояване на частите на речта: съществително име, прилагателно име и глагол;
– развиването на умения за разграничаване и определяне на граматичните категории род и число.
Задачите включват текстове, изречения и групи думи. Съдържанието им е наситено с думи с:
– правописни особености, при които има разлика между изговор и правопис на гласните звукове,
– обеззвучаване на звучните съгласни,
– „трудни” букви и буквосъчетания – щ, я, ю, ь, й, дж, дз.
Предложени са и примери, които подпомагат работата за овладяването на езиковите знания и умения от второкласниците.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 2. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(Тина Велева, Стоян Иванов)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Детето във 2. клас вече може да чете. Докоснало е книгата и се е запознало с героите ѝ, видяло е изображенията им и има своето отношение към литературната илюстрация. Писменото слово е отворило още повече прозорци към света, но детето трябва да се научи да извлича колкото може повече информация от прочетения текст. Така то ще се изгради като пълноценен, критичен читател със своя оригинална позиция.
За да формираме рано тези умения, предлагаме помагалото „Четене с разбиране за 2. клас”, преработено по формата на НВО. То съдържа текстове, илюстрации и снимки, с помощта на които второкласникът:
• ще научи нови любопитни факти;
• ще опознае нови герои и техните истории;
• ще извлече информация;
• ще отговори на поставените въпроси и задачи.
Материалът е групиран в 22 теми. Помагалото ще постави началото на ранната подготовка на второкласниците за НВО.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК.
УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК, 1. – 4. КЛАС

(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
2. клас. Английски език
 

FFUNFAIR! THE FUN BOOK FOR THE 2ND GRADE
ЗАНИМАТЕЛНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

(Аделина Кръстева)

Занимателната тетрадка:
• е ценен помощник в избираемите учебни часове*, както и за допълнителна работа вкъщи през учебната година и ваканциите;
• включва разнообразни и увлекателни задачи и игри, които подпомагат процеса на ограмотяване и затвърдяват изучената лексика (попълване на изучените букви в познати думи, попълване на думи на определено място в изречения, подреждане на разбъркани думи в изречение, задраскване на излишната дума или изречение, писане на прости изречения и кратък текст);
• предлага градирани по трудност упражнения с възможност за прилагане на индивидуален подход;
• развива комбинативността и логиката на учениците. 


* Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 2. клас за избираемите учебни часове към FUNFAIR може да изтеглите от секция „За учителя” в профила Ви в
www.e-prosveta.bg.

 
2. клас. Немски език
 

ЗАБАВНИ ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. – 4. КЛАС
DEUTSCH – GANZ EINFACH! ВТОРА ЧАСТ
(Надежда Стоилкова)

Учебното помагало по немски език за началния курс е съобразено с темите и граматичните структури в учебната програма за 2. – 4. клас и дава възможност за допълване на всяка езикова система. Съдържа ясно структурирани и забавно илюстрирани задачи, които обогатяват езиковите знания и умения на детето, развиват въображението и логическото мислене. Разнообразните задачи помагат за неусетно овладяване на букви, срички, думи и граматични структури. Степента на трудност се увеличава постепенно – децата преминават от думи към изречения, а накрая и към текстове за четене с разбиране.

 
2. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 2. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Помагалото към учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета” е предназначено за работа в избираемите учебни часове и е изцяло съобразено с новата учебна програма по математика за 2. клас. То предлага разнообразни дейности и задачи за:
– надграждане на знанията на второкласниците по математика;
– затвърдяване на знанията за числата до 100;
– усъвършенстване на уменията за извършване на действията събиране, изваждане, умножение и деление с числата до 100;
задълбочаване на представите за геометричните фигури;
– овладяване на умения за разпознаване на видовете триъгълници според страните им и за – намиране на обиколка на геометрична фигура;
– усвояване на знанията за мерните единици за дължина дециметър и метър и мерните единици за време минута, денонощие, седмица, месец и година;
– развиване на умения за откриване на данни, търсене и разчитане на информация в табличен и схематичен вид, решаване на проблеми и проверка на решения;
– усъвършенстване и развиване на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.
В помагалото са разработени 32 теми, всяка от които е разположена на 2 страници и съдържа разнообразни занимателни задачи, разделени в 4 нива на сложност. Това дава възможност за диференциране на работата и прилагане на индивидуален подход към учениците. Изпълнението на предложените дейности съдейства за развиване на интелектуалните възможности на второкласниците и подкрепя познавателните им усилия за постигане на съвременните ключови компетентности.
Помагалото за избираемите учебни часове по математика допълва учебния комплект по математика за 2. клас и е в помощ на всеки учител.

 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 2. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Преработено според новата учебна програма, помагалото към учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета” съдържа разнообразни задачи, които улесняват подготовката на второкласниците по математика. Задачите са естествено продължение на всеки урок от задължителната подготовка и формират навик за системно учене, както и траен интерес към математиката. Освен това може успешно да се използват като допълнителен учебен материал в часовете по математика. Предложените задачи за домашна работа може да се използват както от учителите, така и от родителите за проверка на наученото от всеки урок.
Учебното помагало е предназначено и за самостоятелна работа на второкласниците.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 2. КЛАС.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

„Голямото приключение” с Мат и Ема продължава и във 2. клас с това помагало на „Просвета плюс”, предназначено за избираемите учебни часове. То включва 32 теми, като всяка от тях е разположена на 2 страници и съдържа задачи, разпределени в 3 нива на сложност:
– за затвърдяване на знанията и уменията;
– за прилагане на знанията и уменията в практиката;
– за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.
С помощта на своите приятели Мат и Ема второкласниците ще станат по-уверени в събирането и изваждането на числата до 100, ще овладеят неусетно табличното умножение и деление, ще задълбочат знанията си за равнинните геометрични фигури и за мерните единици за дължина и време. И не само това – те ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си да описват ситуации от действителността с математически модели. Задачите предполагат разнообразни дейности – сравняване, откриване и поправяне на грешки, попълване, свързване, чертане, извличане и осмисляне на информация, представена чрез текст, таблици, схеми, диаграми. Едновременно с това се насърчават изследователските умения на учениците, активизира се мисловната им дейност и им се дава възможност да развият критическо мислене и да проявят творчество.
Помагалото за избираемите учебни часове забавлява и мотивира ученика, а за учителя е надеждно средство за разнообразна и ефективна работа.

 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева, Тошко Тонев, Стела Дойчинова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Сборникът по математика за 2. клас е разработен към комплекта „Голямото приключение” на „Просвета плюс” и е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Със задачите в него се затвърдяват придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката. Чрез тях се постига:
– усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 100;
– овладяване на табличното умножение и деление;
– задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник и квадрат;
– разширяване на знанията за мерните единици за дължина и време;
– изграждане на система за решаване на текстови задачи, зададени по различни начини;
– усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в помагалото са поднесени по достъпен и забавен начин, така че да предразположат ученика и да направят ученето по-лесно и интересно. За учителя помагалото е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него.
Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Сборникът е преработен в съответствие с изискванията на актуалната учебна програма по математика за 2. клас. Включените в него упражнения са насочени към овладяване на умения за:
– откриване на същественото и важното в текста на задачата;
– съкратено записване на задачата;
– образуване на съставна текстова задача чрез надграждане на проста и решаване на образуваните задачи;
– преобразуване на текстова задача по различен начин (чрез промяна на данните и връзките между тях, чрез промяна на въпроса на задачата и др.);
– работа с текстови задачи с недостатъчни и с излишни данни;
– разчитане на данни, представени таблично и в схематичен вид, и използването им за съставяне на текстови задачи.
Задачите и упражненията в сборника са така подбрани, че по преценка на учителя може да се използват както в задължителните, така и в избираемите учебни часове по математика. Много подходящи са за диференциране на работата с текстови задачи. Подробното и разбираемо поднасяне на темите позволява използването на сборника и за самостоятелна работа вкъщи. За улеснение на учителя и родителя е дадено разширено съдържание, което указва дейностите при работата над текстовите задачи, както и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 2. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е насочено към учениците с интерес към математиката. Включените в него задачи покриват, разширяват и надграждат учебното съдържание по математика за 2. клас. С тях учениците ще се изправят пред интересни, ангажиращи и понякога нестандартни предизвикателства.
Помагалото допринася за развиване на математическите способности на учениците, усъвършенстване на техните познавателни умения, надграждане на знанията им за геометричните фигури, затвърдяване и разширяване на уменията им за смятане, развиване на пространствената им ориентация, наблюдателност и съобразителност. Някои задачи са просто лесни, забавни и интересни – такива, с които учениците да заобичат математиката и да се мотивират да са постоянни в работата си.
В края на помагалото са дадени отговорите или решенията на повечето задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 2. КЛАС

(Невена Чардакова, Катя Георгиева, Теодора Мерамджиева, Силвия Марушкина)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Преработено и адаптирано според новата учебна програма, помагалото поднася материала за 2. клас в оптимален обем, леко и достъпно. То е част от поредицата „Вълшебното ключе” и има за цел пълноценно да подпомага ученика при самоподготовката му, като осигурява:
– постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма;
– овладяване на учебното съдържание от учебниците по математика за 2. клас;
– съобразяване с психическите и възрастовите особености на децата.
Първата задача във всяка тема служи за актуализиране на знанията и става опора за успешното изпълнение на останалите задачи по темата. Включени са също и занимателни задачи, както и такива, които развиват логическото мислене на учениците.
Поредицата „Вълшебното ключе” предлага помагала за целодневно обучение и за самоподготовка вкъщи по всички предмети от 1. до 4. клас. Те са разработени така, че да са ефективни с всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Владимира Ангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Настоящото помагало със самостоятелни работи за 2. клас е разработено в контекста на променящия се фокус в обучението по математика – от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развиване на способности за решаване на проблеми. В него са обособени две части.
Първата част е предвидена за работа на второкласниците и включва 13 самостоятелни работи (всяка в два варианта). С тях се осъществява диагностика на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание за текстовите задачи и геометричните фигури. Включена е и входна, и изходна диагностика. В края на първата част са дадени верните отговори на задачите.
Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения:
– Приложение 1 – подробни критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за всяка самостоятелна работа;
– Приложение 2 – скала за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на математическите му компетентности;
– Приложение 3 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа;
– Приложение 4 – бланка за обратна връзка;
– Приложение 5 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всички самостоятелни работи.
Всички приложения учителите ще могат да намерят в електронен вариант на prosveta.bg/SR_math. В хартиения вариант на помагалото са приложени само техни образци.
Диагностиката на базата на ясно и точно дефинираните компетентности в приложенията позволява на учителя лесно да определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание.
Помагалото отговаря напълно на актуалната учебна програма по математика за 2. клас. То може да се използва и от родителите, които искат да установят нивото на математическите компетентности на своите деца.

 

МАТЕМАТИЧЕСКА СУПЕРСИЛА. УЧИЛИЩЕ ЗА МАГЬОСНИЦИ
(Линда Бертола)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учи математика и се забавлявай!
Книжката превръща решаването на математически задачи в забавление.
Разработена е от специалисти в ученето чрез игра.
Децата ще разберат и усвоят важни математически понятия с усмивка на лицето!
В книжката под формата на игри ще намерите:
• Четене, писане и сравняване на числата до 100;
• Събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 100;
• Похвати за устно смятане;
• Логически пъзели.

Автор на илюстрациите: Агнес Баруци

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Катя Георгиева, Росица Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е преработено според актуалната учебна програма, като във входното ниво са включени новите задачи, които се изучават в 1. клас – пресмятане на кръгли десетици.
Съдържа 9 теми, разработени в два варианта, за проверка и самопроверка на знанията и уменията на второкласниците, съобразени с основните раздели на учебното съдържание. Във всяка тема са включени:

– задачи с избираем отговор
– задачи с кратък свободен отговор
– задачи за записване на решението
– допълнителна задача за ученици с изявен интерес към математиката.

Разнообразните по вид и трудност задачи - логически, занимателни и практически приложими, ще подпомогнат усвояването на математическите знания и умения на второкласниците. Категоризирането по трудност се прави чрез пеперуда, която носи различен брой цветенца, а вдясно на всяка задача е даден броят на точките, с които се оценява правилното решение. С помощта на приложената скала получените точки лесно се превръщат в цифрова оценка. По този начин се постига коректност при оценяването, учителят е изключително улеснен, а учениците може сами да установят нивото на знанията си.
Помагалото може да се използва както от всеки ученик за самопроверка на наученото, така и от учителя за провеждане на самостоятелна работа в клас.

 

     „ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ”
     ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС.


     
Формат: 100х70

    

   

 

 

 

Таблото представя по оригинален и интересен начин изучаваните във 2. клас таблици за умножение и деление и дава възможност за по-лесното им овладяване и запаметяване. Връзката между компонентите на действията умножение и деление е илюстрирана чрез специални цветни маркери. Това отлично визуално средство помага на учениците да осмислят по-добре взаимнообратната връзка между двете действия.

 
2. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 2. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева)

Второкласниците навлизат в дигиталния свят със своя приятел Пойти, който им е подготвил много изненади. С негова помощ те ще се научат:
– да разпознават компонентите на компютърната система;
– да се ориентират във файловата система на компютъра;
– да различават файловите формати;
– да работят с нови приложни програми;
– да създават собствени продукти – анимация, видео, текстови документи, игри;
– да използват технологиите за учене и творчество;
– да работят в екип и да се забавляват.
Помагалото е предназначено за часовете по избираема и факултативна подготовка. То е подходящо за занимания по интереси и клубове по компютърни науки.
В учебното съдържание са заложени теми, които подготвят второкласниците за новия учебен предмет „Компютърно моделиране”, който ще изучават като задължителната подготовка в трети клас. Предвидени са часове за работа с приложението Scratch Jr, за създаване на спрайтова и подкадрова анимация. Изучаването на текстообработващите програми е съобразено с новото учебно съдържание по български език и литература, математика, околен свят и други учебни дисциплини.
Едновременно с формирането на дигиталните компетентности се развиват и умения по други учебни дисциплини от задължителната подготовка.
Задачите в помагалото осигуряват висока плътност на часа дори в ситуации, когато устройствата не са достатъчни. Работата с компютър се редува с дейности в печатния вариант на помагалото, като по този начин се спазват здравните и хигиенните норми за работа с дигитални устройства.

 
2. клас. Родинознание
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 2. КЛАС
(Поли Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

В книжката са разработени всички теми от учебната програма и действащите учебници. Балансирано са съчетани задачи за попълване и писане на текст, за работа с изображения, за усвояване на понятия чрез кръстословици и забавни ребуси, за рисуване и оцветяване. Входното и изходното равнище се проверяват със самостоятелните работи за две групи. Чрез тях всяко дете може да проследи напредъка и постиженията си, а учителят има надежден инструмент за проверка. „Вълшебното ключе”:
– помага на децата да разберат и затвърдят наученото в клас;
– провокира интереса им към природния и социалния свят;
– улеснява постигането на очакваните резултати по програма;
– разнообразява работата на учителя при целодневното обучение.Авторите са учители с богат опит, които познават нагласите и възможностите на децата. С „Вълшебното ключе” подготовката на уроците е лесна, а заниманията – забавни и интересни.

 
2. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Тетрадката по музика за 2. клас с автори проф. д-р Пенка Минчева, Светла Христова и доц. д-р Красимира Филева съдържа забавни игри – плетеници, кръстословици, рисунки, картинки за оцветяване, задачи с различна степен на трудност за затвърдяване на знанията. Върху тетрадката може да се работи по всички теми в клас и у дома. Включени са много творчески задачи – съчиняване на съпровод към песен, звукови картини, мелодия към стихове. Това означава, че тетрадката предлага „за всекиго по нещо”. Неусетно, забавлявайки се с приятна творческа работа, децата ще затвърдят наученото в часовете по музика.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учебната тетрадка от комплекта по музика за 2. клас с автори Галунка Калоферова, Вяра Сотирова и доц. д-р Росица Драганова е помагало, което разширява, допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Тя съдържа допълнителни задачи за упражнение, както и занимателни лабиринти, кръстословици, скрити картини и др., които усъвършенстват музикалните умения и подпомагат усвояването на основните понятия. Предвидени са и страници за диагностика, отчитащи нивото на овладяване на понятията в началото и в края на учебната година. Работата с тетрадката улеснява постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма по музика за 2. клас. Тетрадката дава възможност за индивидуална и групова работа на всеки ученик в клас и у дома и улеснява учителя при проверката и оценката на знанията. По приятен и увлекателен начин тя провокира интереса на децата към музикалното изкуство.

 
2. клас. Час на класа
 

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ КОТКИ. ПОМАГАЛО ЗА ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИE ЗА 2. КЛАС
(Деяна Милушева, Ивета Николаева, Мариела Миланова)

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на второкласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем. Активизира процеса на самостоятелно търсене и анализиране на информация. Усъвършенства уменията на учениците да презентират и да аргументират заявена позиция и мнение. Учебното помагало има следните достойнства:
формира у учениците важни умения за представяне пред публика;
– поставя второкласниците в ситуации, в които да разсъждават върху необходимостта от правила и спазването им;
– провокира децата да търсят природата навсякъде около тях;
– поражда интерес към опознаването на родината чрез кратките разкази за забележителностите в България;
– по забавен и достъпен начин увлича учениците да опознават страните от Европа; разкрива възможностите на математиката за решаване на практически казуси, като организирането на рожден ден.
Работата по проблемите, предложени в помагалото, разкрива на учениците ролята на екипната работа. Дава им самочувствие, че придобитите знания и умения им помагат да вземат правилни решения в ежедневието.

 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА. ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 2. КЛАС
(Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Помагалото е преработено така, че да отговаря напълно на новия стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Разширени и обогатени са темите 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16 и 23. Измененията са отразени и в примерното годишно разпределение.
„Азбука на правилата” е помагало за работа в часа на класа. То съдържа:
– важни правила за безопасно поведение в обществения транспорт и движението по улиците и пътищата
– начини за предпазване при бедствия и аварии
– знания за правата и отговорностите в училище и у дома, за здравословната среда, за взаимоотношенията с другите, за активното участие в отбелязването на лични и официални празници
– специално създадени стихотворения
– кратки обобщения „Какво научих”
– любопитни факти
– разнообразни задачи, въпроси и практически дейности
– богати пъстроцветни илюстрации
Всичко това ще направи работата на учителя пълноценна и ползотворна, а на учениците ще даде възможност по непринуден и занимателен начин да усвоят важните правила в различните области на заобикалящия ги свят.

 
2. клас. Занимания по интереси
 
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 2. КЛАС
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Ели Пещерска)

Учебното помагало дава разнообразни възможности за провеждане на заниманията по интереси. Но с енциклопедичния си характер то е напълно приложимо в часовете по проекта „Твоят час“. Предложените в него 32 основни теми провокират интересите и развиват у второкласниците качества, свързани с интелектуалното, нравственото, естетическото, здравното, интеркултурното възпитание. Освен че забавляват малките ученици с логически задачи и спортни игри, те носят и нови знания. По всяка основна тема се работи в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа.
Помагалото развива и редица социални компетентности, свързани с:

  • умения за общуване
  • работа в група и екип
  • формиране на увереност
  • презентиране пред публика
  • физическа култура.

Специално място е отделено за представяне на положителните резултати, личностните и груповите постижения, свързани с развитието и утвърждаването на определени интереси у второкласника.
Като използва разработките в учебния комплект, учителят може да ги доразвие съобразно интересите на учениците и да изгради системен модел на работа, като стимулира въображението, находчивостта и креативността.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: