Учебници по история и цивилизации за 8. – 12. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас

 

8. клас. История и цивилизации
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова) 

Новият учебник разглежда синхронно европейската и националната история през периода от края на XV до началото на XX век. Той е снабден с всички елементи, които гарантират на учителя и учениците активно обучение. Съдържанието е обхванато в:
– 38 теми за нови знания;
–6 упражнения за формиране на умения;
– 5 тематични упражнения;
– 5 теми за преговор и обобщение.

Темите за нови знания обединяват достъпен авторски текст с разнообразни документи и прецизен методически апарат. Ключовите думи в текста с наклонен шрифт улесняват ученето. Въпросите към писмените извори и изображенията подпомагат техния анализ. 25 карти ориентират учениците в историческото пространство, а обществената структура е онагледена с 18 схеми. Задачите в рубриката „Помислете, обяснете, обсъдете” целят осмисляне на историята, а не механично възпроизвеждане. Рубриката „През погледа на съвременниците” насърчава ученето чрез съпреживяване. Индивидуалните и груповите проекти, темите за проучване и за дискусия са фокус на дейностния подход, заложен в учебника. Рубриката „Наследство” акцентира върху ценностите на демокрацията.
Упражненията за формиране на умения задават „Метод на работа” с примери. В тях осмокласниците усвояват важните умения от програмата: анализ на историческа карта, произведения на изобразителното изкуство и фотографии; съставяне на план-конспект, писане на текст по исторически проблем, водене на културна дискусия.
Тематичните упражнения са посветени на парламентаризма, на модерните идеологии консерватизъм и либерализъм, на робството, на международната дипломация по Източния въпрос и на идеите на българските революционери.
Темите за преговор и обобщение синтезират най-важното от раздела в кратки текстове. Учениците сравняват и осмислят политически възгледи и модели на управление, причини и последици на събитията, идеи и действия на личности, проследяват промени и приемственост в историческото развитие.

Учебникът за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
9. клас. История и цивилизации
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров) 

Изцяло новият учебник за 9. клас обхваща съвременната история от края на Първата световна война до наши дни. Създаден е от утвърдени специалисти с опит в училищното преподаване и от действащ иновативен учител.
Съдържанието на учебника осигурява прилагане на съвременната стратегия за активно обучение чрез 40 теми за нови знания, 10 упражнения за практически умения, 2 теми за преговор и обобщение.
Достъпно и логически последователно са изяснени най-важните събития и процеси на близкото минало, без натоварване с обемна фактология.
Многообразие от ресурси онагледява и допринася за осмислянето на съвременността: 163 откъса от писмени документи и 288 изображения със задачи за анализ, 25 карти, 15 схеми, 163 таблици и диаграми със статистически данни.
Дидактическата рубрика „Помислете, обяснете, обсъдете” насърчава учениците да осмислят критически миналото без овехтели идеологически клишета и предпоставени изводи. Те са мотивирани да вземат информирано отношение по дискусионни въпроси чрез задачи за проучване, дебати и малки учебни проекти.
В темите за упражнение продължава развиването на умения в първи гимназиален етап чрез: анализ на пропагандни плакати и на документалното кино като източник на историята, съпоставяне на източници от различна гледна точка, водене на дебат, провеждане на интервю за събиране на устна история.
Системната работа на деветокласниците с учебника им осигурява не само трайни и задълбочени знания за противоречивия и динамичен ХХ в., но развива социалните им компетентности и тяхната гражданска осъзнатост и отвореност към проблемите на съвременния свят.

Учебникът за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА АЗБУКИ
(Георги Марков, Бойко Маринков, Мария Трифонова-Бенова, Румяна Кушева) 

Разпределението на уроците в учебника е съобразено с изискванията на учебната програма по история и цивилизации за 9. клас и със съвременните методически тенденции:
Уроци за нови знания (37 на брой)
Основният текст в тях е в оптимален обем, логически структуриран, с достъпен изказ, като към него са зададени въпроси и задачи. Всеки урок съдържа и методическа част, комбинация от разнообразни исторически източници: текстове (от епохата и от дистанцията на времето), изображения, снимки, карти, схеми, диаграми и др. Към тях също са зададени въпроси и задачи, които може да се изпълняват и самостоятелно.
Работилници (5 на брой)
Този тип уроци предвиждат практически дейности за овладяване и прилагане на уменията, предвидени в учебната програма. Те съдържат основни стъпки и правила за работа, разработен пример и задача по примера. Източниците, с които работят учениците, внасят допълнителни акценти към отделни теми от учебното съдържание, а дейностите, които изпълняват, съдействат за развиване на ключовите компетентности, предвидени в програмата.
Уроци упражнения (8 на брой)
Те са насочени към упражняване на уменията и затвърдяване на знанията, предвидени в учебната програма. В съдържателно отношение предлагат по-задълбочено и по-разширено разработване на важни теми от учебната програма, като същевременно поставят ученика в позиция на активно учене и откривателство.
Рубрика „Работя самостоятелно”
В нея са включени обобщителни практически задачи за самостоятелна работа и самопроверка, насочени към умения и дейности, предвидени в учебната програма.

Системната работа с учебника не само осигурява трайни и задълбочени знания, но и подпомага учениците да опознаят, разберат и осмислят света, в който живеят.

Учебникът се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
10. клас. История и цивилизации
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Любомир Огнянов, Мария Трифонова-Бенова, Мария Босева, Кирил Славчев) 

Новият учебник за 10. клас е създаден от най-опитните автори на „Просвета” – утвърдени специалисти и компетентни учители. Той съдържа всички елементи, гарантиращи съвременно интерактивно обучение. Съдържанието на деветте програмни раздела е обхванато в:
– 72 теми за нови знания;
– 14 тематични упражнения;
– 9 теми за преговор и обобщение.

Темите за нови знания са на 3 страници, с оптимално съотношение между достъпен авторов текст, писмени документи, изображения, методически апарат. 
Въведенията в темите задават европейския контекст на родната история, като припомнят изученото в предходните класове. Задачите в рубриката „Помислете, обяснете, обсъдете” са насочени не към репродукция на информация, а към разбиране и оценка на събитията чрез изразяване на собствено аргументирано мнение. Задачите в „Проучване” са за изследване и представяне на културни паметници и на локалната история. За критическо осмисляне на важните събития са задачите в рубриката „Дискусия”. 
Темите за упражнение целят задълбочаване на знанията чрез нови източници и усъвършенстване на уменията на учениците за анализ на документи. На достъпно за гимназистите равнище те дават възможност за групова работа в състезателен порядък.
Темите за преговор и обобщение синтезират най-важното от раздела в кратки текстове и предлагат задачи за работа с карта, линия на времето, писмени документи и изображения, състезания и симулативни игри, подходящи за оценка на знанията. 
Над 460 изображения и 27 карти, снабдени с въпроси и задачи, онагледяват хилядолетната история и културно наследство на България.
Системната работа с учебника не само осигурява трайни и задълбочени знания, но и развива социалните компетентности на учениците и тяхната гражданска осъзнатост и отвореност към проблемите на съвременна България, Европа и света.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
11. клас. История и цивилизации
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 11. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛИ 1 – 3: ВЛАСТ И ИНСТИТУЦИИ, КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ,
ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО | ПРОСВЕТА

(Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева) 

В новия учебник за 11. клас модулната учебна програма е разработена така, че:
√ всеки учител да може да преподава по него достъпно, интересно и ефективно;
√ всеки ученик да усвои съдържанието му, като надгради своите знания и умения;
√ все повече ученици и учители да предпочитат историята за профилиращ предмет.
• За осъществяването на тези цели трите модула са интегрирани в една книга. Темите от модулите са групирани хронологично в три раздела – Античност, Средновековие и Ново време, и са подчинени на проблемно-тематичния подход. Само така учениците могат да проследят и да разберат зависимостта между държавно-политическите промени, общественото развитие и културните модели на включените в програмата държави и общества от древността до края на ХIХ век.
• Учебникът покрива всички 144 учебни часа от програмата в: 70 теми за нови знания; 29 теми за упражнения, 3 теми за практическа дейност и умения (за изработване на резюме, план-тезис и отговор на научен въпрос); 3 теми за преговор и обобщение. Някои упражнения са предвидени за два учебни часа.
• Темите са развити в познатия на учениците формат: синтезиран авторски текст и различни видове писмени текстове и изображения за анализ. Специални хронологични таблици актуализират знания от предходни класове. Текстовете са на достъпен език и стил и не надхвърлят по обем тези от 10. клас.
• Учебникът предлага и проучвания, проекти, обсъждания, дискусии, замислени за провеждане и презентиране от учениците в отделни учебни часове. Те позволяват по-задълбочена работа, която ще ги доближи до научното познание на историята.
• Огромно предимство на учебната книга е пълноцветното онагледяване: 397 цветни изображения на обекти, личности, творби на изкуството, 31 исторически карти, 50 реконструкции, схеми и диаграми привличат интереса и развиват критическото мислене на учениците чрез задачи за анализ.
• Книгата за учителя предлага разгърнато годишно разпределение, насоки за работа по различните видове теми и контролни тестове по раздели.
Създаден с грижа и уважение към труда на учителите и учениците, учебникът разкрива историята като сериозна и винаги интригуваща област на познанието за човека, обществото и света.

 
12. клас. История и цивилизации
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛИ 1 – 3: ВЛАСТ И ИНСТИТУЦИИ, КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ,
ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО | ПРОСВЕТА

(Михаил Груев, Борис Стоянов, Христо Христев, Виолета Коцева-Попова, Димитър Григоров, Светослав Живков, Весела Ножарова, Мария Трифонова-Бенова, Димитър Стоянович, Тиберий Баръмов) 

Многообразен, интригуващ и завладяващ – новият учебник за 12. клас е такъв, какъвто е светът през XXI век. Учителите и зрелостниците ще открият в него знаковите политически, стопански и културни явления, събития и идеи, които пронизват съвременността. Стегнати, достъпни текстове, допълнени с огромно разнообразие от писмени източници и изображения, разкриват постиженията, конфликтите и тенденциите в развитието на съвременните общества. Учебникът провокира 19-годишните да мислят и анализират, да издирват и дискутират, да се формират като активни личности и граждани. В 58 теми за нови знания и 32 теми за упражнение и практическа работа учителите могат да покрият ефективно учебните часове за трите модула на програмата. След забележителния успех на учебника за 11. клас сега зрелостниците разполагат с продължение, което пълноценно финализира историческата им подготовка в гимназиалния етап.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: