Химия и опазване на околната среда | 7. клас


Химия и опазване на околната среда | 7. клас | Просвета – София
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Учебникът съдържа четири типа уроци за:
• нови знания (увод, формулировки на основни въпроси, обобщения и изводи в рубриката „Накратко”);
• практически дейности (лабораторни уроци, уроци за решаване на задачи, екскурзии и семинари);
• преговор и обобщение;
• контрол (самоконтрол) и оценка (самооценка).
И още:
• Структурата на уроците включва ключови въпроси, чиито отговори представят съдържанието на дадената тема.
• Уроците съдържат елементи на изследователския, на проблемния и на еволюционния подход.
• Учебникът предлага множество лабораторни опити и задачи, както и творчески задачи, свързани с актуални проблеми за опазване на околната среда и човешкото здраве.

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Е-учебникът предлага множество ресурси – видеофилми и интерактивни задачи за: свързване, намиране на съответствие, поставяне на надписи на правилните места. Разработени са и специални кратки електронни уроци, които синтезират най-важното по всяка тема, така че учениците бързо и лесно да преговарят най-важното от учебния материал. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

(Йорданка Димова, Елена Георгиева, Лена Недялкова)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по химия и опазване на околната среда, която влиза в сила от 2023/2024 учебна година. Съдържа задачи, които изискват от ученика да извършва разнообразни познавателни действия, като прилага собствения си познавателен опит по химия и опазване на околната среда. Към всеки раздел е включен по един тест за самоконтрол „Проверете напредъка си в химичното познание”. Предложени са още два теста – за входящ и за заключителен самоконтрол.
Задачите може да се използват както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Съдържа:
• задачи, с които ученикът извършва разнообразни познавателни дейности;
• тест за самоконтрол „Проверете напредъка си в химичното познание” към всеки раздел;
• два теста – за входен и за заключителен самоконтрол.
Задачите може да се използват както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Представя съдържанието на учебната програма с методически коментар; конкретизирани са целите и очакваните резултати от обучението; коментирани са съществени признаци от съдържанието на някои понятия. В приложението се съдържа примерно годишно разпределение на учебното съдържание по теми и месеци.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Химия и опазване на околната среда | 7. клас | Просвета Плюс
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Учебникът:
• организира темите в пет раздела;
• има единна структура: след уроците за нови знания следва упражнение за затвърдяване на знанията;
• предвижда семинари, дискусии, представяне и обсъждане на презентация или други ученически разработки.
• предлага обобщение и набор от задачи с избираем и с отворен отговор, заедно с отговорите на задачите и скàла за самооценка.
• допълва основния текст с илюстративен материал и така позволява изучаваните обекти да се възприемат по-лесно и да се запомнят по-трайно.

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Е-учебникът предлага допълнителни мултимедийни ресурси, които позволяват на учениците да затвърдят знанията си. Разработени са и специални кратки електронни уроци, които синтезират най-важното по всяка тема, така че учениците бързо и лесно да преговарят най-важното от учебния материал. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Учебната тетрадка отговаря на новата учебна програма по химия и опазване на околната среда, която влиза в сила от учебната 2023/2024 година.
Учебната тетрадка следва логиката на учебника. Почти за всеки урок има предвидени работни листове с различно предназначение: за работа в клас при изучаване на новото учебно съдържание, за самостоятелна работа вкъщи и за лабораторни упражнения. Работните листове за лабораторни упражнения са оформени като протоколи с указания как да се организира работата, и с мерки за безопасност. Описан е и алгоритъм за изпълнение на експерименталните задачи, отчитане на наблюденията, анализ на данните и изводите.
В тетрадката има и тестови задачи с избираем и свободен отговор.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Следва логиката на учебника.
• Предвидени са работни листове за ключовите теми.
• Работните листове за лабораторните упражнения са оформени като протоколи с указания как да се организира работата и какви мерки за безопасност е необходимо да се спазват.
Помагалото е предназначено предимно за самостоятелна работа вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

В книгата за учителя ще намерите общи указания, някои особености на организацията на учебния процес, примерни тестови задачи за проверка на знанията на учениците, както и примерно годишно тематично разпрeделение. Включени са и тестови задачи за входяща и изходяща проверка и за контрол и оценка на знанията на учениците.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Химия и опазване на околната среда | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ЗА САМОКОНТРОЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова)

Помагалото предлага на учениците:
• тестови задачи за упражнение;
• тестове за самопроверка на знанията (дадени са отговорите на всички задачи);
• входен и изходен тест за самоконтрол.
Учителите получават възможност за:
• контрол и проверка на постигнатите резултати;
• анализ на типични грешки и пропуски в знанията.


 
Споделете с приятели


Открий ни в: