Учебни комплекти по руски език за 8. – 12. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
8. клас. Руски език
 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ. А1 – А2. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС, ЧАСТ ПЪРВА,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Елена Корчагина, Елена Степанова, Христина Грозданова) 

Първата част на учебника е предназначена за учениците, които започват изучаването на руски език от нулево ниво или имат известни познания по езика. Подходът на обучение е комуникативен и стимулира учениците да общуват на чуждия език. Особено внимание се обръща на зрителната и слуховата нагледност. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес и се въвежда стъпка по стъпка на контрастивен принцип. Упражненията над лексиката и произношението са базирани на близостта между двата езика. В уроците се въвежда системно материал, свързан с представяне на руската култура, бит, традиции, обичаи и др. като постепенно се създава цялостна представа за страната и културата на изучавания език.

Първата част на учебника съдържа 7 теми с логично свързани подтеми. Всяка тема завършва с обобщителен урок за проверка, оценяване и самооценяване. В края на учебника са приложени граматични таблици и руско-български азбучен речник. След изучаването на първа част от учебника учениците достигат ниво А2.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ. А1 – А2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ЧАСТ ПЪРВА, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Виолета Миланова, Антония Радкова, Елена Корчагина)

Учебната тетрадка съдържа:
• разнообразни упражнения за усвояване и затвърдяване на лексиката и граматичния материал, за усвояване на правописа, за развиване на езиковите умения;
• проекти по всяка тема;
• упражнения по фонетика;
• портфолио.

 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ. А2 – В1.1. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС, ЧАСТ ВТОРА,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Елена Корчагина, Наталия Литвинова) 

Втората част разширява и надгражда усвоените знания, като осъществява постоянен преговор на изученото в нов контекст. Подходът на обучение е комуникативен и чрез разнообразни задачи учениците се стимулират да общуват на чуждия език. Голямо внимание се отделя на зрителната и слуховата нагледност. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес и се въвежда с оглед на специфичните трудности за българите. Упражненията над лексиката и произношението също са базирани на близостта между двата езика. Уроците съдържат системно представен материал по странознание, затвърдяват се знания и се включва нова информация за страната и културата на изучавания език.

Втората част на учебника има 15 теми със задачи и упражнения за четене, слушане, писане и говорене. Всяка тема включва рубрика „Для тех, кто хочет читать художественную литературу”, която представя откъси на известни автори.
В учебника са разработени 3 комплексни теста за проверка, оценка и самооценка на знанията. Тестовете изграждат умения у учениците да се справят с такъв тип задачи в изпитна обстановка и ги подготвят за изпита за сертификат за владеене на езика. В края на учебника са приложени текстовете за слушане и руско-български азбучен речник. След изучаването на втора част от учебника учениците достигат ниво В1.1.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЮ. А2 – B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ЧАСТ ВТОРА, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Елена Корчагина, Христина Грозданова)

Учебната тетрадка съдържа:
• разнообразни упражнения за усвояване и затвърдяване на лексиката и граматичния материал, за усвояване на правописа, за развиване на езиковите умения;
• проекти по всяка тема;
• упражнения по фонетика;
• портфолио.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
9. клас. Руски език
 

ПРИВЕТ! A1.1. РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС. ЧАСТ ПЪРВА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова) 

Учебникът „Привет!” А1 се състои от две части: А1.1 (9 клас) и А1.2 (10. клас) и е предназначен е за ученици, които започват изучаването на втори чужд език в 9. клас.

Основните принципи, на които се основава концепцията на учебния комплект са:
– създаден е специално за българските ученици и отчита типичните за българите трудности при усвояване на руския език;
– изграден е на основата на съвременните методически принципи за комуникативно насочено езиковото обучение;
– отговаря на психологическите особености на учениците от тази възрастова група;
– изгражда положителна мотивация у учениците;
– развива интерес към руската култура и формира толерантност и готовност за междукултурен контакт; 
– изгражда чувство за национална идентичност.

„Привет!”
има комуникативна ориентация, развива уменията за използване на езика в ситуации, а езиковите знания (лексиката и граматиката) играят ролята на градивен материал за речта на учениците.
Учебникът започва с общите за близкородствените славянски езици думи букви и явления: по този начин у учениците са създава увереност, че те макар и в ограничен обем, могат да използват езика. Това се прави с цел да бъде преодоляна психологическата бариера, която човек има в началото на изучаване на нов език. Учениците попълват речниковия си запас с множество близкородствени думи в руския език, като лексикалната работа върху тях е минимална, а се набляга върху усвояването на трудните за българите различаващи се по форма думи.

„Привет!” има сюжетен характер. Основните герои, Калина и Игор, са на възрастта на учениците, които ще учат по него. Въвеждат се и се усвояват темите: семейство, училище, свободно време, приятели, моят дом, град и други.
В учебника са включени интересни и разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: диалози, научно-популярни, художествени текстове, обяви и други. Използвани са и много съвременни жанрове: инфографики, мемове (разпространявана в социалните мрежи или сайтове фраза или афоризъм, изписана върху снимка) и други познати на младите хора съвременни форми на поднасяне и възприемане на текстова информация.
Учебникът съдържа граматичен справочник на български език. С помощта на кратки и ясни обяснения с примери и, ако се налага, превод на български език, са обяснени основните трудности, с които българите се сблъскват, когато изучават руски език. Включен е и руско-български поурочен речник.

Учебният комплект „Привет!” включва учебник в две частии, 2 учебни тетрадки, аудио дискове, книга за учителя и електронен учебник.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ПРИВЕТ! A1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС, ЧАСТ ПЪРВА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Учебната тетрадка съдържа:
• задачи от комуникативен и предкомуникативен тип, които основно затвърдяват езиковите единици;
• задачи за формиране на речевите умения;
• задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др;
• портфолио на ученика.

 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. В1. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Елена Корчагина, Владислав Лесневски) 

Учебникът е предназначен за учениците, които вече са изучавали руски език в 8. клас с интензивно обучение и са достигнали ниво В1.1. В учебника се осъществява системен преговор и наученото се надгражда с нови знания.
Учебникът има ясна структура – състои се от 8 теми, всяка от които включва по два урока, и 2 обобщителни урока за проверка и оценка на знанията и уменията. В края на учебника са приложени граматични таблици и двуезичен поурочен речник.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. В1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Елена Корчагина, Владислав Лесневски)

Учебната тетрадка дава възможност за практическо приложение на усвоените знания по руски език. На всеки урок от учебника съответстват по два раздела в тетрадката:
• раздел „Грамматический и лексический практикум”, който развива уменията за правилно прилагане на граматични правила и лексикални словосъчетания;
• раздел „Моя русская энциклопедия”, който дава възможност на учениците да създадат своя собствена енциклопедия, в която да вписват всички известни им факти и информация за Русия.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
10. клас. Руски език
 

ПРИВЕТ! A1.2. РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС. ЧАСТ ВТОРА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова) 

Учебникът „Привет!” А1 се състои от две части: А1.1 (9 клас) и А1.2 (10. клас) и е предназначен е за ученици, които започват изучаването на втори чужд език в 9. клас. Втората част на учебника А1.2 е предназначена за 10. клас.

Основните принципи, на които се основава концепцията на учебния комплект са:
– създаден е специално за българските ученици и отчита типичните за българите трудности при усвояване на руския език;
– изграден е на основата на съвременните методически принципи за комуникативно насочено езиковото обучение;
– отговаря на психологическите особености на учениците от тази възрастова група;
– изгражда положителна мотивация у учениците;
– развива интерес към руската култура и формира толерантност и готовност за междукултурен контакт;
– изгражда чувство за национална идентичност.

„Привет!”
има комуникативна ориентация, развива уменията за използване на езика в ситуации, а езиковите знания (лексиката и граматиката) играят ролята на градивен материал за речта на учениците.
Учебникът започва с общите за близкородствените славянски езици думи букви и явления: по този начин у учениците са създава увереност, че те макар и в ограничен обем, могат да използват езика. Това се прави с цел да бъде преодоляна психологическата бариера, която човек има в началото на изучаване на нов език. Учениците попълват речниковия си запас с множество близкородствени думи в руския език, като лексикалната работа върху тях е минимална, а се набляга върху усвояването на трудните за българите различаващи се по форма думи.

„Привет!” има сюжетен характер. Основните герои, Калина и Игор, са на възрастта на учениците, които ще учат по него. Въвеждат се и се усвояват темите: семейство, училище, свободно време, приятели, моят дом, град и други.
В учебника са включени интересни и разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: диалози, научно-популярни, художествени текстове, обяви и други. Използвани са и много съвременни жанрове: инфографики, мемове (разпространявана в социалните мрежи или сайтове фраза или афоризъм, изписана върху снимка) и други познати на младите хора съвременни форми на поднасяне и възприемане на текстова информация.
Учебникът съдържа граматичен справочник на български език. С помощта на кратки и ясни обяснения с примери и, ако се налага, превод на български език, са обяснени основните трудности, с които българите се сблъскват, когато изучават руски език. Включен е и руско-български поурочен речник.

Учебният комплект „Привет!” включва учебник в две частии, 2 учебни тетрадки, аудио дискове, книга за учителя и електронен учебник.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ПРИВЕТ! A1.2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС, ЧАСТ ВТОРА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Учебната тетрадка съдържа:
• задачи от комуникативен и предкомуникативен тип, които основно затвърдяват езиковите единици;
• задачи за формиране на речевите умения;
• задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др;
• портфолио на ученика.

 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. В1. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Елена Корчагина, Владислав Лесневски, Христина Грозданова) 

Втората част на езиковата система Контакт. Наш адрес www.ru е предназначено за учениците от 10. клас. В уроците се дава предимство на комуникативно-функционалния подход и се развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане. Подборът на автентични текстове от различни жанрове е съобразен с интересите на учениците и дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки. Учениците се запознават с различни аспекти на живота в Русия и с руската наука, култура и литература, учат се да работят с различни източници на информация, да обсъждат и пишат по различни теми от ежедневието. Учебното съдържание е разработено в осем тематични блока, всеки от които съдържа по два урока. Разработени са и два обобщителни урока за текущ контрол. В края на учебника, в рубриката „Странички для чтения” са предложени откъси от художествени произведения, които са обвързани с основните теми в учебника.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

КОНТАКТ! НАШ АДРЕС WWW.RU. В1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС, ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Владислав Лесневски, Христина Грозданова)

Учебната тетрадка дава възможност за практическо приложение на усвоените знания по руски език. На всеки урок от учебника съответстват по два раздела в тетрадката:
• раздел „Грамматический и лексический практикум”, който развива уменията за правилно прилагане на граматични правила и лексикални словосъчетания;
• раздел „Моя русская энциклопедия”, който дава възможност на учениците да създадат своя собствена енциклопедия, в която да вписват всички известни им факти и информация за Русия.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
11. клас. Руски език
 

ПРИВЕТ! А2. РУСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС, ЧАСТ ПЪРВА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова) 

Учебниците „Привет!” за ниво А2 (първа и втора част) могат да бъдат използвани в 11. и 12. клас за обучение по руски език, което е започнало в 9. клас, като в края на втория гимназиален етап учениците трябва да достигнат ниво А2.
Учебната серия „Привет!” за ниво А2 има комуникативна ориентация, което означава, че приоритетно се развиват уменията за използване на езика в ситуации: първоначално в учебни, след това и в автентичния реални ситуации, а езиковите знания (лексиката и граматиката) играят ролята на градивен материал за речта на учениците.
Учебниците включват забавни и приятни за четене текстове, инфографики, аудиоматериали и други познати на младите хора съвременни форми на поднасяне и възприемане на текстова информация. Лингвистичната информация също се въвежда по лесен и атрактивен графичен начин – чрез схеми, които логически описват същността на езиковото явление.
Всеки урок е представен на 6 страници и е предвиден за 4 учебни часа. Уроците имат ясна и постоянна структура, следваща естествения етап на усвояване на чуждия език. Уроците включват следните рубрики: заглавие и информационно каре; „Лексика”; „Грамматика”; „Произношение”; „Чтение”; „Аудирование”; „Говорение”; „Письмо”; „Страна и культура”.
В края на учебниците са дадени справочни граматични таблици, които включват както изучавания през учебната година, така и вече изучения граматичен материал. Също така в края на всеки от учебниците е даден речник с новата лексика, която е представена в азбучен ред по уроци.
Учебният комплект „Привет!” включва също така работни тетрадки, аудио дискове, книга за учителя и електронни учебници.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ПРИВЕТ! A2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС, ЧАСТ ПЪРВА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)

Учебната тетрадка съдържа:
• задачи от комуникативен и предкомуникативен тип, които основно затвърдяват езиковите единици;
• задачи за формиране на речевите умения;
• задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др;
• портфолио на ученика.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
12. клас. Руски език
 

ПРИВЕТ! А2. РУСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ЧАСТ ВТОРА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева) 

Учебниците „Привет!” за ниво А2 (първа и втора част) могат да бъдат използвани в 11. и 12. клас за обучение по руски език, което е започнало в 9. клас, като в края на втория гимназиален етап учениците трябва да достигнат ниво А2.
Учебната серия "Привет!" за ниво А2 има комуникативна ориентация, което означава, че приоритетно се развиват уменията за използване на езика в ситуации: първоначално в учебни, след това и в автентичния реални ситуации, а езиковите знания (лексиката и граматиката) играят ролята на градивен материал за речта на учениците.
Учебниците включват забавни и приятни за четене текстове, инфографики, аудиоматериали и други познати на младите хора съвременни форми на поднасяне и възприемане на текстова информация. Лингвистичната информация също се въвежда по лесен и атрактивен графичен начин – чрез схеми, които логически описват същността на езиковото явление.
Всеки урок е представен на 6 страници и е предвиден за 4 учебни часа. Уроците имат ясна и постоянна структура, следваща естествения етап на усвояване на чуждия език. Уроците включват следните рубрики: заглавие и информационно каре; „Лексика”; „Грамматика”; „Произношение”; „Чтение”; „Аудирование”; „Говорение”; „Письмо”; „Страна и культура”.
В края на учебниците са дадени справочни граматични таблици, които включват както изучавания през учебната година, така и вече изучения граматичен материал. Също така в края на всеки от учебниците е даден речник с новата лексика, която е представена в азбучен ред по уроци.
Учебният комплект „Привет!” включва също така работни тетрадки, аудио дискове, книга за учителя и електронни учебници.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ПРИВЕТ! A2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ЧАСТ ВТОРА (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева)

Учебната тетрадка съдържа:
• задачи от комуникативен и предкомуникативен тип, които основно затвърдяват езиковите единици;
• задачи за формиране на речевите умения;
• задачи за попълване на пропуснати думи, за систематизиране на думи в лексикални мрежи, за попълване на отговори на въпроси, за четене с многовариантен избор и попълване на информация, за съставяне на кратки свързани текстове по модел, кръстословици и др;
• портфолио на ученика.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: