Помагала за 1. клас


1. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Румяна Танкова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усъвършенстване на четенето и писането в 1. клас. Акцентът е върху уменията за правилно и четливо писане с помощта на предложени образци. Особено внимание е отделено на преписването на думи с правописни особености и на задачи за проверка на четенето с разбиране. Предвидени са и дейности за съчиняване на кратки текстове по серия картини.
Помагалото обхваща цялостната подготовка за постигането на очакваните резултати от обучението в края на 1. клас.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС.
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Мария Бончева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учебното помагало по български език и литература за избираемите учебни часове е изцяло съобразено с новата програма, влязла в сила през учебната 2016 – 2017 г. То е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в помагалото следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от програмата. Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки.
Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература има универсален характер и може да послужи на всеки учител – независимо от това кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 1 КЛАС – ПО НОВАТА ПРОГРАМА
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”
и към БУКВАРА на „ПРОСВЕТА АЗБУКИ”.

Помагалото е преработено и допълнено съобразно изискванията на новата учебна програма. В него са обхванати трите етапа на ограмотяване: предбуквен, буквен и следбуквен. За всяка буква са предвидени по две страници. В края на помагалото са добавени упражнителни и обобщителни теми. Занимателният характер на задачите стимулира интереса на първокласниците към четенето и писането.
Учебното помагало „Езикови задачи за 1. клас” може да се използва в самоподготовката на учениците, както и в избираемите и факултативните учебни часове.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 1. КЛАС

(Румяна Танкова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Ако сте учител на първокласници при целодневно обучение или сте родители на деца в 1. клас, помагалото е подходящо за вашите деца. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, разработено от издателство „Просвета” за учениците от 1. до 4. клас. Има за цел пълноценно да подпомага ученика при самоподготовката му по четене, писане и български език, като осигурява:
• постигане на очакваните резултати, определени от новата учебна програма по български език и литература за 1. клас;
• формиране на умения и навици за самостоятелна работа вкъщи и в клас;
• допълнителни възможности за усъвършенстване на четенето и писането;
затвърдяване на знанията и развиване на уменията по български език в следбуквения етап.
Помагалото е ценен помощник във всекидневната подготовка на учениците. Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интереса на първокласниците и да се стимулира познавателната им активност в периода на началното ограмотяване и в следбуквения етап. Дидактичните похвати са умело съчетани с игрови елементи, като ученето се превръща в приятно и полезно занимание.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ели Пещерска)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Самостоятелните работи по български език и литература са предназначени за всички първокласници независимо от буквара и читанката, по които се обучават. Помагалото е част от комплект за всеки клас от началното училище. То съдържа 10 самостоятелни работи в два варианта по теми, които съответстват на очакваните резултати от новата учебна програма по български език и литература за първи клас. Чрез първата самостоятелна работа се установява входното равнище на усвоени знания и умения от подготвителната група на детската градина. Следващите самостоятелни работи са свързани с:
• предбуквения етап;
• гласните и сонорните съгласни;
• двойките звучни и беззвучни съгласни;
• правописа на щ, ю, я, й, ь;
• езиковите знания в следбуквения етап.
Последната самостоятелна работа установява достигнатото равнище на знания и умения през цялата учебна година. В нея е включен и текст за четене с въпроси към него. Към приложените диктовки също има задачи за четене с разбиране.
Втората част на помагалото съдържа подробни указания за проверяващия – критерии, показатели и брой точки за всяка от задачите. Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани оценки. Всяка оценка има подкрепящ характер и стимулира първокласника към по-висок резултат.
Помагалото улеснява дейността на учителя, защото му осигурява готов инструментариум за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението по български език и литература в първи клас. То може да се използва и за самоконтрол на постигнатите резултати, тъй като след самостоятелните работи са написани отговорите на въпросите и задачите. Така първокласникът може лесно да прецени справя ли се, или трябва още да работи. Помагалото може да послужи успешно и на родители, които биха искали да проследяват системно напредъка на своите деца при усвояването на учебния материал.

 

ДИКТОВКИ ЗА 1. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото „Диктовки за 1. клас” е съобразено с изискванията на новата учебна програма по български език и литература за 1. клас. на МОН. Съдържа разнообразен материал за диктовки – думи, изречения и текстове. Обхванати са буквеният и следбуквеният етап на началното ограмотяване.
В сборника са предложени различни по цел на изказване изречения, за да може първокласниците да развият усет да ги разпознават и правилно да поставят препинателните знаци в края им.
Текстовете за диктовка са наситени с изучаваната буква, като към повечето теми са предложени по няколко текста. В част от тях се съдържат думи с правописни особености, което дава възможност на първокласниците да се подготвят за овладяването на важни правописни знания и умения, усвоявани в следващите класове. Целесъобразно е при тези текстове да се осъществяват коментирани диктовки – думата с особен правопис да се обсъди и после да се запише.
Помагалото е ценен помощник както за учителите, които преподават в 1. клас, така и за родителите на първокласници, които желаят да работят допълнително с децата си вкъщи.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ПИСАНЕ № 1 ЗА 1. КЛАС

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Комплектът по български език за 1. клас е разработен по новата учeбнaтa пpoгpaмa и включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2, тетрадка за упражнение по писане № 3.
Тетрадките са в помощ на учениците в етапа на ограмотяването им. Упражненията са насочени към развиване на фината моторика и за формиране на навици за правилно, красиво и четливо писане. Последователността на изписване на буквите в тетрадките съответства на реда на изучаването им.
Тетрадка за упражнение по писане № 1
Първокласниците се упражняват да пишат елементите на ръкописните букви, както и самите букви в мрежа от тесни и широки редове. Посочен е наклонът на писане. Всеки елемент и буква са зададени като образец, който се използва от учениците при упражняване.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ПИСАНЕ № 2 ЗА 1. КЛАС

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Комплектът по български език за 1. клас е разработен по новата учeбнaтa пpoгpaмa и включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2, тетрадка за упражнение по писане № 3.
Тетрадките са в помощ на учениците в етапа на ограмотяването им. Упражненията са насочени към развиване на фината моторика и за формиране на навици за правилно, красиво и четливо писане. Последователността на изписване на буквите в тетрадките съответства на реда на изучаването им.
Тетрадка за упражнение по писане № 2
Тетрадката съдържа мрежа от тесни и широки редове, в която се изписват ръкописните букви. Посочен е наклонът на писане. Учениците изписват по контур буквите – малки и главни. Отделено е специално внимание на свързването им с други букви.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ПИСАНЕ № 3 ЗА 1. КЛАС

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Комплектът по български език за 1. клас е разработен по новата учeбнaтa пpoгpaмa и включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2, тетрадка за упражнение по писане № 3.
Тетрадките са в помощ на учениците в етапа на ограмотяването им. Упражненията са насочени към развиване на фината моторика и за формиране на навици за правилно, красиво и четливо писане. Последователността на изписване на буквите в тетрадките съответства на реда на изучаването им.
Тетрадка за упражнение по писане № 3
Упражненията в тетрадката са насочени към правилно, красиво и четливо изписване на буквите и свързването им в думи, изречения и текст.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ПИСАНЕ № 1 ЗА ПЪРВИ КЛАС

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по новата учебна програма и следва реда на буквите към букварите на издателство „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Той включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2 и тетрадка за упражнение по писане № 3. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките ученици в етапа на ограмотяването. Авторът е дългогодишен учител, с богат и резултатен практически опит в развиването на фината моторика на учениците, която има ключово отношение към формирането на навици за правилно, четливо и красиво писане.
Тетрадка за упражнение по писане № 1 за 1. клас включва развиващи упражнения за писане на елементи от ръкописните букви в тесни и широки редове. Елементите са структурирани по групи. Всяка група започва с образец, в който със стрелки е показан начинът на изписване на всеки елемент. Първокласниците имат възможност да тренират писането си, като повтарят по образец с пунктир и продължават самостоятелно. В края на тетрадката са дадени упражнения със свързани елементи, които тренират начина на свързване на ръкописните букви.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ПИСАНЕ № 2 ЗА ПЪРВИ КЛАС

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по новата учебна програма и следва реда на буквите към букварите на издателство „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Той включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2 и тетрадка за упражнение по писане № 3. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките ученици в етапа на ограмотяването. Авторът е дългогодишен учител, с богат и резултатен практически опит в развиването на фината моторика на учениците, която има ключово отношение към формирането на навици за правилно, четливо и красиво писане.
Тетрадка за упражнение по писане № 2 за 1. клас съдържа упражнения за писане на малки и главни букви в тесни и широки редове. Тя обхваща буквите на гласните звукове, сонорите и буква Я. Упражненията за всяка буква са разположени на разтвор – дясната страница е за малката буква, а лявата – за главната. Всяка страница започва с образец, в който е показан наклонът на буквата и със стрелки е обяснен начинът на правилното ѝ написване. Всяка страница завършва с упражнение за писане на думи с изучените букви. В края на тетрадката има допълнителни упражнения за писане на думи с всички изучени букви.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ПИСАНЕ № 3 ЗА ПЪРВИ КЛАС

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по новата учебна програма и следва реда на буквите към букварите на издателство „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Той включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2 и тетрадка за упражнение по писане № 3. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките ученици в етапа на ограмотяването. Авторът е дългогодишен учител, с богат и резултатен практически опит в развиването на фината моторика на учениците, която има ключово отношение към формирането на навици за правилно, четливо и красиво писане.
Тетрадка за упражнение по писане № 3 за 1. клас включва развиващи упражнения за писане на малките и главните букви на беззвучните и звучните съгласни, буква Щ и буква Ю. Те следват реда на изучаването им в буквара. Буквите на всеки звук са разположени на разтвор. В началото на всяка страница е даден образец, който демонстрира правилното написване на новата буква. В края на всяка страница първокласниците имат възможност да се упражнят в писането на думи и кратки изречения.

 

ОЧАКВАЙТЕ!
ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 1. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(Тина Велева, Стоян Иванов)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”
и към БУКВАРА на „ПРОСВЕТА АЗБУКИ”.
 

Помагалото е предназначено за ученици в 1. клас, които се учат да четат, да осмислят прочетеното и да извличат информация от текстове с различно съдържание.
Книжката съдържа специално подбрани откъси от приказки, разкази и любопитна информация, подходящи за деца. Към произведенията са съставени занимателни въпроси и задачи, ориентирани към текста. Така неусетно децата ще открият чудния свят на книгите, който непрекъснато ще опознават.
Настоящото издание е съобразено с възрастта на учениците и ще предизвиква техния интерес. Разработените 20 теми в помагалото са допълнени с илюстрации и снимки, които ще събудят интерес и желание за четене и общуване с книгите.
Всяка тема е представена чрез:
кратки занимателни текстове за овладяване на четене с разбиране;
любопитни факти, които спомагат за динамично учене;
въпроси и задачи, на които детето ще търси отговор в текста.
Помагалото „Четене с разбиране за 1. клас” ще бъде верен приятел на децата в първите им опити да разбират и анализират това, което четат. То може да се използва както за самостоятелно четене у дома, така и в целодневната организация на образователния процес.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН
И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК, 1. – 4. КЛАС

(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 

ТАБЛО „ДОМЪТ НА АЗБУКАТА” ЗА 1. КЛАС
Формат: 70х100

Как да помогнем на първокласниците лесно и трайно да запомнят буквите? Едно от условията е по време на ограмотяването буквите да са наоколо, за да може децата да ги виждат и сравняват по форма и вид. Такова е и предназначението на дидактичното табло „Домът на азбуката”. То кани първокласниците да надникнат в приказния азбучен дом, където „живеят” всички български букви – главни и малки, печатни и ръкописни. Наблюдавайки ги, децата постепенно запомнят графичните им образи. Между буквите са сложени картинки на предмети, които започват със съответната буква. Така таблото може да се използва не само за заучаване на азбуката, но и за упражнения в звуков анализ.

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО „ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БУКВИТЕ” ЗА 1. КЛАС
Формат: 70х100

Двустранното дидактично табло „Пътешествието на буквите” ще помогне на първокласниците да видят, че буквите образуват различни групи според звуковите си стойности. Децата веднага ще разпознаят буквеното влакче от буквара, с което пътуват гласните, сонорните, звучните и беззвучни съгласни и т.н. Четенето на срички и думи, написани в пъстри хвърчила, верижки гъсеници, цвете или къщичка, лесно ще се превърне във весела игра, в която децата неусетно усъвършенстват четивната си техника.

 
1. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Първокласниците трябва да научат какво е килограм, сантиметър и час и това ще стане лесно със занимателните задачи в новото помагало за избираемите учебни часове по математика. С него малките ученици ще надградят знанията си за числата от 0 до 20 и на десетиците до 100, ще усъвършенстват уменията си за събиране и изваждане с тях, ще задълбочат представите си за изучаваните геометрични фигури и ще овладеят умения за чертането им в квадратна мрежа, ще развият математическото си мислене и умения за решаване на проблеми.
В помагалото към учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета” са разработени 32 теми, покриващи изцяло новото учебно съдържание по математика в 1. клас. Задачите във всяка тема са диференцирани в 4 нива, което позволява постепенно увеличаване на степента на сложност. Включените задачи са представени по различни и интересни начини и предполагат оцветяване, дорисуване или прерисуване, попълване, свързване, класифициране на предмети по определени признаци, откриване на закономерности, продължаване на редици, ориентиране в пространството и др.
Помагалото за избираемите учебни часове по математика допълва учебния комплект по математика за 1. клас на издателство „Просвета” и е ценен помощник в работата на всеки учител.

 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Първокласниците, техните родители и учители се нуждаят от ценен помощник при подготовката по математика. С преработеното помагало „Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 1. клас” към учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета” учениците по-лесно ще усвоят учебния материал, а предложените задачи за домашна работа може да се използват както от учителите, така и от родителите за проверка на наученото.
Предложените в помагалото теми са естествено продължение на всеки урок от учебника и осигуряват:
• постигане на очакваните резултати, определени от новата учебна програма по математика за 1. клас;
• формиране на умения и навици за системна работа;
• възможност за самостоятелна работа на учениците;
• допълнителен учебен материал в уроците по математика;
• затвърдяване на знанията и развиване на логическото мислене.
Учебният материал в „Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 1. клас” е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интереса на първокласниците и да се стимулира познавателната им активност. С помагалото малките ученици ще затвърдят знанията си за числата от 0 до 20 и за числата 10, 20, 30, ..., 100, ще усъвършенстват уменията си за събиране и изваждане с тях, ще задълбочат представите си за изучаваните геометрични фигури, ще развият математическото си мислене и умения за решаване на проблеми.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 1. КЛАС.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Забавните герои Мат и Ема повеждат първокласниците към „Голямото приключение” в света на числата в това помагало на „Просвета плюс”, предназначено за избираемите учебни часове. То включва 32 теми, като всяка от тях е разположена на 2 страници и съдържа задачи, разпределени в 3 нива на сложност:
• за затвърдяване на знанията и уменията;
• за прилагане на знанията и уменията в практиката;
• за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.
Заедно с Мат и Ема първокласниците неусетно ще станат по-уверени в събирането и изваждането на числата до 20 и на десетиците до 100, лесно ще разпознават и чертаят геометрични фигури в квадратна мрежа, ще боравят умело с мерните единици килограм, сантиметър и час. Задачите и упражненията насърчават изследователските умения на учениците, активизират мисловната им дейност и им дават възможност да развият критическо мислене и да проявят творчество. Те предвиждат разнообразни дейности като ориентиране в пространството, попълване, свързване, дорисуване, оцветяване, откриване и поправяне на грешки, извличане и осмисляне на информация, представена по различни начини – чрез текст, таблици, схеми.
Помагалото за избираемите учебни часове прави дейността на ученика мотивирана и забавна, а на учителя предоставя надежден инструмент за разнообразна и ефективна работа.

 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Сборникът е съобразен с учебника по математика от комплекта „Голямото приключение” на „Просвета плюс”. Той е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Включените задачи, поднесени достъпно и забавно, дават възможност както за затвърдяване на придобитите знания и умения, така и за надграждането им в практически ситуации. Чрез тях учениците ще могат още по-уверено да:
• събират и изваждат числата до 20 и десетиците до 100
• решават текстови задачи, зададени по различни начини
• разпознават и чертаят в квадратна мрежа геометрични фигури
• осмислят мерните единици килограм, сантиметър и час
• извличат информация от илюстрации, схеми и диаграми
Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя развива творческото мислене на учениците и спомага за формирането на математическа грамотност.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Несъмнено едно от предизвикателствата пред малките ученици е разбирането и решаването на текстови задачи. Сборникът с текстови задачи по математика за 1. клас е ценен помощник в преодоляването на тези затруднения. С негова помощ първокалсниците ще се научат да разпознават текстовата задача измежду другите задачи и текстове в учебника, да разграничават основните ѝ части (условие и въпрос), да определят и допълват числовите данни. Ще се научат да съставят текстови задачи, да подреждат изречения, така че да се получи текстова задача и ще развият умения за решаването им.
Задачите, включени в сборника, съответстват на изискванията на новата учебна програма по математика за 1. клас. Решават се със събиране и изваждане на числата до 20 и числата 10, 20, 30, ..., 100. Помагалото може да се използва за работа в задължителните и избираемите учебни часове. Подробното и разбираемо поднасяне на темите позволява използването му и за самостоятелна работа вкъщи.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 1. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” И „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.


Помагалото „Математически приключения за 1. клас” е първото помагало от поредицата помагала за 1. – 4. клас, които са насочени към учениците с интерес към математиката.
Включените в него задачи са съобразени с изучаваното учебно съдържание в 1. клас. С тях се затвърдяват, но и се надграждат и разширяват знанията и уменията на учениците.
Задачите са нестандартни и вероятно учениците няма да се сблъскат с по-голяма част от тях в задължителните учебни часове. Това не означава, че трябва да се отказват. Напротив, постоянството и търпението ще им донесат удовлетвореност и ще ги мотивират да продължават да търсят отговора. В края на помагалото са дадени отговорите или решенията на повечето задачи.
Помагалото развива уменията на първокласниците за решаване на проблеми, надгражда знанията им за геометричните фигури и уменията им за решаване на текстови задачи и смятане, насърчава ги самостоятелно да търсят и да откриват нестандартни решения. Част от задачите са ориентирани към развиване на пространствената ориентация, наблюдателността и съобразителността на учениците. Постепенно първокласниците ще се превърнат в истински математици и изследователи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 1. КЛАС

(Румяна Неминска, Мариана Ачева, Катя Георгиева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Утвърдилото се през годините помагало „Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи в 1. клас” вече е преработено в съответствие с новата учебна програма по математика за 1. клас.
В него ще откриете познатите достъпни и забавни задачи с лабиринти и игри, скрити картинки, задачи за досещане и съобразяване. Промените в програмата по математика за 1. клас наложиха добавянето на 6 изцяло нови урока, свързани с изучаването на числата 10, 20, 30, ... 100 и действията събиране и изваждане с тях. Включени са и задачи за разпознаване на връх и страна на триъгълник, квадрат и правоъгълник, както и такива за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа.
Преработеното „Вълшебно ключе по математика в 1. клас” запазва своята основна роля да улеснява усвояването на математическите знания от първокласниците и да развива тяхната логика и съобразителност. От учебната 2016/2017 г. то ще се превърне и в незаменим помощник на учителя, тъй като е второто помагало от поредицата допълнителни материали, с които издателство „Просвета” ще помогне на учителите да преподават по новите програми със старите учебници.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Обучението по математика постепенно променя своя фокус от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развиване на способности за решаване на проблеми. Съществена част в този процес е осъществяването на диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати от обучението. Така учителят лесно може да определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание.
Настоящото помагало е разработено в контекста на променящия се фокус в обучението по математика. В него са обособени две части.
Първата част е предназначена за работа на първокласниците. Съдържа 10 самостоятелни работи (всяка в два варианта) за диагностициране на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 1. клас, както и входна и изходна диагностика.
Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения (достъпни са за попълване на адрес www.prosveta.bg/SR_math):
• Приложение 1 – подробни критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за всяка самостоятелна работа;
• Приложение 2 – скала за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на математическите му компетентности;
• Приложение 3 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа;
• Приложение 4 – бланка за обратна връзка;
• Приложение 5 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всички самостоятелни работи.
Помагалото отговаря напълно на актуалната учебната програма по математика за 1. клас. То е ценен инструмент за установяване на нивото на математическите компетентности на учениците.

 

МАТЕМАТИЧЕСКА СУПЕРСИЛА. СУПЕРЧИСЛА И НЕВЕРОЯТНИ ФИГУРИ
(Матия Кривелини)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учи математика и се забавлявай!
Децата ще се запознаят с четирима супергерои, които могат да… броят!
Всеки от тях притежава различна математическа суперсила:
първият с лекота прескача от число на число, вторият чертае идеални геометрични фигури, третият решава задачи, а четвъртият брои със скоростта на светлината!
Заедно с тези герои първокласниците ще открият коя е тяхната суперсила. Ще решават забавни задачи, ще използват цветни стикери и чрез математическите приключения, които им предстоят, ще разберат и обикнат математиката.
Чрез приключенията на супергероите децата:
• ще се запознаят с числа и количества;
• ще се научат да пишат и разпознават числата;
• ще разпознават основни равнинни геометрични фигури.

Автор на илюстрациите: Агнес Баруци

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

(Юлияна Гарчева, Катя Георгиева, Росица Рангелова)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Новото помагало предлага разнообразни по вид и трудност задачи, логически, занимателни и практически приложими. Те ще улеснят първокласниците при усвояването на математическите знания и умения.
Съдържа 8 теми, разработени в два варианта, за проверка и самопроверка на знанията и уменията на първокласниците, съобразени с основните раздели на учебното съдържание. Входното ниво и следващите две теми са без текст, което ще улесни самостоятелната работа на учениците.
В темите са включени задачи за оцветяване, за свързване, за ограждане, за чертане, за попълване и с избираем отговор. Към всяка самопроверка има и допълнителна задача за онези ученици, които проявяват интерес към математиката, търсят нейното приложение в заобикалящия ни свят и могат да намират нестандартни решения и приложения на наученото.
Задачите са категоризирани по трудност чрез калинката, която има различен брой точици, а вдясно от всяка задача е даден броят на точките, с които се оценява правилното решение. Верните отговори в края на помагалото дават възможност на учениците сами да установят нивото на знанията си.
Помагалото може да се използва както от всеки ученик за самопроверка на наученото, така и от учителя за провеждане на самостоятелна работа в клас.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Тетрадката за упражнение по математика за 1. клас е предназначена да подпомогне първокласниците в изграждане на умения за правилно и красиво изписване на цифрите, математическите знаци и числата до 100.

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА
„ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 20 И ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ...,90, 100” ЗА 1. КЛАС

Формат: 70х100

Таблото „Познавам числата до 20 и числата 10, 20,30, ..., 90, 100” е красиво и полезно допълнение за класната стая на първокласниците.
От едната страна то ги запознава с ръкописните цифри и чрез подходящи илюстрации създава количествена представа за числата до 20. Изображенията към числата от първата и втората десетица в числата от 11 до 20 са в различни цветове. Това дава възможност на учениците по-лесно да извършват с тях съответните аритметични действия.
От друга страна на таблото са представени кръглите десетици 10, 20, 30, ..., 90, 100.

 
1. клас. Родинознание
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 1. КЛАС

(Поли Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Помагалото е преработено и допълнено според изискванията на новата учебна програма. Съдържа упражнения по всички теми. Първокласниците по забавен и достъпен начин придобиват знания за света, разбират за опасностите в него и се научават да се предпазват. Развиват се уменията им, като рисуват, дорисуват, свързват, ограждат. Учат се да мислят логически, да съобразяват и да тренират своята наблюдателност. Помагалото е подходящо за всеки етап от учебния процес, както и за самоподготовката на учениците в училище и у дома.

 

   РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС.
   ДВУСТРАННО ТАБЛО ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
 
 (Людмила Зафирова)

   Формат: 100х70

 

 

 

Съдържанието на таблото е съобразено с учебните програми по родинознание за 1. и 2. клас. Новите понятия са представени схематично и са илюстрирани с ясни изображения. Таблото може да послужи като нагледно средство в уроците за нови знания. Осигурява възможност за затвърдяване на учебния материал и подпомага учениците в тяхната самостоятелна работа.
Таблото ще украси класната стая, но и ще провокира познавателния интерес на децата към растителния свят.

 
1. клас. Музика
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Помагалото е към поредицата „ЧУДЕН СВЯТ”.

Още от първата страница веселите герои от учебника Ани, Дани и Рони повеждат децата в света на музиката. Заедно те ще пеят, ще отмерват с барабанчета, ще се радват на красивия валс, на неповторимата българска ръченица и веселото хоро. Ще научат, че музиката може да бъде бърза и бавна, да лети високо с птичките или да пристъпва тромаво и ниско по пътечката заедно с баба Меца. С желание и радост първокласниците ще свирят на детски музикални инструменти и ще слушат изпълнения на истински музикални инструменти. Така с песни, забавни упражнения, игри и кръстословици малките ученици ще усвоят неусетно знанията и уменията, залегнали като очаквани резултати от обучението по музика в 1. клас. Учителите ще бъдат удовлетворени от работата с тетрадката и от постигнатото в края на първата учебна година.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Помагалото е към поредицата „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Тетрадката съдържа занимателни задачи, които развиват слуховата активност на децата. С тях те: – отгатват реда на прозвучаване на музикални откъси, свързани с картини или приказки; – възприемат звукови картини; – схващат изразните възможности на понятията силно и тихо, бързо и бавно; – разбират посоката на движение на мелодията – възходяща, низходяща и повтарящи се тонове; – определят жанровете марш, валс, хоро и ръченица; – улавят настроението в музиката. Така неусетно се стимулира развитието на музикалните способности на децата, усъвършенства фината моторика, ограмотяването и мисленето им. Работата със специално подготвените музикални примери гарантира постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Интересни са и задачите за зрително и слухово възприемане на музикални инструменти, сред които и български народни музикални инструменти. Децата се учат да разпознават слухово различни изпълнители. Задачите за откриване на „грешките“ на художника създават приятно настроение и удоволствие от откриването на верните отговори, както и решаването на кръстословицата с изучените музикални инструменти. Тетрадката е подходяща за групови дейности в клас и за самостоятелна работа у дома.

 
1. клас. Английски език
 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебникът включва 31 урока и приложение със стикери. В него ще намерите:
• Устен курс, който подготвя малките ученици за надграждане на знанията във 2. клас, когато те вече ще четат и пишат.
• Приоритетно развиване на уменията за слушане и говорене.
• Внимателно подбран езиков материал, представен чрез кратки забавни истории под формата на комикс, с жив и естествен език.
• Многообразие от дейности, кратки стихотворения и песни, градирани по трудност и съобразени с възрастта и интересите на учениците.
• Трениране на фината моторика, наблюдателността и когнитивните умения.

 

HELLO! NEW EDITION. WRITING BOOK. ТЕТРАДКА –
ПИСАНКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Тетрадката съдържа:
• забавни упражнения за развиване на фината моторика;
• запознаване с елементите на буквите;
• модели за правилно изписване на буквите;
• занимателни упражнения, улесняващи запаметяването на правописа на първите думи.

 

CD 1 HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

CD 2 HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози, упражнения и песни, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и дават точни образци на фонетични и интонационни модели.

 

 

HELLO! NEW EDITION. ФЛАШКАРТИ

Комплектът съдържа
161 флашкарти, от които
29 представят азбуката (включително 3 буквосъчетания),
а останалите 132 илюстрират лексика по следните теми: животни, предмети в класната стая, мебели, цветове, играчки, рожден ден (заедно с числата от 1 до 10), храна, дрехи, части на тялото и сезони.

 
1. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 1. КЛАС.
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Николова)

Помагалото е предназначено за часовете по избираема подготовка в 1. клас. Учебното съдържание е структурирано в пет тематични групи в съответствие с ДОС за учебно съдържание и Примерните учебни програми по информационни технологии за избираема подготовка в 1., 2., 3. и 4. клас, разработени от МОН: запознаване с компютърната система; работа с изображения; работа с текст; възпроизвеждане на звук; създаване на документи, съдържащи комбинация от текст и изображение.

 
1. клас. Час на класа
 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА. ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 1. КЛАС. ПО НОВИЯ СТАНДАРТ
(Жулиета Савова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Кой по булеварда тича / и неправилно пресича? / Важна ли е за човека / пешеходната пътека?
Как от буря да се пазим, / ако свари ни сами? / Как на място безопасно / бързо да се подслоним?
Отговорите на тези въпроси ще откриете в „Азбука на правилата” за 1. клас – помагало, предназначено за работа в часа на класа. Подготвено в съответствие с учебната програма на МОН по безопасност на движението и за гражданска защита, то дава на малкия ученик изключително полезни знания за безопасно поведение. Това става чрез:
• Достъпни и интересно поднесени теми
• Полезни правила за безопасност, вплетени в контекст
• Разнообразни въпроси и задачи
• Забавни илюстрации и стихотворни текстове
Помагалото съдържа също тестови карти със сертификат и възможности за оцветяване, изрязване и лепене. Разнообразните дейности в „Азбука на правилата” ангажират вниманието на малките ученици и улесняват максимално учителите. В резултат на това родителите са по-спокойни, защото знаят, че децата им умеят да се пазят и заедно с тях могат гордо да кажат:
Кой по-добре от първолаците / познава буквите и знаците? / Да почнат песните и танците! /
И цяло лято да е празник!

 
1. клас. Занимания по интереси
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 1. КЛАС
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова)

Целодневната организация на учебния ден съществува от десетилетия, но за първи път издателство „Просвета” предлага помагало, предназначено за заниманията по интереси в полуинтернатните групи, заедно с детайлно разработена книга за учителя към него. Препоръчваме първокласниците в полуинтернатните групи да работят с помагалото под прякото ръководство на учителите. Широкият спектър от дейности е интерпретиран през 32 основни теми. По всяка основна тема се работи в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа. Предложени са теми, в които се интегрират занимания, свързани с наука, традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри.
В помагалото са включени задачи, чрез които се реализират:
• дейности, развиващи речта на детето и умението му да слуша и разбира (на по- късен етап – да чете и разбира) художествени и научнопопулярни текстове;
• дейности за развиване на математическите интереси;
• художествено-творчески дейности;
• спортни и игрови дейности.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: