Учебници по математика за 8. – 12. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
8. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова) 

Учебникът по математика на издателство „Просвета – София” е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин.
Новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показва връзката на математиката със заобикалящата ни действителност и се отговаря на въпроса „Защо е необходимо това да бъде изучавано?”.
Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците. Рубриката „Практически правила и съвети” допринася за лесното усвояване на учебния материал.
Използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
9. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков) 

Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той се отличава със следните предимства:
– учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин;
–новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математически теми със света и които имат мотивираща роля за активното участие в образователния процес;
– използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
– използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създадени са условия за примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил.
С помощта на рубриката „Практическо правило” се подчертават съществени моменти от учебното съдържание, което улеснява възприемането на информацията.

Рубриката „Задачи за самоконтрол” в края на всяка тема дава възможност на учениците сами да установят нивото на знанията си и пропуските, които да отстранят.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
10. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков) 

При създаването на учебника авторите са се ръководили от идеята учениците и учителите да работят с удоволствие. Използвани са най-добрите методически практики, като утвърденият в нашето училище опит се съчетава с нови, атрактивни подходи. Учебникът се отличава със следните предимства:
– дава възможност за самостоятелно учене;
– системност и яснота при въвеждане на новите знания;
– новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математиката с историята, географията, туризма и др.;
– задачите подтикват учениците да участват активно в образователния процес; схеми, таблици и други графични средства онагледяват, алгоритмизират и систематизират знанията и уменията на учениците;
– използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;

– създава условия за примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил.
С помощта на рубриката „Практическо правило” се подчертават съществени моменти от учебното съдържание, с което се допринася за възприемането на информацията и за лесното ? усвояване.
Рубриката „Задачи за самоконтрол” в края на всяка тема дава възможност на учениците сами да установят нивото на знанията си и пропуските, които трябва да отстранят.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
11. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков) 

Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи. Той се отличава със следните предимства:
– системност и яснота при въвеждането на нови знания;
новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математическите теми със света и които имат мотивираща роля за активното участие в образователния процес;
– използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците; създадени са условия за самостоятелно учене и учене чрез практиката;
– използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създадени са условия за примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил.
С помощта на рубриката „Практическо правило” се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; подчертават се съществени моменти от учебното съдържание; обръща се внимание на типични грешки, допускани от учениците.
Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол”, предложени в края на всяка тема, и дадените отговори в края на учебника дават възможност на учениците за самооценка.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

МАТЕМАТИКА ЗА 11. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА. МОДУЛ 2: ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ | ПРОСВЕТА
(Николай Буюклиев, Надежда Буюклиева, Таня Стоева) 

Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи.
Учебникът се отличава със следните предимства:
– представяне на учебното съдържание по достъпен и интересен за учениците начин;
– въвеждане на новите понятия, твърдения и алгоритми с примери и контрапримери, като се използват знанията и уменията на учениците;
– използване на различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
– създаване на условия за самостоятелно учене;
– използване на интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създаване на условия за алгоритмизиране чрез разглеждане на задачите по типове според методите за решаване.
С помощта на рубриката „Практическо правило”: се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; се подчертават съществени моменти от учебното съдържание; се обръща внимание на типични грешки, допускани от учениците.
Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол”, предложени в края на всяка тема, и дадените в края на учебника отговори дават възможност на учениците за самооценка.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
12. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 12. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков) 

При създаването на учебника авторите са имали предвид, че това е последният клас от средното образование. Затова уроците са представени като завършващи съответните теми. Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждат изучаваното в предишните класове. Авторите са съчетали най-добрите методически подходи и практики, за да направят атрактивен учебник, който се отличава със следните предимства:
• учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин;
• системност и яснота при представянето на нови знания;
• дава възможност за самостоятелно учене;
• новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни връзки на математически теми със света;
• използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
• използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
• показани са примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил, които помагат на ученика по-лесно да навлезе в изучаваната тема.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

МАТЕМАТИКА ЗА 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 4: ВЕРОЯТНОСТИ И АНАЛИЗ НА ДАННИ | ПРОСВЕТА

(Марусия Божкова, Пламен Матеев, Валерия Симеонова) 

Модулът надгражда знанията от областта на вероятностите и анализа на данни, получени в общообразователната подготовка по математика в гимназиалния етап. Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи.
Учебникът се отличава със следните предимства:
• Системност и яснота при въвеждане на новите знания с акцент върху приложенията и анализа на данните.
• При въвеждане на новите понятия, твърдения и алгоритми са използвани примери и задачи от реалния живот, които са решени. Това дава възможност на учениците да разберат и усвоят новите знания.
• След всеки урок за нови знания има урок за упражнение, което дава възможност за затвърждаване и обобщаване на знанията на учениците.
• Използват се схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците. • Създава условия за самостоятелно учене.
• Създава условия за практическа дейност – използване на електронни таблици и вградени функции в MS Excel.
• Използват се интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците.
• Предложени са множество идеи за проектна дейност на учениците. Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол“, предложени в края на всяка тема, и дадените в края на учебника отговори дават възможност на учениците за самооценка.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: