Учебници по математика за 8. – 12. клас


8. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова)

Цена: 11.00 лв.

Учебникът по математика на издателство „Просвета – София” е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин.
Новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показва връзката на математиката със заобикалящата ни действителност и се отговаря на въпроса „Защо е необходимо това да бъде изучавано?”.
Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците. Рубриката „Практически правила и съвети” допринася за лесното усвояване на учебния материал.
Използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците.

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

 
9. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков)

Цена: 12.90 лв.

Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той се отличава със следните предимства:
– учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин;
–новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математически теми със света и които имат мотивираща роля за активното участие в образователния процес;
– използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
– използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създадени са условия за примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил.

С помощта на рубриката „Практическо правило” се подчертават съществени моменти от учебното съдържание, което улеснява възприемането на информацията. Рубриката „Задачи за самоконтрол” в края на всяка тема дава възможност на учениците сами да установят нивото на знанията си и пропуските, които да отстранят.

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

 
10. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков)

Цена: 12.90 лв.

При създаването на учебника авторите са се ръководили от идеята учениците и учителите да работят с удоволствие. Използвани са най-добрите методически практики, като утвърденият в нашето училище опит се съчетава с нови, атрактивни подходи. Учебникът се отличава със следните предимства:
– дава възможност за самостоятелно учене;
– системност и яснота при въвеждане на новите знания;
– новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математиката с историята, географията, туризма и др.;
– задачите подтикват учениците да участват активно в образователния процес; схеми, таблици и други графични средства онагледяват, алгоритмизират и систематизират знанията и уменията на учениците;

– използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създава условия за примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил.

С помощта на рубриката „Практическо правило” се подчертават съществени моменти от учебното съдържание, с което се допринася за възприемането на информацията и за лесното ? усвояване.
Рубриката „Задачи за самоконтрол” в края на всяка тема дава възможност на учениците сами да установят нивото на знанията си и пропуските, които трябва да отстранят.

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

 
11. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков)

Цена: 12.90 лв.

Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи. Той се отличава със следните предимства:
– системност и яснота при въвеждането на нови знания;
новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математическите теми със света и които имат мотивираща роля за активното участие в образователния процес;
– използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците; създадени са условия за самостоятелно учене и учене чрез практиката;
– използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създадени са условия за примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил.
С помощта на рубриката „Практическо правило” се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; подчертават се съществени моменти от учебното съдържание; обръща се внимание на типични грешки, допускани от учениците.
Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол”, предложени в края на всяка тема, и дадените отговори в края на учебника дават възможност на учениците за самооценка.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 11. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА. МОДУЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ | ПРОСВЕТА
(Николай Буюклиев, Надежда Буюклиева, Таня Стоева)

Цена: 15.00 лв.

Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи.
Учебникът се отличава със следните предимства:
– представяне на учебното съдържание по достъпен и интересен за учениците начин;
– въвеждане на новите понятия, твърдения и алгоритми с примери и контрапримери, като се използват знанията и уменията на учениците;
– използване на различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
– създаване на условия за самостоятелно учене;
– използване на интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създаване на условия за алгоритмизиране чрез разглеждане на задачите по типове според методите за решаване.
С помощта на рубриката „Практическо правило”: се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; се подчертават съществени моменти от учебното съдържание; се обръща внимание на типични грешки, допускани от учениците.
Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол”, предложени в края на всяка тема, и дадените в края на учебника отговори дават възможност на учениците за самооценка.

 
12. клас. Математика
 

МАТЕМАТИКА ЗА 12. КЛАС ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА | ПРОСВЕТА
(Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Иван Георгиев)

Цена: 8.90 лв.

Учебникът е съобразен с приетите Държавни изисквания и с новата програма по математика за 12. клас — задължителна подготовка. Учебното съдържание е структурирано в четири глави: Стереометрия, Числа, Уравнения и неравенства, Функции. Част от него (стереометрия) е ново за задължителната подготовка, а другата част има преговорен характер, което дава възможност на учениците да затвърдят и обобщят знанията си по математика.
Разработката е лека и достъпна за ученици от 12. клас, като с подходящ знак са посочени знанията, предназначени само за ученици с повишен интерес към математиката. Всяка тема за нови знания съдържа поне по две решени задачи, с което се затвърдява новото учебно съдържание. Към всяка тема има задачи за упражнения, като и тук са решени поне две задачи.
В учебника са включени около 600 задачи, 143 от които са решени, а 432 са предназвначени за работа в клас или самостоятелно вкъщи. В края на учебника са включени 6 теста за самоконтрол. С тази разработка на учебника авторският колектив се е стремил да се даде възможност на учениците успешно да завършат средното си образование и да се подготвят за матура и кандидатстудентски изпит по математика.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 12. КЛАС ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА | ПРОСВЕТА
(Запрян Запрянов, Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев)

Цена: 9.00 лв.

Съобразен е с държавните образователни изисквания и с новата учебна програма по математика за 12. клас за профилирана подготовка. Разработените теми гарантират задълбочена подготовка по алгебра, геометрия и статистика. Всички типове задачи и методите за решаването им са богато илюстрирани. Много от задачите звучат нестандартно, атрактивно и са подходящи за съответната възраст на обучение. Трябва да се отбележи и това, че част от използваните задачи имат познавателна стойност и извън математиката. Включени са и достатъчен брой примери и задачи с практическо приложение. Осигурява успешна подготовка за зрелостен и кандидатстудентски изпит по математика.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: