Биология и здравно образование | 7. клас


Биология и здравно образование | 7. клас | Просвета – София
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Васил Големански, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Учебникът включва богато илюстрирано учебно съдържание по темите многообразие и класификация на организмите, тяхната роля в природата и за човека, взаимоотношения в природата, опазване на биологичното разнообразие и на природната среда, лично и обществено здраве. Разработени са уроци за нови знания, за преговор и обобщение, за самооценка и самоконтрол, за работа по проекти, лабораторни уроци, упражнения, дискусии, семинари. Учебникът е написан на ясен и достъпен език.

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Васил Големански, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Електронният учебник осигурява използването на интерактивни методи и организирането на различни учебни дейности. Съдържа видеофилми, разнообразни задачи, тестове за проверка на знанията и др. Учебният материал е представен под формата на кратки електронни уроци с най-важната информация, илюстрирана с допълнителни изображения, схеми и примери.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС

(Мария Кабасанова, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с учебна програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2023/2024 г.
Тетрадката съдържа задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи на всяка от урочните единици в учебника. Тя е помагало, което може да се използва за упражнение в учебния час, за домашна работа и за проверка на усвоените знания.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Съдържа задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи на всяка от урочните единици в учебника. Тя е помагало, което може да се използва за упражнение в учебния час, за домашна работа и за проверка на усвоените знания.


 
Биология и здравно образование | 7. клас | Просвета Плюс
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Включената в учебника информация е богато илюстрирана и дава възможност учениците да придобият основни знания за многообразието и класификацията на организмите на Земята, за тяхната роля в природата и за човека, за взаимоотношенията в природата и опазването на биоразнообразието, природната среда, личното и общественото здраве. Включени са практически дейности, лабораторни упражнения, наблюдения в природата, семинари, дискусии, тестове за самоконтрол.

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Електронният учебник предлага разнообразни мултимедийни ресурси, които позволяват учениците да проверят и да затвърдят знанията си.

 

НОВО!
ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС

(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Преработеното издание на учебната тетрадка е съобразено с учебната програма по биология и здравно образование за 7. клас от 2023/2024 г.
Тетрадката съдържа разнообразни задачи за попълване на таблици и схеми, описание на обекти, конструиране на модели; за работа с текст и илюстрации, разпознаване и групиране на представители, означаване на структури върху схематични изображения на растителни и животински обекти; за дефиниране на понятия и формулиране на изводи.
Задачите може да се използват при обобщаване и затвърдяване на знанията, за проверка и оценка, за домашна работа и др.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Тетрадката е по досега действащата учебна програма. Съдържа разнообразни задачи за: попълване на таблици и схеми, описание на обекти, конструиране на модели, работа с текст и илюстрации, разпознаване и групиране на представители, означаване на структури върху схематични изображения на растителни и животински обекти, дефиниране на понятия и формулиране на изводи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова)

Книгата за учителя включва кратки методико-технологични пояснения, примерни критерии за оценяване на различни дейности на учениците и методически разработки на теми от учебното съдържание. Приложени са тестови задачи за текущ контрол, тестове за входно и изходно ниво и годишно тематично разпределение на учебното съдържание.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Биология и здравно образование | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Светла Буковска)

Учебното помагало съдържа тестови задачи върху основните раздели – Едноклетъчни организми, Царство Растения, Царство Гъби, Царство Животни, Устойчиво развитие и здравословен начин на живот, както и за проверка на входното и изходното ниво. Всеки тест е наличен в два варианта, с отговори и скали за самооценка.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: