Помагала по география и икономика за 8., 9. и 10. клас


География и икономика | 8. клас | ▼ 9. клас | ▼ 10. клас
 
8. клас. География и икономика
 

ТЕМАТИЧНИ ЛИСТОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Тематичните листове допълват учебника по география и икономика за 8. клас. Те съдържат различни типове задачи, които имат за цел да конкретизират и задълбочат учебното съдържание и да насочат учениците към практическо прилагане на придобитите компетентности, свързани с природата на Земята, природноресурсния ? потенциал и устойчивото развитие на географското пространство.
Логическата и съдържателна структура на задачите e обвързана с изискванията на учебната програма.
Тематичните листове може да се използват заедно с учебника или самостоятелно, като дават възможност за:
– затвърдяване на учебното съдържание;
– прилагане на наученото в различни практически ситуации;
– работа с различни източници на информация;
– осъществяване на междупредметни връзки;
– решаване на различни по вид и сложност задачи.
Работата с тях може да бъде индивидуална или екипна, по време на час или за самоподготовка вкъщи.

Помагалото за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков)

Поредността на картите и изображенията в атласа съответства на темите във всички одобрени от МОН учебници за 8. клас. Помагалото може да се използва от всички ученици, без значение по кой учебник за 8. клас се обучават. То ще помогне на учениците да се ориентират в пространственото разположение на изучаваните природни процеси и явления. Атласът включва 15 карти и 6 изображения. Съдържанието му е съобразено с новата учебна програма по география и икономика за 8. клас и с номенклатурата в нея.

 

ОЧАКВАЙТЕ! ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. И 9. КЛАС
(
Мая Василева)

Учебното помагало съдържа 12 теста, които проверяват знанията и уменията на учениците от раздели Планетата Земя, География на природата, Социално-икономическа география и География на континентите и страните, изучавани в 8. и 9. клас. Изданието включва два теста за входно ниво, осем теста за тематичен контрол и два теста за изходно ниво. За улеснение на учителите всяка двойка тестове е равностойна и може да се използва за контролна работа.
В помагалото има изключително разнообразни задачи: за разпознаване на географски обекти, за анализ на изображения (снимки, картосхеми, диаграми и др.), за анализ на статистически данни, за разкриване на причинно-следствени връзки, за локализиране на обекти върху картосхема, за анализ и създаване на текст по ключови понятия и др.
В изданието са включени по един географски казус, географско есе и отговор на географски въпрос с критерии за оценяването им.
Приложени са отговори на задачите, точкова система и скала за оценяване.

 
 

География и икономика | ▲ 8. клас | 9. клас | ▼ 10. клас

 
9. клас. География и икономика
 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 9. КЛАС (ВТОРА ЧАСТ ЗА 9. КЛАС ПРИ ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК)
(Цветелина Пейкова, Александър Гиков)

Атласът по география и икономика за 9. клас (втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) включва 34 карти, които внимателно са подбрани и съобразени както с новата учебна програма, така и с малкия брой учебни часове.
При създаването на картите е използвана актуална статистическа информация, обработена с географски информационни системи. 
Поредността на картите в атласа съответства на темите във всички одобрени от МОН учебници за 9. клас. 
Първият раздел „География на обществото” включва картите:
– Политическа карта на света;
– Форми на управление и на държавно устройство
– Гъстота на населението в света. Градски агломерации;
– Среден брой деца, родени от една жена;
– Естествен прираст на населението в света;
– Религии в света;
– Полезни изкопаеми;
– Земеделие и риболов;
– Промишленост;
– Транспорт и туризъм
– Европейски съюз;
– НАТО;

Вторият раздел „География на континентите и страните” съдържа картите:
– Европа. Природогеографска карта
– Европа. Политическа карта;
– Европа. Стопанство;
– Германия;
– Франция;
– Русия
– Азия. Природогеографска карта;
– Азия. Стопанство;
– Китай;
– Япония;
– Индия;
– Северна Америка. Природогеографска карта;
– Северна Америка. Стопанство;
– САЩ;
– Южна Америка. Природогеографска карта;
– Южна Америка. Стопанство;
– Бразилия;
– Африка. Природогеографска карта;
– Африка. Стопанство
– Република Южна Африка;
– Австралия. Природогеографска карта;
– Австралийски съюз. Стопанство
За по-бързото ориентиране на учениците под всяка карта е поставена легенда с използваните условни знаци.

 

ТЕМАТИЧНИ ЛИСТОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 9. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Цветелина Пейкова)

Тематичните листове допълват учебника по география и икономика за 9. клас. Те съдържат различни типове задачи, които имат за цел да конкретизират и задълбочат учебното съдържание и да насочат учениците към практическо прилагане на придобитите компетентности, свързани със социално-икономическата география на света и на конкретни страни. Учебно-познавателните задачи са насочени към изграждане на:
– умения и способи за познавателна дейност;
– практико-приложни умения;
– ключови компетентности.
Всички задачи предполагат осмисляне от учениците, активизират тяхната мотивация за работа и дават възможност за самооценка. Логическата и съдържателната структура на задачите e обвързана с изискванията на учебната програма. Работата с тях може да бъде индивидуална или екипна, по време на час или за самоподготовка вкъщи.

Помагалото за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

 

ОЧАКВАЙТЕ! ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. И 9. КЛАС
(
Мая Василева)

Учебното помагало съдържа 12 теста, които проверяват знанията и уменията на учениците от раздели Планетата Земя, География на природата, Социално-икономическа география и География на континентите и страните, изучавани в 8. и 9. клас. Изданието включва два теста за входно ниво, осем теста за тематичен контрол и два теста за изходно ниво. За улеснение на учителите всяка двойка тестове е равностойна и може да се използва за контролна работа.
В помагалото има изключително разнообразни задачи: за разпознаване на географски обекти, за анализ на изображения (снимки, картосхеми, диаграми и др.), за анализ на статистически данни, за разкриване на причинно-следствени връзки, за локализиране на обекти върху картосхема, за анализ и създаване на текст по ключови понятия и др.
В изданието са включени по един географски казус, географско есе и отговор на географски въпрос с критерии за оценяването им.
Приложени са отговори на задачите, точкова система и скала за оценяване.

 
 

География и икономика | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | 10. клас

 
10. клас. География и икономика
 

ТЕМАТИЧНИ ЛИСТОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 10. КЛАС
(Стела Дерменджиева, Петя Събева, Николай Попов, Нели Гетова, Цветелина Пейкова)

Тематичните листове допълват учебника по география и икономика за 10. клас. Те съдържат различни типове задачи, които имат за цел да конкретизират и задълбочат учебното съдържание и да насочат учениците към практическо прилагане на придобитите компетентности, свързани със знанията, уменията и отношенията за географията на България.
Методическите решения в разработените задачи в тематичните листове способстват за формиране на ключови компетентности и тяхното прилагане на практика, създават се условия за самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност.
Тематичните листове може да се използват заедно с учебника или самостоятелно, като дават възможност за:

– затвърдяване на учебното съдържание;
– за прилагане на наученото в различни практически ситуации;
– за работа с различни източници на информация;
– за осъществяване на междупредметни връзки; за решаване на различни по вид и сложност задачи.

Работата с тематичните листове може да бъде индивидуална или екипна, по време на час или за самоподготовка вкъщи.

 

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 10. КЛАС

(Цветелина Пейкова, Александър Гиков)

Атласът по география и икономика за 10. клас ще помогне на учениците бързо и лесно да се ориентират къде са разположени изучаваните обекти, както и да разберат процесите, свързани с природата, населението, селищата и стопанството в България.
Съдържанието на изданието е съобразено с новата учебна програма за 10. клас и с номенклатурата в нея. Поредността на картите съответства на темите във всички учебници за 10. клас, одобрени от МОН. Атласът включва разделите: „Европа”, „Природа на България”, „Население и селища на България”, „Стопанство на България”, „Райони за планиране”.
При създаването на картите е използвана актуална статистическа информация, обработена с географски информационни системи.

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 10. КЛАС
(Нели Маринова)

Учебното помагало съдържа 12 теста, които установяват нивото на подготовка на учениците в 10. клас. Изданието включва два теста за входно ниво, осем теста за тематичен контрол и два теста за изходно ниво. Всяка двойка тестове има сходни задачи и може да се използва от учителите за контролна работа.
В помагалото са включени разнообразни задачи – за анализ на изображения (снимки, инфографики, картосхеми, диаграми и др.), за анализ на текст и статистически данни, за локализиране на географски обекти върху картосхема, за формулиране на обобщени изводи и др. Приложени са отговори на задачите, точкова система и скала за оценяване.
В изданието е включен и един географски казус с критерии за оценяването му.

 
 

География и икономика | ▲ 8. клас | ▲ 9. клас | ▲ 10. клас

 
Споделете с приятели


Открий ни в: