Помагала по история и цивилизации за 8., 9. и 10. клас


8. клас. История и цивилизации
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
(Бистра Стоименова, Кирил Славчев)

Цена: 5.90 лв.

Тетрадката предлага разработки по всички теми за нови знания от учебника. Основният акцент е върху развиване на уменията на учениците за анализ на текст и изображение чрез система от въпроси и задачи. Като сравняват документи, те откриват различни гледни точки и перспективи в историческото познание. Учат се да открояват характерни особености на епохата и да проследяват промени, синхрон и асинхрон в развитието на държави и общества, да посочват причинно-следствените връзки между събития и явления. Част от задачите са посветени на пространствено-времевата им ориентация – попълване на контурни карти и съставяне на линия на времето и хронологична таблица. Други задачи изискват систематизиране на знанията в таблица, създаване на текст по исторически проблем, анализ на статистически данни, търсене и подбор на информация от интернет.
Системната работа с тетрадката в клас под ръководството на учителя и при самоподготовка осигурява по-задълбочено разбиране на сложната и динамична епоха на Новото време. Фокусът върху гражданското образование формира уважение към ценностите на демокрацията и гражданското общество.
 

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа разнообразни задачи по темите от историята на Новото време, съобразени с актуалната учебна програма за 8. клас. Авторите предлагат 19 работни листа с различен обем и акценти и 2 теста за входяща и изходяща диагностика. Всеки работен лист комбинира един въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с писмени източници, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др. Помагалото може да се използва в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка. Подходящо е както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

 
9. клас. История и цивилизации
 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС
(Борис Стоянов, Кирил Славчев)

Цена: 5.90 лв.

В тетрадката са разработени задачи върху всички теми за нови знания от учебника. Те отговарят на няколко ключови цели: да улеснят деветокласниците във възприемането и усвояването на знания за основните процеси, събития и явления през съвременната епоха; да развиват техните умения за работа с различни видове документи; да допринесат за усъвършенстването на способността им за критическо възприемане и осмисляне на историческа информация. С помощта на задачите учениците:

– анализират и съпоставят документи, за да открият различни гледни точки и перспективи в историята;
– откриват белези, общи черти и особености на политически режими и идеологии;
– проследяват промени в развитието на държавите, обществата, икономиката, културата;
– посочват причинно-следствени зависимости в протичането на процеси и явления;
– ориентират се в пространствено-времевите измерения на събитията чрез попълване на хронологични таблици и карти;
– създават писмени текстове по исторически проблеми със зададени опори;
– проучват и представят информация от писмени и електронни източници.

Тетрадката е насочена към формиране на активни и критично мислещи млади хора, пълноценни членове на гражданското общество.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е подходящо за работа с всеки учебник, одобрен от МОН, тъй като следва стриктно учебната програма по история и цивлизации за 9. клас. То съдържа 18 работни листа. Всеки лист комбинира въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с писмени източници, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др. Работните листове може да се използват в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка. Подходящи са както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

 
10. клас. История и цивилизации
 

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 10. КЛАС
(Екатерина Михайлова, Мария Бенова, Нели Геновска)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото съдържа 22 работни листа с различен обем и акценти по темите от историята на България. Всеки от тях комбинира един въвеждащ въпрос с различен брой задачи за работа с разнообразни източницина информация: документи, изображения, исторически карти, схеми, диаграми и др.
Работните листове са съобразени с учебната програма по история и цивилизации за 10. клас. Те може да се използват:

– в задължителните и в избираемите часове за общообразователна и за разширена подготовка;
– в общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации;
– за работа в клас;
– за самостоятелна подготовка.

 

КРАТЪК РЕЧНИК НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ
(Цветана Георгиева)

Цена: 15.00 лв.

Умеем ли да разбираме написаното от историците, речите на политиците, информацията от медиите? Използваме ли правилно думи като консенсус, манталитет, статукво, идентичност?
Този пръв по рода си речник отговаря на много въпроси, свързани с миналото и съвременността. Той съдържа 170 статии за базови понятия, с които си служи историята, центрирани около категории като общество, държавно управление и политически живот, култура, религия и църква. Някои са представени с по-кратки дефиниции, други – в разгърнати статии. Разгледани са само в своя историографски контекст, независимо че много от тях са общи с правото, политическите науки и социологията. Речникът е съобразен с най-новите научни търсения, представя различните и спорни възгледи, но дава и авторски прочит за „употребите на историята” през периода на комунистическия режим. Изданието е ориентирано към най-широка аудитория – гимназистите и техните учители, студенти, журналисти, любители на историята без оглед на възраст, образование и професия.

Проф. Цветана Георгиева, д.и.н., е османист и етнолог, дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и НБУ, представител на България в PAC EUROETHNO към Съвета на Европа, член на Асоциацията за балканска антропология, автор на десетки книги, статии и учебници.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: