География и икономика | 7., 6. и 5. клас


География и икономика | 7. клас | Просвета – София
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова,
Надежда Николова)

Учебникът е с добре балансирано учебно съдържание и прецизно графично оформление; създаден е с уважение към работата на учителя и подготовката на учениците. Сред предимствата на учебника са:
• оптималният обем, който осигурява баланс между географското познание и изискванията на учебната програма;
• методическите решения в различните типове уроци, които е достатъчно учителят да следва, за да постигне ключовите компетентности по темата;
• разнообразните карти, диаграми, снимки, които подпомагат пълноценното усвояване на новите знания;
• различните по тип и степен на трудност задачи. Към изданието са разработени тетрадка, атлас, контурни карти, тестови задачи и електронен учебник.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова,
Надежда Николова)

С електронния учебник ученето е вълнуващо и пълноценно. В него са вградени над 300 допълнителни ресурса, а също и кратки е-уроци, които обобщават най-важното от всяка изучавана тема. Чрез 30 висококачествени филма учениците могат „на живо” да видят някои природни забележителности, защитени територии и градове в България. Съдържа над 270 разнообразни задачи.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Николай Попов, Цветелина Пейкова, Надежда Николова)

Тетрадката съдържа задачи, които са групирани по теми. Разработени са два тренировъчни теста – за начален и за годишен преговор. За всяка тема са предложени задачи, които са свързани с обясняване на нови понятия, работа с географска карта, попълване на таблици, съставяне на текст по ключови думи и др.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева)

Функцията на книгата за учителя като основен компонент от учебния комплект е да подкрепи и улесни професионалната дейност на учителите в прилагането на основните дидактически средства – учебник, учебна тетрадка, електронен учебник. Книгата съдържа идеи за осъществяване на всички типове уроци, както и тестови варианти за входно и изходно ниво.

 
География и икономика | 7. клас | Просвета Плюс
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова)

Учебникът предлага нов тип взаимодействие между учителя и учениците, основано на интеракцията, развива компетентности за самостоятелно учене, критично мислене и творческа активност. Учи учениците на методология – как да учат, стимулира интереса им към географското знание, предлага учене чрез забавление. Учебникът гарантира постигането на очакваните резултати в учебната програма чрез дейност и на базата на мотиви. Той дава възможност за разбиране и осмисляне от учениците на географските процеси с акцент върху тяхното единство, взаимна обусловеност и зависимост. Учебникът прави възможно прилагането на разнообразни географски методи и подходи.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова)

С е-учебника часовете по география и икономика стават още по-динамични и увлекателни. В него са вградени кратки е-уроци, които обобщават най-важното от изучаваните теми за нови знания. Добавени са и над 230 разнообразни ресурса – галерии от снимки, интерактивни упражнения и карти.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова)

Тетрадката съдържа система от разнообразни по характер и сложност въпроси и задачи. Те покриват цялото учебно съдържание на уроците за нови знания. Чрез въпросите и задачите в тетрадката се постигат по-задълбочено разбиране на учебния материал, усвояване на понятията, както и прилагане на знанията и уменията в различни ситуации.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Люсила Цанкова, Мая Василева, Нели Гетова )

Книгата за учителя представя модела на обучение по предмета в този клас. Съчетава иновациите в географското образование и традициите при изучаването на географията на континентите и на по-малки по обхват територии. Книгата има практико-приложна насоченост. Всички типове уроци са разгледани в система чрез извеждане на основните им характеристики.

 
Препоръчани помагала | География и икономика | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Изданието включва 10 комплекта с общо 250 тестови задачи. Всеки комплект съдържа 25 задачи, от които 18 със затворен отговор и 7 със свободен отговор. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, както и скала за превръщане на сбора от точки в оценка.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков) 

Атласът съдържа 24 карти, разпределени в четири раздела: карта на света (природогеографска); карти на Европа (9 броя); карти на Балканския полуостров (4 броя); карти на България (10 броя). Съдържанието на картите е съобразено с номенклатурата в учебната програма по география и икономика за 7. клас.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
(Цветелина Пейкова) 

Помагалото съдържа 27 контурни карти със задачи, които имат за цел да помогнат на учениците по-лесно да запомнят названията и местоположението на изучаваните географски обекти от Европа, Балканския полуостров и България. Изданието е подходящо за работа в задължителните и избираемите учебни часове.

 
География и икономика | 6. клас | Просвета – София
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Учебникът се отличава с кратки, увлекателно написани и разбираеми за ученика уроци и с прецизно графично оформление. Постигнат е баланс между географското познание и нормативните изисквания за обема, обхвата и структурата на учебника. Всяка методична единица е разработена на две страници, разположени върху един разтвор.

В началото и в края на учебника са предложени варианти на тестови задачи за проверка на входното и изходното равнище на учениците. Ключовите думи и новите понятия са обозначени в основния текст и са обяснени в речника в края на учебника.

Допълнителната информация е отделена в рубриката „Географска мозайка“. Въпросите и задачите в края на всеки урок за нови знания са с различна степен на сложност. Те стимулират самостоятелното мислене и творческата дейност на учениците.

Илюстрациите в учебника подпомагат усвояването на новите знания и разбирането на понятията, процесите и явленията. В началото и в края има две карти на света – природогеографска и политическа.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова )

В електронния учебник за 6. клас са вградени над 150 допълнителни ресурса. Повечето от тях са различни видове задачи: от затворен тип; с множествен отговор; за свързване; за подреждане по алгоритъм; за откриване на грешки; за попълване на пропуснати думи в текст; за локализиране на географски обекти и др. Платформата дава възможност за отчитане на резултата, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори. Електронният учебник непрекъснато се обогатява с нови ресурси и актуална информация.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Стела Дерменджиева,  Петя Събева,  Надежда Николова, Цветелина Пейкова )

Тетрадката допълва учебника по география и икономика за 6. клас. Работата с нея гарантира учебен процес на съвременно равнище. Тя съдържа задачи, които са групирани по теми, съответстващи на уроците за нови знания в учебника. Разработени са и два тренировъчни теста – за начален и за годишен преговор.

За всяка тема са предложени от 4 до 6 задачи, които са свързани с обясняване на нови понятия, работа с географски карти, разпознаване на изображения, попълване на таблици, съставяне на текст по зададени опори или ключови думи, кръстословици и др. Това позволява на учителя да прецени как да ги използва – в хода на урока, за домашна работа, за индивидуализация на обучението и др.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Надежда Николова)

Книгата за учителя се състои от 4 части. В първата част са представени концептуални рамки на учебния предмет география и икономика в 6. клас. Потърсени са опори и предпоставки за реализиране на ключовите компетентности в учебната програма.

Във втората част са разкрити значението, функциите и структурата на учебния комплект.

Третата част обхваща методическата вариативност на отделните типове уроци – за дейност, за нови знания, за преговор и обобщение.

В четвъртата част са предложени тестови варианти за входно и изходно ниво и техните отговори.

 
География и икономика | 6. клас | Просвета Плюс
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Бърдаров, Георги Коцев)

Проектираният в учебника модел на обучение гарантира постигане на целите на обучение чрез дейност и на базата на мотиви. Новите образователни технологии, приложени в учебника, насочват към нов тип взаимодействие между учителя и ученика, осигуряват възможност за самоорганизиране на дейността, за самостоятелно учене, критично мислене, творческа активност, поемане на собствена отговорност.

Учебникът е разработен на основата на различни подходи. Акцент е поставен върху системно-структурния и дейностния подход. Интегралният подход е представен на две равнища: вътрешнопредметно (в хоризонтален план – обучението в 6. клас, и във вертикален план – обучението в 5. – 7. клас) и междупредметнo.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Бърдаров, Георги Коцев )

Електронният учебник по география и икономика за 6. клас на „Просвета Плюс“ се отличава с висока функционалност, предоставя възможност за активно учене и преподаване, осигурява разнообразна по характер и сложност самостоятелна работа на учениците, повишава емоционалната им готовност за участие в образователния процес, предлага учене чрез забавление.

В него са разработени интерактивни дидактически ресурси: тестови задачи; упражнения; визуализации тип презентация.

Софтуерните решения позволяват бързо и лесно ориентиране на учителя и учениците при работа с учебника, дават свобода на учителя при избора на ресурси съобразно локалните условия, целите и задачите на урока и достигнатото от учениците равнище на познание.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова,Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Учебната тетрадка съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Тя допринася за усвояването на знанията с разбиране, за формирането на заложените в учебната програма умения и компетентности. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от различни източници, за работа с контурна карта, занимателни задачи и др. Организирани са по раздели, теми и урочни единици за нови знания, като следват логиката на учебното съдържание. Чрез тях се отчитат равнището на усвоеност на знанията, степента на формираност на уменията и компетентностите на учениците.

Тетрадката може да се използва от учителя при провеждане на текущ контрол – урочен и тематичен, защото предоставя възможност за избор на задачи съобразно целите на контрола.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Люсила Цанкова,Емилия Лазарова, Нели Гетова )

Книгата за учителя има теоретична и практикоприложна насоченост. Тя представя модела на обучение по география и икономика в 6. клас с неговите основни компоненти и ресурси за осъществяване. В нея са представени методически разработки на всички уроци за нови знания, на избрани уроци за дейност, за обобщаване, за контрол. Всички типове уроци са представени като системи, с акцент върху техните особености, методика и технология. Системата за контрол включва тестови задачи за входно и изходно ниво в два варианта, както и тестови задачи за тематичен контрол. Приложено е годишно тематично разпределение.

 
Препоръчани помагала | География и икономика | 6. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Учебното помагало може да се използва от всички ученици в 6. клас без значение по кой учебник се обучават, защото задачите са изцяло съобразени с учебната програма по география и икономика. То включва 11 комплекта с общо 275 тестови задачи. Всеки комплект съдържа 25 задачи, от които 18 със затворен отговор и 7 със свободен отговор. С помощта на тестовете учениците могат да проверяват знанията си в началото и в края на учебната година, както и след всеки изучен раздел. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, а в края на всеки комплект има скала за превръщане на сбора от точки в оценка. Чрез нея шестокласниците могат да се самооценяват.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков) 

Помагалото включва 28 карти, разпределени в пет раздела: Карти на света (2 броя – природогеографска и политическа); Карти на Южна Америка (7 броя); Карти на Северна Америка (7 броя); Карти на Азия (7 броя); Карти на Австралия и Океания (5 броя). Съдържанието на изданието е съобразено с новата учебна програма за 6. клас и с номенклатурата в нея. Поредността на картите в атласа съответства на темите във всички одобрени от МОН учебници за 6. клас. Помагалото улеснява, разширява и задълбочава новите знания. Системната работа с него гарантира качествена подготовка на учениците.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
(Цветелина Пейкова) 

Изданието е съобразено с учебното съдържание и дейностите, предвидени в учебната програма по география и икономика за 6. клас. То включва карти и задачи, които имат за цел да улеснят учениците при запомняне, затвърдяване и прилагане на знанията им за континентите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и Океания. С помагалото учителите могат да направят начален и годишен преговор, а учениците – да се самооценят. Контурните карти са подходящи за работа в избираемите учебни часове (ИУЧ) по география и икономика.

 
География и икономика | 5. клас | Просвета – София
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 5. КЛАС (печатен)
(Стела Дерменджиева,  Петър Стоянов, Петя Събева, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Учебникът е създаден от авторитетни преподаватели по методика на обучението по география и икономика, по природна и социално-икономическа география и от учител с дългогодишен опит. Текстовете, с които петокласниците правят първи стъпки в географията, са увлекателни, научно издържани, написани на достъпен език и в оптимален обем.
Уроците за дейности, разнообразните въпроси и задачи дават възможност за прилагане на интерактивни методи на работа. Допълнителни текстове в рубриката „Географска мозайка” стимулират познавателните интереси на учениците, задълбочават и обогатяват знанията им. Графичното оформление е атрактивно и улеснява ученето.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Стела Дерменджиева,  Петър Стоянов, Петя Събева, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Електронната версия на печатното издание съдържа разнообразни ресурси, които учителите могат да използват в различни дидактически ситуации в клас, а учениците – при самоподготовката си. Електронният учебник подпомага онагледяването при изучаване на сложни географски понятия, процеси и явления и в същото време е ценен източник на учебна информация. В него са вградени над 160 допълнителни ресурса. Част от тях са различни задачи:
• от затворен тип;
• с множествен отговор;
• за свързване; за подреждане по алгоритъм;
• за откриване на грешки;
• за попълване на пропуснати думи в текст;
• за локализиране на географски обекти.
Платформата дава възможност за отчитане на резултата, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори.
Електронният учебник непрекъснато се обогатява с нови ресурси и актуална информация.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Учебната тетрадка предлага система от въпроси и задачи към всяка тема за нови знания. Тя дава възможност да се формират и развият знанията и уменията на петокласниците, както и да се усвоят различни техники за работа с текст, карти, изображения, тестови задачи и др. Въпросите и задачите в тетрадката са свързани с: усвояване на новите понятия, работа с географска карта, разпознаване на изображения, попълване на таблици, съставяне на текст по зададени опори или ключови думи и др. С помощта на тренировъчните тестове учениците могат да установят нивото си на подготовка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Петя Събева, Стела Дерменджиева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Книгата представя модела на обучение в 5. клас и предлага насоки и методически разработки на уроците за нови знания, за дейности, за обобщение и контрол. Разработените уроци за дейности са в два варианта. В книгата са включени тестове за установяване на входното и изходното ниво на учениците (в два варианта) и тест „Африка” за тематичен контрол.

 
География и икономика | 5. клас | Просвета Плюс
 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Добре познатият и успешен учебник е преработен според новата учебна програма. Написан е на достъпен за петокласниците език, като в същото време текстовете са научно издържани. Уроците за дейности и за обобщение подпомагат усвояването на новите знания. Рубриката „Аз искам да знам и да мога повече” дава възможност на най-любознателните ученици да разширят своите познания. Пет от уроците са предвидени за тематичен контрол. За успешната подготовка на учениците за писмено изпитване в края на всеки раздел е предложен тест за самостоятелна работа „Аз се оценявам”. След решаването на теста учениците могат да проверят своите отговори на посочената страница и да се оценят.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Електронният учебник предлага над 200 допълнителни ресурса (презентации и разнообразни интерактивни задачи). Те подпомагат усвояването на сложни географски понятия и процеси. Платформата дава възможност за мигновен контрол и самоконтрол.

 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова)

Учебната тетрадка e основен компонент на учебния комплект по география и икономика за 5. клас. Тя съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задълбочено разбиране и осмисляне на учебното съдържание, усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в учебната програма, прилагане на знанията и уменията в сходни ситуации. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от схеми, климатограми, хидрограми, за работа с контурна карта, за изчертаване на графични изображения и др. Тетрадката може да се използва както при работа в клас, така и при самостоятелна работа на учениците у дома. Тя дава възможност за прилагане на индивидуален подход в обучението. Чрез нея се постига методическо разнообразие в организирането и провеждането на уроците за нови знания. Въпросите и задачите покриват цялото учебно съдържание, като са организирани по раздели, теми и урочни единици.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Коцев)

Книгата за учителя предлага насоки и методически разработки към всеки урок. Съдържа и примерно годишно тематично разпределение. Учителят получава също тестове за входно ниво, шест теста за тематичен контрол и тест за годишен контрол. Предоставени са и ключ на верните отговори на задачите със затворен отговор и верните отговори на задачите с отворен отговор.

 
Препоръчани помагала | География и икономика | 5. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Нели Маринова, Цветелина Пейкова)

Учебното помагало включва 11 комплекта с общо 275 тестови задачи. То е универсално и може да се използва без значение по кой учебник се извършва обучението, защото задачите са изцяло съобразени с актуалната учебна програма по география и икономика.
С помощта на тестовете може да се проверяват знанията на учениците в началото и в края на учебната година, както и след всеки изучен раздел. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, а в края на всеки комплект има скала за превръщане на сбора от точки в оценка.

 

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Помагалото може да се използва от всички петокласници, без значение по кой учебник се обучават. То е съобразено с учебното съдържание и дейностите, предвидени от учебната програма по география и икономика за 5. клас. Включва карти и задачи, които имат за цел да помогнат на учениците лесно да запомнят разположението и имената на основни географски обекти от света и континентите Африка и Антарктида, да затвърдят и приложат знанията си. С помагалото учителите могат да направят начален и годишен преговор, а учениците – да се самооценят.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
(Цветелина Пейкова)

Помагалото включва 28 карти, разпределени в четири раздела: Карта на България (1 брой); Карти на света (18 броя); Карти на Африка (7 броя); Карти на Антарктида (2 броя). Съдържанието на атласа е съобразено с новата учебна програма по география и икономика за 5. клас. Информацията в картите е синхронизирана с темите в учебниците по география и икономика.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: