Български език и литература | 7., 6. и 5 клас


7. клас | 6. клас | 5. клас


Български език | 7. клас | Просвета – София
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в българското училище опит и нови ефективни подходи. Предимства:
• достъпност и прецизност при представянето на научната информация;
• кратък и ясен изказ;
• алгоритмизиране на дейностите: анализ, откриване и отстраняване на грешки спрямо книжовноезиковата норма; възприемане и създаване на текст;
• отлични възможности за затвърдяване на придобитите знания и умения чрез уроците за упражнение, включващи над 200 задачи с различна трудност;
• приложение с таблици, в които обобщено е представен учебният материал, изучен в 5., 6. и 7. клас;
• отличен графичен дизайн и система от илюстрации, които подпомагат осмислянето на лингвистичната информация.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета и е отлично средство за бързо и ефективно усвояване на предвиденото от стандартите и програмата учебно съдържание. При създаването му са положени специални усилия работата с него да допринесе за пълноценната подготовка на седмокласниците за Националното външно оценяване (НВО) както в процеса на екипната работа в клас, така и при самостоятелната работа в домашни условия. С цел по-добра визуализация на текста е предвидена възможността за увеличаване на обособени зони, представящи включената информация във вид на:
• таблици;
• схеми;
• дефиниции;
• изображения;
• отделни задачи.
Всяка от тези зони може да бъде показвана на цял екран, което в голяма степен улеснява работата на учителя и на учениците в клас.
Учебникът съдържа голям брой допълнителни електронни ресурси, които включват:
• 31 видеоурока с учител по всички включени в програмата теми, както и такива, които имат характер на обобщение и са пряко насочени към подготовката за НВО;
• 18 кратки електронни урока, представящи съдържанието на всяка урочна тема достъпно и едновременно с това – атрактивно;
• над 100 тестови задачи към кратките електронни уроци, които позволяват проверка и самопроверка на усвоените знания и умения;
• над 100 допълнителни задачи от различен тип и с различна степен на трудност;
• съпътстваща научна информация.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката съдържа повече от 300 задачи, разпределени в 24 теми ‒ в точно съответствие с темите от учебника. Задачите с избираем и със свободен отговор са разделени по тип дейност, която предполагат да се извърши – критическо четене, анализ на езикови явления, езикови трансформации, коригиране на грешки, класифициране и систематизиране на езикови единици по различни признаци, редактиране, създаване на текст. Предложените текстове са от различни сфери на общуване.
Ефективността на използването на тетрадката е гарантирана и от отличния графичен дизайн.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

В книгата за учителя ще намерите:
• концепцията на авторите за целия учебен комплект;
• кратка лингвистична информация, която авторите са имали предвид при разработването на всеки урок;
• примерно годишно разпределение на часовете;
• тестове за установяване на входно и изходно равнище;
• пет тренировъчни теста, конструирани по модела на изпита за националното външно оценяване.

 
Български език | 7. клас | Просвета Азбуки
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Милена Васева, Тина Велева)

Най-успешният учебник по български език за 7. клас е преработен, за да отговаря напълно на актуалната
учебна програма. Така в него провереният в практиката методически модел се съчетава с новаторски идеи при разработването на темите. Този подход е приложен и при подбора на задачите за затвърдяване на новите знания. Структурата на уроците следва единна логика, което улеснява намирането на съществената лингвистична информация, практическите правила и алгоритмите за анализ на езикови единици.
Усвояването на знанията за езика и усъвършенстването на речевата и комуникативната компетентност на учениците са подпомогнати от функционални илюстрации, таблици и схеми.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Милена Васева, Тина Велева)

Електронният вариант на учебника съдържа над 100 допълнителни интерактивни задачи от различен тип и с различна степен на трудност, както и презентации и видеоуроци с учител към всяка тема. Упражненията дават възможност за мигновена проверка на отговорите, което улеснява оценяването в клас и самооценяването у дома.
Страниците са разделени на зони, които с едно кликване на мишката се увеличават на цял екран. Чрез използването на електронния учебник в клас реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност при преподаването на всеки урок. Учебникът ще бъде отличен помощник и при самоподготовката на всеки ученик за Националното външно оценяване след 7. клас.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улеснява организацията на работата в час. Тя съдържа разнообразни допълнителни задачи към всеки урок. Тестовите задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като учениците могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка. Много полезни са упражненията, насочени към овладяване на основните правописни правила, както и задачите, които тренират пълноценното възприемане на чужд текст и създаването на свой.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Книгата съдържа методическите виждания на авторите за обучението по български език в прогимназиалния етап на средното училище. Предложени са:
• конкретни идеи за осъществяването на всеки урок в клас;
• пълни решения на всички задачи в учебника;
• примерно годишно разпределение в съответствие с новите изисквания;
• тренировъчни тестове за националното външно оценяване;
• тестове за входно и изходно ниво;
• актуалната учебна програма по български език за 7. клас.

 
Български език | 7. клас | Просвета Плюс
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Голямото предимство на учебника е, че всяка тема в него представлява модел как да протече урокът в клас. Структурата на учебника е логична и ясна. След всеки урок за нови знания следва урок за упражнение. Освен това:
• всяка урочна статия започва с мотивационна част;
• изученото в предишните класове се актуализира чрез рубриката „Да си припомним”;
• рубриката „Помощ” е за ученици, които срещат затруднения;
• рубриката „Да проверим какво знаем и умеем” служи за оценяване на учениците;
• след всеки раздел има специална урочна статия „Проверка и самопроверка на езиковата подготовка” с тестови задачи за четене с разбиране и задачи за създаване на текст;
• рубриката „Общуването и интернет” изяснява въпроси на онлайн комуникацията.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Електронният учебник е част от платформата е-просвета, която предлага богати възможности на учениците, учителите и родителите и е много лесна и удобна за работа.
Към темите от учебната програма за 7. клас са добавени:
• 31 видеоурока с учител, 3 от които са насочени пряко към подготовката за Националното външно оценяване след 7. клас;
• 18 кратки е-урока;
• близо 100 тестови задачи към кратките уроци;
• над 100 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
Всяка от страниците на учебника е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, дефиниции, отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добрата визуализация на съдържанието.
Електронният учебник ще е от помощ на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Освен всичко друго платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите интерактивни ресурси, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Упражненията в тетрадката развиват уменията на учениците да планират и създават текст и да подобряват вече създаден текст. Тестовите задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като учениците могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка чрез ключ за отговорите. Включени са и тестове за установяване на входно и изходно ниво.
Темите са свързани с темите в учебника и това улеснява организацията на работата в час.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

В книгата за учителя авторите дават насоки за това как да се използва резултатно учебникът, как да се прилага на практика учебната програма по български език за 7. клас. Освен това ще намерите:
• примерно годишно разпределение според актуалните изисквания на МОН;
• конкретни насоки за провеждане на входното и изходното ниво, както и скала за оценяването им;
• ключ за отговорите на тестовите задачи, включени в учебника.
Специално внимание се обръща на интерактивните методи за преподаване, работата върху проект, оценяването на резултатите от обучението по българ ски език в 7. клас и интегрирането на информационните технологии в урока по български език.

 
Литература | 7. клас | Просвета – София
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Написан увлекателно и на разбираем език, учебникът гарантира постигане на всички очаквани резултати от обучението. Авторите предлагат варианти за осмисляне на задължителните литературни текстове, като дават на учителите възможност да подберат онези акценти, които най-точно отговарят на интересите и възможностите на техните ученици.
Рубриките са с ясна структура:
• „Работа с текста” насочва вниманието към важните неща, които творбата казва;
• „Да съпоставим”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите” дават възможност да се осмислят произведенията и да се извлече от тях опит;
• „Думи и образи” среща изкуството на словото с изкуството на изображенията, за да се родят интересни истории.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Над 400-те електронни ресурса:
• са полезно допълнение към основните рубрики, свързани с четенето и разбирането на изучавания текст, неговата интерпретация и поставянето му в по-широк контекст;
• включват задачи, тестове, презентации, видеоуроци с учител и филми, които непрекъснато се обогатяват и актуализират, за да активизират интереса на учениците и да подпомогнат тяхното обучение.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Албена Хранова)

Тетрадката е пряко свързана с учебника по литература за 7. клас на „Просвета – София”, но може да бъде използвана и с учебниците по литература на други издателства. Всеки от дванайсетте раздела в нея включва три рубрики:
• тестови задачи върху съответната творба от учебната програма;
• отговор на литературен въпрос;
• работа с непознат текст, която е в тясна тематична връзка с урока за упражнения.
Въпросите, задачите и упражненията са насочени към развиване на способностите за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците. Поддържат се уменията за преразказ с дидактическа задача, необходими за успешното представяне на учениците на националното външно оценяване след 7. клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя предлага:
• представяне на рубриките в учебника;
• методически разработки на теми от учебното съдържание;
• тестове в два варианта за входно и изходно равнище;
• отговори на тестовете от тетрадката и помагалото „Текстове и тестове”;
• учебната програма;
• примерно годишно разпределение на учебните часове.

 
Литература | 7. клас | Просвета Плюс
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Този учебник е за всеки седмокласник, защото дори учениците, за които литературата е трудна, ще постигнат отлични резултати. И е за всеки учител, защото може да постигне отлични резултати с всеки ученик. Създаден е от екип с впечатляващ практически опит в преподаването на литература.
За бързо запомняне на новите знания помага рубриката „Представяме творбата”, в която е синтезирана информация за:
• сюжета, частите и композицията на всяка творба;
• нейното начало, край и заглавие;
• мотивите и героите;
• конфликтите, проблемите и ценностите;
• посланието.
Рубриката „Ти и творбата” насочва седмокласниците да откриват смисъла за себе си. На финала – за бърз преговор, са изведени акцентите.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Е-учебникът съдържа над 400 интерактивни ресурса и затова не е просто дигитален вариант на печатния.
Мултимедийните материали в него са разнообразни по вид:
• видеоклипове;
• презентации за авторите;
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци с учител;
• тестове, упражнения и задачи за свързване;
• филми с разнородна тематика.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова Калина Михова, Любов Шишкова)

Тетрадката е създадена, за да допълни със смислени упражнения работата с учебника по литература с логото „Просвета Плюс”. За всяка творба от учебната програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът;
• какво разбира;
• каква е личната му позиция;
• какъв е неговият резултат.
За седмокласника, използващ тетрадката, часовете по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна интелектуална игра, а успехът на националното външно оценяване е гарантиран.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя представя ясната и прагматично ориентирана структура на иновативния учебник по литература за 7. клас на издателство „Просвета Плюс”. Предложени са методически модели за работа с различните типове уроци – за нови знания, за упражнение, за развиване на комуникативните компетентности, за въведение и обобщение, както и модел на урок за годишен преговор.

 
Препоръчани помагала за НВО | Български език и литература | 7. клас
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС

(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

С помагалото седмокласниците ще се подготвят отлично за предстоящото национално външно оценяване. Изданието съдържа много и различни по степен на трудност задачи, подходящи за индивидуална изява на ученика и за работа в екип. Чрез решаването им учениците ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ, ще разширят знанията си за езиковите явления, ще общуват по-успешно чрез езика. Освен това ще навлязат по-дълбоко в света на литературните творби, ще се научат да разкриват нравствените послания в произведенията, да създават текстове и да изразя ват по-добре мислите си.

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ
И ПРИЕМА СЛЕД 7. КЛАС ПО ИЗПИТНИЯ ФОРМАТ

(Борислав Борисов, Росица Калайджиева)

Сборникът е преработено издание и отразява последните промени в изпитната програма и в теста за външното оценяване и приема след 7. клас. Задачите в десетте теста в сборника са свързани с изученото по български език и литература в прогимназиален етап. Работата с помагалото гарантира отлична подготовка, защото дава възможност за: проверка на максимално широк кръг знания и умения; сверка на решенията с предложените верни отговори на задачите; ползване на диск с професионални записи на 10 текста за преразказ и за решаване на дидактическата задача от втория модул в условия, сходни с тези на изпита.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС.
ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото е преработено и допълнено в съответствие с новия изпитен модел, определен от МОН. Тестовете са 12 и включват учебното съдържание по български език и литература от 5., 6. и 7. клас. Изданието предлага и 4 примерни изпитни теста. Тестовете включват задачи с избираем, с кратък и с разширен свободен отговор. Много от задачите са насочени към развиването на функционалната грамотност на учениците. В сборника са включени и четири текста за преразказ.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи от различни типове ‒ със свободен и избираем отговор, свързани с: четене, разбиране и създаване на текст; думите като части на речта; думите като части на изречението; думите като лексикални единици; правописа и звуковите промени в думите. То ще помогне на учениците да затвърдят знанията си по български език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване; решаването на задачите в него ще допринесе за повишаването на резултатите на седмокласниците в училище и за успешното поведение на учениците по време на тест. Помагалото ще допринесе за по-голяма ефективност в работата на учителите по български език и литература.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за националното външно оценяване и приемните изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

В помагалото целият учебен материал, включен в програмата за националното външно оценяване, е представен максимално кратко, достъпно и с ясно откроени акценти. Използваният модел, по който са структурирани таблиците, позволява учениците да овладеят отлично знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас, и по-точно – с композицията и съдържанието им, художествените им особености, вложените в тях послания.
Помагалото може да бъде ценен самоучител за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, които са вложени в ярки цитати от изпитните творби.

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС
(Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова)

Сборникът е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „Просвета Плюс”. Предназначен е за подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Задачите са апробирани в учителската практика на авторите и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е функционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по БЕЛ в процеса на подготовката за националното външно оценяване, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от националното външно оценяване);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценяване.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
(Албена Хранова)

Всяка от дванайсетте части на помагалото съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е от съответния урок. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Сред тях има чисто информативни текстове, както и откъси от известни и любими на всички художествени творби от различни национални литератури. Трите текста са обвързани от девет тестови задачи, някои от които със свободен отговор. Помагалото развива способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционална грамотност, както и към разширяване на словесната култура на учениците и успешното им представяне на националното външно оценяване.
Помагалото е приложимо към всички учебници по литература за 7. клас.

 
Български език | 6. клас | Просвета – София
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Учебникът отразява най­-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в българското училище опит с нови, доказали своята ефективност подходи. Отличава се със следните предимства:
• достъпност и прецизност при представянето на научната информация в пълно съответствие с учебната програма;
• алгоритмизиране на предвидените от програмата дейности, свързани с анализ, от­криване и отстраняване на грешки спрямо книжовноезиковата норма, както и с възприемане и създаване на текст;
• отлични възможности за затвърдяване на придобитите знания и умения чрез уроците за упражнение, включващи над 300 различни по трудност и по тип задачи;
• отличен графичен дизайн и система от илюстрации, която подпомага осмислянето на лингвистичната информация.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета и е отлично средство за бързо и ефективно усвояване на предвиденото от стандартите и програмата учебно съдържание. Еднакво подходящ е както за екипна работа в клас, така и за самостоятелна подготовка в домашни условия. С цел по-добра визуализация на текста е предвидена възможността за увеличаване на обособени зони, представящи включената информация във вид на:
• таблици;
• схеми;
• дефиниции;
• изображения;
• отделни задачи.
Всяка от тези зони може да бъде показвана на цял екран.
Учебникът съдържа голям брой допълнителни електронни ресурси, които включват:
• съпътстваща научна информация;
• над 200 допълнителни задачи от различен тип и с различна степен на трудност;
• презентации;
• 21 видеоурока с учител по всички включени в програмата теми;
• 22 кратки електронни урока, представящи съдържанието на всяка урочна тема достъпно и едновременно с това – атрактивно;
• близо 300 тестови задачи към кратките електронни уроци, които позволяват проверка и самопроверка на усвоените знания и умения.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката по български език съдържа повече от 300 задачи, разпределени в 24 теми в точно съответствие с темите от учебника. Задачите са разнообразни по форма и по-­голямата част от тях са обвързани с интересни текстове от различни сфери на общуване. Според типа дейност, която предполагат да се извърши, задачите в тетрадката са за:
• критическо четене;
• анализ на езикови явления;
• езикови трансформации;
• коригиране на грешки;
• класифициране и систематизиране на езикови единици по различни признаци;
• редактиране и създаване на текст.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

В книгата за учителя към учебника по български език за 6. клас на издателство „Просвета ‒ София” е представена концепцията на авторите за съвременното обучение по български език в прогимназиалния етап на средното училище. Наред с това се предлагат достъпно поднесена специализирана лингвистична информация и конкретни методически указания както към отделните дялове в учебника, така и към всеки урок. Включени са пълни решения на задачите от учебника. От голяма полза за учителя може да са:
• примерното годишно разпределение, което е изготвено по модела, утвърден от МОН, и съчетава темите по български език с темите по литература;
• вариантите на тестове за установяване на входно и изходно равнище на усвоеност на знанията и уменията, съпътствани от скала за оценяване.

 
Български език | 6. клас | Просвета Плюс
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Учебникът има няколко важни предимства:
• логична и ясна структура;
• всеки урок е модел как да протече учебният час;
• след урок за нови знания следва урок за упражнение;
• всеки урок започва с мотивационна част.
Изученото в предишните класове се актуализира с въпроси и чрез рубриката „Да си припомним”. Рубриката „Помощ” е за онези ученици, които срещат затруднения. „Да проверим какво знаем и умеем” и специалната урочна статия „Проверка и самопроверка на езиковата подготовка” след всеки раздел служат за оценяването на учениците.
Включени са както тестови задачи за четене с разбиране, така и задачи за създаване на текст. Речевото общуване по имейл и социални мрежи е представено в рубриката „Общуването и интернет”.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Електронният учебник е включен в платформата е-просвета, която предлага многобройни възможности на учениците да разберат и усвоят отлично учебния материал, включен в учебната програма по български език в 6. клас. Към темите от програмата са добавени:
• 20 видеоурока с учител;
• 22 кратки е-урока;
• над 100 тестови задачи към тях;
• над 100 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
В страниците на учебника е предвидено да се показват на цял екран таблици, дефиниции, правила или отделни задачи за по-добра визуализация на съдържанието.
Чрез ползването на учебника в практиката реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок.
Електронният учебник е отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите ресурси на учебника, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улеснява организацията на работата в час. Упражненията в нея развиват уменията на учениците да планират и създават текст, както и да подобряват вече създаден текст. Тестовите задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като децата могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка.
Включени са входно и изходно ниво за учениците, както и ключ с отговорите на тестовите задачи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

В книгата за учителя авторите дават насоки за това как да се използва резултатно учебникът и как да се прилага на практика учебната програма по български език за 6. клас. Включено е също така и примерно годишно разпределение, направено според най­новите изисквания на МОН. Дадени са и конкретни насоки за провеждането на входното и изходното ниво, както и скала за оценяването им. В книгата за учителя има ключ с отговорите на тестовите задачи, включени в учебника.
Специално внимание се обръща на интерактивните методи за преподаване, работата върху проект, оценяването на резултатите от обучението по български език в 6. клас и интегрирането на информационните и компютърните технологии в урока по български език.

 
Български език | 6. клас | Просвета Азбуки
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Милена Васева, Тина Велева)

Най-успешният учебник по български език за 6. клас е преработен според новата учебна програма. Той съчетава проверен в практиката методически модел и новаторски идеи при разработването на урочните статии. Обогатен е с разнообразни по форма и съдържание задачи. Структурно­композиционното оформяне на уроците следва единна логика. Това позволява на учениците лесно да откриват съществената лингвистична информация, практическите правила и алгоритмите за анализ. Усвояването на знанията за езика и усъвършенстването на речевата и комуникативната компетентност на учениците са подпомогнати от система от функционални илюстрации, таблици и схеми.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Милена Васева, Тина Велева)

Електронният учебник по български език за 6. клас с автори Милена Васева и Тина Велева е включен в платформата е-просвета, даваща богати възможности не само на учениците, но и на техните родители и учители. Към темите от учебната програма са добавени:
• 20 видеоурока с учител;
• 22 кратки е-урока с по 5 тестови задачи към всеки от тях;
• над 100 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
Всяка от страниците на учебника е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добра визуализация на съдържанието.
Чрез ползването на учебника в практиката реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок
Електронният учебник ще бъде отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите ресурси на учебника, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улеснява организацията на работата в час. Съдържа разнообразни допълнителни задачи към всеки отделен урок. Тестовите задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, тъй като децата могат сами да проверяват степента на своята езикова подготовка.
Много полезни са упражненията, насочени към овладяването на основните правописни правила, както и задачите, които тренират пълноценното възприемане на чужд текст и създаването на свой по определени параметри.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

В книгата са предложени конкретни идеи за осъществяването на всеки урок в клас, както и пълни решения на всички включени в учебника задачи. Разработено е примерно годишно разпределение по БЕЛ в съответствие с новите изисквания. Приложена е и актуалната учебна програма по български език за 6. клас.

 
Литература | 6. клас | Просвета – София
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Написан увлекателно и на разбираем за шестокласниците език, учебникът гарантира постигане на всички очаквани резултати от обучението. Авторите предлагат варианти за осмисляне на задължителните литературни текстове, като дават на учителите въз­можност да подберат онези акценти, които най­-точно отговарят на интересите и възможностите на техните ученици. Правят се множество междутекстови и междупредметни връзки.
Рубриките са с ясна структура: „Работа с текста” насочва вниманието към важните неща, които казва творбата, „Да съпоставим”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите” дават възможност да се осмислят произведенията и да се извлече от тях опит. Рубриката „Думи и образи” среща изкуството на словото с изкуството на изображенията, за да се родят интересни истории.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Електронният учебник по литература за 6. клас на издателство „Просвета” е обогатен с разнообразни ресурси. Включени са видеоклипове, които представят атрактивно творбите и техните автори. Допълнително са разработени над 150 интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература вълнуващо и интересно за шестокласниците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС КЪМ ДВАТА УЧЕБНИКА
(Албена Хранова)

Тетрадката е пряко свързана с учебниците по лите­ратура на издателствата „Просвета” и „Просвета Плюс”.
Всеки от тринайсетте раздела включва по два кратки текста за упражнения в тясна тематична връзка с урока. Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя за 6. клас предлага методически разработки на всички теми от учебника, отговори на въпросите за преговор и тестовете от учебника, тетрадката и помагалото от учебния комплект, както и по два варианта за входно и изходно ниво.

 
Литература | 6. клас | Просвета Плюс
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Литературата за 6. клас на издателство „Просвета Плюс” е най­-краткият учебник, който напълно отговаря на темите и изискванията в новата учебна програма. Прецизната му структура и постоянните рубрики
„Ново знание”, „Научаваме повече”, „Знаете ли, че…”, „Га­лерия” и „Обобщение” гарантират отлични резултати за шестокласниците. Въпросите и задачите към всяка от темите са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за възприемане и самостоятелно интерпретиране на изучаваната творба и усъвършенстване на писмената реч на учениците. Но най-­важното, на което този учебник ще научи шесто­класниците, е да обичат четенето.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Електронният учебник по литература за 6. клас на издателство „Просвета Плюс” е обогатен с разнообразни ресурси. Включени са видеоклипове, които представят атрактивно творбите и техните автори. Допълнително са разработени над 150 интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература вълнуващо и интересно за шестокласниците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС КЪМ ДВАТА УЧЕБНИКА
(Албена Хранова)

Тетрадката е пряко свързана с учебниците по лите­ратура на издателствата „Просвета” и „Просвета Плюс”.
Всеки от тринайсетте раздела включва по два кратки текста за упражнения в тясна тематична връзка с урока. Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя за 6. клас предлага методически разработки на всички теми от учебника, отговори на въпросите за преговор и тестовете от учебника, тетрадката и помагалото от учебния комплект, както и по два варианта за входно и изходно ниво.

 
Препоръчани помагала | Български език и литература | 6. клас
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС

(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Тази книга е предназначена да бъде пътеводител на учениците от 6. клас, които изучават български език и литература в избираемите учебни часове. Тя ще им помогне да затвърдят и разширят знанията си, да усъвършенстват уменията си и да се подготвят успешно за предизвикателствата на обучението в 7. клас.

По български език шестокласниците:
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;
• ще разширят знанията си за езиковите явления;
• ще общуват по­-успешно.

По литература:
• ще разберат повече за общуването на човека с вечната природа;
• ще се докоснат до вълшебния свят на изкуството;
• ще се научат да разкриват нравствените послания, вложени в творбите на художествената литература;
• ще придобият умения да създават различни видове текстове и да изразяват по-­добре мислите си в устна и писмена форма.
Предвидени са и задачи, които предполагат екипна работа и имат състезателен характер.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. 6. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Сборникът осигурява отлични резултати на Националното външно оценяване след 7. клас, като:
• включва 12 пълни теста по последния изпитен формат, съобразени изцяло с програмата на МОН от 2019 г.;
• тестовете следват хода на учебното съдържание по български език и литература за 6. клас и осигуряват усвояването му;
• може да се ползва от шестокласниците през цялата учебна година, а за седмокласниците е подходящ като преговор непосредствено преди Националното външно оценяване;
• дава верните отговори на задачите и осигурява възможност за самооценка;
• тестовете са оформени графично по начин, сходен с този на реалните изпитни материали;
• работи успешно с всички учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа 15 теста, изградени по аналогия с изпитните задачи, които се дават на Националното външно оценяване след 7. клас.
Към всеки раздел са разработени по 3 теста. Първият от тях може да послужи за подготовка на учениците преди провеждането на контролната работа върху съответния раздел, а вторият и третият – за работа по групи на самата контролна работа. Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на труд­ност. Те включват задачи за разбиране и извличане на информация от текст; конкретни въпроси, свързани с учебното съдържание на раздела; задачи, проверяващи езиковата култура на учениците и степента на познаване и спазване на езиковите норми – правописна, пунк­туационна, граматична, лексикална.
Предложени са и 6 текста – откъси от произведения, които може да се използват за класните работи за първия и втория учебен срок. В края на помагалото са поместени отговорите на всички задачи, което ще помогне на учениците да проверяват сами знанията си и ще улесни техните учители да оценяват периодично как се усвоява учебният материал в 6. клас.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи със свободен и избираем отговор, свързани с: четене, разбиране и създаване на текст, думите като части на речта, думите като части на изречението, думите като лексикални единици, правописа и звуковите промени в думите.
То ще помогне: на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него не просто ще допринесе за повишаването на резултатите на шестокласниците в училище, но и ще формира у тях умения да дават максимума от себе си, когато решават тестове.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
(Албена Хранова)

Помагалото „Текстове и тестове по литература за 6. клас” е специално подготвено според изискванията на новата учебна програма по литература за 6. клас. То съдържа дванайсет части, които точно съответстват на дванайсетте теми от програмата, и отговаря на нейното изискване за увеличения дял на упражненията в учебния процес и при подготовката на учениците.
Всяка от частите съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Трите текста са обвързани от тестови задачи, в някои случаи има и задачи със свободен отговор.
Основната цел на задачите е да развият у шестокласниците способността за извличане на информация от текстовете, за разпознаване и съпоставяне на смисъла и информацията, които те носят, и за оценка на внушенията им. Помагалото е насочено към развиване на способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционалната грамотност на учениците и към разширяването на тяхната словесна култура.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ ЗА 6. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА PISA
(Стоян Иванов, Тина Велева, Весела Михайлова)

Това е книгата, с която ученикът може едновременно да се забавлява и да учи. Помагалото ще подпомогне ранната подготовка на шестокласника за изпита за На­ционално външно оценяване (след 7. клас). Текстовете и задачите насърчават развитието и усъвършенстването на уменията на учениците от 6. клас да извличат информация от писмени текстове, изображения, таблици, схеми. Сборникът съдържа 18 теми с тестови въпроси с избираем и със свободен отговор. Текстовете към отделните теми са разнообразни в жанрово и стилово отношение. Използвани са: откъси от популярни художествени творби, любопитни исторически факти, текстове, представящи интересни митологични същества, информация за непознати видове животни, описания на технологични постижения на човека.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за националното външно оценяване и приемните изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 
Български език | 5. клас | Просвета – София
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Основните достойнства на учебника са:
• краткост, научна коректност и достъпност на урочните статии;
• ясна структурно-композиционна постройка на всеки урок и на учебника като цяло;
• отличен графичен дизайн, който позволява ученикът лесно да се ориентира в информацията;
• система от семантични илюстрации, които визуализират теоретичната информация;
• повече от 300 задачи, разпределени към всяка от темите в учебника.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета и е отлично средство за бързо и ефективно усвояване на предвиденото от стандартите и програмата учебно съдържание. Еднакво подходящ е както за екипна работа в клас, така и за самостоятелна подготовка в домашни условия. С цел по-добра визуализация на текста е предвидена възможността за увеличаване на обособени зони, представящи включената информация във вид на:
• таблици;
• схеми;
• дефиниции;
• изображения;
• отделни задачи.
Всяка от тези зони може да бъде показвана на цял екран.
Учебникът съдържа голям брой допълнителни електронни ресурси, които включват:
• 21 видеоурока с учител по всички включени в програмата теми;
• 22 кратки електронни урока, представящи съдържанието на всяка урочна тема достъпно и едновременно с това – атрактивно;
• близо 300 тестови задачи към кратките електронни уроци, които позволяват проверка и самопроверка на усвоените знания и умения;
• над 200 допълнителни задачи от различен тип и с различна степен на трудност;
• презентации;
• съпътстваща научна информация.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Тетрадката към новия учебник на издателство „Просвета” дава отлична възможност да се затвърдят знанията на учениците и реално да се повиши равнището на тяхната езикова и комуникативна компетентност. Помагалото може да се използва през цялата учебна година както в процеса на работата в клас – за текуща подготовка и оценяване, така и при самоподготовката на учениците вкъщи, защото съдържа задачи, които са:
• повече от 300, разпределени в 26 теми в точно съответствие с темите от учебника;
• насочени както към овладяване на лингвистичната информация, така и към прилагане на знанията в речевата практика;
• разнообразни от гледна точка на дейността, която трябва да извършват учениците – за конструиране, за трансформиране, за класифициране и систематизация по различни признаци, за решаване на езикови проблеми, за коригиране и редактиране и др.;
• различни по форма – с избираем и със свободен отговор по подобие на задачите от изпитния формат за Националното външно оценяване в 7. клас;
• с различна степен на трудност, което позволява в работата реално да се приложи индивидуален подход към учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

В книгата е представена концепцията на авторите за съвременното обучение по български език в прогимназиалния етап. Разработени са конкретни методически варианти на уроци. Включени са решения на всички задачи, от учебника и примерно годишно разпределение, изготвено по модела, утвърден с новите разпоредби на МОН.

 
Български език | 5. клас | Просвета Плюс
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Учебникът по български език за 5. клас на издателство „Просвета Плюс” е изцяло съобразен с новата учебна програма, влязла в сила през учебната 2016/2017 г.
Всяка урочна статия започва с мотивационна част (изясняват се накратко очакваните резултати от работата по конкретната тема от програмата). Изученото в началния етап се актуализира с въпроси и чрез рубриката „Да си припомним”. Рубриката „Помощ” е за онези ученици, които срещат затруднения. В рубриката „Да проверим какво знаем и умеем”, както и в специалната урочна статия след всеки раздел „Проверка и самопроверка на езиковата подготовка” са включени както тестови задачи за четене с разбиране, така и задачи за създаване на текст.
„Общуването и интернет” е рубрика, която има факултативен характер. Тя присъства главно в първия раздел, тъй като има отношение към обогатяването на социокултурната компетентност. Авторите на учебника представят в минимизиран вид въпросите на речевото общуване в електронни условия.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Електронният учебник присъства в платформата е-просвета, даваща богати възможности не само на учениците, но и на техните родители и учители. В него към темите от учебната програма са добавени:
• 21 видеоурока с учител;
• 22 кратки е-урока;
• близо 300 тестови задачи към тях;
• над 200 интерактивни ресурса (задачи от различен тип и с различна степен на трудност).
Всяка от страниците на учебника е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добра визуализация на съдържанието.
Чрез ползването на учебника в практиката реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок.
Електронният учебник ще бъде отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка. Платформата е-просвета дава възможност да се води статистика на начините, по които се използват богатите ресурси на учебника, а като резултат от това – да се отчита и напредъкът на ученика по предмета.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения и възможности за индивидуална подготовка. Тя предлага многообразни похвати за работа върху уменията на учениците да планират, създават и подобряват текст. Включените задачи за анализ, редактиране и създаване на текстове ще помогнат на петокласниците да развият своите комуникативни компетентности.
Тетрадката е обвързана с учебника и улеснява организацията на работата в час, която може да бъде провеждана както по групи, така и самостоятелно за всеки ученик.
В учебната тетрадка са включени входно и изходно ниво за учениците, както и ключ за отговорите на тестовите задачи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

В книгата за учителя авторите дават насоки как да се използва резултатно учебникът. Включено е примерно годишно разпределение според най-новите изисквания на МОН. Дадени са и конкретни насоки за провеждането на входното и изходното ниво, както и скала за оценяването им. В книгата за учителя има ключ за отговорите на тестовите задачи, включени в учебника.

 
Български език | 5. клас | Просвета Азбуки
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Милена Васева, Тина Велева)

Учебникът е преработено издание, напълно съобразено с изискванията на новата учебна програма. Урочните статии в него:
• представят достъпно учебното съдържание, предвидено за изучаване в 5. клас;
• позволяват лесно откриване на съществената лингвистична информация;
• обясняват разбираемо езиковите правила;
• следват единна логика.
Включените към всяка урочна единица задачи са разнообразни по форма, съдържание и ниво на трудност.
Системата от функционални илюстрации, таблици и схеми подпомага усвояването на знанията от учениците и усъвършенстването на тяхната езикова компетентност.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Милена Васева, Тина Велева)

Интерактивният учебник е част от платформата е-просвета. Наличните инструменти за обработване на страниците позволяват по-добрата визуализация на учебното съдържание. Така при работата в клас, както и при самоподготовката на учениците в домашни условия могат отлично да се осмислят включените в учебника таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи.
Интерактивният учебник съдържа над 200 допълнителни електронни ресурса – задачи от различен тип и с различна степен на трудност, презентации, допълнителна научна информация. Отлична възможност за усвояването на предвидените от програмата знания и умения дават включените в учебника 21 видеоурока, както и кратките електронни уроци, 22 на брой, съпътствани от близо 300 допълнителни тестови задачи. Чрез ползването му в учебната практика може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки урок. Електронният учебник ще бъде и отличен помощник на всеки ученик в процеса на самоподготовка.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

Темите в тетрадката следват логиката на учебното съдържание. Предвидени са много и разнообразни допълнителни задачи, които ще допринесат да се затвърдят усвоените знания и да се усъвършенстват уменията на учениците, свързани с езиковата и с комуникативната им компетентност. Ползването на новата тетрадка по български език ще позволи на учителя да оптимизира работата си в клас. Чрез решаването на задачите, включени в нея, реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки урок. Това, че упражненията са степенувани по трудност и са разнообразни като тип, дава възможност да се приложи и индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на знанията и уменията на всеки от тях.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Милена Васева, Тина Велева)

В книгата се съдържат методическите виждания на авторите за обучението по български език в прогимназиалния етап на средното училище. Предложени са конкретни идеи за осъществяването на всеки урок в клас, както и пълни решения на всички включени в учебника задачи. Разработено е примерно годишно разпределение по БЕЛ в съответствие с новите изисквания.

 
Литература | 5. клас | Просвета – София
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Учебникът по литература за 5. клас на издателство „Просвета” цели овладяването на базисни знания, уме­ния и отношения, свързани с митологията, с фолклора и с литературата и с изграждането на компетент­ности на ученика. Учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за децата начин, като са от­ четени особеностите на разнородните образовател­ни групи.
В различни рубрики се предлагат варианти за осмисля­ не на задължителните текстове. Приложените подхо­ди целят да улеснят работата на учители и ученици за обогатяване на общата и специфичната литературна култура на петокласниците.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева)

Тринадесетте урочни теми са разработени в електро­нен вариант с модерна дигитална платформа за обучение.
Новост в електронната литература за 5. клас са ви­деоклиповете, които по привлекателен за учениците и съвременен начин представят творбите, техни­ те автори, както и различните фолклорни празници и ритуали. Допълнително са разработени множество интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература интересно и ефективно за петокласниците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС КЪМ ДВАТА УЧЕБНИКА
(Албена Хранова)

Тетрадката по литература за 5. клас е пряко свързана с учебниците по литература на издателствата „Просвета” и „Просвета Плюс”.
Всеки от тринайсетте раздела включва по два кратки текста за упражнения в тясна тематична връзка с урока. Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя за 5. клас предлага методически разработки на всички теми от учебника, отговори на въпросите за преговор и тестовете от учебника, тетрадката и помагалото от учебния комплект, както и по два варианта за входно и изходно ниво.

 
Литература | 5. клас | Просвета Плюс
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Литературата за 5. клас на „Просвета Плюс” е най-­краткият учебник, който изцяло отговаря на новата учебна програма. Предназначен е предимно за ученици, които нямат специален интерес към лите­ратурата.  Същевременно прецизната му структура и постоянните рубрики „Ново знание”, „Научаваме повече”, „Знаете ли, че…”, „Галерия” и „Обобщение” гарантират отлични резултати. Въпросите и задачите към всяка от тринайсетте теми са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за възприемане и интерпретиране на изучаваната творба и усъвършенстване на писмената реч. Но най­-важното, на което този учебник ще научи петокласниците, е да обичат четенето. Базовата подготовка, която дава учебникът, се надгражда успешно с учебната тетрадка и помагалото „Текстове и тестове по литература за 5. клас по новата учебна програма”.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Електронният учебник по литература за 5. клас на издателство „Просвета Плюс” обогатява печатния учебник. Тринайсетте урочни теми са разработени в електронен вариант с модерна дигитална платформа за обучение.
Новост в електронната литература за 5. клас са и видеоклиповете, които по привлекателен за учениците и съвременен начин представят творбите, техните автори, както и различните фолклорни празници и ритуали. Допълнително са разработени множество интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература интересно и ефективно за петокласниците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС КЪМ ДВАТА УЧЕБНИКА
(Албена Хранова)

Тетрадката по литература за 5. клас е пряко свързана с учебниците по литература на издателствата „Просвета” и „Просвета Плюс”.
Всеки от тринайсетте раздела включва по два кратки текста за упражнения в тясна тематична връзка с урока. Въпросите, задачите и упражненията са насочени едновременно в две посоки: развиване на уменията за четене с разбиране и усъвършенстване на писмената реч на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Книгата за учителя предлага методически разработки на всички теми от учебника, отговори на въпросите за преговор и тестовете от учебника, тетрадката и помагалото от учебния комплект, както и по два варианта за входно и изходно равнище.

 
Препоръчани помагала | Български език и литература | 5. клас
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС

(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Помагалото е преработено основно, за да включи всички теми от новите учебни програми по български език и по литература. Това го прави подходящо както за работа в избираемите учебни часове, така и за допълнителна работа в часовете за задължителна подготовка. Уроците са разработени така, че да помогнат на петокласниците да се подготвят успешно за предизвикателствата на обучението в 6. и 7. клас.
Те са разпределени в раздели, подчинени на новата учебна програма, и всеки съдържа:
– най-необходимата теоретична информация в рубриката „Знаеш ли важното?”;
– задачи, чрез които се затвърдяват и разширяват знанията и се усъвършенстват уменията.
Част от задачите дават възможност на учениците да се изявят индивидуално. Предвидени са и задачи за екипна работа и със състезателен характер.
По български език петокласниците:
– ще общуват по-успешно;
– ще знаят повече за езиковите явления;
– ще се научат да правят езиков анализ.
По литература:
– ще научат повече за митологията;
– ще усетят вълшебството на приказката и народната песен;
– ще разкриват нравствените послания в изучаваните творби;
– ще се научат да създават различни видове текстове и да се изразяват по- добре.
Помагалото съдържа примерно тематично разпределение на избираемите учебни часове.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа 12 теста, които следват отделните теми от новата учебна програма за 5. клас, като обобщават изучения от петокласниците учебен материал. Тестовете са изградени по аналогия с изпитните задачи, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас.
Към всеки раздел са разработени по 3 теста. Първият тест може да послужи за подготовка на учениците преди провеждането на контролната работа върху съответния раздел, а вторият и третият – съответно за работа по групи на самата контролна работа.
Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на трудност. Те включват задачи за разбиране и извличане на информация от текст; конкретни въпроси, свързани с учебното съдържание на раздела; задачи, проверяващи езиковата култура на учениците и степента на познаване и спазване на езиковите норми – правописна, пунктуационна, граматична, лексикална. Предложени са и 6 текста – откъси от произведения, които може да се използват за провеждане на класните работи за първия и втория учебен срок. Тези класни работи може да бъдат както подробен преразказ на текст, така и трансформиращ преразказ от името на герой от текста.
В края на помагалото са поместени отговорите на всички задачи, което ще помогне на учениците да проверяват сами знанията си и ще улесни техните учители да оценяват периодично доколко се усвоява учебният материал в 5. клас.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото съдържа задачи от различни типове – със свободен и избираем отговор, свързани с:
– четене, разбиране и създаване на текст;
– думите като части на речта;
– думите като части на изречението;
– думите като лексикални единици;
– правописа и звуковите промени в думите.
Помагалото ще помогне:
– на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него не просто ще допринесе за повишаването на резултатите на петокласниците в училище, но и ще помогне за формирането на тяхното успешно тестово поведение.
– на учителите по български език и литература да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ ЗА 5. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА PISA
(Стоян Иванов, Тина Велева, Весела Михайлова)

Сборникът с тестови задачи по четене с разбиране отправя към учениците едно предизвикателство и цели те да проверят уменията си да четат пълноценно – да извличат съществената информация от текстове, възникнали в различни сфери на общуване.
Помагалото съдържа текстове, групирани в 20 теми, като към всяка тематична цялост са предложени тестови въпроси. Използвани са: откъси от популярни художествени текстове, любопитни факти, свързани с екологията или историята, текстове за интересни видове животни и за значими открития, важни за света на човека.

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
(Албена Хранова)

Помагалото „Текстове и тестове по литература за 5. клас” е специално подготвено според изискванията на новата учебна програма по литература за 5. клас. То съдържа тринайсет части, които точно съответстват на тринайсетте теми от програмата, и отговаря на нейното изискване за увеличения дял на упражненията в учебния процес и при подготовката на учениците.
Всяка от частите съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Трите текста са обвързани от десет тестови задачи (в някои случаи – и задачи със свободен отговор).
Основната цел на задачите е да развият у петокласниците способността за извличане на информация от текстовете, за разпознаване и съпоставяне на смисъла и информацията, които те носят, и за оценка на внушенията им. Помагалото е насочено към развиване на способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционалната грамотност на учениците. И разбира се, към разширяването на тяхната словесна култура.

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
(Лилия Гинева)

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за националното външно оценяване и приемните изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

 

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. РЕЧНИК.
ТРЕТО, ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(Съставител: Марин Гинев)

Безплатен. Може да бъде изтеглен в PDF формат.
(Необходима е регистрация в www.e-uchebnik.bg.)

 
Споделете с приятели


Открий ни в: