Информационни технологии | 7., 6. и 5. клас


Информационни технологии | 7. клас | Просвета – София
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

Темите в учебника изпълняват основната цел на съвременното образование: изграждането на високи дигитални компетентности у младите хора, така че те да бъдат пълноценни и пълноправни граждани на съвременното общество, уверени в света на дигиталните информационни и комуникационни технологии, независимо от сферата, в която ще се развиват. Всеки от уроците е организиран около една мисия – провокираща ученика проблемна ситуация, в процеса на чието разплитане се въвежда новото учебно съдържание. Мисията става възможна с помощта на разнообразни дидактически средства: игри, предизвикателства, откриване на съкровища, нови оръжия (умения за работа с високотехнологични средства).
Всяка мисия по същество е минипроект. Изпълнението є гарантира постигането на очакваните от учебната програма резултати. В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

Всеки от уроците в електронния учебник включва провокиращи игрови моменти, както и допълнителни материали с практически приложим резултат:
• видеоматериали;
• множество интерактивни задачи;
• електронни инструменти.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС + CD
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

В книгата за учителя към всяка тема от учебника ще намерите идеи и съвети за интерпретиране на предложеното учебно съдържание. Авторският екип предлага насоки и примерни въпроси за оценяване на знанията и уменията на учениците, методология и матрици с критерии за оценка на ученически проекти и ученически портфолиа, както и годишно тематично разпределение.

 
Информационни технологии | 7. клас | Просвета Плюс
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова,
Маргарита Спирова)

Написан на достъпен и точен език, с ясно и стройно графично оформление, учебникът напълно гарантира постигането на очакваните резултати, заложени в учебната програма. В него са включени:
• тестове за входяща, междинна и изходяща диагностика;
• въпроси и отговори за въвеждане на теорията в уроците за нови знания;
• рубрика „Да припомним!” за актуализиране на знанията за основни понятия и процедури;
• рубрика „Речник” с термини на английски език и техния превод на български език;
• практически задачи за усвояване и затвърдяване на основните знания и умения;
• препоръчителни задачи за включване в портфолиото на ученика;
• задачи за работа по проект и представяне на резултатите пред класа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова,
Маргарита Спирова)

Е-учебникът съдържа: допълнителни интерактивни упражнения; демонстрационни видеоклипове; интерактивно представяне на трите теста за проверка на знанията и уменията. В него ще намерите също видеоуроци с учител и кратки е-уроци, които са изключителни полезни при самоподготовката на седмокласниците. Включени са и тестове за проверка и установяване на нивото на придобитите знания и умения.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС + CD
(Даниела Дурева, Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова,
Маргарита Спирова)

Книгата за учителя съдържа:
• тематично разпределение на уроците;
• примерни тестове за оценяване на входното, междинното и изходното ниво, разработени в два варианта;
• отговори и скала за оценяване на примерните тестове;
• примерно годишно разпределение.
За всеки урок е направена подробна методическа разработка и е описана последователността на провеждането му.
Към учебника са разработени много ресурсни файлове, които се използват за мотивиране, въвеждане, демонстриране и усвояване на учебното съдържание. С тях значително се съкращава времето за въвеждане на информация.

 
Информационни технологии | 6. клас | Просвета – София
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Уроците в този учебник включват интригуващи игрови моменти, както и допълнителни задачи с практически приложим резултат. Те изправят учениците пред нови предизвикателни мисии. Шестокласниците ще се запознаят с нови инструменти и възможности. Вече по-зрели и опитни, те ще изпълняват по-уверено различни задачи с практически приложим резултат. В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”. С него се проверяват придобитите до този момент знания и умения от учениците. Към част от задачите са прикрепени съответни електронни ресурси. Допълнителните ресурсни файлове към учебника са предварително подготвени файлове със задачи и видео материали, демонстриращи постъпковото изпълнение на дадена дейност. При създаването на учебника авторският екип е интегрирал своя дългогодишен опит от много национални и международни проекти, свързани със съвременните методи на обучение по информационни технологии.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Електронният учебник е обогатен с множество интерактивни задачи и електронни инструменти. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена задача. В края на всяка тема има електронен тест за самопроверка. Към част от задачите са прикрепени съответни електронни ресурси.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константино)

В книгата за учителя ще намерите:
• примерно годишно тематично разпределение;
• примерни тестове за оценяване на входно, междинно и изходно ниво, придружени от отговори;
• скали и критерии за оценяване на входно, междинно и изходно ниво и портфолио;
• примерна оценъчна карта за портфолио;
• методически указания по теми, идеи за диференциация и индивидуализация, за творческо развитие на учениците, за организиране на групова или проектна работа, за допълнителни задачи и възможности за намиране на допълнителна информация.

 
Информационни технологии | 6. клас | Просвета Плюс
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова,
Маргарита Спирова)

Учебникът съдържа 34 урока. Теоретичното съдържание на уроците за нови знания е поднесено под формата на въпроси и отговори, което значително улеснява учениците при самостоятелната им работа. Рубриката „Да припомним!” осигурява целогодишно актуализиране на знанията за основни понятия и процедури. Рубриката „Речник” включва термини на английски език и техния превод на български език. В учебника са включени въпроси и задачи за затвърдяване и оценяване на въведените понятия и процедури, както и примерни тестове за самооценка. Чрез информационните технологии шестокласниците ще се пренесат в света на музиката, литературата, географията, математиката, спорта и др.
Допълнителните ресурсни файлове представляват предварително подготвени файлове със задачи и видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена дейност, симулации за печат и сканиране и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова,
Маргарита Спирова)

Електронният учебник съдържа:
• допълнителни интерактивни упражнения;
• демонстрационни видеоклипове;
• интерактивно представяне на двата теста за проверка на знанията и уменията, както и на този за проверка на наученото в 5. клас.
Включени са и допълнителни упражнения за затвърдяване на знанията. По преценка на учителя тези кратки тестови упражнения може да се използват в края на урока, в който са въведени новите знания, или в началото на следващия урок с цел затвърдяване на знанията или устна проверка. Демонстрационните видеоклипове може да се използват в клас или за самостоятелна работа на учениците.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС
(Даниела Дурева, Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова,
Маргарита Спирова)

В книгата за учителя ще намерите:
• примерно годишно тематично разпределение;
• примерни тестове за оценяване на входно, междинно и изходно ниво, разработени в два варианта, придружени от отговори и скала за оценяване;
• методически указания към уроците с компетентностите като очаквани резултати от обучението, стари и нови опорни понятия и процедури, вътрешнопредметни и междупредметни връзки; за всеки урок е описана последователността на провеждането му.

 
Информационни технологии | 5. клас | Просвета – София
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 5. КЛАС (печатен)
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинова)

Темите в учебника са разработени така, че да изпълняват основната цел на съвременното образование: изграждането на високи дигитални компетентности у младите хора. Всеки от уроците включва предизвикателни игрови моменти, както и допълнителни задания с практически приложим резултат. Основният обект е т.нар. мисия, която учениците трябва да изпълнят. Това е проблемна ситуация, организирана като минипроект. Изпълнението на мисията гарантира постигането на очакваните от учебната програма резултати. Включени са и задачи, изискващи екипна работа.
В края на всяка тема има тест за самопроверка – „Готови ли сте за следващата мисия?”. С него се проверяват придобитите до този момент знания от учениците. Комплектът включва и допълнителни ресурсни файлове.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Всеки от уроците в електронния учебник включва предизвикателни игрови моменти, както и допълнителни задания с практически приложим резултат:
• видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена задача;
• множество интерактивни задания;
• електронни инструменти;
• електронен тест за самопроверка.
При създаването на електронния учебник авторският екип е интегрирал своя дългогодишен опит от много национални и международни проекти, свързани със съвременните методи на обучение по информационни технологии.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова,Диана Петрова, Олег Константинов)

В книгата за учителя към всяка тема от учебника ще намерите идеи и съвети за интерпретация на предложеното учебно съдържание. Авторският екип предлага насоки и примерни въпроси за оценяване на знанията и уменията на учениците и годишно тематично разпределение.

 
Информационни технологии | 5. клас | Просвета Плюс
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

Авторите са разработили теоретичното съдържание на уроците под формата на въпроси и отговори. Въпросите са изведени встрани от основния текст, за да се подчертае тяхната важност и да се осигури по-лесно намиране на отговорите им при самостоятелната работа на ученика. Учебникът съдържа:
• рубрика „Да припомним!”, в която накратко се актуализират основни понятия и процедури;
• рубрика „Речник”, в която са включени термините на английски език, използвани в урока, и техният превод на български език;
• поне една задача за въвеждане на нови знания и умения в хода на всеки урок;
• разнообразни въпроси и задачи за затвърдяване на въведените понятия и процедури, както и за самостоятелна работа;• примерни тестове и задачи за оценяване на усвоените знания и умения;
• много и разнообразни задачи за осъществяване на междупредметни връзки;
• задачи, които учителят по своя преценка може да използва за портфолио на учениците.
Допълнителните ресурсни файлове към учебника са предварително подготвени файлове със задачи и демонстрационни видеоклипове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСНИ ФАЙЛОВЕ
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

С електронния учебник петокласниците ще се научат да използват информационните технологии за рисуване, за слушане на музика и гледане на видео, за писане на текст и работа с таблици, за атрактивно представяне на информация пред публика, за търсене в интернет, за изпращане на електронни съобщения. Ще се запознаят с основни правила и съвети за безопасно използване на компютъра и интернет. В процеса на работа учениците ще създадат собствено портфолио, съдържащо изработени от тях изображения, текстове, презентации. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, показващи поетапното изпълнение на дадена дейност, като например изрязване на част от изображение, изчертаване на фигура или крива и др. 

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС
(Даниела Дурева, Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

Книгата за учителя съдържа тематично разпределение на уроците; примерно годишно разпределение, съобразено с изискванията на МОН; подробни методически указания към уроците; примерни тестове за оценяване в края на първия и втория срок (изходно ниво).

 
Споделете с приятели


Открий ни в: