Технологии и предприемачество | 7., 6. и 5. клас


7. клас | 6. клас | 5. клас


Технологии и предприемачество | 7. клас | Просвета – София
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

• Учебникът предоставя на учителя по-голяма свобода при избора на изделия за изработване.
• Включени са разнообразни задачи с интелектуална и практическа насоченост, които изискват от учениците съобразителност, инициативност, предприемчивост.
• В удобна за ученика форма са предложени тестове и задачи за самоконтрол.
Това не е рекламно представяне, а част от констатациите на оценители на МОН за учебника на „Просвета – София”. Той е написан на достъпен за седмокласниците език. Текстовете са изчерпателни и с богат илюстративен материал. Новите понятия са добре обозначени и обяснени. Авторите предлагат въпроси за обсъждане и задачи за самостоятелна работа, както и за работа в малки екипи.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде, Радка Йорданова)

Е-учебникът допълва и разнообразява печатния с:
• кратки електронни уроци;
• видеофилми;
• интерактивни тестове и задачи.
Чрез тях учениците не само обогатяват, но и проверяват и затвърдяват знанията си, както и получават възможност да се забавляват, докато учат.

 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

С тетрадката се изпълняват предвидените в учебната програма практически дейности. Тя съдържа:
• комплект допълнителни материали за изработване на изделията от учебника и тетрадката;
• приложения от картон и хартия, включително за графични упражнения;
• учебни технологични карти.
Специално внимание е отделено на проучванията, работата по малки проекти, работата в екип и деловите игри.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Книгата дава полезни методически насоки на учителите за разработването на всяка тема от учебника. Подробно е описан ходът на всеки урок, както и дейностите по задачите и въпросите. В помощ на учите ля са също:
• методически съвети и указания за провеждането на упражнения и практически дейности;
• примерно годишно тематично разпределение.

 
Технологии и предприемачество | 7. клас | Просвета Плюс
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

Предимства на учебника са недефинитивното представяне на образователното съдържание и кратките и богато илюстрирани текстове, съобразени с познавателните възможности на учениците. С него се продължава традицията от 5. и 6. клас за осигуряване на образователно съдържание в съответствие със съвременните технически, технологически и педагогически технологии.
Образователното съдържание е диференцирано както по отношение на дидактическата специфика на своите носители – учебник, електронни ресурси, учебна тетрадка, така и по отношение на различната материална осигуреност на училищата.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

Е-учебникът предлага:
• кратки е-уроци;
• видеофилми;
• интерактивни упражнения и задачи.

 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

Работата с тетрадката ще даде възможност на седмокласниците да упражнят и да приложат наученото от учебника.
Задачите в нея са разнообразни. Едни от тях изискват припомняне и повторение на усвояваната информация, други проверяват разбирането ѝ, а трети представляват прилагане на знанията и уменията в различни ситуации. Има задачи за съотнасяне и за допълване на информация, както и такива, които изискват проява на съобразителност и вземане на решение дали ученикът да работи сам, или в екип.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 7. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова)

В книгата са представени кратки методически съвети за осъществяване на педагогическо взаимодействие по всяка тема от учебното съдържание. Те са изцяло съобразени със задачите от учебника и с възрастовите и познавателните особености на седмокласниците. Разработени са различни възможности за стимулиране на активността на учениците чрез проектна работа, групова работа и екипно взаимодействие, за да се формират качествата инициативност, предприемчивост и отговорност.

 
Технологии и предприемачество | 6. клас | Просвета – София
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Учебникът е написан на достъпен език, отговарящ на възрастта на шестокласниците, както и на вече усвоените от тях знания, умения и компетентности. Текстовете са изчерпателни, с богат илюстративен материал – снимки, схеми, чертежи, таблици. Новите понятия са добре обозначени и обяснени. Авторите предлагат въпроси за обсъждане и задачи за самостоятелна работа, както и за работа в малки екипи. Включени са и малки репортажи за анализ и коментар на съобщения, свързани с технологиите и предприемачеството. Учебното съдържание е насочено към:
• разширяване на дигиталната и технологичната компетентност;
• обогатяване на икономическите знания и умения;
• начало на формиране на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Разработен на модерна платформа, електронният учебник допълва и разнообразява печатния с интерактивно съдържание. Включени са галерии от снимки, презентации, тестове и задачи и др. Чрез тях учениците не само обогатяват, но и проверяват и затвърдяват знанията си.
Електронният учебник им дава възможност да се забавляват, докато учат.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Тетрадката е разработена в съответствие със съдържанието и дейностите в учебника и съдържа разнообразни практически задачи, упражнения и тестове. Специално внимание е отделено на проучванията, работата по малки проекти, работата в екип и деловите игри.
Към тетрадката има приложения от картон и хартия, включително за графични упражнения, и учебни технологични карти. Включени са и допълнителни материали за изработване на изделията от учебника и тетрадката.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Книгата за учителя дава полезни методически насоки на учителите за разработване на всяка тема от учебника. Подробно е описан ходът на всеки урок, както и дейностите по задачите и въпросите. Включени са методически съвети и указания за провеждането на упражнения и практически дейности. Допълнително улеснение за учителите е примерното годишно разпределение.

 
Технологии и предприемачество | 6. клас | Просвета Плюс
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

В учебника образователното съдържание е диференцирано по отношение на познавателните и практическите възможности на шестокласниците. Той се отличава с ясно и точно представяне на новите понятия и с кратки и богато илюстрирани текстове. Авторите предлагат тестове за проверка на входното и изходното равнище на учениците, както и тестове за текуща проверка на знанията след всеки раздел.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Електронният учебник предлага разнообразни интерактивни упражнения и задачи:
• с един верен отговор;
• с повече от един верен отговор;
• за свързване на изображения със съответните понятия;
• за хронологично подреждане на етапи от технологичен процес.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебната тетрадка включва задачи и дейности, чрез които образователното съдържание от учебника намира своето проблемно-познавателно и практическо приложение. Без да се пренебрегва репродуктивният подход, чрез който се постига упражняване, акцент в учебната тетрадка е поставен върху приложението на продуктивните стратегии и конструктивисткия подход.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 6. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Авторите не дават методически указания, а представят алтернативи за педагогическите подходи на учителя. Включените под формата на методически съвети идеи може да се претворяват от всеки учител в зависимост от особеностите на учебната среда и познавателните възможности на учениците.

 
Технологии и предприемачество | 5. клас | Просвета – София
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Учебникът е написан увлекателно, с точни научни термини и на разбираем за петокласниците език. Уроците по предприемачество са разработени достъпно, понятията в тях са добре обяснени. Графичното оформление значително улеснява ученето. Подходът към всяка тема е прагматичен, с много показателни примери и с разнообразни дейности и задачи. Учебникът предлага система за активно учене и интегрирано преподаване на двете основни теми – технологии и предприемачество.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Електронният учебник съдържа допълнителни интерактивни задачи за затвърдяване на знанията. Чрез тях учениците не само обогатяват, но и проверяват знанията си.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде, Радка Йорданова)

Към тетрадката има картонени приложения и пакет с допълнителни материали, от които петокласниците могат да изработват изделия от учебника. Включени са практически упражнения към всеки урок от учебника. А след всеки раздел има тестови задачи. С помощта на тетрадката учениците ще развият умения като инициативност, предприемчивост, екологично мислене, здравословен и безопасен начин на живот и работа.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Книгата осигурява на учителя:
• примерно годишно тематично разпределение;
• подробно описание на хода на всеки урок;
• пояснения за основни понятия;
• полезни методически указания за практическите дейности.

 
Технологии и предприемачество | 5. клас | Просвета Плюс
 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът включва три типа уроци: за нови знания, за практическа дейност и за упражнение. Текстовете са написани на достъпен за петокласниците език, като в същото време са научно издържани. Уроците за дейности и за упражнения дават възможност на учениците да приложат на практика наученото. В учебника са предложени:
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• 5 теста, съдържащи въпроси за самооценяване с примерна скала за определяне на постиженията на ученика;
• показалец на новите понятия.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Електронният учебник съдържа презентации и тестови задачи по всички теми. 

 
 

ТЕТРАДКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Тетрадката съдържа разнообразни въпроси и задачи към всяка тема за нови знания. Включва приложения от картон и хартия, които ще позволят на петокласниците лесно да изработят предвидените в учебника и учебната тетрадка изделия. Към тетрадката има и пакет с допълнителни материали:
• дървени летвички за изработване на статив;
• пирончета;
• разноцветни шнурове за гривна;
• парче кожа за изработване на ключодържател.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Книгата ориентира учителя теоретически и практически в работата му. В нея са представени кратки методически указания по всяка тема от учебното съдържание. Методическите насоки са съобразени както с предвидените задачи от учебника, така и с възрастовите и познавателните особености на петокласниците. Представени са варианти за диференциране на дейността в обучението и възможности за активна познавателна позиция на всеки ученик.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: