Учебници по гражданско образование за 11. – 12. клас


11. клас. Гражданско образование
 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев) 

Оценителите на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрили учебника, изтъкват следните негови достойнства:
• сложни научни понятия са обяснени на много ясен и разбираем за учениците език;
• всяко ново понятие се разглежда във взаимовръзката му с въведените преди него понятия;
• плурализъм на гледните точки към всяко ново понятие;
• новите знания са въведени чрез актуални примери от съвременния живот, познати и разбираеми за учениците.
Към тези достойнства ще добавим разнообразието от кинозадачи. При тях документални и игрални филми в електронния вариант на учебника допълват и разширяват знанията за новите понятия и предоставят възможности за интересни дискусии в клас. Само чрез практически дейности и упражнения са представени темите за ученика и училището в демократичното гражданство, за личната гражданска позиция и за конструктивно общуване и взаимодействие. В тези уроци на учителя и неговите ученици са предоставени различни интерактивни похвати, като симулации, ролеви игри в училищна среда, възпроизвеждащи ситуации и актуални процеси от обществено-политическия живот, които се доближават максимално до реалността.
Освен филми електронният вариант на учебника предлага кратки дигитални уроци и интерактивни задачи и упражнения за бърза проверка и самопроверка на знанията.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
12. клас. Гражданско образование
 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 12. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев) 

Учебникът за 12. клас е наследил всички достойнства на учебника за предходния клас, а именно:
• сложни научни понятия са обяснени на разбираем за учениците език;
• всяко ново понятие е ясно дефинирано и добре обозначено;
• плурализъм на гледните точки към всяко ново понятие;
• новите знания са въведени чрез актуални примери от съвременния живот, познати и понятни за учениците.
Към тях ще добавим:
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• тестове за текущ контрол след всеки раздел;
• уроци за обобщение след разделите и обобщителен урок върху целия материал за 11. и 12. клас.
Остава да подчертаем балансирания подход при поднасяне на новите знания в раздела „Гражданите и икономиката” и оригиналния начин за представяне на двете най-влиятелни икономически школи през последните 100 години чрез рап песни, чиито оригинални текстове са публикувани в книгата за учителя.

Електронният вариант предлага кратки дигитални уроци, много видеофилми за европейските институции, интерактивни задачи и упражнения за бърза проверка и самопроверка на знанията.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
Споделете с приятели


Открий ни в: