Помагала по история и цивилизации за 8., 9. и 10. клас


8. клас. История и цивилизации
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
(Бистра Стоименова, Кирил Славчев)

Цена: 5.90 лв.

Тетрадката предлага разработки по всички теми за нови знания от учебника. Основният акцент е върху развиване на уменията на учениците за анализ на текст и изображение чрез система от въпроси и задачи. Като сравняват документи, те откриват различни гледни точки и перспективи в историческото познание. Учат се да открояват характерни особености на епохата и да проследяват промени, синхрон и асинхрон в развитието на държави и общества, да посочват причинно-следствените връзки между събития и явления. Част от задачите са посветени на пространствено-времевата им ориентация – попълване на контурни карти и съставяне на линия на времето и хронологична таблица. Други задачи изискват систематизиране на знанията в таблица, създаване на текст по исторически проблем, анализ на статистически данни, търсене и подбор на информация от интернет.
Системната работа с тетрадката в клас под ръководството на учителя и при самоподготовка осигурява по-задълбочено разбиране на сложната и динамична епоха на Новото време. Фокусът върху гражданското образование формира уважение към ценностите на демокрацията и гражданското общество.
 

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа разнообразни задачи по темите от историята на Новото време, съобразени с актуалната учебна програма за 8. клас. Авторите предлагат 19 работни листа с различен обем и акценти и 2 теста за входяща и изходяща диагностика. Всеки работен лист комбинира един въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с писмени източници, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др. Помагалото може да се използва в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка. Подходящо е както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

 
9. клас. История и цивилизации
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС
(Борис Стоянов, Кирил Славчев)

Цена: 4.90 лв.

В тетрадката са разработени задачи върху всички теми за нови знания от учебника. Те отговарят на няколко ключови цели: да улеснят деветокласниците във възприемането и усвояването на знания за основните процеси, събития и явления през съвременната епоха; да развиват техните умения за работа с различни видове документи; да допринесат за усъвършенстването на способността им за критическо възприемане и осмисляне на историческа информация. С помощта на задачите учениците:

– анализират и съпоставят документи, за да открият различни гледни точки и перспективи в историята;
– откриват белези, общи черти и особености на политически режими и идеологии;
– проследяват промени в развитието на държавите, обществата, икономиката, културата;
– посочват причинно-следствени зависимости в протичането на процеси и явления;
– ориентират се в пространствено-времевите измерения на събитията чрез попълване на хронологични таблици и карти;
– създават писмени текстове по исторически проблеми със зададени опори;
– проучват и представят информация от писмени и електронни източници.

Тетрадката е насочена към формиране на активни и критично мислещи млади хора, пълноценни членове на гражданското общество.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е подходящо за работа с всеки учебник, одобрен от МОН, тъй като следва стриктно учебната програма по история и цивлизации за 9. клас. То съдържа 18 работни листа. Всеки лист комбинира въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с писмени източници, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др. Работните листове може да се използват в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка. Подходящи са както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

 
10. клас. История и цивилизации
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 10. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа 22 работни листа с различен обем и акценти по темите от историята на България. Всеки от тях комбинира един въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с разнообразни източницина информация: документи, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др.
Работните листове са съобразени с учебната програма по история и цивилизации за 10. клас. Те може да се използват:

– в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка;
– в общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации;
– за работа в клас;
– за самостоятелна подготовка.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: