Помагала по география и икономика за 5., 6. и 7. клас


География и икономика | 5. клас | ▼ 6. клас | ▼ 7. клас
 
5. клас. География и икономика
 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Преработеното издание на атласа е съобразено с промените в учебната  програма от 2022/2023 г. и с номенклатурата в нея. Помагалото е класически по вид атлас, който включва 25 карти, разпределени в два раздела: Карти на света (18 броя) и Карти на Африка (7 броя). Информацията в картите е синхронизирана с темите в учебниците по география и икономика и е съобразена с възрастовите особености на учениците. Атласът улеснява ученето, разширява и задълбочава новите знания. Системната работа с него гарантира трайност на знанията и високи резултати на учениците в края на учебната година.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Преработеното издание е съобразено с промените в учебното съдържание и дейностите, предвидени в  учебната програма от 2022/2023 г. Включва карти и задачи, които имат за цел да помогнат на учениците лесно да запомнят разположението и имената на основни географски обекти от света и континента Африка, да затвърдят знанията си и практически да ги приложат. С помагалото учителите могат да направят начален и годишен преговор, а учениците – да се самооценят. Изданието е подходящо за избираемите учебни часове (ИУЧ) по география и икономика. Помагалото може да се използва от всички петокласници, без значение по кой учебник се обучават.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание е съобразено с промените в учебната програма от 2021/2022 г. Тетрадката предлага система от въпроси и задачи към всяка тема за нови знания и допълва учебника. Тя дава възможност чрез активни методи на преподаване и учене да се формират и развият знанията и уменията на петокласниците, както и да се усвоят различни техники за работа с текст, карти, изображения, тестови задачи и др. Въпросите и задачите в нея са свързани с усвояване на новите понятия, работа с географска карта, разпознаване на изображения, попълване на таблици, съставяне на текст по зададени опори или ключови думи и др. С помощта на тренировъчните тестове учениците могат да установят нивото си на подготовка. Използването на учебната тетрадка за въвеждане, затвърдяване, обобщаване или проверка на знанията и уменията дава възможност на учителя да диагностицира нивото на подготовка и да оптимизира работата си.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с промените в учебната програма от 2021/2022 г. То e основен компонент на учебния комплект по география и икономика за 5. клас. Тетрадката съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задълбочено разбиране и осмисляне на учебното съдържание, усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в учебната програма, прилагане на знанията и уменията в сходни ситуации. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от схеми, хидрограми, за работа с контурна карта, за изчертаване на графични изображения и други. Тетрадката може да се използва както при работа в клас, така и при самостоятелна работа на учениците вкъщи. Тя дава възможност за прилагане на индивидуален подход в обучението. Чрез нея се постига методическо разнообразие в организирането и провеждането на уроците за нови знания. Въпросите и задачите покриват цялото съдържание на този тип уроци. Те са организирани по раздели, теми и урочни единици съобразно с логиката на учебното съдържание.

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание е съобразено с промените в учебната програма по география и икономика. То е универсално и може да се използва от всички петокласници без значение по кой учебник се обучават.
Помагалото включва 275 задачи, които са разпределени в 11 теста. Всеки тест съдържа 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор и 7 са със свободен отговор. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, а в края на всеки тест има скàла за превръщане на сбора от точки в оценка. Това улеснява самооценяването.
С помощта на тестовете учениците могат да проверяват знанията си в началото и в края на учебната година, както и след всеки изучен раздел. Помагалото е подходящо и за подготовка за олимпиадата по география и икономика. 

 
 

География и икономика | ▲ 5. клас | 6. клас | ▼ 7. клас

 
6. клас. География и икономика
 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков)

Преработеното издание на атласа е съобразено с промените в учебната програма от 2022/2023 г. Помагалото включва 30 карти, разпределени в шест раздела: Карти на света (2 броя – природогеографска и политическа); Карти на Южна Америка (7 броя); Карти на Северна Америка (7 броя); Карти на Азия (7 броя); Карти на Австралия и Океания (5 броя); Карти на Антарктида (2 броя). Поредността на картите в изданието съответства на темите във всички одобрени от МОН учебници за 6. клас. Атласът улеснява ученето, разширява и задълбочава новите знания. Системната работа с него гарантира високи резултати на учениците в края на учебната година.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Преработеното издание е съобразено с промените в учебното съдържание и дейностите, предвидени в  учебната програма от 2022/2023 г.  Помагалото съдържа карти и задачи, които имат за цел да помогнат на учениците лесно да запомнят имената и разположението на основни географски обекти от континентите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и Антарктида, да затвърдят знанията си и практически да ги приложат. С помагалото може да се направи начален и годишен преговор. Изданието е подходящо за работа в избираемите учебни часове (ИУЧ) по география и икономика. Помагалото може да се използва от всички шестокласници, без значение по кой учебник се обучават.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с промените в учебната програма от 2022/2023 г. Тя съдържа задачи, които са групирани по теми, съответстващи на уроците за нови знания в учебника. Разработени са и два тренировъчни теста – за начален и за годишен преговор. За всяка тема са предложени от 4 до 6 задачи, които са свързани с обясняване на нови понятия, работа с географски карти, разпознаване на изображения, попълване на таблици, съставяне на текст по зададени опори или ключови думи, кръстословици и др. Това позволява на учителя да прецени как да ги използва – в хода на урока, за домашна работа, за индивидуализация на обучението и др. Работата с учебната тетрадка по време на урока е препоръчителна и полезна поради многостранните ѝ дидактически функции, а именно:
допълва и разнообразява задачите и въпросите от учебника, като осигурява възможност за използване на дейностния подход в обучението;
активира познавателните способности на ученика;
насочва към самостоятелна работа;
създава условия за развитие на интелектуалните и практическите умения;
осигурява условия за творческо овладяване на задължителната информация – ученикът да я осмисли, запомни и затвърди;
формира умения за решаване на тестови задачи с различна конструкция;
подпомага проверката и оценката на знанията и уменията на шестокласниците.

Тетрадката улеснява преподавателската работа, дава възможност за индивидуализиране на подхода към групи ученици на различно равнище и осъществява важни междупредметни връзки. Това я прави задължителен компонент от учебния комплект, с който се гарантира учебен процес на съвременно равнище.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с промените в учебната програма от 2022/2023 г. Тя съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Тетрадката допринася за усвояването на знанията с разбиране, за формирането на заложените в учебната програма умения и компетентности. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от различни източници, за работа с контурна карта, занимателни задачи и др. Организирани са по раздели, теми и урочни единици за нови знания, като следват логиката на учебното съдържание. Чрез тях се отчитат равнището на усвоеност на знанията, степента на формираност на уменията и компетентностите на учениците. Освен от ученика тетрадката може да се използва и от учителя при провеждане на текущ контрол – урочен и тематичен, защото предоставя възможност за избор на задачи съобразно целите на контрола.

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Преработеното издание е съобразено с промените в  учебната програма от 2022/2023 г. Помагалото включва 275 задачи, разпределени в 11 теста. Всеки тест съдържа 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор и 7 със свободен отговор. С помощта на тестовете учениците могат да проверяват знанията си в началото и в края на учебната година, както и след всеки изучен раздел. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, а в края на всеки тест има скала за превръщане на сбора от точки в оценка. Чрез нея шестокласниците могат да се самооценяват. Учебното помагало е подходящо за всички ученици в 6. клас, без значение по кой учебник се обучават.

 
 

География и икономика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | 7. клас

 
7. клас. География и икономика
 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Николай Попов, Цветелина Пейкова, Надежда Николова)

Учебната тетрадка съдържа задачи, които са групирани по теми, съответстващи на уроците за нови знания в учебника. Разработени са и два тренировъчни теста – за начален и за годишен преговор. За всяка тема са предложени от 5 до 8 задачи, които са свързани с обясняване на нови понятия, работа с географски карти, разпознаване на изображения, попълване на таблици, съставяне на текст по зададени опори или ключови думи, кръстословици и др.
Работата с учебната тетрадка по време на урока е препоръчителна и полезна поради многостранните ѝ дидактически функции:
– осигурява дейностния подход в обучението;
– активира познавателните способности на ученика;
– насочва към самостоятелна работа;
– развива интелектуалните и практическите умения;
– създава условия за творческо овладяване на задължителната информация;
– формира умения за решаване на тестови задачи с различна конструкция.

Тетрадката улеснява преподавателската работа, като:
– подпомага проверката и оценката на знанията и уменията на седмокласниците;
– дава възможност за индивидуален подход към учениците;
– осъществява важни междупредметни връзки;
– гарантира учебен процес на съвременно равнище.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова)

Учебната тетрадка съдържа система от разнообразни по характер и сложност въпроси и задачи. Те покриват цялото съдържание на уроците за нови знания. Организирани са по раздели, теми и урочни единици, като следват логиката на учебното съдържание. Чрез въпросите и задачите се постига по-задълбочено разбиране на учебното съдържание, усвояване на понятията, прилагане на знанията и уменията в различни ситуации.
Учебната тетрадка може да се използва от учениците по време на учебните часове или при самоподготовка вкъщи.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков)

Помагалото може да се използва от всички седмокласници, тъй като поредността на картите в него съответства на темите в одобрените от МОН учебници за 7. клас.
То съдържа 24 карти, разпределени в четири раздела:
– карта на света (природогеографска);
– карти на Европа (9 броя);
– карти на Балканския полуостров (4 броя);
– карти на България (10 броя).
Атласът улеснява, разширява и задълбочава новите знания. Системната работа с него гарантира качествена подготовка и високи резултати в края на учебната година.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Помагалото може да се използва от всички ученици в 7. клас, без значение по кой учебник се обучават. То съдържа 27 контурни карти със задачи, които имат за цел да помогнат на учениците по-лесно да запомнят названията и местоположението на изучаваните географски обекти от Европа, Балканския полуостров и България. Съобразено е с учебното съдържание и дейностите, които са предвидени в актуалната учебна програма по география и икономика.
Помагалото е подходящо за работа в задължителните и избираемите учебни часове.

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Учебното помагало включва 10 комплекта с общо 250 тестови задачи. Всеки комплект съдържа 25 задачи, от които 18 със затворен отговор и 7 със свободен отговор. Помагалото може да се използва от всички учители, без значение по кой учебник преподават в 7. клас, защото задачите са изцяло съобразени с актуалната учебна програма по география и икономика.
С помощта на тестовете може да се проверяват знанията на учениците в началото и в края на учебната година, както и след всеки изучен раздел. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, а в края на всеки комплект има скала за превръщане на сбора от точки в оценка. Чрез нея учителите могат да оценяват, а шестокласниците – да се самооценяват.

 
 

География и икономика | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: