История и цивилизации | 5., 6. и 7. клас


5. клас | 6. клас | 7. клас


История и цивилизации | 5. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5. КЛАС (печатен)
(Теодор Леков, Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Мария Босева)

Увлекателно и достъпно учебникът въвежда децата в древната история.
Темите за нови знания са отлично подредени, с въвеждаща задача, кратък, ясен текст и резюме. Писмени извори, изображения, карти и схеми разширяват информацията. Въпросите и задачите „Помислете, обсъдете, проучете” развиват критическото мислене. Задачите
„Машина на времето” пренасят петокласниците в света на древните и насърчават ученето чрез съпреживяване. „Стъпка по стъпка”, чрез достъпни примери, децата овладяват умения по зададени опори: да работят с карта, възстановка, материални и писмени извори, да описват обекти, да учат чрез интернет, да характеризират исторически личности. Гражданското образование е неотменна част от изучаването на история. В 5. клас децата се запознават с механизми на пряката демокрация: дебати, избори, гласуване, и ги прилагат. Обобщенията дават „Най-важното накратко” и спомагат за трайно усвояване на знанията чрез различни дейности, работа по двойки и в малки групи, игри и състезания.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Теодор Леков, Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Мария Босева)

Учебникът предлага видеоразходки из Акропола и Колизея – такива, каквито не сте ги виждали; реалистичните 3D анимации ви предоставят изключителна възможност да видите някои от Седемте чудеса на античния свят. Електронният учебник предлага и десетки допълнителни интерактивни задачи, които позволяват мигновен контрол и самоконтрол на наученото. Към тях непрекъснато се добавят нови ресурси: видеофилми, галерии от снимки или панорамни изображения.
Видеоуроците, кратките е-уроци, тестовете и аудиоуроците са неразделна част от обучението, тъй като дават възможност материалът да се изучава в различни формати. С тяхна помощ часовете ще станат много по-занимателни и интерактивни. 

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Част от задачите в тетрадката са за работа в клас, други – за самоподготовка. Чрез задачите в рубриката „Откривам” децата самостоятелно достигат до знанието. Задачите, озаглавени „Разбирам”, им помагат да осмислят най-важните акценти от учебното съдържание. С рубриката „Научавам” урокът се усвоява по-лесно и трайно. „Знам и мога” предлага творчески дейности за прилагане на знанията. Петокласниците овладяват умения за работа с линия на времето и карта, извличане на информация от писмени извори и изображения, усвояване на понятията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева, Диляна Ботева-Боянова, Теодор Леков, Александър Николов)

Книгата е практически помощник за организиране на обучението. Обзорът на нормативната уредба ориентира учителите в образователната реформа. Втората част изяснява възможностите на учебния комплект за активно обучение. Методическите разработки на всички теми предлагат по няколко варианта на сценарии на уроците. Книгата предлага още: годишно разпределение, литература и интернет сайтове, четири теста за входно и изходно ниво и за срочна проверка.

 
История и цивилизации | 5. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Иванов)

Уроците в учебника запознават ученика с вълнуващия свят на древните цивилизации. Текстовете разказват на ясен, достъпен език за достиженията на Елада и Рим, които са в основата на съвременната европейска цивилизация, а също и за историята на днешните български земи, където преди милиони години са се заселили едни от първите хора в Европа.
Рубриките във всеки урок подпомагат затвърждаването на знания. Въпросите и задачите провокират интереса на учениците и поощряват към формирането на дискусии, подходящите илюстрации онагледяват преподавания материал, речникът пояснява непознатите за петокласниците думи, а историческите документи стимулират самостоятелната работа. Важен компонент от структурата на учебника са преговорните уроци, наречени работилници – с тях учениците ще се почувстват като истински откриватели.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Иванов)

Електронният учебник предлага десетки допълнителни интерактивни задачи, които позволяват мигновен контрол и самоконтрол на наученото. Към тях непрекъснато се добавят нови ресурси: видеофилми, галерии от снимки или панорамни изображения. Реалистичните 3D анимации ни връщат към античното минало – към Седемте чудеса на света, към храмовете на Изида и Зевс, и ни показват отблизо Акропола и Колизея, редом с много други забележителности, които може да видим и до днес.
Във все по-динамично развиващата се дигитална среда видеоуроците, кратките е-уроци, тестовете и аудиоуроците са неразделна част от обучението, тъй като дават възможност материалът да се изучава в различни формати.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова)

Тетрадката предоставя на петокласниците възможност не само да възпроизвеждат дадена историческа информация, но и да изпитват своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания са дадени 3 – 4 задачи. Тяхната цел е да бъдат помощник на ученика в откриването на най-важната информация в урока, в ориентирането в събитията. Трудността на задачите постепенно нараства с напредването на учебното съдържание. В тетрадката освен задачи от типа: „допиши”, „размести”, „свържи”; задачи към контурни карти и към изображения, има и такива за попълване на информация в таблица, които учениците може да изпълняват в часа или като домашна работа. Тетрадката съдържа и четири обобщителни теста.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Георги Иванов)

Книгата за учителя включва примерно годишно разпределение по теми. Предложени се методически насоки и разработки към всеки урок.

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 5. клас
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
(Десислава Николова, Теодора Борисова-­Петрова)

С помощта на упражненията и задачите в помагалото учениците ще се научат да свързват събития и процеси, случили се в древността, със съвремието и да откриват тяхното влияние върху развитието на човечеството. „Въпроси за изследване” стимулират учениците да разсъждават по глобални и важни за историята проблеми. Рубриката „Проучете, направете” дава възможност на ученика – сам или със своите съученици, да влезе в ролята на историк. Помагалото стимулира работата в екип и креативността.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Стоянова)

Акцент в задачите в помагалото е развиването на умения и  компетентности за разпознаване на събития и личности; за представяне на археологически обекти; за тълкуване на писмени извори; за работа с линия на времето и историческа карта. Учениците имат възможност за самопроверка с помощта на отговорите и скалата за оценяване, а учителите могат да използват тестовете за текущ контрол.

 

МОЯТА БЪЛГАРИЯ. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 5. – 7. КЛАС
(Лизбет Любенова, Веселина Вачкова, Пламен Митев, Пламен Павлов)

Темите в помагалото обхващат историята на България от Праисторията до Съвременността. Наред с общоизвестните са включени и по­малко познати факти, събития и личности, които да провокират интереса и любознателността на читателя. Всяка тема има богата методическа част с различни исторически източници.
Авторите са подбрали разнообразни материали, които разкриват кои са нашите предци, как са живели хората в миналото, кои са личностите, станали пример за подражание, защо имаме основание днес да се гордеем, че сме българи.

 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Атласът включва 26 панорамни учебни карти, които са четивни и съобразени с възможностите на петокласниците. Те представят всички исторически про­ цеси, общества и държави от новата програма в нейните пет раздела: Праистория, Първите цивилизации, Древна Елада и елинистическият свят, Древна Тракия, Древен Рим. Чрез опорните въпроси към всяка карта учениците овладяват умение за четене на карта и ос­ мислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на цивилизациите. Информацията е синхронизирана с учебниците на „Просвета” и „Просвета Плюс”.

 
История и цивилизации | 6. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева)

Учебникът съдържа 40 теми за нови знания; 10 упражнения за практическа работа, 6 от тях – „Стъпка по стъпка”, за развиване на умения; 6 теми за преговор, както и 4 приложения. Темите за нови знания съдържат: въвеждащ въпрос, основен текст и резюме; документи и илюстрации с въпроси за анализ, дидактически рубрики. Задачите „Помислете, обсъдете, проучете” развиват критическото мислене; рубриката „Машина на времето” насърчава ученето чрез съпреживяване, проектите и проучванията са посветени на творческа самостоятелна и групова работа. Упражненията развиват умения „стъпка по стъпка”, по зададени опори и чрез примери: писане на разширен план и кратък отговор на исторически въпрос, създаване на схема, тълкуване на средновековни изображения, пространствено-хронологично ориентиране, различаване на причини и последици.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева)

Електронният учебник разширява информацията с различни медийни формати и задачи. Триизмерни възстановки запознават учениците със средновековната къща и бойно изкуство, романския и готическия стил, уредбата на средновековните манастири, с паметници като „Света София” в Константинопол, Купола на Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де шевалие” и др. Документалните филми на БНТ са посветени на владетели като хан Крум, княз Борис I, цар Петър, цар Калоян, цар Иван Асен II, на духовни водачи като Патриарх Евтимий, на победните битки във Върбишкия проход, при Ахелой и Траянови врата, Одрин и Клокотница. Филми на сдружение „Българска история” запознават децата с Мадарския конник, Боянската църква, Панагюрското съкровище, Рилския манастир, български средновековни крепости и др. Панорамни снимки и клипове, заснети с дрон, показват Голямата базилика в Плиска, Рилския манастир, Асеновата крепост, Боянската църква, Бачковския манастир, Царевец и др. Звукозаписите на документи допринасят за тяхното възприемане и разбиране. Анимираните задачи са от различен тип: въпроси с избираем и множествен отговор, попълване на текстове със или без опорни думи, откриване на грешки и разлики, сравняване на общества и държави, подреждане на събития във времето.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката допълва учебника с разработки на всички теми за нови знания. Всяка задача е свързана със съответна компетентност. Дейностите следват стратегията за активно учене и овладяване на умения: изработване на контурни карти, попълване на линия на времето, тълкуване на писмени извори и изображения по опорни въпроси, попълване на сравнителни таблици, схеми и текстове, създаване на отговор на исторически въпрос, проучване, рисуване на възстановки на облекла, четене с разбиране и развиване на критическо мислене.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова)

Книгата представя заложената в учебника концепция за активно обучение, в контекста на новата учебна програма. Предлага идеи за разработване на темите, повечето от тях – в няколко варианта. Подходящите методи и средства са подчертани, за да се комбинират най-ефективно. Препоръките във всяка тема насочват към най-важните акценти от учебното съдържание. Целта на разработките е да покажат, че чрез комбиниране на ресурси от печатния и електронния учебник, тетрадката и атласа учителят има огромни възможности за осъществяване на целите и очакваните резултати, залегнали в новата учебна програма.

 
История и цивилизации | 6. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Учебният материал е обособен в четири раздела, всеки от които започва с карта и линия на времето. Учебникът съдържа 39 теми за нови знания, 5 теми „Работилница”, в които учениците овладяват и прилагат техники на историята, и 7 упражнения.
Методическата част на всеки урок е комбинация от източници: илюстрации, документи, карти, рубрики, отбелязани с препратка в основния текст и снабдени с въпроси и задачи. Изображенията са разнообразни: реконструкции на всекидневието, 24 карти, 15 схеми и картосхеми, линии на времето за откриване на синхронност и асинхронност между събитията. В рубриката „Лицата на историята” учениците се запознават с личности като Юстиниан І, Мохамед, св. св. Кирил и Методий, цар Симеон, с облика на една столица – Константинопол, с рицарското съсловие, с Рилския манастир и др. В рубриката „Любопитно” са представени интересни факти за древните българи, кралете чудотворци във Франция, научните знания във Византия, завладяването на Константинопол, Света гора (Атон) и др. Всеки раздел завършва с обобщение, включващо очакваните резултати, както и наследството на средновековните цивилизации.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Допълнителните тематични задачи поставят учениците в игрова ситуация, за да затвърдят основни факти, събития и личности в края на часа. Възможностите за увеличаване на отделните елементи от методическия апарат позволяват тяхното успешно използване през целия урок. Интерактивните задачи помагат на учениците да упражняват своите умения с разнообразни източници чрез съответното название: ориентирам се по карта, схема, във времето, работя с изображение, реконструкция и др.
Включените в учебника кратки документални филми за цар Самуил и битката при Траянови врата, св. св. Кирил и Методий, въстанието на Петър Делян, св. Патриарх Евтимий и др. събуждат интереса учениците към българската история. Триизмерните реконструкции са посветени на Европейското средновековие: домове, манастири, стилове в изкуството, паметници на ЮНЕСКО, като „Света София” в Константинопол, Купола на Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де шевалие” и др. Филми на сдружение „Българска история” и видеоклипове, заснети с дрон, запознават учениците с Мадарския конник, Боянската църква, Панагюрското съкровище, Рилския манастир, български средновековни крепости, Голямата базилика в Плиска, Царевец и др.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Тетрадката дава възможност на учениците не само да възпроизвеждат информация, но и да развиват своите умения, наблюдателност и въображение. Към всяка тема за нови знания са дадени между 3 и 4 задачи с цел ученикът да повтори под различна форма компетентностите като очаквани резултати от обучението в 6. клас. Във всеки урок е включена по една задача – откъс от документ, роман, научен текст или създаден за целите на обучението методически текст, който да помага за развиване на четивната грамотност. Тетрадката съдържа още задачи от типа: допиши, попълни, открий, свържи; задачи към контурни карти и изображения и др. Тя включва два теста за начален и годишен преговор, както и три теста за обобщение по раздели, които се състоят от задачи с избираем и свободен отговор.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Книгата съдържа всички елементи на практичен помощник на учителя за осъществяване на учебния процес. Тя предлага учебната програма с важните акценти в нея, разработки и насоки за всички теми от учебното съдържание, отговори на тестовете и задачите. Както по-опитните, така и начинаещите учители могат да открият в нея иновативни идеи, които да преработят творчески в своята работа с учениците в 6. клас.

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 6. клас
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Помагалото представя Европейското и Българското средновековие чрез големи панорамни карти на една или на две страници. Проследени са всички изучавани процеси: Великото преселение на народите и образуването на варварски кралства, държавите в Западна, Централна и Източна Европа, създаването и развитието на Българската държава, разпространението на исляма, Кръстоносните походи, миналото на българите под османско владичество и др. Чрез активна работа с атласа в клас и у дома учениците по-успешно овладяват учебното съдържание и формират умения за пространствена локализация. Опорните въпроси към всяка карта ги улесняват да овладяват алгоритъма за четене на карта и да осмислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на обществата. Атласът може да се използва към всички одобрени от МОН учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Пенка Стоянова, Катя Бранкова) 

Помагалото по новата учебна програма съдържа 187 задачи, обособени в 11 теста, един от които е обобщителен. Задачите са с избираем и със свободен отговор. Чрез тях учениците не само проверяват знанията си, но и развиват умения и компетентности, предвидени в учебната програма: подреждат събития върху линия на времето; идентифицират понятия; извличат информация от карта; разпознават събития и личности; представят и анализират първични исторически извори и др.
Учениците могат да установят нивото на знанията и уменията си с помощта на отговорите и скалата за оценяване. Учителите имат възможност да използват тестовете за текущ контрол. Помагалото насърчава развиването на умение за четене на исторически текст с разбиране.

 

ВЕЛИКАТА БЪЛГАРИЯ НА ВОЛГА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ
(Георги Владимиров) 

Тази книга ще ви разкаже история, която няма да откриете в родните учебници и за която не сте слушали в клас или в университетската аудитория. Това е историята на политическия и духовния живот на втората средновековна българска държава, известна под името „Волжка България”. Нашата наука е „изоставила” темата в ръцете на съветската/руската медиевистика, нямаме достатъчно академични специалисти по нея, изворите и литературата са главно на чужди езици.
Настоящото издание ще се опита да запълни тази „информационна празнина”. То ще ви преведе по историческия път на волжките българи, ще ви запознае с техния бит, порядки, ежедневен живот, ще проследи възникването, разцвета и злощастния крах на държавата на Волга, ще разкаже за нейните завети и наследство в Европейския североизток.ат възможност да използват тестовете за текущ контрол. Помагалото насърчава развиването на умение за четене на исторически текст с разбиране.

 
История и цивилизации | 7. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева)

В учебника са разработени 41 урока за нови знания, 8 урока за упражнение и 7 урока за преговор. Онагледени са с 274 снимки, 120 писмени извора, 13 карти, линии на времето и др. Задачите развиват критическото мислене на учениците. Рубриката „Машина на времето” ги поставя в роли и ситуации за съпреживяване на миналото. „Парламент на класа” насърчава изразяването на лична позиция. Проектите развиват умения за екипна работа. В упражненията децата работят с разнообразни източници. Рубриката „Стъпка по стъпка” предлага опори за писане на доклад, работа със снимки и електронни архиви, провеждане на интервю и др. Учебникът възпитава уважение към героите на България и към ценностите на демокрацията.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева)

В е-учебника са включени 14 документални филма на БНТ, 15 съвсем нови филма от поредицата „5 минути София” и на Сдружение „Българска история”, аудиозаписи на документи, филмчета, заснети с дрон, и панорамни снимки на музеи и обекти. Важна новост са видеоуроците с учител, електронните тестове и кратките е-уроци, с които децата по-лесно научават урока си във виртуална среда.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Задачите, разработени върху всички уроци, спомагат за усвояване на знанията и развиване на уменията: тълкуване на исторически източници, попълване на линия на времето и на карта, откриване на причинно-следствени връзки, писане на биографична справка и отговор на исторически въпрос. Всеки раздел завършва с тест за самопроверка. Като ресурс за учителя в сайта на издателството са публикувани отговорите на задачите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев)

Книгата е практически ориентирана. Запознава учителите с новата учебна документация и с възможностите за активно обучение. Съдържа учебна програма и годишно разпределение на учебните часове. Предоставя разработки на всички теми, като за повечето от тях има по няколко варианта. В сценариите на уроците са залегнали идеи за съчетаване на ресурси от печатния и от електронния учебник.

 
История и цивилизации | 7. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Учебникът е интерактивен и разнообразен и спомага за изграждането на широк кръг практически умения.
Съдържа 38 теми за нови знания, 26 карти, схеми и диаграми, 21 линии на времето. Рубриката „Лицата на историята” разкрива многоликия характер на българското минало. В рубриката „Любопитно” са представени интересни факти. Седем урока за упражнение задават проблеми, върху които учениците разсъждават с помощта на разнообразни източници. В уроците за практически дейности „Работилница” се усвояват умения за извличане на информация от художествената литература и периодичния печат. Полезни справочници в края на учебника са „Азбучен показалец на новите думи и понятия” и „Личности в историята”.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Учебникът е обогатен с разнообразни мултимедийни формати: десетки документални филми, аудиозаписи на документи, интерактивни задачи. Сред новите ресурси ще откриете: филми на Сдружение „Българска история” за периода на войните, филмчета, заснети с дрон, и панорамни снимки на музеи и обекти, видеоуроци с учител, електронни тестове и кратки е-уроци за успешно преподаване и учене във виртуална среда.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова)

С тетрадката учениците продължават да развиват своите умения, да изпитват своята наблюдателност и въображение. Тя съдържа: задачи, които ги поставят в конкретни ситуации; задачи към карти и изображения; задачи за развиване на функционалната грамотност чрез работа с интересни документи, както и шест теста – за начален и за годишен преговор и четири обобщителни.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Книгата за учителя предоставя: учебната програма и примерно годишно тематично разпределение; методически насоки към всички теми; попълнени сравнителни таблици за обобщаване на информация. Като отделен безплатен онлайн ресурс за нуждите на дистанционното обучение всеки учител може да свали от сайта на издателството отговорите на задачите от тетрадката.

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 7. клас
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Атласът обхваща националната история от епохата на Българското възраждане до нашата съвременност. Картографирани са: промените в държавните граници на България, политическите режими, войните, в които страната участва, стопанските явления и преобразования, културните постижения на българите през отделните периоди. Сложните исторически процеси са представени чрез лесно четими условни знаци. При активна работа в клас и у дома учениците усъвършенстват уменията си за пространствена локализация и откриват причинно-следствени връзки в историята. Помагалото може да се използва с всички одобрени учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Цветана Дойкова) 

Помагалото отговаря на новата учебна програма и на одобрените учебници. То съдържа 11 теста. Два от тестовете са за входно и изходно ниво, шест са върху големите теми от програмата във варианти за две групи, три са обобщителни. Задачите са разпределени в два типа: с избираем и със свободен отговор. При работата с тях учениците не само проверяват своите знания, но и развиват уменията си за работа с линия на времето и карта, за извличане на информация от изображения и писмени източници. Седмокласниците могат да установят равнището на знанията си с помощта на отговорите и скалата за оценяване. Тестовете са подходящи и за текущ контрол, за избираемите учебни часове, при подготовка за олимпиади.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: