Математика | 7., 6. и 5. клас


7. клас | 6. клас | 5. клас


Математика | 7. клас | Просвета – София
 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

Учебникът съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови атрактивни подходи, които са доказали своята ефективност. Разнообразните задачи, подтикващи към изказване на хипотези и използване на различни подходи и стратегии при решаването им, допринасят за представянето на учебния материал по атрактивен и забавен начин. С помощта на таблици, схеми, цветови ефекти и новата рубрика „Практическо правило” се подчертават съществени моменти от учебното съдържание. В края на всяка тема има урок „Подготвям се за НВО”. Чрез решаване на задачи, давани на националното външно оценяване, учениците ще придобият самочувствие и увереност, че системното овладяване на учебния материал ще подпомогне успешното им представяне на този изпит.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци от изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват логическото мислене, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Любка Раденкова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Мария Лилкова, Таня Стоева, Пенка Нинкова)

Учебните тетрадки може да се използват както в учебния час, така и за домашна работа. Чрез решаването на задачите, свързани със  затвърдяване на правилата, се постига добра математическа грамотност и се формира речевата култура. Предоставено е свободно място за писане и чертане към задачите. Тестовите задачи са прекрасно средство за самооценка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова)

В книгата за учителя е представена обща характеристика на структурата на учебника. В нея ще намерите още:
• методически акценти;
• количествено разпределение на видовете уроци;
• примерен тест в два варианта към всеки цикъл от уроци;
• примерно годишно тематично разпределение.

 
Математика | 7. клас | Просвета Плюс
 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

Учебникът се отличава с ясна структура на уроците за нови знания, за упражнение, обобщение, преговор и за практически дейности.
Задачите с практико-приложен характер подпомагат учениците при изграждането на полезни междупредметни връзки и на умения да моделират и решават житейски ситуации с помощта на математиката.
Задачите проекти дават възможност на учениците да проучват и изследват, да задават въпроси и да търсят техните отговори с помощта на математиката. Тестовите задачи в края на всяка тема са с формат, близък до този на националното външно оценяване по математика в края на 7. клас. Приложеното примерно точкуване на задачите от тези тестове улеснява самооценката на учениците.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци по изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват мисленето, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с
тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Учебните тетрадки може да се използват както в учебния час, така и за домашна работа. Чрез решаването на задачите, свързани със затвърдяване на правилата, се постига добра математическа грамотност и се формира речевата култура. Предоставено е свободно място за писане и чертане към задачите. Тестовите задачи са прекрасно средство за самооценка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя със своите три основни структурни компонента:
• количествено разпределение по теми на видовете уроци и видовете задачи;
• примерни разработки на темите по уроци;
• примерно годишно тематично разпределение.
Особено полезни са методическите бележки по всяка тема.

 
Препоръчани помагала | Математика | 7. клас
 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1820 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Таня Стоева, Елена Маринова, Зорница Кънева, Николина Петрова)

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично. Структуриран е така, че по темите да може да се работи едновременно с изучаването им в училище. С помощта на интересни идеи се развиват съобразителността, творческото и логическото мислене на учениците. Разнообразният формат на задачите и примерните тестове дават възможност не само за усвояване и затвърдяване на учебния материал, но и за успешна подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Диференцирането на задачите по трудност в три групи дава възможност за успешно използване на сборника както в задължителните, така и в избираемите и факултативните учебни часове.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС
Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Сборникът е ценно помагало за учителите при изготвянето на писмени изпитвания по математика за 7. клас. Моделът на контролните работи съответства на теста за националното външно оценяване по математика в края на 7. клас. Темите за писмени работи са разработени на три нива, в по два варианта (съответно ниво А – с времетраене 10 мин, ниво Б – 20 мин, и третото ниво – 11 контролни работи, всяка с времетраене един учебен час, като две от тях са съответно входно и изходно ниво и две са класни работи, предвидени за първия и за втория учебен срок). За всяко ниво е дадена формула за трансформиране на броя на точките в оценка по шестобалната система.

 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
В 7. КЛАС

(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Помагалото ще осигури на седмокласниците целогодишна работа с тестове за успешно представяне на националното външно оценяване по математика, тъй като може да се използва от началото на 7. клас.
Сборникът съдържа 40 теста, изградени по последния модел на МОН за националното външно оценяване по математика в 7. клас. Първите тестове обхващат преговорни теми от 5. и 6. клас, а в следващите тематиката постепенно се разширява с нови теми от програмата по математика за 7. клас. Последните тестове покриват целия учебен материал за 5., 6. и 7. клас и са предназначени за интензивна подготовка. В края на всеки тест са посочени верните отговори и примерни решения на последните три задачи.

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН МОДЕЛ ОТ 2019/2020 Г.

(Юлия Нинова, Диана Раковска, Снежинка Матакиева)

Сборникът съдържа 12 теста, разработени по последния модел на МОН за националното външно оценяване по математика в 7. клас:
• 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
• 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.
Сборникът включва и отговори на тестовете и решения на част от задачите.

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, доц. д-р Юлия Нинова) 

Справочникът е за всички ученици от 5. до 7. клас включително.
Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 
Математика | 6. клас | Просвета – София
 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

Учебникът съдържа разнообразни типове задачи, подтикващи към изказване на хипотези и използване на различни подходи и стратегии при решаването им, които допринасят за представянето на учебния материал по атрактивен и забавен начин. Използвани са различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания. В раздела „Геометрични фигури и тела” са предложени уроци за чертане, за изработване на геометрични тела. На много от задачите са дадени стъпките и алгоритъмът за решаването им.
В края на всяка тема има урок „Използвам и прилагам наученото”. Предложеният тест за самостоятелна работа „Аз се оценявам” дава възможност на учениците да видят решенията на подобни задачи.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци от изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват логическото мислене, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

Новата учебна тетрадка по математика за 6. клас ще бъде незаменим помощник на учителя за учебната 2022/2023 г., когато ще се преподава по новата учебна програма със старите учебници.
За всяка тема от разделите „Рационални числа”, „Степенуване” и „Уравнения” са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Поставени са акценти върху същността на съответното знание, като са олекотени техническите пресмятания при решаване на задачите. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците. Дадени са стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но и се изграждат умения за правилно записване и подреждане на решенията.
Тетрадката съдържа и текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации. Към някои уроци за обобщение е предложена игра „Математическа щафета”, чрез която по забавен начин се систематизират и затвърдяват знанията и уменията на учениците.
Предложена е примерна тема за класна работа, с която учениците ще актуализират знанията, придобити през първия учебен срок.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

Новата учебна тетрадка по математика за 6. клас ще бъде незаменим помощник на учителя за учебната 2022/2023 г., когато ще се преподава по новата учебна програма със старите учебници.
За всяка тема от разделите „Пропорции”, „Елементи от вероятности и статистика” и „Геометрични фигури и тела” са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигане на очакваните резултати. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците. Дадени са стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но и се изграждат умения за правилно записване и подреждане на решенията.
При изучаването на геометричните тела са предложени и задачи за практическа дейност, като последователно са описани стъпките при изработването на модел на геометрично тяло.
Тетрадката съдържа и текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации. Към някои уроци за обобщение е предложена игра „Математическа щафета”, чрез която по забавен начин се систематизират и затвърдяват знанията и уменията на учениците.
Предложена е примерна тема за класна работа, с която учениците ще актуализират знанията, придобити през първия учебен срок.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя. Тя съдържа:
• количествено разпределение по теми на видовете уроци;
• обща характеристика на учебното съдържание по теми и някои методически акценти;
• примерен тест в два варианта към всеки цикъл от уроци;
• примерно годишно тематично разпределение.

 
Математика | 6. клас | Просвета Плюс
 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина)

Учебникът се отличава с ясна структура на уроците за нови знания, за упражнения и за практически дейности, както и с умело откроени задачи за упражняване на новите знания.
Разработените уроци с ярко обособени типове задачи, с пояснителни текстове, схеми и диаграми улесняват усвояването на новото знание от учениците съобразно техните интереси и личностни качества. Характерните за учебника уроци обобщения са функционален мини справочник за новите знания.
Задачите с практико-приложен характер помагат на учениците да разберат, че без математиката не може нито ден. Задачите проекти дават възможност за активна дейност на учениците, като проучват и изследват, задават въпроси и търсят техните отговори с помощта на математиката. Задачите от рубриките „Тестови задачи” и „Самостоятелен контрол”, разработени в края на всяка тема, създават условия учениците сами да установят нивото на знанията си и допуснатите пропуски, които да отстранят.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци от изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват логическото мислене, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Христова)

Тетрадка №1 е първата от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс”.
Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени като компетентности в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
Номерата на уроците са в съответствие с тези на учебника. Включените задачи са разнообразни по съдържание и формат и са съобразени с възрастовите особености на учениците, като са разработени на разбираем и достъпен език и са предназначени да подпомогнат обучението и самоподготовката на учениците.
Тетрадката обхваща начален преговор от 5. клас и новото учебно съдържание за 6. клас по темите „Рационални числа”, „Степенуване” и „Уравнения”. В края на всяка от тях са предложени тестови задачи, които включват задачи с избираем отговор, задачи, на които ученикът трябва да напише само правилния отговор, и такива, за които трябва да се напише решението.
Тетрадката по своята същност и концепция е преработена като своевременен отклик на потребността на съвремието да се учи чрез практика и чрез убеждаване в необходимостта от придобитите знания, умения и отношения, които намират широко приложение в живота.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Христова)

Тетрадка № 2 е втората от двете учебни тетрадки, част от учебния комплект за обучение по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс”.
Тя е преработена съгласно очакваните резултати от обучението, заложени в новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
Тетрадката е разработена като помагало за затвърдяване на учебното съдържание към съответните уроци от учебника. Може да се използва както в учебния час, така и при самоподготовка на ученика.
Разнообразните по съдържание и формат задачи са съобразени с възрастовите особености на учениците, като са разработени на разбираем и достъпен език. Чрез решаването на задачите, свързани с правилата, се постига добра математическа грамотност и се формира речева култура.
Тетрадка № 2 включва задачи към темите „Пропорции”, „Елементи от вероятности и статистика” и „Геометрични фигури и тела”. В края на всяка от тях са разработени тестови задачи, които включват задачи, съответстващи по формат на задачите от НВО в края на седми клас.
Тетрадката, заедно с тетрадка № 1 и учебника, чрез разработените задачи, онагледява потребността от знания и приложението на придобитите умения по математика в широк спектър от живота.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя със своите три основни структурни компонента: количествено разпределение по теми на видовете уроци и задачи; примерни разработки на темите по уроци; примерно годишно тематично разпределение.
Особено полезни са методическите бележки по всяка тема, които включват:
• очаквани резултати (от ДОС) в края на класа;
• компетентности като очаквани резултати от обучението и нови понятия (от учебната програма);
• методически бележки по уроци.

 
Математика | 6. клас | Просвета Азбуки
 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова)

Събран само в 240 страници малък формат, учебникът напълно съответства на учебната програма. Той съдържа 105 урока, разпределени в 8 раздела. Започва с начален и завършва с годишен преговор. Спазено е препоръчителното разпределение на задължителните часове и новите уроци са под 60%. Включени са задачи за самоконтрол и тестове за самооценка.
Авторите са разработили уроците чрез система от въпроси и задачи, които стимулират интереса на учениците и свързват изучаваните понятия с всекидневието им. За целта е включено и решаване на практически задачи, които отразяват разнообразни житейски ситуации. В част от уроците експериментът е използван като инструмент за изграждане на умения у учениците да търсят и откриват зависимости. При голяма част от решените задачи се поставя акцент върху алгоритъма на решение, което улеснява учениците при преноса на знания.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова)

Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения и тестове за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал. Разнообразният формат на тези упражнения (тестови задачи за единичен и множествен избор, за свързване, за подреждане, за попълване на текст, за откриване на вярност и невярност на твърдение, таблици и др.) ангажира вниманието на ученика и събужда интереса към предмета. Всички електронни ресурси са с възможност за разбъркване на отговорите, което предпазва от механично наизустяване;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Вера Ковачева, Катерина Марчева)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Вера Ковачева, Катерина Марчева)
 

Към учебника има две учебни тетрадки:
Учебна тетрадка № 1 съдържа упражнения върху темите „Дробни числа (преговор)”, „Геометрични фигури и тела” и „Рационални числа”.
Учебна тетрадка № 2 съдържа упражнения върху темите „Рационални числа”, „Степенуване”, „Уравнения”, „Пропорции” и „Вероятности”.
Задачите в учебните тетрадки са формулирани кратко и ясно. Обхващат всички възможни видове и формати, подходящи за ученици в 6. клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова)

Книгата за учителя съдържа:
• обща характеристика на учебника за 6. клас и целите на обучението по математика за този клас;
• някои основни изисквания при усвояване на математическите знания;
• учебното съдържание по математика в 6. клас и кратки методически бележки;
• примерно годишно тематично разпределение.

 
Препоръчани помагала | Математика | 6. клас
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Ганка Желязкова)

Помагалото съдържа 32 разработени урока, които са подредени тематично в съответствие с учебната програма по математика. Урок 11 е допълнителен и е предназначен за ученици с изявени наклонности по математика.
Във всеки урок са предложени разнообразни задачи, които са подредени по достъпност и трудност. Онагледяването с таблици, схеми, графики и диаграми прави математиката интересна и приятна. В края на всеки урок, в рубриката „Проверявам какво знам”, са дадени задачи за самостоятелна работа. Отговорите на задачите са в края на помагалото.

 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС. 1350 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Николина Петрова)

Сборникът предлага 1350 задачи, подредени в съответствие с новата учебна програма по математика за 6. клас. Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците, което ще допринесе както за отличното усвояване на учебния материал по математика за 6. клас, така и за ранната подготовка на учениците за външното оценяване след 7. клас.
В сборника са включени и два варианта на 10 теста за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол и самооценка.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Сборникът е ценно помагало за учителите при изготвянето на писмени изпитвания по математика за 6. клас. Форматът на контролните работи съответства на теста за националното външно оценяване по математика в края на 7. клас – I и II модул. Съобразен е с възрастовите особености на учениците, с държавните образователни стандарти за съдържание и оценяване и с времевото ограничение в рамките на един учебен час. Темите за писмени работи са разработени на три нива, по два варианта. За всяко ниво е дадена формула за трансформиране на броя на точките в оценка по шестобалната система.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)

Помагалото съдържа 7 теста, които следват отделните теми от новата учебна програма за 5. клас. Задачите във всеки тест са разнообразни по формат и степен на трудност, като обобщават изучения от петокласниците учебен материал.
Тестовете са изградени по аналогия на изпитните задачи, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас. Всеки тест съдържа 23 задачи:
• 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират решението на задачата.
Верните отговори и критерии за оценяване в края на помагалото дават възможност на учениците не само да направят самооценка на придобитите от тях знания и умения, но и да отстранят пропуските в знанията си.
В помагалото за всеки тест е предложен лист за отговорите, което ще допринесе за изграждане на навици и умения за работа с тест. Ранната подготовка за националното външно оценяване е гаранция за успех.

 

ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС
(Таня Стоева, Пенка Нинкова, Мария Лилкова)

Математиката е едновременно полезна и забавна, когато зад пресмятанията стоят игрови ситуации. В това ще ви убеди тази книга, която бе преработена в съответствие с новата учебна програма. Тя предлага 42 задачи, които илюстрират практическото приложение на математиката в реалния живот и развиват логическата и четивната грамотност на учениците. Структурирана е така, че да може да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище.

 
Математика | 5. клас | Просвета – София
 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

При разработването на учебника по математика за 5. клас авторите са се ръководили от идеята учениците и учителите да работят с удоволствие. Учебният материал е представен по атрактивен и забавен начин. Понятията и правилата за развиване на умения се обяснени и формулирани достъпно, като често са придружени с конкретен пример. Използвани са различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания. В разделите „Геометрични фигури” и „Геометрични тела” са предложени уроци за измерване и чертане, чрез които са създадени условия за учене чрез практика. На много от задачите са дадени стъпките и алгоритъмът за решаването им. В края на всяка тема има урок „Използвам и прилагам наученото”.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци от изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват логическото мислене, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Мария Лилкова, Таня Стоева, Пенка Нинкова)

Преработената учебна тетрадка по математика за 5. клас ще бъде незаменим помощник на учителя за учебната 2022/2023 г., когато ще се преподава по новата учебна програма със старите учебници.
За всяка тема от разделите „Делимост” и „Обикновени дроби” са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигането на очакваните резултати. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците. Дадени са стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но се изграждат и умения за правилно записване и подреждане на решенията.
Тетрадката съдържа и текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации. Към някои уроци за обобщение е предложена игра „Математическа щафета”, чрез която по забавен начин се систематизират и затвърдяват знанията и уменията на учениците.
Предложена е примерна тема за класна работа, с която учениците ще актуализират знанията, придобити през първия учебен срок.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Таня Стоева, Мария Лилкова, Пенка Нинкова)

Преработената учебна тетрадка по математика за 5. клас ще бъде незаменим помощник на учителя за учебната 2022/2023 г., когато ще се преподава по новата учебна програма със старите учебници.
За всяка тема от разделите „Десетични дроби”, „Геометрични фигури” и „Геометрични тела” са предложени достатъчен брой задачи, които гарантират постигането на очакваните резултати. Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства, стимулиращи любознателността и интереса на учениците. Дадени са стъпките за решаване на някои от задачите, с което не само се улеснява усвояването на знанията по математика, но се изграждат и умения за правилно записване и подреждане на решенията.
Тетрадката съдържа и текстови задачи, чрез които се показва всекидневната приложимост на математическите знания в различни житейски ситуации. Към някои уроци за обобщение е предложена игра „Математическа щафета”, чрез която по забавен начин се систематизират и затвърдяват знанията и уменията на учениците.
Предложена е примерна тема за класна работа, с която учениците ще актуализират знанията, придобити през втория учебен срок.
Тетрадката може да се използва от учениците както в учебния час, така и при самоподготовката им вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

Книгата за учителя е полезно методическо помагало за учителя. Тя съдържа:
• количествено разпределение по теми на видовете уроци;
• образователни цели по уроци и някои методически акценти при реализирането на урока;
• примерен тест в два варианта към всеки цикъл от уроци;
• примерно годишно тематично разпределение.

 
Математика | 5. клас | Просвета Плюс
 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Учебникът по математика за 5. клас на издателство „Просвeта Плюс” е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи, като се спазва спираловидният принцип на изложение на знанието. Темите и очакваните резултати напълно съответстват на новата учебна програма. Постигнат е баланс между уроците за нови знания (под 60%), упражнения, обобщения и практически дейности (над 35%). Подбраните задачи съответстват на различни стилове на учене и се решават чрез разнообразни подходящи за възрастта на учениците и балансирани учебни дейности.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Е-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци от изучаваните теми; използваните интерактивни ресурси развиват логическото мислене, улесняват запаметяването и правят обучението по математика лесно и интересно; уроците завършват с тест за проверка на наученото;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Христова)

Tетрадкa № 1 е първата от двете учебни тетрадки, включена в учебния комплект за обучение по математика в 5. клас на издателство „Просвeта Плюс”.
Съдържанието на тетрадката е преработено на базата на новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
Проявен е стремеж към олекотяване на предложените задачи, предназначени за упражнение на нови знания и придобиване на необходими умения. Включени са разнообразни по съдържание и формат задачи, целта на които е да подпомогнат обучението и самоподготовката на учениците. Практическите задачи демонстрират приложимостта на новия учебен материал и мотивират необходимостта от неговото изучаване.
Тетрадката съдържа задачи от темите „Естествени числа” (преговор върху съдържанието по математика от 4. клас), „Делимост”, „Обикновени дроби” и част от темата „Десетични дроби”. В края на някои от темите са предложени задачи за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Христова)

Tетрадкa № 2 е втората от двете учебни тетрадки, включена в учебния комплект за обучение по математика в 5. клас на издателство „Просвeта Плюс”.
Съдържанието на тетрадката е преработено съгласно новата учебна програма по математика, която влиза в сила от учебната 2022/2023 година.
Проявен е стремеж към олекотяване на техническите пресмятания при решаване на задачи. Поставени са акценти върху същността на новите знания и формиране на умения за разпознаване на изучените геометрични фигури и тела и техни елементи. Включените практически задачи разкриват връзката на изучавания учебен материал с живота и реалността. Задачите в тетрадката може да се използват за затвърдяване на учебното съдържание към съответните уроци от учебника както в учебния час, така и за домашна работа.
Тетрадката съдържа задачи от темите „Десетични дроби”, „Основни геометрични фигури” и „Геометрични тела”. В края на някои от темите са предложени задачи за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Книгата за учителя е част от учебния комплект по математика за 5. клас. Тя е ценно методическо помагало за учителя, което съдържа следните структурни компоненти: количествено разпределение по теми на видовете уроци и видовете задачи; примерни разработки на темите по уроци, примерно годишно тематично разпределение.

 
Математика | 5. клас | Просвета Азбуки
 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова)

За този учебник е в сила мотото „Математиката в 5. клас може да е лесна и интересна”. В него е стриктно спазена учебната програма. Математическите правила са изведени в резултат на решаване на достатъчен брой задачи, които са формулирани кратко и ясно, разбираемо за петокласниците. Учебникът съдържа голям брой задачи за упражнение. В края на всяка тема има „Задачи за самоконтрол” и „Тестови задачи” върху темата.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова)

Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения и тестове за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал. Разнообразният формат на тези упражнения (тестови задачи за единичен и множествен избор, за свързване, за подреждане, за попълване на текст, за откриване на вярност и невярност на твърдение, таблици и др.) ангажира вниманието на ученика и събужда интереса към предмета. Всички електронни ресурси са с възможност за разбъркване на отговорите, което предпазва от механично наизустяване;
• видеоуроци, които представляват запис на урок, изнесен от учител.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова)
 

Към учебника има две учебни тетрадки. Учебна тетрадка № 1 съдържа упражнения върху темите: „Естествени числа (преговор)”, „Делимост на естествени числа” и „Обикновени дроби”. Учебна тетрадка № 2 съдържа упражнения върху темите: „Десетични дроби”, „Геометрични фигури” и „Геометрични тела”.
Задачите в учебните тетрадки са формулирани кратко и ясно. Обхващат всички възможни видове и формати, подходящи за ученици в 5. клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Татяна Аргирова, Вера Ковачева, София Димитрова)

Книгата за учителя съдържа обща характеристика на учебника и целите на обучението по математика за 5. клас. Структурирана е при строго спазване на последователността на темите в учебната програма. Отделено е място за всички нови понятия. Подробно са представени темите от учебната програма за този клас и връзките между тях. Особено внимание е отделено на трудните за петокласниците обратни задачи от лице на триъгълник. Представени са различни идеи за изясняване на едно и също учебно съдържание, свързано с геометричните фигури, което дава по-големи възможности на учениците да го осмислят и разберат. Включени са и примерни контролни работи по теми в два варианта, което улеснява учителя при подготовката му за провеждане на самостоятелната работа на учениците. Книгата за учителя съдържа още годишно тематично разпределение, структурирано съгласно изискванията на МОН.

 
Препоръчани помагала | Математика | 5. клас
 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Нинкова, Невена Чардакова, Диана Стефанова)

Помагалото е предназначено за работа в избираемите учебни часове по математика в 5. клас. То съдържа 31 разработени урока, които са подредени тематично в съответствие с учебната програма по математика от 2016/2017 учебна година.Във всеки урок са предложени и допълнителни задачи, което дава възможност успешно да се използва както за 1 час седмично, така и за 1,5 часа седмично. Всеки урок завършва с рубриката „Проверявам какво знам”, със задачи за самостоятелна работа. Отговорите на тези задачи са дадени в края на помагалото. В уроците се използват различни способи за решаване на задачи: метод на изчерпване на всички възможности; метод за определяне „винаги”, „понякога” или „никога” е вярно дадено твърдение; преценяване на рационалност и др. Разнообразните по формат задачи и тяхното онагледяване с таблици, схеми, графики и диаграми правят математиката интересна и приятна.

 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС. 1325 ЗАДАЧИ.
ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева)

Сборникът предлага 1325 задачи, подредени тематично. Всяка тема съдържа:
• Кратка справочна част с основните понятия и твърдения;
• Задачи от група А, които са достъпни за всички ученици и служат за усвояване и затвърждаване на основни знания и умения;
• Задачи от група Б, предназначени за постигане на много добро и отлично владеене и осмисляне на учебния материал. Задачите са подходящи за работа както в задължителните, така и в избираемите учебни часове;
• Задачи от група В за ученици с повишен интерес към математиката. Подходящи са за работа във факултативните учебни часове за подготовка за математически състезания и олимпиади.
В сборника са включени и два варианта на 10 теми за проверка на знанията, които може да се използват успешно за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците.

 

КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова)

Сборникът е разработен в помощ на учителите при изготвянето на писмени изпитвания по математика за 5. клас. Форматът на контролните работи съответства на теста за националното външно оценяване по математика след 7. клас – I и II модул. Темите за писмени работи са разработени на три нива, по два варианта (съответно с времетраене 10 мин, 20 мин и един учебен час). За всяко ниво е дадена формула за трансформиране на броя на точките в оценка по шестобалната система.
Сборникът е подходящо помагало и за учениците при тяхната самоподготовка за предстоящи писмени изпитвания.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Веселина Вълканова, Пепа Базитова)

Помагалото съдържа 7 теста, които следват отделните теми от новата учебна програма за 5. клас. Задачите във всеки тест са разнообразни по формат и степен на трудност, като обобщават изучения от петокласниците учебен материал.
Тестовете са изградени по аналогия на изпитните задачи, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас. Всеки тест съдържа 23 задачи:
• 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират решението на задачата.
Верните отговори и критерии за оценяване в края на помагалото дават възможност на учениците не само да направят самооценка на придобитите от тях знания и умения, но и да отстранят пропуските в знанията си.
В помагалото за всеки тест е предложен лист за отговорите, което ще допринесе за изграждане на навици и умения за работа с тест. Ранната подготовка за националното външно оценяване е гаранция за успех.

 

ПОЛЕЗНАТА МАТЕМАТИКА. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Иванова, Таня Стоева)

Преработената в съответствие с новата учебна програма книга предлага 35 задачи, които илюстрират практическото приложение на математиката в реалния живот и развиват логическата и четивната грамотност на учениците. Структуриран е така, че по темите да може да се работи едновременно с изучаването им в училище. Помагалото дава възможност учениците да научат:
• защо според часовниците на летищата полетът от Рейкявик до София продължава с 6 h повече от полета от София до Рейкявик;
• пестим ли гориво при висока скорост на движение по магистрала;
• че цветчетата на маслодайната роза се разтварят рано сутрин, живеят само един ден и трябва да бъдат откъснати до 11 ч. сутринта;
• какви са разстоянията между станциите на Софийското метро, и т.н.
Приложените отговори, упътвания и решения дават възможност за самопроверка.

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7. КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
(Снежинка Матакиева, доц. д-р Юлия Нинова) 

Справочникът е за всички ученици от 5. до 7. клас включително.
Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: