История и цивилизации | 7., 6. и 5. клас


История и цивилизации | 7. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева)

В учебника са разработени 41 урока за нови знания, 8 урока за упражнение и 7 урока за преговор. Онагледени са с 274 снимки, 120 писмени извора, 13 карти, линии на времето и др. Задачите развиват критическото мислене на учениците. Рубриката „Машина на времето” ги поставя в роли и ситуации за съпреживяване на миналото. „Парламент на класа” насърчава изразяването на лична позиция. Проектите развиват умения за екипна работа. В упражненията децата работят с разнообразни източници. Рубриката „Стъпка по стъпка” предлага опори за писане на доклад, работа със снимки и електронни архиви, провеждане на интервю и др. Учебникът възпитава уважение към героите на България и към ценностите на демокрацията.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева)

В е-учебника са включени 14 документални филма на БНТ, 15 съвсем нови филма от поредицата „5 минути София” и на Сдружение „Българска история”, аудиозаписи на документи, филмчета, заснети с дрон, и панорамни снимки на музеи и обекти. Важна новост са видеоуроците с учител, електронните тестове и кратките е-уроци, с които децата по-лесно научават урока си във виртуална среда.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Задачите, разработени върху всички уроци, спомагат за усвояване на знанията и развиване на уменията: тълкуване на исторически източници, попълване на линия на времето и на карта, откриване на причинно-следствени връзки, писане на биографична справка и отговор на исторически въпрос. Всеки раздел завършва с тест за самопроверка. Като ресурс за учителя в сайта на издателството са публикувани отговорите на задачите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев)

Книгата е практически ориентирана. Запознава учителите с новата учебна документация и с възможностите за активно обучение. Съдържа учебна програма и годишно разпределение на учебните часове. Предоставя разработки на всички теми, като за повечето от тях има по няколко варианта. В сценариите на уроците са залегнали идеи за съчетаване на ресурси от печатния и от електронния учебник.

 
История и цивилизации | 7. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Учебникът е интерактивен и разнообразен и спомага за изграждането на широк кръг практически умения.
Съдържа 38 теми за нови знания, 26 карти, схеми и диаграми, 21 линии на времето. Рубриката „Лицата на историята” разкрива многоликия характер на българското минало. В рубриката „Любопитно” са представени интересни факти. Седем урока за упражнение задават проблеми, върху които учениците разсъждават с помощта на разнообразни източници. В уроците за практически дейности „Работилница” се усвояват умения за извличане на информация от художествената литература и периодичния печат. Полезни справочници в края на учебника са „Азбучен показалец на новите думи и понятия” и „Личности в историята”.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Учебникът е обогатен с разнообразни мултимедийни формати: десетки документални филми, аудиозаписи на документи, интерактивни задачи. Сред новите ресурси ще откриете: филми на Сдружение „Българска история” за периода на войните, филмчета, заснети с дрон, и панорамни снимки на музеи и обекти, видеоуроци с учител, електронни тестове и кратки е-уроци за успешно преподаване и учене във виртуална среда.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова)

С тетрадката учениците продължават да развиват своите умения, да изпитват своята наблюдателност и въображение. Тя съдържа: задачи, които ги поставят в конкретни ситуации; задачи към карти и изображения; задачи за развиване на функционалната грамотност чрез работа с интересни документи, както и шест теста – за начален и за годишен преговор и четири обобщителни.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков)

Книгата за учителя предоставя: учебната програма и примерно годишно тематично разпределение; методически насоки към всички теми; попълнени сравнителни таблици за обобщаване на информация. Като отделен безплатен онлайн ресурс за нуждите на дистанционното обучение всеки учител може да свали от сайта на издателството отговорите на задачите от тетрадката.

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 7. клас
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Мария Босева)

Атласът обхваща националната история от епохата на Българското възраждане до нашата съвременност. Картографирани са: промените в държавните граници на България, политическите режими, войните, в които страната участва, стопанските явления и преобразования, културните постижения на българите през отделните периоди. Сложните исторически процеси са представени чрез лесно четими условни знаци. При активна работа в клас и у дома учениците усъвършенстват уменията си за пространствена локализация и откриват причинно-следствени връзки в историята. Помагалото може да се използва с всички одобрени учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Цветана Дойкова) 

Помагалото отговаря на новата учебна програма и на одобрените учебници. То съдържа 11 теста. Два от тестовете са за входно и изходно ниво, шест са върху големите теми от програмата във варианти за две групи, три са обобщителни. Задачите са разпределени в два типа: с избираем и със свободен отговор. При работата с тях учениците не само проверяват своите знания, но и развиват уменията си за работа с линия на времето и карта, за извличане на информация от изображения и писмени източници. Седмокласниците могат да установят равнището на знанията си с помощта на отговорите и скалата за оценяване. Тестовете са подходящи и за текущ контрол, за избираемите учебни часове, при подготовка за олимпиади.

 
История и цивилизации | 6. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева)

Учебникът съдържа 40 теми за нови знания; 10 упражнения за практическа работа, 6 от тях – „Стъпка по стъпка”, за развиване на умения; 6 теми за преговор, както и 4 приложения. Темите за нови знания съдържат: въвеждащ въпрос, основен текст и резюме; документи и илюстрации с въпроси за анализ, дидактически рубрики. Задачите „Помислете, обсъдете, проучете” развиват критическото мислене; рубриката „Машина на времето” насърчава ученето чрез съпреживяване, проектите и проучванията са посветени на творческа самостоятелна и групова работа. Упражненията развиват умения „стъпка по стъпка”, по зададени опори и чрез примери: писане на разширен план и кратък отговор на исторически въпрос, създаване на схема, тълкуване на средновековни изображения, пространствено-хронологично ориентиране, различаване на причини и последици.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева)

Електронният учебник разширява информацията с различни медийни формати и задачи. Триизмерни възстановки запознават учениците със средновековната къща и бойно изкуство, романския и готическия стил, уредбата на средновековните манастири, с паметници като „Света София” в Константинопол, Купола на Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де шевалие” и др. Документалните филми на БНТ са посветени на владетели като хан Крум, княз Борис I, цар Петър, цар Калоян, цар Иван Асен II, на духовни водачи като Патриарх Евтимий, на победните битки във Върбишкия проход, при Ахелой и Траянови врата, Одрин и Клокотница. Филми на сдружение „Българска история” запознават децата с Мадарския конник, Боянската църква, Панагюрското съкровище, Рилския манастир, български средновековни крепости и др. Панорамни снимки и клипове, заснети с дрон, показват Голямата базилика в Плиска, Рилския манастир, Асеновата крепост, Боянската църква, Бачковския манастир, Царевец и др. Звукозаписите на документи допринасят за тяхното възприемане и разбиране. Анимираните задачи са от различен тип: въпроси с избираем и множествен отговор, попълване на текстове със или без опорни думи, откриване на грешки и разлики, сравняване на общества и държави, подреждане на събития във времето.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката допълва учебника с разработки на всички теми за нови знания. Всяка задача е свързана със съответна компетентност. Дейностите следват стратегията за активно учене и овладяване на умения: изработване на контурни карти, попълване на линия на времето, тълкуване на писмени извори и изображения по опорни въпроси, попълване на сравнителни таблици, схеми и текстове, създаване на отговор на исторически въпрос, проучване, рисуване на възстановки на облекла, четене с разбиране и развиване на критическо мислене.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова)

Книгата представя заложената в учебника концепция за активно обучение, в контекста на новата учебна програма. Предлага идеи за разработване на темите, повечето от тях – в няколко варианта. Подходящите методи и средства са подчертани, за да се комбинират най-ефективно. Препоръките във всяка тема насочват към най-важните акценти от учебното съдържание. Целта на разработките е да покажат, че чрез комбиниране на ресурси от печатния и електронния учебник, тетрадката и атласа учителят има огромни възможности за осъществяване на целите и очакваните резултати, залегнали в новата учебна програма.

 
История и цивилизации | 6. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Учебният материал е обособен в четири раздела, всеки от които започва с карта и линия на времето. Учебникът съдържа 39 теми за нови знания, 5 теми „Работилница”, в които учениците овладяват и прилагат техники на историята, и 7 упражнения.
Методическата част на всеки урок е комбинация от източници: илюстрации, документи, карти, рубрики, отбелязани с препратка в основния текст и снабдени с въпроси и задачи. Изображенията са разнообразни: реконструкции на всекидневието, 24 карти, 15 схеми и картосхеми, линии на времето за откриване на синхронност и асинхронност между събитията. В рубриката „Лицата на историята” учениците се запознават с личности като Юстиниан І, Мохамед, св. св. Кирил и Методий, цар Симеон, с облика на една столица – Константинопол, с рицарското съсловие, с Рилския манастир и др. В рубриката „Любопитно” са представени интересни факти за древните българи, кралете чудотворци във Франция, научните знания във Византия, завладяването на Константинопол, Света гора (Атон) и др. Всеки раздел завършва с обобщение, включващо очакваните резултати, както и наследството на средновековните цивилизации.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Допълнителните тематични задачи поставят учениците в игрова ситуация, за да затвърдят основни факти, събития и личности в края на часа. Възможностите за увеличаване на отделните елементи от методическия апарат позволяват тяхното успешно използване през целия урок. Интерактивните задачи помагат на учениците да упражняват своите умения с разнообразни източници чрез съответното название: ориентирам се по карта, схема, във времето, работя с изображение, реконструкция и др.
Включените в учебника кратки документални филми за цар Самуил и битката при Траянови врата, св. св. Кирил и Методий, въстанието на Петър Делян, св. Патриарх Евтимий и др. събуждат интереса учениците към българската история. Триизмерните реконструкции са посветени на Европейското средновековие: домове, манастири, стилове в изкуството, паметници на ЮНЕСКО, като „Света София” в Константинопол, Купола на Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де шевалие” и др. Филми на сдружение „Българска история” и видеоклипове, заснети с дрон, запознават учениците с Мадарския конник, Боянската църква, Панагюрското съкровище, Рилския манастир, български средновековни крепости, Голямата базилика в Плиска, Царевец и др.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Тетрадката дава възможност на учениците не само да възпроизвеждат информация, но и да развиват своите умения, наблюдателност и въображение. Към всяка тема за нови знания са дадени между 3 и 4 задачи с цел ученикът да повтори под различна форма компетентностите като очаквани резултати от обучението в 6. клас. Във всеки урок е включена по една задача – откъс от документ, роман, научен текст или създаден за целите на обучението методически текст, който да помага за развиване на четивната грамотност. Тетрадката съдържа още задачи от типа: допиши, попълни, открий, свържи; задачи към контурни карти и изображения и др. Тя включва два теста за начален и годишен преговор, както и три теста за обобщение по раздели, които се състоят от задачи с избираем и свободен отговор.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Миляна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров)

Книгата съдържа всички елементи на практичен помощник на учителя за осъществяване на учебния процес. Тя предлага учебната програма с важните акценти в нея, разработки и насоки за всички теми от учебното съдържание, отговори на тестовете и задачите. Както по-опитните, така и начинаещите учители могат да открият в нея иновативни идеи, които да преработят творчески в своята работа с учениците в 6. клас.

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 6. клас
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Мария Босева)

Помагалото представя Европейското и Българското средновековие чрез големи панорамни карти на една или на две страници. Проследени са всички изучавани процеси: Великото преселение на народите и образуването на варварски кралства, държавите в Западна, Централна и Източна Европа, създаването и развитието на Българската държава, разпространението на исляма, Кръстоносните походи, миналото на българите под османско владичество и др. Чрез активна работа с атласа в клас и у дома учениците по-успешно овладяват учебното съдържание и формират умения за пространствена локализация. Опорните въпроси към всяка карта ги улесняват да овладяват алгоритъма за четене на карта и да осмислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на обществата. Атласът може да се използва към всички одобрени от МОН учебници.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
(Пенка Стоянова, Катя Бранкова) 

Помагалото по новата учебна програма съдържа 187 задачи, обособени в 11 теста, един от които е обобщителен. Задачите са с избираем и със свободен отговор. Чрез тях учениците не само проверяват знанията си, но и развиват умения и компетентности, предвидени в учебната програма: подреждат събития върху линия на времето; идентифицират понятия; извличат информация от карта; разпознават събития и личности; представят и анализират първични исторически извори и др.
Учениците могат да установят нивото на знанията и уменията си с помощта на отговорите и скалата за оценяване. Учителите имат възможност да използват тестовете за текущ контрол. Помагалото насърчава развиването на умение за четене на исторически текст с разбиране.

 
История и цивилизации | 5. клас | Просвета – София
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5. КЛАС (печатен)
(Теодор Леков, Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Мария Босева)

Увлекателно и достъпно учебникът въвежда децата в древната история.
Темите за нови знания са отлично подредени, с въвеждаща задача, кратък, ясен текст и резюме. Писмени извори, изображения, карти и схеми разширяват информацията. Въпросите и задачите „Помислете, обсъдете, проучете” развиват критическото мислене. Задачите „Машина на времето” пренасят петокласниците в света на древните и насърчават ученето чрез съпреживяване. „Стъпка по стъпка”, чрез достъпни примери, децата овладяват умения по зададени опори: да работят с карта, възстановка, материални и писмени извори, да описват обекти, да учат чрез интернет, да характеризират исторически личности. Гражданското образование е неотменна част от изучаването на история. В 5. клас децата се запознават с механизми на пряката демокрация: дебати, избори, гласуване, и ги прилагат. Обобщенията дават „Най-важното накратко” и спомагат за трайно усвояване на знанията чрез различни дейности, работа по двойки и в малки групи, игри и състезания.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Теодор Леков, Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Мария Босева)

Електронният учебник допълва и разширява информацията от печатния с различни медийни формати и задачи за проверка на знанията и уменията на петокласниците. Нови треизмерни възтановки показват най-прочутите паметници на Древен Египет, Елада и Рим.
Видеоклиповете пренасят учениците в обекти на световното културно наследство, като Персеполис, Олимпия, Делфи, Атинския акропол, Римския форум.
Триизмерните фотографии визуализират обекти от праисторията и Античната епоха по българските земи, като пещерата Магура, Казанлъшката гробница, Перперикон, археологическите разкопки на антична Сердика.
Филми от поредицата „5 минути София” отвеждат децата в Националния исторически музей и в античното минало на нашата столица.
Различни типове анимирани задачи дават възможност на учениците да развиват умения и да проверяват знанията си.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Тетрадката допълва учебника с разработки на всичките 39 теми за нови знания. Част от задачите са за работа в клас, други – за самоподготовка. Чрез задачите в рубриката „Откривам” децата самостоятелно достигат до знанието. Задачите, озаглавени „Разбирам”, им помагат да осмислят най-важните акценти от учебното съдържание. Рубриката „Научавам” е за по-лесно и трайно усвояване на урока. „Знам и мога” предлага творчески дейности за прилагане на знанията. Петокласниците овладяват всички умения от програмата: работа с линия на времето и карта, извличане на информация от писмени извори и изображения, усвояване на понятията. Учениците попълват текстове, буквени ребуси и кръстословици и откриват важните закономерности чрез сравнителни таблици и схеми.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева, Диляна Ботева-Боянова, Теодор Леков, Александър Николов)

Книгата е практически помощник за организиране на обучението. Обзорът на нормативната уредба ориентира учителите в образователната реформа. Втората част изяснява възможностите на учебния комплект за активно обучение. Методическите разработки на всички теми предлагат по няколко варианта на сценарии на уроците. Книгата предлага още: годишно разпределение, литература и интернет сайтове, четири теста за входно и изходно ниво и за срочна проверка.

 
История и цивилизации | 5. клас | Просвета Плюс
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Иванов)

С този нов учебник ще откриете началото на човешката история и загадъчния свят на първите цивилизации. Ще се запознаете с достиженията на Елада и Рим, които са в основата на съвременната европейска цивилизация. Ще откриете и историята на днешните български земи, където преди милиони години са се заселили едни от първите хора в Европа, а древните траки са ни оставили своето уникално културно наследство. Историята е увлекателно приключение и започва с разкази за чудати светове, за богове и герои, за смели и мъдри владетели, за хората и техния всекидневен живот, вярвания, мечти и надежди.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Иванов)

Електронният учебник предлага десетки допълнителни интерактивни задачи, които позволяват мигновен контрол и самоконтрол на наученото. Те са разнообразни по вид: тестови въпроси с един верен отговор, за попълване на празни полета в текст, за свързване, за маркиране на верни и неверни твърдения, кръстословици и др. Към тях непрекъснато се добавят нови ресурси: видеофилми, галерии от снимки или панорамни изображения, като актуализирането на електронното съдържание става автоматично.

 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова)

Тетрадката предоставя на петокласниците възможност не само да възпроизвеждат дадена историческа информация, но и да изпитват своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания са дадени 3 – 4 задачи. Тяхната цел е да бъдат помощник на ученика в откриването на най-важната информация в урока, в ориентирането в събитията. Трудността на задачите постепенно нараства с навлизането в учебното съдържание. В тетрадката освен задачи от типа: допиши, размести, свържи; задачи към контурни карти и към изображения, има и такива за попълване на информация в таблица, които учениците може да изпълняват в часа или като домашна работа. Тетрадката съдържа и четири обобщителни теста, съобразени с обобщенията в учебника.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Георги Иванов)

Книгата за учителя включва примерно годишно разпределение по теми. Предложени се методически насоки и разработки към всеки урок.

 
Препоръчани помагала | История и цивилизации | 5. клас
 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Мария Босева)

Атласът съответства на новия образователен стандарт и на учебната програма от 2016 г. Включените в него 26 панорамни учебни карти са четивни и съобразени с възможностите на петокласниците. Те представят всички исторически процеси, общества и държави от новата програма в нейните пет раздела: Праистория, Първите цивилизации, Древна Елада и елинистическият свят, Древна Тракия, Древен Рим. Работата с атласа дава възможност децата да разширят и затвърдят знанията си. Чрез опорните въпроси към всяка карта те овладяват умение за четене на карта и осмислят взаимовръзката между природните условия, човешката дейност и развитието на цивилизациите. Информацията е синхронизирана с учебниците на „Просвета” и „Просвета Плюс”. Системната работа с атласа в клас и у дома осигурява на децата разбиране на древната история и трайни знания.

 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
(Пенка Стоянова)

Създадено по новата учебна програма, помагалото съдържа 196 задачи с избираем и свободен отговор, разпределени в 11 теста, от които три – за преговор. Акцент в задачите е развиването на умения и компетентности: разпознаване на събития и личности; представяне на археологически обекти; тълкуване на писмени извори; работа с линия на времето и историческа карта. Учениците имат възможност за самопроверка с помощта на отговорите и скалата за оценяване, а учителите могат да използват тестовете за текущ контрол. Помагалото насърчава развиването на умения за четене с разбиране и за самостоятелно извличане на информация.

 

ПЪТЕВОДИТЕЛ В ДРЕВНИЯ СВЯТ
(Лесли Симс)

Необикновеният пътеводител отвежда тийнейджъра от XXI в. на вълнуващо пътешествие в Древен Египет, Гърция и Рим. Туристът във времето ще научи как да се екипира, къде да отседне, с какво да се храни, как да се лекува, ако се разболее. Ще посети гробници и храмове, ще се озове на полето, в работилницата, на пристанището и на пазара, сред управниците и боговете, но и в домовете на обикновените семейства. Ще опознае празниците и забавленията, облеклото и модата, управлението и образованието на древните. Над 1000 илюстрации и 3 разгърнати карти допълват ярката картина на древния свят. Приложенията със справки за личностите, хронологиите, подробният речник, показалецът на термините и имената придават на изданието енциклопедичен характер. Уникално помагало с висока образователна стойност за учениците, изучаващи стара история в 7. клас.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: