Български език и литература | 7., 6. и 5. клас


 ⇒ 

 

Какво получава учителят, избрал „ПРОСВЕТА” в 7. клас, вижте ТУК.

 

 

Български език и литература | 7. клас | ▼ 6. клас | ▼ 5. клас

 
Български език | 7. клас | Просвета – София
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в българското училище опит и нови ефективни подходи. Предимства:
• достъпност и прецизност при представянето на научната информация;
• кратък и ясен изказ;
• алгоритмизиране на дейностите: анализ, откриване и отстраняване на грешки спрямо книжовноезиковата норма; възприемане и създаване на текст;
• отлични възможности за затвърдяване на придобитите знания и умения чрез уроците за упражнение, включващи над 200 задачи с различна трудност;
• приложение с таблици, в които обобщено е представен учебният материал, изучен в 5., 6. и 7. клас;
• отличен графичен дизайн и система от илюстрации, които подпомагат осмислянето на лингвистичната информация.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета и е отлично средство за бързо и ефективно усвояване на предвиденото от стандартите и програмата учебно съдържание. При създаването му са положени специални усилия работата с него да допринесе за пълноценната подготовка на седмокласниците за Националното външно оценяване (НВО) както в процеса на екипната работа в клас, така и при самостоятелната работа в домашни условия. С цел по-добра визуализация на текста е предвидена възможността за увеличаване на обособени зони, представящи включената информация във вид на:
• таблици;
• схеми;
• дефиниции;
• изображения;
• отделни задачи.
Всяка от тези зони може да бъде показвана на цял екран, което в голяма степен улеснява работата на учителя и на учениците в клас.
Учебникът съдържа голям брой допълнителни електронни ресурси, които включват:
• 31 видеоурока с учител по всички включени в програмата теми, както и такива, които имат характер на обобщение и са пряко насочени към подготовката за НВО;
• 18 кратки електронни урока, представящи съдържанието на всяка урочна тема достъпно и едновременно с това – атрактивно;
• над 100 тестови задачи към кратките електронни уроци, които позволяват проверка и самопроверка на усвоените знания и умения;
• над 100 допълнителни задачи от различен тип и с различна степен на трудност;
• съпътстваща научна информация.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката съдържа повече от 300 задачи, разпределени в 24 теми ‒ в точно съответствие с темите от учебника. Задачите с избираем и със свободен отговор са разделени по тип дейност, която предполагат да се извърши – критическо четене, анализ на езикови явления, езикови трансформации, коригиране на грешки, класифициране и систематизиране на езикови единици по различни признаци, редактиране, създаване на текст. Предложените текстове са от различни сфери на общуване.
Ефективността на използването на тетрадката е гарантирана и от отличния графичен дизайн.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

В книгата за учителя ще намерите:
• концепцията на авторите за целия учебен комплект;
• кратка лингвистична информация, която авторите са имали предвид при разработването на всеки урок;
• тестове за установяване на входно и изходно равнище;
• пет тренировъчни теста, конструирани по модела на изпита за националното външно оценяване.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Български език | 7. клас | Просвета Плюс
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Голямото предимство на учебника е, че всяка тема в него представлява модел как да протече урокът в клас. Структурата на учебника е логична и ясна. След всеки урок за нови знания следва урок за упражнение. Освен това:
• всяка урочна статия започва с мотивационна част;
• изученото в предишните класове се актуализира чрез рубриката „Да си припомним”;
• рубриката „Помощ” е за ученици, които срещат затруднения;
• рубриката „Да проверим какво знаем и умеем” служи за оценяване на учениците;
• след всеки раздел има специална урочна статия „Проверка и самопроверка на езиковата подготовка” с тестови задачи за четене с разбиране и задачи за създаване на текст;
• рубриката „Общуването и интернет” изяснява въпроси на онлайн комуникацията.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник е част от платформата е-просвета, която предлага богати възможности на учениците, учителите и родителите и е много лесна и удобна за работа.
Към темите от учебната програма за 7. клас са добавени:
• 31 видеоурока с учител, 3 от които са насочени пряко към подготовката за Националното външно оценяване след 7. клас;
• 18 кратки е-урока;
• близо 100 тестови задачи към кратките уроци;
• над 100 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
Всяка от страниците на учебника е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, дефиниции, отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добрата визуализация на съдържанието.
Електронният учебник ще е от помощ на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Освен всичко друго платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите интерактивни ресурси, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Темите в тетрадката са свързани с уроците в учебника, което улеснява организацията на работата в час.
Упражненията в тетрадката развиват:
• уменията на учениците да планират и създават текст.
Тестовите задачи:
• обучават и контролират – чрез ключ за отговорите учениците могат сами да проверяват своите знания.
В тетрадката са включени и тестове за установяване на входното и изходното ниво.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

В книгата за учителя авторите дават насоки за това как да се използва резултатно учебникът, как да се прилага на практика учебната програма по български език за 7. клас. Освен това ще намерите:
• конкретни насоки за провеждане на входното и изходното ниво, както и скала за оценяването им;
• ключ за отговорите на тестовите задачи, включени в учебника.
Специално внимание се обръща на интерактивните методи за преподаване, работата върху проект, оценяването на резултатите от обучението по български език в 7. клас и интегрирането на информационните технологии в урока по български език.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Български език | 7. клас | Просвета АзБуки
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Милена Васева, Тина Велева)

Провереният в практиката учебник по български език за 7. клас е преработен така, че да отговаря напълно на актуалната учебна програма. Провереният в практиката методически модел се съчетава отлично с новаторски идеи при разработването на темите. Този подход е приложен и при подбора на задачите за затвърдяване на новите знания.
Структурата на уроците следва единна логика, което улеснява намирането на съществената лингвистична информация, практическите правила и алгоритмите за анализ на езиковите единици.
Усвояването на знанията за езика и усъвършенстването на речевата и комуникативната компетентност на учениците са подпомогнати от функционални илюстрации, таблици и схеми.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Милена Васева, Тина Велева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният вариант на учебника съдържа над 100 допълнителни интерактивни задачи от различен тип и с различна степен на трудност, както и презентации и видеоуроци с учител към всяка тема. Упражненията дават възможност за мигновена проверка на отговорите, което улеснява оценяването в клас и самооценяването у дома.
Страниците са разделени на зони, които с едно кликване на мишката се увеличават на цял екран. Чрез използването на електронния учебник в клас реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност при преподаването на всеки урок. Учебникът ще бъде отличен помощник и при самоподготовката на всеки ученик за Националното външно оценяване след 7. клас.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Учебната тетрадка:
• улеснява организацията на работата в час;
• съдържа разнообразни допълнителни задачи към всеки урок;
• помага за овладяването на основните правописни правила;
• съдейства максимално за самоподготовката на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Книгата съдържа методическите виждания на авторите за обучението по български език в прогимназиалния етап на средното училище. Предложени са:
• конкретни идеи за осъществяването на всеки урок в клас;
• пълни решения на всички задачи в учебника;
• тренировъчни тестове за НВО след 7. клас;
• тестове за входно и изходно ниво.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Литература | 7. клас | Просвета – София
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Написан увлекателно и на разбираем език, учебникът гарантира постигане на всички очаквани резултати от обучението. Авторите предлагат варианти за осмисляне на задължителните литературни текстове, като дават на учителите възможност да подберат онези акценти, които най-точно отговарят на интересите и възможностите на техните ученици.
Рубриките са с ясна структура:
• „Работа с текста” насочва вниманието към важните неща, които творбата казва;
• „Да съпоставим”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите” дават възможност да се осмислят произведенията и да се извлече от тях опит;
• „Думи и образи” среща изкуството на словото с изкуството на изображенията, за да се родят интересни истории.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Над 400-те електронни ресурса:
• са полезно допълнение към основните рубрики, свързани с четенето и разбирането на изучавания текст, неговата интерпретация и поставянето му в по-широк контекст;
• включват задачи, тестове, презентации, видеоуроци с учител и филми, които непрекъснато се обогатяват и актуализират, за да активизират интереса на учениците и да подпомогнат тяхното обучение.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Албена Хранова)

Тетрадката е пряко свързана с учебника по литература за 7. клас на „Просвета–София”, но може да бъде използвана и с учебниците по литература на други издателства. Всеки от дванайсетте раздела в нея включва три рубрики:
• тестови задачи върху съответната творба от учебната програма;
• отговор на литературен въпрос;
• работа с непознат текст в тясна тематична връзка с урока за упражнения.
Въпросите, задачите и упражненията са насочени към развиване на способностите за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците. Поддържат се уменията за преразказ с дидактическа задача, необходими за успешното представяне на учениците на НВО след 7. клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя предлага:
• представяне на рубриките в учебника;
• методически разработки на теми от учебното съдържание;
• тестове в два варианта за входно и изходно равнище;
• отговори на тестовете от тетрадката и помагалото „Текстове и тестове”;
• учебната програма.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Литература | 7. клас | Просвета Плюс
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Този учебник е за всеки седмокласник, защото дори учениците, за които литературата е трудна, ще постигнат отлични резултати. И е за всеки учител, защото може да постигне отлични резултати с всеки ученик. Създаден е от екип с впечатляващ практически опит в преподаването на литература.
За бързо запомняне на новите знания помага рубриката „Представяме творбата”, в която е синтезирана информация за:
• сюжета, частите и композицията на всяка творба;
• нейното начало, край и заглавие;
• мотивите и героите;
• конфликтите, проблемите и ценностите;
• посланието.
Рубриката „Ти и творбата” насочва седмокласниците да откриват смисъла за себе си. На финала – за бърз преговор, са изведени акцентите.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

КРАТЪК Е-УРОК

Е-учебникът съдържа над 400 интерактивни ресурса и затова не е просто дигитален вариант на печатния.
Мултимедийните материали в него са разнообразни по вид:
• видеоклипове;
• презентации за авторите;
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци с учител;
• тестове, упражнения и задачи за свързване;
• филми с разнородна тематика.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова Калина Михова, Любов Шишкова)

Тази тетрадка допълва работата с учебника по литература на „Просвета Плюс”. За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът;
• какво разбира;
• каква е личната му позиция;
• какъв е неговият резултат.
За седмокласника, използващ тетрадката, часовете по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна интелектуална игра, а успехът на НВО е гарантиран.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя представя ясната и прагматично ориентирана структура на иновативния учебник по литература за 7. клас на издателство „Просвета Плюс”. Предложени са методически модели за работа с различните типове уроци – за нови знания, за упражнение, за развиване на комуникативните компетентности, за въведение и обобщение, както и модел на урок за годишен преговор.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала за НВО | Български език и литература | 7. клас
 

СТО НА СТО УСПЕХ! ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ С РАЗЯСНЕНИЯ НА ОТГОВОРИТЕ. 7. КЛАС
(Борислав Борисов, Весела Михайлова, Камелия Ангелова, Милена Георгиева, Шинка Дичева)

Сборникът „Сто на сто успех!” е създаден от учители с богат опит и отлични професионални постижения и е предназначен за подготовката на седмокласниците за НВО по български език и литература.  В помагалото са включени пет теста, изградени в съответствие с актуалната изпитна програма по български език и литература, както и с утвърдения от МОН тестов модел. Голямо предимство на сборника е, че той не просто дава възможност кандидат-гимназистите да проверят равнището на своята подготвеност за изпита, но и съдържа подробни отговори с обяснения на всички задачи, както и полезни практически съвети, свързани със създаването на отличен преразказ от името на герой и от името на неутрален разказвач.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Сборникът осигурява отлични резултати на Националното външно оценяване след 7. клас, защото:
• включва 20 пълни теста по последния изпитен формат, съобразени изцяло с програмата на МОН от 2019 г.;
• тестовете следват хода на учебното съдържание по БЕЛ за 7. клас и осигуряват перфектното му усвояване;
• предназначен е за ползване от седмокласниците през цялата учебна година, а също така е подходящ и за преговор непосредствено преди НВО;
• дава верните отговори на задачите и осигурява възможност за самооценка;
• тестовете са оформени структурно и графично по начин, сходен с този на реалните изпитни материали;
• работи успешно с всички учебници.

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ
И ПРИЕМА СЛЕД 7. КЛАС ПО ИЗПИТНИЯ ФОРМАТ

(Борислав Борисов, Росица Калайджиева)

Сборникът е преработено издание и отразява последните промени в изпитната програма и в теста за външното оценяване и приема след 7. клас. Задачите в десетте теста в сборника са свързани с изученото по български език и литература в прогимназиален етап. Работата с помагалото гарантира отлична подготовка, защото дава възможност за: проверка на максимално широк кръг знания и умения; сверка на решенията с предложените верни отговори на задачите; ползване на диск с професионални записи на 10 текста за преразказ и за решаване на дидактическата задача от втория модул в условия, сходни с тези на изпита.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС.
ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Сборникът включва 4 групи тестове, свързани с най-важното от учебното съдържание. Всяка от тези групи съдържа по три теста:
• един за подготовка за контролна работа;
• два за контролна работа.
Задачите са подбрани и съчетани така, че да бъде гарантирана успешната подготовка на седмокласниците за НВО. За тази цел в сборника са включени и четири теста, изградени по модела за външното оценяване върху цялото учебно съдържание, предвидено от изпитната програма.
Помагалото съдържа и четири текста за преразказ с дидактическа задача.
Отговорите в края на сборника гарантират ефективна проверка и самопроверка.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи по всяка от темите, включени в седмокласното учебно съдържание. Това дава възможност в хода на работата през учебната година да се затвърдят и надградят знанията и уменията на учениците.
Задачите в сборника са от различни типове и са насочени към усъвършенстването на уменията за:
• четене, разбиране и създаване на текст;
• езиков анализ;
• откриване и коригиране на грешки спрямо книжовноезиковата норма.
Ето защо помагалото ще бъде полезно:
• на учениците – за по-успешна подготовка за НВО;
• на учителите – за по-ефективно преподаване и обективна оценка на знанията на учениците.
• може да се ползва успешно в съчетание с всички одобрени учебници.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС

(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

С помагалото седмокласниците ще се подготвят отлично за предстоящото Национално външно оценяване. То съдържа много и различни по степен на трудност задачи. Чрез решаването им те ще постигнат следното:
По български език:
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;
• ще разширят знанията си за езиковите явления;
• ще общуват по-успешно чрез езика;
По литература:
• ще навлязат по-дълбоко в света на литературните творби;
• ще се научат да разкриват нравствените послания в произведенията;
• ще се научат да създават текстове и да изразяват по-добре мислите си.
Част от задачите в помагалото дават възможност за индивидуална изява на ученика. Включени са и задачи за работа в екип.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за националното външно оценяване и приемните изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Албена Хранова)

• Всяка от 12-те части на помагалото съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е от съответния урок. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение.
• Трите текста са обвързани от 9 тестови задачи, някои от които със свободен отговор.
• Предвидени са и задачи за годишен преговор.
• Помагалото развива способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционална грамотност, както и към разширяване на словесната култура на учениците и успешното им представяне на НВО.
• Помагалото е приложимо към всички учебници по литература за 7. клас.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

• Целият учебен материал по литература, включен в Учебно-изпитната програма за НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото време – с ясно откроени важни акценти.
• Използваният модел, по който са структурирани таблиците в помагалото, позволява учениците отлично да овладеят знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас, и по-точно с:
– композицията и съдържанието им;
– художествените им особености;
– вложените в тях послания.
• Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от най-сложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните творби.

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Сборникът е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“. Задачите са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е многофункционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по БЕЛ в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценка.

 

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. РЕЧНИК.
ТРЕТО, ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(Съставител: Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат.
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg.)

 
 

Български език и литература | ▲ 7. клас | 6. клас | ▼ 5. клас

 
Български език | 6. клас | Просвета – София
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Учебникът отразява най­-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в българското училище опит с нови, доказали своята ефективност подходи. Отличава се със следните предимства:
• достъпност и прецизност при представянето на научната информация в пълно съответствие с учебната програма;
• алгоритмизиране на предвидените от програмата дейности, свързани с анализ, от­криване и отстраняване на грешки спрямо книжовноезиковата норма, както и с възприемане и създаване на текст;
• отлични възможности за затвърдяване на придобитите знания и умения чрез уроците за упражнение, включващи над 300 различни по трудност и по тип задачи;
• отличен графичен дизайн и система от илюстрации, която подпомага осмислянето на лингвистичната информация.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета и е отлично средство за бързо и ефективно усвояване на предвиденото от стандартите и програмата учебно съдържание. Еднакво подходящ е както за екипна работа в клас, така и за самостоятелна подготовка в домашни условия. С цел по-добра визуализация на текста е предвидена възможността за увеличаване на обособени зони, представящи включената информация във вид на:
• таблици;
• схеми;
• дефиниции;
• изображения;
• отделни задачи.
Всяка от тези зони може да бъде показвана на цял екран.
Учебникът съдържа голям брой допълнителни електронни ресурси, които включват:
• съпътстваща научна информация;
• над 200 допълнителни задачи от различен тип и с различна степен на трудност;
• презентации;
• 21 видеоурока с учител по всички включени в програмата теми;
• 22 кратки електронни урока, представящи съдържанието на всяка урочна тема достъпно и едновременно с това – атрактивно;
• близо 300 тестови задачи към кратките електронни уроци, които позволяват проверка и самопроверка на усвоените знания и умения.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката по български език съдържа повече от 300 задачи, разпределени в 24 теми в точно съответствие с темите от учебника. Задачите са разнообразни по форма и по-­голямата част от тях са обвързани с интересни текстове от различни сфери на общуване. Според типа дейност, която предполагат да се извърши, задачите в тетрадката са за:
• критическо четене;
• анализ на езикови явления;
• езикови трансформации;
• коригиране на грешки;
• класифициране и систематизиране на езикови единици по различни признаци;
• редактиране и създаване на текст.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Български език | 6. клас | Просвета Плюс
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Учебникът има няколко важни предимства:
• логична и ясна структура;
• всеки урок е модел как да протече учебният час;
• след урок за нови знания следва урок за упражнение;
• всеки урок започва с мотивационна част.
Изученото в предишните класове се актуализира с въпроси и чрез рубриката „Да си припомним”. Рубриката „Помощ” е за онези ученици, които срещат затруднения. „Да проверим какво знаем и умеем” и специалната урочна статия „Проверка и самопроверка на езиковата подготовка” след всеки раздел служат за оценяването на учениците. Включени са както тестови задачи за четене с разбиране, така и задачи за създаване на текст.
Речевото общуване по имейл и социални мрежи е представено в рубриката „Общуването и интернет”.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Електронният учебник е включен в платформата е-просвета, която предлага многобройни възможности на учениците да разберат и усвоят отлично учебния материал, включен в учебната програма по български език в 6. клас. Към темите от програмата са добавени:
• 20 видеоурока с учител;
• 22 кратки е-урока;
• над 100 тестови задачи към тях;
• над 100 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
В страниците на учебника е предвидено да се показват на цял екран таблици, дефиниции, правила или отделни задачи за по-добра визуализация на съдържанието.
Чрез ползването на учебника в практиката реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок.
Електронният учебник е отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите ресурси на учебника, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Работата с учебната тетрадка е лесна и удобна.
Упражненията в нея са:
• обвързани с урочните статии в учебника;
• развиващи уменията на учениците да планират и създават текст;
• обучаващи, и контролиращи, тъй като шестокласниците могат сами да проверяват своята езикова подготовка.
В тетрадката са включени входно и изходно ниво, както и ключ с отговорите на тестовите задачи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Български език | 6. клас | Просвета АзБуки
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Милена Васева, Тина Велева)

Преработен според новата учебна програма, най-успешният учебник по български език:
• съчетава модел, проверен в практиката, и новаторски идеи;
• съдържа разнообразни по форма и съдържание задачи;
• следва единна логика в оформянето на уроците;
• предлага лесно откриване на съществената лингвистична информация;
• осигурява достъпно, точно и ясно изложение на практическите правила;
• включва система от функционални илюстрации, таблици и схеми.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Милена Васева, Тина Велева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Електронният учебник по български език за 6. клас с автори Милена Васева и Тина Велева е включен в платформата е-просвета, даваща богати възможности не само на учениците, но и на техните родители и учители. Към темите от учебната програма са добавени:
• 20 видеоурока с учител;
• 22 кратки е-урока с по 5 тестови задачи към всеки от тях;
• над 100 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
Всяка от страниците на учебника е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добра визуализация на съдържанието.
Чрез ползването на учебника в практиката реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок
Електронният учебник ще бъде отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите ресурси на учебника, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Учебната тетрадка:
• улеснява организацията на работата в час;
• съдържа разнообразни допълнителни упражнения към всеки урок;
• предлага интересни тестови задачи с обучаваща и контролираща функция;
• спомага за овладяването на основните правописни правила;
• тренира пълноценното възприемане на чужд текст и създаването на свой по определени параметри.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Литература | 6. клас | Просвета – София
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Учебникът:
• гарантира постигане на очакваните резултати от обучението;
• всички произведения или откъси са поместени в него, а непознатите думи са достъпно обяснени;
• написан е увлекателно и на разбираем език.
Авторите предлагат варианти за осмисляне на задължителните литературни текстове, като дават на учителите възможност да подберат онези акценти, които най-точно отговарят на интересите и възможностите на техните ученици.
• Правят се множество междутекстови и междупредметни връзки.
• Рубриките са с ясна структура, дават възможност да се осмислят произведенията и да се извлече от тях ценен опит. Всички те насочват вниманието към важните неща, които казва творбата:


– Работа с текста;
– Да съпоставим;
– Да разсъждаваме;
– Да разговаряме;
– Обобщение;
– Думи и образи;
– Сред книгите.
• На страниците на учебника се срещат изкуството на словото и изкуството на изображенията, за да се родят интересни истории.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

КРАТЪК Е-УРОК   ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Електронният учебник по литература за 6. клас на издателство „Просвета” е обогатен с разнообразни ресурси. Включени са видеоклипове, които представят атрактивно творбите и техните автори. Допълнително са разработени над 150 интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература вълнуващо и интересно за шестокласниците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова)

• Всеки от дванайсетте раздела включва по два кратки текста за упражнения в тясна тематична връзка с урока;
• Въпросите, задачите и упражненията са ориентирани едновременно в две посоки:
– развиване на уменията за четене с разбиране
– усъвършенстване на писмената реч на учениците.
• Текстовете следват хода на учебната програма и гарантират пълноценното осмисляне на учебния материал.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Литература | 6. клас | Просвета Плюс
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

• Литературата за 6. клас на издателство „Просвета Плюс” е най-краткият учебник, който напълно отговаря на темите и изискванията в учебната програма. Прецизната му структура и постоянните рубрики „Ново знание”, „Научаваме повече”, „Знаете ли, че…”, „Галерия” и „Обобщение” гарантират отлични резултати за шестокласниците.
• Въпросите и задачите към всяка от темите са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за възприемане и самостоятелно интерпретиране на изучаваната творба и усъвършенстване на писмената реч на учениците.
• Но най-важното, на което този учебник ще научи шестокласниците, е да обичат четенето.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

КРАТЪК Е-УРОК   ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Електронният учебник по литература за 6. клас на издателство „Просвета Плюс” е обогатен с разнообразни ресурси. Включени са видеоклипове, които представят атрактивно творбите и техните автори. Допълнително са разработени над 150 интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература вълнуващо и интересно за шестокласниците.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Учебната тетрадка допълва работата с учебника по литература на „Просвета Плюс“. За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът;
• какво разбира;
• каква е личната му позиция;
• какъв е неговият резултат.
За шестокласника, използващ тетрадката, часовете по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна интелектуална игра, а успехът на НВО през следващата учебна година е гарантиран.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Български език и литература | 6. клас
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС

(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Тази книга е предназначена да бъде пътеводител на учениците от 6. клас, които изучават български език и литература в избираемите учебни часове. Тя ще им помогне да затвърдят и разширят знанията си, да усъвършенстват уменията си и да се подготвят успешно за предизвикателствата на обучението в 7. клас.

По български език шестокласниците:
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;
• ще разширят знанията си за езиковите явления;
• ще общуват по­-успешно.

По литература:
• ще разберат повече за общуването на човека с вечната природа;
• ще се докоснат до вълшебния свят на изкуството;
• ще се научат да разкриват нравствените послания, вложени в творбите на художествената литература;
• ще придобият умения да създават различни видове текстове и да изразяват по-добре мислите си в устна и писмена форма.
Предвидени са и задачи, които предполагат екипна работа и имат състезателен характер.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Сборникът осигурява отлични резултати на Националното външно оценяване след 7. клас, като:
• включва 12 пълни теста по последния изпитен формат, съобразени изцяло с програмата на МОН от 2019 г.;
• тестовете следват хода на учебното съдържание по български език и литература за 6. клас и осигуряват усвояването му;
• може да се ползва от шестокласниците през цялата учебна година, а за седмокласниците е подходящ като преговор непосредствено преди Националното външно оценяване;
• дава верните отговори на задачите и осигурява възможност за самооценка;
• тестовете са оформени графично по начин, сходен с този на реалните изпитни материали;
• работи успешно с всички учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

• Съдържа 15 теста, които следват темите от новата учебна програма за 6. клас.
• Изградени са по аналогия с тези, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас.
• Към всеки раздел са разработени по 3 теста – за подготовка и провеждане на контролна работа в два варианта.
• Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на трудност.
• Предложени са и 6 текста за преразказ с различни дидактически задачи.
• В края на помагалото са поместени отговорите на всички задачи.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи със свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;
• думите като части на речта;
• думите като части на изречението;
• думите като лексикални единици;
• правописа и звуковите промени в думите.
То ще помогне:
• на учениците – да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него ще допринесе за повишаването на резултатите на шестокласниците в училище.
• на учителите по български език и литература – да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за националното външно оценяване и приемните изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ ЗА 6. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА PISA
(Стоян Иванов, Тина Велева, Весела Михайлова)

• Това е книгата, с която ученикът може едновременно да се забавлява и да учи. Помагалото осигурява ранна подготовка на шестокласника за изпита за Националното външно оценяване след 7. клас, в който основният корпус от задачи е по формата на международното изследване PISA.
• Текстовете и задачите в книгата насърчават развитието и усъвършенстването на уменията на учениците от 6. клас да извличат информация от писмени текстове, изображения, таблици, схеми.
• Помагалото съдържа 18 теми с тестови въпроси с избираем и със свободен отговор. Текстовете към отделните теми са разнообразни в жанрово и стилово отношение. Използвани са:
• откъси от популярни художествени творби;
• любопитни исторически факти;
• текстове, представящи интересни митологични същества;
• информация за непознати видове животни;
• описания на технологични постижения на човека.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова)

Помагалото отговаря на изискванията на МОН за увеличен дял на упражненията в учебния процес и при подготовката на учениците.
Всяка от дванайсетте части, които точно съответстват на дванайсетте теми от учебника, съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Трите текста са обвързани от тестови задачи, в някои случаи има и задачи със свободен отговор.
Основната цел на задачите е:
• да развият у шестокласниците способността за извличане на информация от текстовете;
• за разпознаване и съпоставяне на смисъла и информацията, които те носят;
• за оценка на внушенията им.
Сборникът е насочен към развиване на способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционалната грамотност на учениците и към разширяването на тяхната словесна култура.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО. 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

• Целият учебен материал по литература, включен в Учебно-изпитната програма за НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото време – с ясно откроени важни акценти.
• Използваният модел, по който са структурирани таблиците в помагалото, позволява учениците отлично да овладеят знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас:
– композицията и съдържанието им;
– художествените им особености;
– вложените в тях послания.
• Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от най-сложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните творби.

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Сборникът е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“. Задачите са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е многофункционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по БЕЛ в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценка.

 

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. РЕЧНИК.
ТРЕТО, ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(Съставител: Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат.
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg.)

 
Български език и литература | ▲ 7. клас | ▲ 6. клас | 5. клас
 
Български език | 5. клас | Просвета – София
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Основните достойнства на учебника са:
• краткост, научна коректност и достъпност на урочните статии;
• ясна структурно-композиционна постройка на всеки урок и на учебника като цяло;
• отличен графичен дизайн, който позволява ученикът лесно да се ориентира в информацията;
• система от семантични илюстрации, които визуализират теоретичната информация;
• повече от 300 задачи, разпределени към всяка от темите в учебника.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета и е отлично средство за бързо и ефективно усвояване на предвиденото от стандартите и програмата учебно съдържание. Еднакво подходящ е както за екипна работа в клас, така и за самостоятелна подготовка в домашни условия. С цел по-добра визуализация на текста е предвидена възможността за увеличаване на обособени зони, представящи включената информация във вид на:
• таблици;
• схеми;
• дефиниции;
• изображения;
• отделни задачи.
Всяка от тези зони може да бъде показвана на цял екран.
Учебникът съдържа голям брой допълнителни електронни ресурси, които включват:
• 21 видеоурока с учител по всички включени в програмата теми;
• 22 кратки електронни урока, представящи съдържанието на всяка урочна тема достъпно и едновременно с това – атрактивно;
• близо 300 тестови задачи към кратките електронни уроци, които позволяват проверка и самопроверка на усвоените знания и умения;
• над 200 допълнителни задачи от различен тип и с различна степен на трудност;
• презентации;
• съпътстваща научна информация.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката към новия учебник на издателство „Просвета” дава отлична възможност да се затвърдят знанията на учениците и реално да се повиши равнището на тяхната езикова и комуникативна компетентност. Помагалото може да се използва през цялата учебна година както в процеса на работата в клас – за текуща подготовка и оценяване, така и при самоподготовката на учениците вкъщи, защото съдържа задачи, които са:
• повече от 300, разпределени в 26 теми в точно съответствие с темите от учебника;
• насочени както към овладяване на лингвистичната информация, така и към прилагане на знанията в речевата практика;
• разнообразни от гледна точка на дейността, която трябва да извършват учениците – за конструиране, за трансформиране, за класифициране и систематизация по различни признаци, за решаване на езикови проблеми, за коригиране и редактиране и др.;
• различни по форма – с избираем и със свободен отговор по подобие на задачите от изпитния формат за Националното външно оценяване в 7. клас;
• с различна степен на трудност, което позволява в работата реално да се приложи индивидуален подход към учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Български език | 5. клас | Просвета Плюс
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Учебник за тези, които искат да знаят повече и да са винаги в час.
Съдържа:
• Мотивационна част – информира накратко за очакваните резултати;
• Да си припомним – актуализира изученото в начален етап;
• Да проверим какво знаем и умеем и Проверка и самопроверка на езиковата подготовка – служат за оценка и самооценка на учениците;
• Тестови задачи за четене с разбиране, задачи за създаване на текст, тестове с отворен и затворен отговор и мн. др.;
• Помощ – за ученици, които срещат затруднения в подготовката на уроците;
• Общуването и интернет – представя речевото общуване в електронни условия.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Електронният учебник присъства в платформата е-просвета, даваща богати възможности не само на учениците, но и на техните родители и учители. В него към темите от учебната програма са добавени:
• 21 видеоурока с учител;
• 22 кратки е-урока;
• близо 300 тестови задачи към тях;
• над 200 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
Всяка от страниците на учебника е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добра визуализация на съдържанието.
Чрез ползването на учебника в практиката реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок.
Електронният учебник ще бъде отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите ресурси на учебника, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

В учебната тетрадка ще намерите:
• допълнителни упражнения за индивидуална подготовка.;
• задачи за анализ, редактиране и създаване на текстове;
• входно и изходно ниво за учениците;
• ключ за отговорите на тестовите задачи в тетрадката.
Тетрадката на „Просвета Плюс”:
• улеснява организацията на работата в час;
• обучава и контролира учениците, които могат сами да проверяват езиковата си подготовка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Български език | 5. клас | Просвета АзБуки
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Милена Васева, Тина Велева)

• Преработено според новата учебна програма издание на най-успешния учебник по български език за 5. клас.
• Съчетава проверен в практиката методически модел и новаторски идеи при разработването на урочните статии.
• Съдържа лесно приложими правила и алгоритми за езиков анализ.
• Предлага разнообразни по форма и съдържание задачи.
• Графичното оформление позволява лесно откриване на съществената за всяка тема информация.
• Предимство е системата от функционални илюстрации, таблици и схеми.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Милена Васева, Тина Велева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета. Наличните инструменти за обработване на страниците позволяват по-добрата визуализация на учебното съдържание. Така при работата в клас, както и при самоподготовката на учениците в домашни условия могат отлично да се осмислят включените в учебника таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи.
Интерактивният учебник съдържа над 200 допълнителни електронни ресурса – задачи от различен тип и с различна степен на трудност, презентации, допълнителна научна информация. Отлична възможност за усвояването на предвидените от програмата знания и умения дават включените в учебника 21 видеоурока, както и кратките електронни уроци, 22 на брой, съпътствани от близо 300 допълнителни тестови задачи. Чрез ползването му в учебната практика може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки урок. Електронният учебник ще бъде и отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

• Темите в тетрадката следват логиката на уроците в учебника.
• Включва много и разнообразни допълнителни задачи и това ще позволи на учителя да оптимизира работата си в клас.
• Упражненията са степенувани по трудност и дават възможност да се приложи индивидуален подход към учениците.
• Тетрадката може успешно да се използва както за самостоятелна работа в клас, така и за самоподготовка чрез изпълнение на домашни работи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Литература | 5. клас | Просвета – София
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

• Учебният материал е представен достъпно и интересно;
• Произведенията или откъсите от тях са поместени в учебника;
• Уроците, предвидени в разделите, следват ясна логическа структура;
• В различни рубрики се предлагат варианти за осмисляне на задължителните четива:
– Работа с текста;
– Да съпоставим;
– Да разсъждаваме;
– Да разговаряме;
– Обобщение;
– Думи и образи;
– Сред книгите.
• Открояват се новите понятия по теми и видовете уроци (за нови знания, за упражнения, за развиване на комуникативните компетентности, за практически дейности, за преговор и обобщение, за контрол и оценка);
• Включен е богат илюстративен материал.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Тринадесетте урочни теми са разработени в електро­нен вариант с модерна дигитална платформа за обучение.
Новост в електронната литература за 5. клас са ви­деоклиповете, които по привлекателен за учениците и съвременен начин представят творбите, техни­ те автори, както и различните фолклорни празници и ритуали. Допълнително са разработени множество интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература интересно и ефективно за петокласниците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Албена Хранова)

Тетрадката по литература за 5. клас е пряко свързана с учебника по литература на издателство „Просвета-София”, но работи успешно и с други учебници.
Всеки от тринайсетте раздела включва по два кратки текста за упражнения в тясна тематична връзка с урока. Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Литература | 5. клас | Просвета Плюс
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Учебникът по литература за 5. клас на „Просвета Плюс” е предназначен дори за ученици, които нямат специален интерес към литературата.
• Прецизната му структура и постоянните рубрики „Ново знание”, „Научаваме повече”, „Знаете ли, че…”, „Галерия” и „Обобщение” гарантират отлични резултати.
• Въпросите и задачите към всяка от тринайсетте теми са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за възприемане и интерпретиране на изучаваната творба и усъвършенстване на писмената реч. Но най-важното, на което този учебник ще научи петокласниците, е да обичат четенето.
• Базовата подготовка, която дава учебникът, се надгражда успешно с учебната тетрадка и помагалото „Текстове и тестове по литература за 5. клас по новата учебна програма”.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

КРАТЪК Е-УРОК   ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Електронният учебник по литература за 5. клас на издателство „Просвета Плюс” обогатява печатния учебник. Тринайсетте урочни теми са разработени в електронен вариант с модерна дигитална платформа за обучение.
Новост в електронната литература за 5. клас са и видеоклиповете, които по привлекателен за учениците и съвременен начин представят творбите, техните автори, както и различните фолклорни празници и ритуали. Допълнително са разработени множество интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература интересно и ефективно за петокласниците.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Учебната тетрадка допълва с интересни упражнения работата с учебника по литература на „Просвета Плюс“. За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът;
• какво разбира;
• каква е личната му позиция;
• какъв е неговият резултат.
За петокласника, използващ тетрадката, часовете по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна интелектуална игра.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала | Български език и литература | 5. клас
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС

(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Помагалото е преработено основно, за да включи всички теми от новите учебни програми по български език и по литература. Това го прави подходящо както за работа в избираемите учебни часове, така и за допълнителна работа в часовете за задължителна подготовка. Уроците са разработени така, че да помогнат на петокласниците да се подготвят успешно за предизвикателствата на обучението в 6. и 7. клас.
Те са разпределени в раздели, подчинени на новата учебна програма, и всеки съдържа:
– най-необходимата теоретична информация в рубриката „Знаеш ли важното?”;
– задачи, чрез които се затвърдяват и разширяват знанията и се усъвършенстват уменията.
Част от задачите дават възможност на учениците да се изявят индивидуално. Предвидени са и задачи за екипна работа и със състезателен характер.
По български език петокласниците:
– ще общуват по-успешно;
– ще знаят повече за езиковите явления;
– ще се научат да правят езиков анализ.
По литература:
– ще научат повече за митологията;
– ще усетят вълшебството на приказката и народната песен;
– ще разкриват нравствените послания в изучаваните творби;
– ще се научат да създават различни видове текстове и да се изразяват по-добре.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа 12 теста, които следват отделните теми от новата учебна програма за 5. клас, като обобщават изучения от петокласниците учебен материал. Тестовете са изградени по аналогия с изпитните задачи, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас.
Към всеки раздел са разработени по 3 теста. Първият тест може да послужи за подготовка на учениците преди провеждането на контролната работа върху съответния раздел, а вторият и третият – съответно за работа по групи на самата контролна работа.
Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на трудност. Те включват задачи за разбиране и извличане на информация от текст; конкретни въпроси, свързани с учебното съдържание на раздела; задачи, проверяващи езиковата култура на учениците и степента на познаване и спазване на езиковите норми – правописна, пунктуационна, граматична, лексикална. Предложени са и 6 текста – откъси от произведения, които може да се използват за провеждане на класните работи за първия и втория учебен срок. Тези класни работи може да бъдат както подробен преразказ на текст, така и трансформиращ преразказ от името на герой от текста.
В края на помагалото са поместени отговорите на всички задачи, което ще помогне на учениците да проверяват сами знанията си и ще улесни техните учители да оценяват периодично доколко се усвоява учебният материал в 5. клас.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

• Съдържа 12 теста, които следват отделните теми от новата учебна програма за 5. клас.
• Тестовете са изградени по аналогия с тези, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас.
• Към всеки раздел са разработени по 3 теста – за подготовка и за провеждане на контролна работа в два варианта.
• Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на трудност.
• Предложени са и 6 текста за преразказ с различни дидактически задачи.
• В края на помагалото са поместени отговорите на всички задачи.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за националното външно оценяване и приемните изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ ЗА 5. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА PISA
(Стоян Иванов, Тина Велева, Весела Михайлова)

• Сборникът служи за проверка на уменията за пълноценно четене и извличане на съществена информация от текстове в различни сфери на общуване.
• Разнообразните задачи спомагат за установяване на полезни навици за разбиране на условия и стандартни формулировки, полезни при явяване на изпити.
• Това полезно и интересно помагало гарантира подобряване на резултатите на учениците и ги подкрепя по пътя им към успеха.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Албена Хранова)

Помагалото съдържа тринайсет части и е насочено към развиване на способността за четене с разбиране като път към постигането на функционална грамотност.
Сборникът включва:
• По три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урок в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение.
• Трите текста са обвързани от десет тестови задачи (в някои случаи – и задачи със свободен отговор).
• Основната цел на задачите е да развият у петокласниците способности за:
• извличане на информация от текстовете;
• разпознаване и съпоставяне на смисъла и информацията, които те носят;
• оценка на внушенията им.
Помагалото разширява кръгозора на учениците и обогатява тяхната словесна култура.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО. 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

• Целият учебен материал по литература, включен в Учебно-изпитната програма за НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото време – с ясно откроени важни акценти.
• Използваният модел, по който са структурирани таблиците в помагалото, позволява учениците отлично да овладеят знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас:
– композицията и съдържанието им;
– художествените им особености;
– вложените в тях послания.
• Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от най-сложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните творби.

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Сборникът е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“. Задачите са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е многофункционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по БЕЛ в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценка.

 

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. РЕЧНИК.
ТРЕТО, ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(Съставител: Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат.
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg.)

 
 

Български език и литература | ▲ 5. клас | ▲ 6. клас | ▲ 7. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: