Учебни комплекти по френски език за 8. – 12. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
8. клас. Френски език
 

RALLYE 1. A1. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Радост Цанева, Лилия Георгиева) 

Учебникът Rallye 1 А1 е ново, преработено и актуализирано издание. Съдържанието е в пълно съответствие с учебното съдържание в новата учебна програма на МОН и е съобразенo с възрастовите характеристики на учениците и техните интереси. Учебният материал e предвиден за 160 учебни часа, след които учениците достигат уменията, залегнали в ниво А1 на Европейската езикова рамка. Учебникът съдържа 15 урочни единици, като след всеки пет са предвидени дейности и тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията.
Поднесеният материал е съобразен със спецификата на интензивното обучение по чужд език, която предполага методи и похвати, осигуряващи бърз напредък в овладяването на езика, трайно поддържане и развиване на мотивацията на учениците, овладяване на уменията за ползване на езика в учебни и реални ситуации в различни сфери на живота. Осигурено е едновременно и равностойно развитие на рецептивните и продуктивните речеви дейности. Езиковият материал е организиран тематично, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. Самите теми и лексиката са адекватно подбрани и онагледени с подходящ илюстративен материал. В Rallye 1 А1 са разработени теми, свързани с личността и близкото обкръжение на учениците, с тяхното ежедневие Поместени са и упражнения по фонетика.
Структурата на учебника осигурява ритмичност и еднотипно разположение на материала. В края на учебника е поместен двуезичен речник.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

RALLYE 1. А1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Радост Цанева, Лилия Георгиева) 

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за затвърдяване на лексикалния и граматическия материал, за упражняване на френския правопис, за различни писмени дейности, както и разнообразни занимателни задачи;
• работа върху овладяването на френския правопис и правоговор;
• рубрика Sons et lettres – каре с кратки схематични обяснения, подкрепени с примери и последвани от упражнения;
• упражнения с тестов характер, поместени в рубриката Contrôle technique;
• ученическо портфолио.

 

RALLYE 2. A2. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Радост Цанева, Лилия Георгиева) 

Учебникът Rallye 2 А2 е ново, преработено и актуализирано издание. Съдържанието е в пълно съответствие с учебното съдържание в новата учебна програма на МОН.
Rallye 2 А2 е предвиден за 270 учебни часа, след които учениците достигат уменията, залегнали в ниво А2 на Европейската езикова рамка. Учебникът съдържа седем урочни единици. Всяка от тях е съставена от три раздела, в които се разглежда една тема от различни аспекти, представени са елементи от френската и франкофонската култура, предвидени са задачи за проверка на четирите основни езикови умения.
Триетапната структура позволява по-задълбочено и плавно овладяване на езиковия материал, организиран около една по-обхватна тематика. В Rallye 2 А2 тематичният кръг се разширява (облекло, здраве, свободно време), като в някои насоки се обогатява усвоеното в първия етап на обучението (хранене, портрети), а в други се предлага нова информация (дейности през зимата, комуникации, градът). Вътре в учебната единица всяка тема се развива многопластово. Същевременно се подготвят и умения за изучаване на неезикови дисциплини на френски език чрез боравене с информация от различни по структура и предназначение текстове (наративни, дескриптивни, аргументативни и т.н.). В края на учебника е поместен двуезичен речник.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

RALLYE 2. А2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Радост Цанева, Лилия Георгиева) 

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за затвърдяване на лексикалния и граматическия материал, за упражняване на френския правопис, за различни писмени дейности, както и разнообразни занимателни задачи;
• работа върху овладяването на френския правопис и правоговор;
• рубрика Sons et lettres – каре с кратки схематични обяснения, подкрепени с примери и последвани от упражнения;
• упражнения с тестов характер, поместени в рубриката Contrôle technique;
• рубрика Projet, в която учениците извършват по-комплексна дейност, свързана с тематиката и езиковия материал;
• ученическо портфолио.

 

RALLYE 3. В1.1. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Емануела Свиларова) 

Учебникът Rallye 3 В1.1 е ново, преработено издание с изцяло ново съдържание в пълно съответствие с учебното съдържание в новата учебна програма на МОН. Овладяването на езиковия материал, предвиден в третата част на учебника, води към покриване на ниво В1. Чрез учебното съдържание на системата Rallye 3 се осигурява едновременно и равностойно развиване на рецептивните и продуктивните речеви дейности. Езиковият материал е организиран тематично, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. Представя се в ситуации с помощта на авторски и автентични текстове и документи. Тематиката на текстовете е в съответствие с учебната програма за 8. интензивен клас и е съобразена с интересите на юношите. Нещо повече, основна част от усилията са насочени към представянето на темите чрез разнообразни, интригуващи и увлекателни за тях текстове, ситуации, герои и дейности. Рубриката Panorama des pays francophones запознава учениците с франкофонския свят Овладяването на учебния материал води до покриване на ниво В1 на Европейската езикова рамка. Учебникът е предвиден за 220 учебни часа и съдържа седем урочни единици. Всяка от тях се състои от три раздела, в които се разглежда една тема от различни аспекти.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

RALLYE 3. B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Емануела Свиларова) 

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за затвърдяване на лексикалния и граматическия материал, за упражняване на френския правопис, за различни писмени дейности, както и разнообразни занимателни задачи;
• работа върху овладяването на френския правопис и правоговор;
• рубрика Sons et lettres – каре с кратки схематични обяснения, подкрепени с примери и последвани от упражнения;
• упражнения с тестов характер, поместени в рубриката Contrôle technique;
• рубрика Projet, в която учениците извършват по-комплексна дейност, свързана с тематиката и езиковия материал;
• ученическо портфолио.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
9. клас. Френски език
 

RALLYE 4. B1. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова) 

Направен от българи специално за българи, Rallye 4 (В1) за 9. клас е четвъртата част на изцяло преработената учебна система по френски език Rallye. Неговото ново съдържание е в съответствие с изискванията на актуалната учебна програма на МОН. Той е логично продължение на системата, което води до покриване на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.
Rallye 4 следва най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение, като предлага съдържание, адаптирано към възрастта и интересите на учениците. Той е съобразен и с основните трудности при усвояването на френския език от българските ученици, което го отличава от чуждестранните системи. Темите са представени чрез разнообразни и увлекателни текстове, позволяващи на учителя да работи по четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане). Учебникът осигурява и изчерпателна подготовка за придобиването на френската езикова диплома DELF. Предвиден е за 144-230 учебни часа и съдържа 15 урочни единици, 5 тренировъчни единици и поурочен речник. Структурата на езиковото съдържание е ясна и достъпна, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. Комплектът включва също работна тетрадка и електронен учебник, които обогатяват съдържанието и предлагат допълнителни упражнения. Всеки урок от тетрадката завършва с рубрика „Проект”, в която учениците прилагат на практика наученото.
Следвайки принципа, че езикът и културата вървят ръка за ръка, системата Rallye запознава учениците и с френския и франкофонския културен свят. България също присъства в учебника с текстове за нейните обичаи, традиции, туристически забележителности и известни личности. Чрез тях българските учениците се научават да говорят на френски език за своята страна и нейните особености.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

RALLYE 4. B1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова) 

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за овладяване на лексиката;
• упражнения за овладяване на граматичните структури;
• задачи за писмено изразяване;
• задачи, развиващи творческите способности на учениците;
• работа по проекти с практична насоченост.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
10. клас. Френски език
 

RALLYE 5. B1. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова) 

Направен от българи специално за българи, Rallye 5 (В1) за 10. клас е петата част на изцяло преработената учебна система по френски език Rallye. Неговото ново съдържание е в съответствие с изискванията на актуалната учебна програма на МОН. Той е логично продължение на системата, което води до пълното покриване на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.
Rallye 5 следва най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение, като предлага съдържание, адаптирано към възрастта и интересите на учениците. Той е съобразен и с основните трудности при усвояването на френския език от българските ученици, което го отличава от чуждестранните системи. Темите са представени чрез разнообразни и увлекателни текстове, позволяващи на учителя да работи по четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане). Учебникът осигурява и изчерпателна подготовка за придобиването на френската езикова диплома DELF. Предвиден е за 72–120 учебни часа и съдържа 9 урочни единици, 3 тренировъчни единици и поурочен речник. Структурата на езиковото съдържание е ясна и достъпна, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. Комплектът включва също работна тетрадка и електронен учебник, които обогатяват съдържанието и предлагат допълнителни упражнения. Всеки урок от тетрадката завършва с рубрика „Проект”, в която учениците прилагат на практика наученото.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

RALLYE 5. B1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова) 

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за овладяване на лексиката;
• упражнения за овладяване на граматичните структури;
• задачи за писмено изразяване;
• задачи, развиващи творческите способности на учениците;
• работа по проекти с практична насоченост.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
11. клас. Френски език
 

RALLYE 6. B2.1. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова) 

Учебникът Rallye 6 (В2.1) за 11. и 12. клас е последната част от изцяло преработената учебна система по френски език Rallye. Неговото ново съдържание е в съответствие с последните изисквания на учебната програма на МОН. С нов и модерен графичен дизайн, той запазва познатите от предишните части рубрики и поставя логичния финал на системата, като води до пълното покриване на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка.
Rallye 6 следва актуалните тенденции в чуждоезиковото обучение и предлага съдържание, адаптирано към възрастта и интересите на учениците. Той е създаден специално за българските ученици, отчитайки техните специфични трудности в обучението по френски език. Темите са представени чрез разнообразни и увлекателни текстове, позволяващи на учителя да работи по четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане). Учебникът осигурява изчерпателна подготовка за придобиване на френската езикова диплома DELF, както и за успешно представяне на държавния зрелостен изпит по френски език.
Учебникът е предвиден за 134-180 учебни часа и съдържа 15 урочни единици, 4 тренировъчни единици за проверка на знанията и поурочен речник. Структурата на езиковото съдържание е ясна и достъпна, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. Системата съдържа работна тетрадка и електронен учебник, които внасят още яснота в съдържанието и предлагат допълнителни упражнения. Всеки урок от тетрадката завършва с рубрика Проект, която позволява на учениците да приложат на практика наученото, като бъдат поставени в разнообразни езикови ситуации.
Следвайки принципа, че езикът и културата вървят ръка за ръка, системата Rallye предлага на учениците и да се докоснат до френския и франкофонския културен свят.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

RALLYE 6. B2.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова) 

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за овладяване на лексиката;
• упражнения за овладяване на граматичните структури;
• задачи за писмено изразяване;
• задачи, развиващи творческите способности на учениците;
• работа по проекти с практична насоченост.

 

ЕNVOLS B2 (PARTIE 1). FRANÇAIS CLASSE DE 11E. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
ЗА 11. КЛАС, ЧАСТ ПЪРВА, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА | ПРОСВЕТА

(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен) 

ЕNVOLS в две части (за 11. и 12. клас) е учебник по френски език за профилирана подготовка. В него по достъпен и интересен начин се представя не само френската литература, но и франкофонията, изкуството, френската култура, история и цивилизация. Съвременните теми и общочовешките въпроси също присъстват, за да осъществят необходимия паралел между минало и настояще и да развият актуални експресивни и рецептивни езикови умения.
Учебният комплект предлага голям брой граматически и лексикални упражнения и множество задачи за устно и писмено изразяване по различни теми, съобразени с учебната програма: детство и юношество; образование и училище; мечти и пътешествия; политика, общество, справедливост, несправедливост, минало и съвремие, културни ценности.
ЕNVOLS за 11. клас е съставен от 10 учебни единици. В приложения са описани накратко литературните течения през вековете, биографиите на писателите и литературните термини. Опирайки се на съвременната методика на преподаване, авторите са включили аудио- и видеоматериали с художествена стойност, както и насоки за търсене на конкретна информация в интернет.
Богатството на съдържанието и оригиналният методически подход в преподаването на езика чрез литературата и културата донесоха на ЕNVOLS специалната награда за най-добър учебник в Европа на Международния панаир на книгата във Франкфурт през 2016 г.

 

ЕNVOLS B2 (PARTIE 1). CAHIER D’EXERCICES. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
ЗА 11. КЛАС, ЧАСТ ПЪРВА, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА | ПРОСВЕТА

(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен) 

В учебната тетрадка продължава работата с литературния текст и с развитието на езиковите и социокултурните знания и умения на учениците.
Помагалото се състои от 10 единици и включва рубриките: Encore de la lecture, Exercices de lexique, Exercices de grammaire, Version и Projet.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
12. клас. Френски език
 

RALLYE 6. B2.1. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова) 

Учебникът Rallye 6 (В2.1) за 11. и 12. клас е последната част от изцяло преработената учебна система по френски език Rallye. Неговото ново съдържание е в съответствие с последните изисквания на учебната програма на МОН. С нов и модерен графичен дизайн, той запазва познатите от предишните части рубрики и поставя логичния финал на системата, като води до пълното покриване на ниво B2.1 от Общата европейска езикова рамка.
Rallye 6 следва актуалните тенденции в чуждоезиковото обучение и предлага съдържание, адаптирано към възрастта и интересите на учениците. Той е създаден специално за българските ученици, отчитайки техните специфични трудности в обучението по френски език. Темите са представени чрез разнообразни и увлекателни текстове, позволяващи на учителя да работи по четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане). Учебникът осигурява изчерпателна подготовка за придобиване на френската езикова диплома DELF, както и за успешно представяне на държавния зрелостен изпит по френски език.
Учебникът е предвиден за 134-180 учебни часа и съдържа 15 урочни единици, 4 тренировъчни единици за проверка на знанията и поурочен речник. Структурата на езиковото съдържание е ясна и достъпна, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. Системата съдържа работна тетрадка и електронен учебник, които внасят още яснота в съдържанието и предлагат допълнителни упражнения. Всеки урок от тетрадката завършва с рубрика Проект, която позволява на учениците да приложат на практика наученото, като бъдат поставени в разнообразни езикови ситуации.
Следвайки принципа, че езикът и културата вървят ръка за ръка, системата Rallye предлага на учениците и да се докоснат до френския и франкофонския културен свят.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

RALLYE 6. B2.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА
(Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова) 

Учебната тетрадка предлага:
• упражнения за овладяване на лексиката;
• упражнения за овладяване на граматичните структури;
• задачи за писмено изразяване;
• задачи, развиващи творческите способности на учениците;
• работа по проекти с практична насоченост.

 

ЕNVOLS B2 (PARTIE 2). FRANÇAIS CLASSE DE 12E. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ЧАСТ ВТОРА, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА | ПРОСВЕТА
(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен) 

ENVOLS за 12. клас продължава развитието на знанията и уменията по френски език, като представя едни от най-значимите автори и произведения във френската литература. Запазена е структурата на първата част. Подбрани са откъси от нови за учениците френски и френскоезични писатели, както и подходящи публицистични текстове. Темите са съобразени изцяло с изискванията на учебната програма за профилирано изучаване на френски език в 12. клас. Съставени са разнообразни упражнения за устно и писмено изразяване. Преговарят се и се уточняват литературни и езикови познания.
Учебникът е съставен от 10 учебни единици. В приложения са описани накратко литературните течения през вековете, биографиите на писателите и литературните термини.
Авторите запазват високото качество на първата част на ENVOLS, която им донесе Специалната награда за най-добър учебник в Европа на Франкфуртския панаир на книгата през 2016 година.
Комплектът съдържа учебник, учебна тетрадка, книга за учителя и аудиодиск.

 

ЕNVOLS B2 (PARTIE 2). CAHIER D’EXERCICES. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС, ЧАСТ ВТОРА, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА | ПРОСВЕТА
(Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова, Франсоаз Дьомужен) 

Учебната тетрадка съдържа:
• текстове за четене и слушане с разбиране, както и граматически и лексикални упражнения;
• допълнителни откъси от изучаваните произведения и автори;
• насочва и подпомага преговора на трудностите на френската граматична система, морфосинтаксис и семантика;
• упражнения за усъвършенстване на умението за изграждане на добре структуриран и логически свързан текст;
• рубрика Projet в края на всеки урок, която позволява на учениците по-самостоятелна и креативна работа.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: