Помагала по български език и литература за 5., 6. и 7. клас


Български език и литература | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
5. клас. Български език и литература
 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС

(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Помагалото е подходящо както за работа в избираемите учебни часове, така и за допълнителна работа в часовете за задължителна подготовка. Уроците са разработени така, че да помогнат на петокласниците да се подготвят успешно за предизвикателствата на обучението в 6. и 7. клас.
Всеки от разделите в помагалото съдържа:
• най-необходимата теоретична информация;
• задачи, чрез които се затвърдяват и разширяват знанията и се усъвършенстват уменията.
Част от задачите дават възможност на учениците да се изявят индивидуално. Предвидени са и задачи за екипна работа и със състезателен характер.
По български език петокласниците:
• ще общуват по-успешно;
• ще знаят повече за езиковите явления;
• ще се научат да правят езиков анализ.
По литература:
• ще научат повече за митологията;
• ще усетят вълшебството на приказката и народната песен;
• ще разкриват нравствените послания в изучаваните творби;
• ще се научат да създават различни видове текстове и да се изразяват по-добре.
Помагалото съдържа примерно тематично разпределение на избираемите учебни часове.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката към новия учебник на издателство „Просвета” по български език е създадена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка по български език и литература и учебната програма, влезли в сила през 2016 г. Тя дава отлична възможност да се затвърдят знанията на учениците и реално да се повиши равнището на тяхната езикова и комуникативна компетентност. Помагалото може да се използва през цялата учебна година както в процеса на работата в клас – за текуща подготовка и оценяване, така и при самоподготовката на учениците вкъщи, защото съдържа задачи, които са:
• повече от 300, разпределени в 26 теми в точно съответствие с темите от учебника;
• насочени както към овладяване на лингвистичната информация, така и към прилагане на знанията в речевата практика;
• разнообразни от гледна точка на дейността, която трябва да извършват учениците – за конструиране, за трансформиране, за класифициране и систематизация по различни признаци, за решаване на езикови проблеми, за коригиране и редактиране и др.;
• различни по форма – с избираем и със свободен отговор по подобие на задачите от изпитния – формат за националното външно оценяване в 7. клас;
• с различна степен на трудност, което позволява в работата реално да се приложи индивидуален подход към учениците.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения и възможности за индивидуална подготовка. Тетрадката предлага:
• многообразни похвати за работа върху уменията на учениците да планират, създават и подобряват текст;
• задачи за анализ, редактиране и създаване на текстове, които ще помогнат на петокласниците да развият своите комуникативни умения;
• възможности за работа в час, която може да бъде провеждана както по групи, така и самостоятелно за всеки ученик;
• тестови задачи, които имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като децата могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка.
В учебната тетрадка са включени входно и изходно ниво за учениците, както и ключ за отговорите на тестовите задачи.

 
 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

В тетрадката по български език за 5. клас на издателство „Просвета АзБуки” за всяка от включените в учебната програма теми са предвидени много и разнообразни допълнителни задачи, които ще допринесат:
• да се затвърдят усвоените знания и да се усъвършенстват уменията на учениците;
• да се уплътни работата в клас;
• да се приложи индивидуален подход в зависимост от равнището на знанията и уменията на всеки от учениците;
• да се осигури възможност за ефективна самоподготовка на учениците.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа 12 теста, изградени по аналогия с изпитните задачи, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас.
Към всеки раздел са разработени по 3 теста:
• първият тест може да послужи за подготовка на учениците преди провеждането на контролната работа върху съответния раздел;
• вторият и третият са предназначени за работа по групи на самата контролна работа.
Какво съдържат тестовете?
• задачи за разбиране и извличане на информация от текст;
• конкретни въпроси, свързани с учебното съдържание на раздела;
• задачи, проверяващи езиковата култура на учениците;
• задачи за установяване на познаването и спазването на езиковите норми – правописна, пунктуационна, граматична, лексикална.
В помагалото са включени и 6 текста – откъси от произведения, които може да се използват за провеждане на класните работи за първия и втория учебен срок. Текстовете са подходящи както за подробен преразказ на текст, така и за трансформиращ преразказ от името на герой от текста.
В края на сборника са поместени отговорите на всички задачи, което ще помогне на учениците да проверяват сами знанията си.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи от различни типове – със свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;
• думите като части на речта;
• думите като части на изречението;
• думите като лексикални единици;
• правописа и звуковите промени в думите.
Помагалото ще помогне:
• на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него не просто ще допринесе за повишаването на резултатите на петокласниците в училище, но и ще помогне за формирането на тяхното успешно тестово поведение.
• на учителите по български език и литература да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ ЗА 5. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА PISA
(Стоян Иванов, Тина Велева, Весела Михайлова)

Сборникът с тестови задачи по четене с разбиране отправя към учениците едно интересно предизвикателство и цели те да проверят уменията си да четат пълноценно – да извличат съществената информация от текстове, възникнали в различни сфери на общуване.
Помагалото съдържа текстове, групирани в 20 теми, като към всеки тематичен кръг са предложени тестови въпроси. Използвани са:
• откъси от популярни художествени текстове;
• любопитни факти, свързани с екологията или историята;
• текстове за интересни видове животни и за значими открития, важни за света на човека.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Албена Хранова)

Тетрадката по литература за 5. клас изцяло отговаря на темите и изискванията на новата учебна програма и е пряко свързана с учебниците по литература на издателствата „Просвета” и „Просвета Плюс”.
Всеки от тринайсетте раздела включва по два кратки текстаза упражнения в тясна тематична връзка с урока. Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Учебната тетрадка допълва с интересни упражнения работата с учебника по литература на „Просвета Плюс”.
За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът;
• какво разбира;
• каква е личната му позиция;
• какъв е неговият резултат.
За петокласника, използващ тетрадката, часовете по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна интелектуална игра.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Албена Хранова)

Помагалото „Текстове и тестове по литература за 5. клас” е специално подготвено според изискванията на новата учебна програма по литература за 5. клас. То съдържа тринайсет части, които точно съответстват на тринайсетте теми от програмата, и отговаря на нейното изискване за увеличения дял на упражненията в учебния процес и при подготовката на учениците.
Всяка от частите съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Трите текста са обвързани от десет тестови задачи (в някои случаи – и задачи със свободен отговор).
Основната цел на задачите е да развият у петокласниците способността за извличане на информация от текстовете, за разпознаване и съпоставяне на смисъла и информацията, които те носят, и за оценка на внушенията им. Помагалото е насочено към развиване на способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционалната грамотност на учениците. И разбира се, към разширяването на тяхната словесна култура.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО. 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Помагалото е създадено от Весела Михайлова, Калина Михова и Любов Шишкова – водещи учители по български език и литература с дългогодишен опит и доказани високи постижения в подготовката на ученици за кандидатстване в профилираните училища след завършен 7. клас.
• Целият учебен материал по литература, включен в Учебно-изпитната програма за НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото време – с ясно откроени важни акценти. Използваният модел, по който са структурирани таблиците, съдържащи се в помагалото, позволява учениците да овладеят отлично знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас и по-точно с:
• композицията и съдържанието им;
• художествените им особености;
• вложените в тях послания.

Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от най-сложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните творби.

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Сборникът „Тестове по литература. Подготви се сам за НВО – 7. клас” на издателство „ПРОСВЕТА СОФИЯ” е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС”. Предназначен е за подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Задачите, включени в сборника, са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е много функционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по български език и литература в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценка.

 

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. РЕЧНИК.
ТРЕТО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(Съставител Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg)

Поколения българи са израсли с „Под игото”, „Немили-недраги”, „Българи от старо време” и „Чичовци”. Но за сегашните ученици и техните родители доста думи в тях вече се нуждаят от превод. Езикът на 21. век все повече губи връзка с остарелите, диалектните и чуждите думи в българската литературна класика.

Но ако не можем да разберем стотици думи и изрази от произведенията на големите български писатели, трудно ще усетим духа на епохата или мислите и чувствата, които вълнуват техните герои. Разбира се, има обемисти академични речници, в които са събрани такива думи. Но те рядко са ни подръка, когато децата попитат вкъщи или в час какво значи „пупал”, защо хъшовете на Вазов играят на „книги” и какъв е тоя „пексимет”, който ядат въстаниците в „Под игото”.

Затова събрахме и обяснихме остарелите, диалектните и чуждите думи от нашата литературна класика в този кратък речник. Те са над 2000 и са извадени от всички творби, включени в новите програми по българска литература от 6. до 12. клас. За да откривате по-лесно непознатите думи, сме ги подредили по азбучен ред за всяко произведение. Постарали сме се да посочим и произхода на всяка дума, но това се отнася главно за корена. Повечето чужди думи са променени според фонетичните закони на българския език, а в разговорната употреба някои са получили и ново значение.

Какво е новото в третото допълнено издание на речника?

  • Добавени са над 800 думи от изучавани произведения на Димитър Димов, Димитър Талев, Елин Пелин, Емилиян Станев, Йордан Йовков, Николай Хайтов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков и Христо Смирненски.
  • Поставени са ударенията на всички непознати думи.
  • Надяваме се, че тази малка книжка ще улесни ученици, учители и родители при четенето и изучаването на класическите произведения на българската литература. А ако все пак откриете още някоя непозната дума, не се притеснявайте. Вазов, Каравелов и Захари Стоянов също не са знаели думи като „айфон”, „лаптоп”, „имейл” или „хауспарти”.
 
 

Български език и литература | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас

 
6. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Тази книга е предназначена да бъде пътеводител на учениците от 6. клас, които изучават български език и литература в избираемите учебни часове. Тя ще им помогне да затвърдят и разширят знанията си, да усъвършенстват уменията си и да се подготвят успешно за предизвикателствата на обучението в 7. клас.
По български език шестокласниците:
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;
• ще разширят знанията си за езиковите явления;
• ще общуват по-успешно.
По литература:
• ще разберат повече за общуването на човека с вечната природа;
• ще се докоснат до вълшебния свят на изкуството;
• ще се научат да разкриват нравствените послания, вложени в творбите на художествената литература;
• ще придобият умения да създават различни видове текстове и да изразяват по-добре мислите си в устна и писмена форма.
Част от задачите в помагалото ще дадат възможност на учениците да се изявят индивидуално и да разчитат на своите собствени знания и умения. Предвидени са и задачи, които предполагат екипна работа и имат състезателен характер.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката по български език на издателство „Просвета ‒ София” съдържа повече от 300 задачи, разпределени в 24 теми в точно съответствие с темите от учебника. Задачите са разнообразни по форма ‒ с избираем и със свободен отговор, като по-голямата част от тях са обвързани с интересни текстове от различни сфери на общуване. Според типа дейност, която предполагат да се извърши, задачите в тетрадката са за:
• критическо четене;
• анализ на езикови явления;
• езикови трансформации;
• коригиране на грешки;
• класифициране и систематизиране на езикови единици по различни признаци;
• редактиране;
• създаване на текст.
Ефективността на използването на тетрадката е гарантирано и от отличния графичен дизайн.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Упражненията и тестовите задачи в учебната тетрадка:
• са обвързани с учебния материал, представен в учебника;
• развиват уменията на учениците да планират, създават и подобряват вече създаден текст;
• улесняват организацията на работата в час;
• имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като децата могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка.
В тетрадката са включени входно и изходно ниво за учениците, както и ключ с отговорите на тестовите задачи.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Учебната тетрадка предлага:
• разнообразни допълнителни задачи към всеки отделен урок;
• тестови задачи с обучаваща и самоконтролираща функция;
• полезни упражнения, насочени към овладяването на основните правописни правила;
• задачи, които тренират пълноценното възприемане на чужд текст и създаването на свой по определени параметри.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Сборникът осигурява отлични резултати на Националното външно оценяване след 7. клас. Какво го прави наистина добър помощник по пътя към високите резултати:
• включва 12 пълни теста по последния изпитен формат;
• тестовете следват хода на учебното съдържание по български език и литература за 6. клас и осигуряват пълноценното му усвояване;
• може да се ползва от шестокласниците през цялата учебна година, а за седмокласниците дава отлична възможност за преговор непосредствено преди Националното външно оценяване;
• съдържа верните отговори на задачите и осигурява възможност за самооценка;
• тестовете са оформени графично по начин, сходен с този на реалните изпитни материали;
• работи успешно с всички учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа 15 теста, които обобщават изучения от шестокласниците учебен материал. Тестовете са изградени по аналогия с изпитните задачи, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас.
Към всеки раздел са разработени по 3 теста:
• първият от тях подготвя учениците преди провеждането на контролната работа върху раздела;
• вторият и третият може да се използват за работа по групи на самата контролна работа.
Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на трудност. Те включват:
• задачи за разбиране и извличане на информация от текст;
• задачи, проверяващи езиковата култура на учениците;
• задачи, чрез които може да се установи степента на познаване и спазване на езиковите норми – правописна, пунктуационна, граматична, лексикална.
Предложени са и 6 текста, които може да се използват за класните работи в края на първия и на втория учебен срок.
В края на помагалото са поместени отговорите на всички задачи, което улеснява оценяването и самооценяването на учениците.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи със свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;
• думите като части на речта;
• думите като части на изречението;
• думите като лексикални единици;
• правописа и звуковите промени в думите.
То ще помогне:
• на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него не просто ще допринесе за повишаването на резултатите на шестокласниците в училище, но и ще формира у тях успешно тестово поведение.
• на учителите по български език и литература да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ ЗА 6. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА PISA
(Стоян Иванов, Тина Велева, Весела Михайлова)

Това е книгата, с която ученикът може едновременно да се забавлява и да учи.
• Помагалото подпомага ранната подготовка на шестокласника за изпита за Национално външно оценяване (след 7. клас).
• Текстовете и задачите насърчават развитието и усъвършенстването на уменията на учениците от 6. клас да извличат информация от писмени текстове, изображения, таблици, схеми.
• Включени са 18 теми с тестови въпроси с избираем и със свободен отговор.
• Текстовете към отделните теми са разнообразни в жанрово и стилово отношение. Използвани са:
• откъси от популярни художествени творби;
• любопитни исторически факти;
• текстове, представящи интересни факти и явления от различни научни области.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова)

Тетрадката по литература за 6. клас изцяло отговаря на темите и изискванията на новата учебна програма и е пряко свързана с учебниците по литература на издателствата „Просвета” и „Просвета Плюс”.
Всеки от тринайсетте раздела включва по два кратки текста за упражнения в тясна тематична връзка с урока. Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Учебната тетрадка допълва работата с учебника по литература на „Просвета Плюс”. За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът;
• какво разбира;
• каква е личната му позиция;
• какъв е неговият резултат.
За шестокласника, използващ тетрадката, часовете по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна интелектуална игра, а успехът на НВО през следващата учебна година е гарантиран.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова)

Помагалото „Текстове и тестове по литература за 6. клас” е специално подготвено според изискванията на новата учебна програма по литература за 6. клас. То съдържа дванайсет части, които точно съответстват на дванайсетте теми от програмата, и отговаря на нейното изискване за увеличения дял на упражненията в учебния процес и при подготовката на учениците.
Всяка от частите съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Трите текста са обвързани от тестови задачи, в някои случаи има и задачи със свободен отговор.
Основната цел на задачите е да развият у шестокласниците способността за извличане на информация от текстовете, за разпознаване и съпоставяне на смисъла и информацията, които те носят, и за оценка на внушенията им. Помагалото е насочено към развиване на способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционалната грамотност на учениците и към разширяването на тяхната словесна култура.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО. 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Помагалото е създадено от Весела Михайлова, Калина Михова и Любов Шишкова – водещи учители по български език и литература с дългогодишен опит и доказани високи постижения в подготовката на ученици за кандидатстване в профилираните училища след завършен 7. клас.
• Целият учебен материал по литература, включен в Учебно-изпитната програма за НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото време – с ясно откроени важни акценти. Използваният модел, по който са структурирани таблиците, съдържащи се в помагалото, позволява учениците да овладеят отлично знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас и по-точно с:
• композицията и съдържанието им;
• художествените им особености;
• вложените в тях послания.

Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от най-сложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните творби.

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Сборникът „Тестове по литература. Подготви се сам за НВО – 7. клас” на издателство „ПРОСВЕТА СОФИЯ” е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС”. Предназначен е за подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Задачите, включени в сборника, са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е много функционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по български език и литература в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
– указания за самооценяване;
– скала за самооценка.

 

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. РЕЧНИК.
ТРЕТО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ
(Съставител Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg)

Поколения българи са израсли с „Под игото”, „Немили-недраги”, „Българи от старо време” и „Чичовци”. Но за сегашните ученици и техните родители доста думи в тях вече се нуждаят от превод. Езикът на 21. век все повече губи връзка с остарелите, диалектните и чуждите думи в българската литературна класика.

Но ако не можем да разберем стотици думи и изрази от произведенията на големите български писатели, трудно ще усетим духа на епохата или мислите и чувствата, които вълнуват техните герои. Разбира се, има обемисти академични речници, в които са събрани такива думи. Но те рядко са ни подръка, когато децата попитат вкъщи или в час какво значи „пупал”, защо хъшовете на Вазов играят на „книги” и какъв е тоя „пексимет”, който ядат въстаниците в „Под игото”.

Затова събрахме и обяснихме остарелите, диалектните и чуждите думи от нашата литературна класика в този кратък речник. Те са над 2000 и са извадени от всички творби, включени в новите програми по българска литература от 6. до 12. клас. За да откривате по-лесно непознатите думи, сме ги подредили по азбучен ред за всяко произведение. Постарали сме се да посочим и произхода на всяка дума, но това се отнася главно за корена. Повечето чужди думи са променени според фонетичните закони на българския език, а в разговорната употреба някои са получили и ново значение.

Какво е новото в третото допълнено издание на речника?

  • Добавени са над 800 думи от изучавани произведения на Димитър Димов, Димитър Талев, Елин Пелин, Емилиян Станев, Йордан Йовков, Николай Хайтов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков и Христо Смирненски.
  • Поставени са ударенията на всички непознати думи.
  • Надяваме се, че тази малка книжка ще улесни ученици, учители и родители при четенето и изучаването на класическите произведения на българската литература. А ако все пак откриете още някоя непозната дума, не се притеснявайте. Вазов, Каравелов и Захари Стоянов също не са знаели думи като „айфон”, „лаптоп”, „имейл” или „хауспарти”.
 
 

Български език и литература | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас

 
7. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Сборникът осигурява отлични резултати на Националното външно оценяване след 7. клас, защото:
• включва 20 пълни теста по последния изпитен формат, съобразени изцяло с програмата на МОН от 2019 г.;
• тестовете следват хода на учебното съдържание по БЕЛ за 7. клас и осигуряват перфектното му усвояване;
• предназначен е за ползване от седмокласниците през цялата учебна година, а също така е подходящ и за преговор непосредствено преди НВО;
• дава верните отговори на задачите и осигурява възможност за самооценка;
• тестовете са оформени структурно и графично по начин, сходен с този на реалните изпитни материали;
• работи успешно с всички учебници.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС

(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

С помагалото седмокласниците ще се подготвят отлично за предстоящото национално външно оценяване. То съдържа много и различни по степен на трудност задачи. Чрез решаването им те ще постигнат следното:

по български език
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;
• ще разширят знанията си за езиковите явления;
• ще общуват по-успешно чрез езика;

по литература
• ще навлязат по-дълбоко в света на литературните творби;
• ще се научат да разкриват нравствените послания в произведенията;
• ще се научат да създават текстове и да изразяват по-добре мислите т по-добре мислите си.
Част от задачите в помагалото дават възможност за индивидуална изява на ученика. Включени са и задачи за работа в екип.

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ
И ПРИЕМА СЛЕД 7. КЛАС ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН ФОРМАТ.
(Борислав Борисов, Росица Калайджиева)

Сборникът е създаден в съответствие с Учебно-изпитната програма за външното оценяване и приема след 7. клас. Всеки от десетте теста, включени в него, съдържа задачи, свързани с изученото по български език и литература в 5., 6. и 7. клас.
Работата с помагалото гарантира отлична подготовка, защото дава възможност за:
• проверка на максимално широк кръг знания и умения;
• сверка на решенията с предложените верни отговори на задачите;
• ползване на диск с професионални записи на 10 текста за преразказ и за решаване на дидактическата задача от втория модул в условия, сходни с тези на изпита.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС.
ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Тестовете в помагалото са 12 и включват учебното съдържание по български език за 7. клас.
Към всеки от четирите раздела са разработени по 3 теста:
• първият от тях подготвя учениците преди провеждането на контролната работа върху раздела;
• вторият и третият може да се използват за работа по групи на самата контролна работа.
Освен тях се предлагат и 4 примерни изпитни теста. Във всеки тест има:
• задачи с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• задачи, които изискват кратък свободен отговор;
• задача с разширен свободен отговор.
Задачите по литература в примерните изпитни тестове включват учебния материал от 5., 6. и 7. клас.
Предложени са и четири текста – откъси от произведения, по които може да се постави задача за създаване на подробен преразказ от името на неутрален разказвач или от името на посочен герой.
В сборника е обърнато особено внимание на развиването на функционалната грамотност на учениците, на четенето с разбиране и на извличането на информация от текст и от изображение.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката съдържа повече от 300 задачи, разпределени в 24 теми в точно съответствие с темите от учебника.
Задачите са разнообразни по форма ‒ с избираем и със свободен отговор, като по-голямата част от тях са обвързани с интересни текстове от различни сфери на общуване. Според типа дейност, която предполагат да се извърши, задачите в тетрадката са за:
• критическо четене;
• анализ на езикови явления;
• езикови трансформации;
• коригиране на грешки;
• класифициране и систематизиране на езикови единици по различни признаци;
• редактиране;
• създаване на текст.
Ефективността на използването на тетрадката е гарантирано и от отличния графичен дизайн.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Упражненията в тетрадката:
• развиват уменията на учениците да планират и създават текст и да подобряват вече създаден текст;
• установяват езиковата култура на учениците и степента на владеене на езиковите норми;
• имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като децата могат сами да проверяват езиковата си подготовка чрез ключ за отговорите;
• отговарят на темите в учебника, което улеснява организацията на работата в час.
В тетрадката са включени и тестове за установяване на входното и изходното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улеснява организацията на работата в час. Тя съдържа:
• разнообразни допълнителни задачи към всеки урок;
• тестови задачи с обучаваща и контролираща функция;
• полезни упражнения, насочени към овладяване на основните правописни правила;
• задачи, които тренират пълноценното възприемане на чужд текст и създаването на свой.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи от различни типове – със свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;
• думите като части на речта;
• думите като части на изречението;
• думите като лексикални единици;
• правописа и звуковите промени в думите.

То ще помогне:
• на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него ще допринесе за повишаването на резултатите на седмокласниците в училище и за тяхното успешно поведение по време на тест.
• на учителите по български език и литература да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците.

 
 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО. 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Помагалото е създадено от Весела Михайлова, Калина Михова и Любов Шишкова – водещи учители по български език и литература с дългогодишен опит и доказани високи постижения в подготовката на ученици за кандидатстване в профилираните училища след завършен 7. клас.
• Целият учебен материал по литература, включен в Учебно-изпитната програма за НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото време – с ясно откроени важни акценти. Използваният модел, по който са структурирани таблиците, съдържащи се в помагалото, позволява учениците да овладеят отлично знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас и по-точно с:
• композицията и съдържанието им;
• художествените им особености;
• вложените в тях послания.

Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от най-сложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните творби.

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Сборникът „Тестове по литература. Подготви се сам за НВО – 7. клас” на издателство „ПРОСВЕТА СОФИЯ” е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС”. Предназначен е за подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Задачите, включени в сборника, са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е много функционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по български език и литература в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценка.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС. ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Албена Хранова)

Помагалото „Текстове и тестове по литература за 7. клас” съдържа дванайсет части, които точно съответстват на дванайсетте теми от учебната програма. Това го прави приложимо не само към учебниците на „Просвета – София” и „Просвета Плюс”, а и към всички учебници по литература за 7. клас.
Всяка част съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Сред тях има чисто информативни и енциклопедични текстове, както и откъси от известни и любими на деца и възрастни художествени творби от различни национални литератури. Трите текста са обвързани от девет тестови задачи, като в някои случаи има и задачи със свободен отговор.Основната цел на задачите е да развият у учениците способността да извличат информация от текстове, да разпознават и съпоставят смисъла и информацията, които те носят, и да оценяват внушенията им. Като цяло, помагалото развива способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционална грамотност. И, разбира се, към разширяване на словесната култура на учениците и успешното им представяне на националното външно оценяване.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Албена Хранова)

Тетрадката е пряко свързана с учебниците по литература за 7. клас на „Просвета” (А. Хранова, Л. Бояджиев, Т. Велева) и „Просвета Плюс” (В. Михайлова, К. Михова, Л. Шишкова), но може да бъде използвана и с учебниците по литература на други издателства. Всеки от дванайсетте раздела в нея включва три рубрики:
• тестови задачи върху съответната творба от учебната програма;
• отговор на литературен въпрос;
• работа с непознат текст в тясна тематична връзка с урока за упражнения.
Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на способностите за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците. Поддържат се уменията за преразказ с дидактическа задача, необходими за успешното представяне на учениците на националното външно оценяване след 7. клас.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Учебната тетрадка е създадена, за да допълни със смислени упражнения работата с учебника по литература на „Просвета Плюс”. За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът – чрез пет въпроса за разпознаване;
• какво разбира – чрез четири въпроса за обяснение;
• каква е личната му позиция – чрез един въпрос за анализ и разсъждение (теза);
• какъв е неговият резултат – чрез три оценъчни карти – по една за всяка рубрика.
За седмокласника, използващ тетрадката, часовете по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна интелектуална игра, а успешното му представяне на Националното външно оценяване е гарантирано.

 

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. РЕЧНИК.
ТРЕТО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(Съставител Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg)

Поколения българи са израсли с „Под игото”, „Немили-недраги”, „Българи от старо време” и „Чичовци”. Но за сегашните ученици и техните родители доста думи в тях вече се нуждаят от превод. Езикът на 21. век все повече губи връзка с остарелите, диалектните и чуждите думи в българската литературна класика.

Но ако не можем да разберем стотици думи и изрази от произведенията на големите български писатели, трудно ще усетим духа на епохата или мислите и чувствата, които вълнуват техните герои. Разбира се, има обемисти академични речници, в които са събрани такива думи. Но те рядко са ни подръка, когато децата попитат вкъщи или в час какво значи „пупал”, защо хъшовете на Вазов играят на „книги” и какъв е тоя „пексимет”, който ядат въстаниците в „Под игото”.

Затова събрахме и обяснихме остарелите, диалектните и чуждите думи от нашата литературна класика в този кратък речник. Те са над 2000 и са извадени от всички творби, включени в новите програми по българска литература от 6. до 12. клас. За да откривате по-лесно непознатите думи, сме ги подредили по азбучен ред за всяко произведение. Постарали сме се да посочим и произхода на всяка дума, но това се отнася главно за корена. Повечето чужди думи са променени според фонетичните закони на българския език, а в разговорната употреба някои са получили и ново значение.


Какво е новото в третото допълнено издание на речника?

  • Добавени са над 800 думи от изучавани произведения на Димитър Димов, Димитър Талев, Елин Пелин, Емилиян Станев, Йордан Йовков, Николай Хайтов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков и Христо Смирненски.
  • Поставени са ударенията на всички непознати думи.
  • Надяваме се, че тази малка книжка ще улесни ученици, учители и родители при четенето и изучаването на класическите произведения на българската литература. А ако все пак откриете още някоя непозната дума, не се притеснявайте. Вазов, Каравелов и Захари Стоянов също не са знаели думи като „айфон”, „лаптоп”, „имейл” или „хауспарти”.
 
 

Български език и литература | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: