Учебници по български език и литература за 8. – 12. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
8. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Михайлова, Руска Станчева, Йовка Тишева, Борислав Борисов) 

Учебникът е създаден така, че да бъде полезен както при екипната работа в клас, така и при самоподготовката на учениците. Неговите предимства са:
• кратко и ясно поднесена информация по всички теми от учебната програма;
• лесно приложими алгоритми за анализ, откриване и отстраняване на езикови и правописни грешки и за пълноценно възприемане и създаване на текст;
• много и различни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на високо равнище на езикова култура;
• отличен графичен дизайн, подпомагащ пълноценното възприемане на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника съдържа множество допълнителни електронни ресурси по всички програмни теми:
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци;
• тестови задачи. 

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА АЗБУКИ
(Милена Васева, Тина Велева) 

Ето няколко основателни причини да изберете този учебник:
• информацията е поднесена достъпно, интересно и разбираемо;
• към всяка тема има много и разнообразни задачи, които улесняват разбирането и прилагането на езиковите правила;
• илюстрациите са функционално допълнение към текста – онагледяват правилата и улесняват възприемането им.
В учебника са включени:
• задачи с избираем и със свободен отговор;
• задачи за разпознаване и анализ;
• за четене с разбиране;
• за създаване на текст.
Последният раздел на учебника съдържа насоки за работа върху публично изказване, електронно писмо и есе – текстове, които намират все по-голямо приложение в съвременния свят.
В електронния учебник са публикувани кратки уроци, видеоуроци, тестови задачи и електронни ресурси, които улесняват усвояването и затвърждаването на учебния материал.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев) 

Написан от утвърдени специалисти по антична, средновековна и ренесансова литература, учебникът представя произведенията от програмата по достъпен и интересен за осмокласниците начин. В неговите 256 страници са поместени и всички необходими откъси от изучаваните творби. Уроците са с ясна структура, знанията се овладяват чрез рубриките „Работа с текста”, „Да съпоставим”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме”, „Думи и образи” и „Сред книгите”. В тях се предлагат варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови и междупредметни връзки. В края на всеки урок „Обобщение” дава накратко най-важната информация, която учениците трябва да запомнят. Приложените подходи целят да улеснят работата на учителите и да обогатят литературната култура на осмокласниците. Учебникът се отличава с елегантен графичен дизайн и прецизно подбрани илюстрации. С него постигането на очакваните резултати от обучението е гарантирано.

В електронния учебник има:
• кратки електронни уроци, в които сбито е представено учебното съдържание по всяка тема и са изведени акцентите;
• огромен брой разнообразни интерактивни задачи;
• тестове към всеки урок;
• презентации;
• видеоуроци с учител;
• филми;
• допълнителни визуални материали.
Всички електронни ресурси непрекъснато се обогатяват и актуализират, за да активизират интереса на учениците и да подпомогнат тяхното обучение. Всеки учител може много лесно да ги използва в час, без значение дали обучението е присъствено, или дистанционно.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА ПЛЮС
(Кирил Топалов, Ангел Малинов) 

Литературата за 8. клас на издателство „Просвета Плюс” с автори Кирил Топалов и Ангел Малинов е нов поглед към прекрасния духовен свят на Античността, Средновековието и Ренесанса. Постоянните рубрики „Авторът и неговата творба”, „Сюжетът и стилът на произведението”, „Творбата – анализ”, „Знаете ли, че…” и „Обобщение” гарантират отлични резултати. Картините, които илюстрират литературните творби, ще ви въведат в най-големите световни музеи и художествени галерии. Двамата автори, единият от които е университетски преподавател и белетрист, а другият – дългогодишен учител и поет, ви канят да споделите удоволствието от четенето и разбирането на литературните творби. Знанията и идеите, поднесени тук, са успешно експериментирани и проверени в учебната практика.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
9. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов) 

Учебникът е създаден така, че да бъде полезен както при екипната работа в клас, така и в процеса на самоподготовката на учениците. Той съдържа:
• максимално кратко и ясно поднесена информация по предвидените от учебната програма теми;
• практически лесно приложими алгоритми за стилистичен анализ;
• инструкции за успешно участие в диалог и дискусия;
• модели за създаване на текстове от различни комуникативни сфери в различни жанрове;
• разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на висока езикова култура;
• отличен графичен дизайн, подпомагащ възприемането на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника съдържа множество допълнителни електронни ресурси по всички програмни теми:
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци;
• тестови задачи.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА АЗБУКИ 
(Милена Васева, Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева) 

Това е преработка в съответствие със сега действащата учебна програма на най-популярния учебник по български език за 9. клас през последното десетилетие. Учебникът е графично оформен така, че да е удобен за ползване както при екипната работа в клас, така и в процеса на самоподготовката на учениците. Той се отличава с:
• интересно поднесена информация по темите от учебната програма;
• много практически инструкции и модели за работа;
• разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на висока езикова култура;
• графичен дизайн, подпомагащ възприемането на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника съдържа множество допълнителни електронни ресурси по всички програмни теми:
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци;
• тестови задачи.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Любов Шишкова) 

Учебникът гарантира постигането на очакваните резултати от обучението. Той е създаден от професионалисти, за да помогне на учениците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. В неговите 196 страници са включени всички изисквани откъси от художествените творби, което прави допълнителните помагала тип христоматия излишни.
Уроците са разработени последователно и имат повтаряща се структура, което улеснява работата с учебника. Той представя произведенията от програмата по достъпен и интересен за деветокласниците начин. Рубриките „Работа с текста”, „Да съпоставим”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме”, „Думи и образи” и „Сред книгите” подпомагат овладяването на знанията. В тях се предлагат варианти за осмисляне на произведенията, стимулира се интелектуалната активност и обогатяването на читателската култура, като се правят много междутекстови и междупредметни връзки. В края на всеки урок „Обобщение” осигурява синтезирано най-важната информация, която учениците трябва да запомнят.
Учебникът притежава цялостна художествена концепция, ясна конструктивна и пространствена композиция, графично и стилово единство на съставните текстови и картинни съобщения в съответствие със съдържанието. Това осигурява хармоничност и еднозначност на посланията, които достигат до учениците както на визуално, така и на смислово равнище.

В дигиталния учебник има:
• кратки електронни уроци, в които сбито е представено учебното съдържание по всяка тема и са изведени акцентите;
• огромен брой разнообразни интерактивни задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал;
• тестове към всеки урок, съдържащи затворени и отворени отговори и осигуряващи възможност за многократно изпълнение;
• презентации, задълбочаващи и онагледяващи уроците;
• видеоуроци с учител, които позволяват чрез спиране и възобновяване на записа създаване на собствен ритъм на учене;
• филми;
• допълнителни визуални материали.
Всички електронни ресурси непрекъснато се обогатяват и актуализират, за да активизират интереса на учениците и да подпомогнат тяхното обучение. 

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
10. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов) 

Учебникът е създаден така, че да е полезен за подготовката на учениците за Националното външно оценяване в края на 10. клас. Той съдържа:
• кратка и ясна информация по предвидените от учебната програма теми;
• лесно приложими алгоритми за анализ и редактиране на текст;
• практически насоки за създаване на аргументативен текст;
• просто и в същото време научно коректно формулирани правила, представящи правописната, пунктуационната, граматичната и лексикалната норма на българския книжовен език;
• разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на високо равнище на езикова култура;
• отличен графичен дизайн, подпомагащ възприемането на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника съдържа множество допълнителни електронни ресурси по всички програмни теми:
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци;
• тестови задачи.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА АЗБУКИ
(Милена Васева, Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева) 

Учебникът за 10. клас на „Просвета АзБуки” е своеобразно продължение на учебника за 9. клас. По същество обаче е съвсем нов учебник. Какви са неговите предимства?
• Основните езикови дялове са разгледани пълно и едновременно достъпно, по начин, който може да бъде разбран от десетокласниците.
• Акцентът е поставен върху практически приложими правила, които да подобрят функционалната употреба на българския език от учениците.
• Основните правила на българската граматика са представени чрез интересни примери, таблици и схеми, раздвижени и разнообразни упражнения и съвременни текстове за работа.
• Учебникът е подходящ за практическа работа не само при получаването на нови знания, но и при необходимост от преговор.
• След всеки урок за нови знания има достатъчно на брой упражнения, чрез които теоретичното изложение на правилата да бъде затвърдено на практика.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Албена Хранова, Любов Шишкова) 

Какво свързва романа „Сто години самота” на нобелиста Габриел Гарсия Маркес с повестта „Гераците” на Елин Пелин? В какво се изразява духовното родство между Емили Дикинсън и Атанас Далчев?
На тези и на много други загадки отговаря учебникът по литература за 10. клас на издателство „Просвета – София”. Написан от утвърдени специалисти, той представя произведенията от програмата по достъпен и интересен за десетокласниците начин. В неговите 360 страници са поместени целите произведения или необходимите откъси от творбите, предвидени за изучаване и включени в Националното външно оценяване след 10. клас.
Уроците са изцяло съобразени с възрастовите характеристики и познавателните възможности на учениците в 10. клас. Те са с ясна структура, знанията се овладяват чрез рубриките „Работа с текста”, „Да съпоставим”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите”. В тях се предлагат варианти за анализ и осмисляне на произведенията. Изведени докрай или подсказани са много междутекстови и междупредметни връзки. В края на всеки урок рубриката „Обобщение” представя синтезирано най-важната информация, която трябва да се запомни. В последните страници на учебника са поместени таблици за преговор.
Учебникът има цялостна смислова и дизайнерска концепция и е богато илюстриран. С него постигането на очакваните резултати от обучението и успехът на Националното външно оценяване са сигурни.

Електронният учебник включва:
• кратки електронни уроци, в които сбито е представено учебното съдържание по всяка тема и са изведени акцентите;
• огромен брой разнообразни интерактивни задачи, осигуряващи по-лесно запомняне на фактологията;
• тестове към всеки урок, които може да се използват както от учениците за усвояване на знанията, така и от преподавателите за проверка на наученото;
• презентации за авторите и произведенията;
• видеоуроци с учител, които подпомагат ученика в овладяването на учебния материал;
• филми от различни източници;
• допълнителни визуални материали, обогатяващи общата и специфичната литературна култура на десетокласниците.
Всички електронни ресурси непрекъснато се обогатяват и актуализират, за да активизират интереса на учениците и да подпомогнат тяхното обучение. Всеки учител може много лесно да ги използва в час, без значение дали обучението е присъствено, или дистанционно.

 

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
11. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов) 

Учебникът по български език с авторски екип Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов е създаден така, че да е постави началото на подготовката на учениците за Държавния зрелостен изпит в края на 12. клас. Той съдържа:
• кратка и ясна информация по предвидените от учебната програма теми;
• просто и в същото време научно коректно формулирани правила, представящи правоговорната, правописната, пунктуационната, граматичната и лексикалната норма на българския книжовен език;
• лесно приложими начини за проверка на правоговорната, правописната, пунктуационната, граматичната и лексикалната правилност на текстовете, които учениците създават;
• практически насоки за създаване на есе по житейски проблем, публично изказване, конспект и реферат;
• разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на високо равнище на езикова култура.
Отличният графичен дизайн подпомага пълноценното възприемане на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника съдържа множество допълнителни електронни ресурси по всички програмни теми:
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци;
• тестови задачи.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Албена Хранова, Любов Шишкова) 

Какво представлява междутекстовостта и как да откриваме диалозите между художествените творби? Какво свързва световноизвестния роман „Златният телец” на Илф и Петров с Алековия „Бай Ганьо”? В какво се изразява духовното родство между Бертолд Брехт и Никола Вапцаров? Как разработват мотива „любов по време на война” Емилиян Станев в повестта си „Крадецът на праскови” и Георги Господинов в своя роман „Физика на тъгата”?
На тези и на много други въпроси отговаря учебникът по литература за 11. клас на издателство „Просвета – София”. Той поднася учебното съдържание професионално и научно издържано, но в същото време по достъпен и интересен за единадесетокласниците начин. В неговите 280 страници са включени целите произведения или необходимите откъси от предвидените за изучаване творби, което спестява търсенето и носенето в клас на допълнителни помагала.
Уроците са структурирани по един и същ начин, за да се създадат максимално добри условия за съпоставка. Знанията се овладяват чрез рубриките „Работа с текста”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите”. Предложени са варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови връзки, които са във фокуса на вниманието в учебната програма за 11. клас. В края на всеки урок рубриката „Обобщение” дава накратко най-важната информация, която учениците трябва да запомнят, а в „Провери знанията си” са поместени тестови задачи по формата на ДЗИ, които позволяват контрол и самоконтрол. Приложените подходи целят да улеснят работата на учителите и да обогатят литературната култура на единадесетокласниците. Многобройните въпроси и задачи след всяка тема и подтема помагат на учениците не само да усвоят учебното съдържание, но и да приложат на практика придобитите компетентности.
Учебникът се отличава с ясна конструктивна и пространствена композиция. В него текстовите и картинните съобщения са в хармонично единство, което гарантира постигането на очакваните резултати от обучението и успеха на държавните зрелостни изпити след 12. клас.

В дигиталния учебник има множество допълнителни електронни ресурси, надграждащи печатния вариант. Те включват:
• кратки електронни уроци, в които е синтезирано учебното съдържание по всяка тема и са изведени акцентите;
• огромен брой разнообразни интерактивни задачи към всички теми;
• тестове с отворени и затворени задачи към всеки урок;
• професионално изработени презентации;
• видеоуроци с учител, улесняващи обучението;
• филми, активизиращи вниманието и допълващи информацията от уроците;
• визуални материали, осигуряващи прилагането на комплексни подходи в процеса на усвояването на учебния материал.
Всички електронни ресурси непрекъснато се обогатяват и актуализират, за да активизират интереса на учениците и да гарантират висока ефективност на тяхното обучение. Всеки учител може много лесно да ги използва по време на своите занятия.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА ПЛЮС
(Ангел Малинов, Весела Михайлова, Нели Дамянова) 

Учебникът по литература за 11. клас на издателство „Просвета Плюс” е създаден с желанието смисълът на предвидените за изучаване от програмата творби да достигне до всеки ученик. Създаден е и с грижа за учителите така, че да бъде техен верен помощник в пряката им работа в клас.
Водени от своя богат практически опит в преподаването на литература, авторите са представили различни аспекти на разглежданите творби задълбочено и в същото време достъпно.
За пълноценното осмисляне на новата информация допринасят рубриките, които са включени във всяка тема:
– Епохата, авторът и творбата ‒ съдържа информация за историческия и литературния контекст, в който твори съответният автор.
– Творбата и нейните предизвикателства ‒ дава възможност за пряк диалог със съответната творба чрез прочита ѝ и отговора на въпросите, които съпътстват текста.
– Творбата и смисълът ‒ представя анализ и тълкуване на художествените текстове. Аз и творбата ‒ предвижда изследователска работа и участие в интересни дискусии от страна на учениците.
В края на всеки от петте тематични блока в учебника е осъществено обобщение и се дава възможност творбите да бъдат разгледани в междутекстов диалог с други произведения на художествената литература.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 1: ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТО | ПРОСВЕТА

(Красимира Алексoва, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов) 

Учебникът по български език за профилирана подготовка за 11. и 12. клас ‒ модул „Езикът и обществото”, е създаден от екип от водещи специалисти както в областта на класическите езиковедски дисциплини, така и в областта на такива съвременни приложни лингвистични дисциплини, като психолингвистиката и социолингвистиката. С оглед спецификата на програмата за профилирана подготовка учебникът е предназначен за ползване в две последователни години от ученици, които имат подчертани интереси към езика ‒ към неговия исторически развой и най-вече към особеностите на проявленията му в психолингвистичен и в социолингвистичен аспект.
Предимствата на учебника са:
– максимално кратко и ясно поднесена информация по предвидените от учебната програма теми;
– наличие на много допълнителни текстове, съдържащи специализирана информация по разглежданите теми;
– множество разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, насочени най-вече към усвояването на специфичната лингвистична информация, както и към усъвършенстването на функционалната грамотност на учениците;
– отличен графичен дизайн, подпомагащ възприемането на вложената в учебника информация.
Изданието е функционално и поради това, че съчетава функциите на учебник, христоматия и учебна тетрадка, тъй като за по-голямата част от включените задачи е предвидено място за решения.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 3: ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ | ПРОСВЕТА

(Албена Хранова, Петър Алексиев, Пламен Дойнов, Гергина Кръстева, Димитър Кръстев, Биляна Курташева, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, Марин Бодаков) 

Какво представлява междутекстовостта и какъв е механизмът, по който връзките между книгите опират в един безкраен културен хоризонт? Как един от най-изявените представители на световната литературна мисъл през 20. век – Хорхе Луис Борхес, свързва Вселената с Библиотеката? В какво се изразява духовното родство между автори от различни епохи и географски ширини? Как разработват мотива за любовта О. Хенри в разказа си „Даровете на влъхвите” и Георги Господинов в своята коледна история „О, Хенри”? По какво си приличат и по какво се различават великите страдалци – библейският Йов и Йовковият Вълкадин? Как литературата и киното си общуват при интерпретациите на „Вчера”?
На тези и на много други загадки отговаря учебникът за профилирана подготовка по литература, модул 3 „Диалогични прочити” за 11. и 12. клас на издателство „Просвета – София”. Написан от утвърдени специалисти, той представя избраните произведения от програмата както прецизно от научна гледна точка, така и по достъпен и интересен за гимназистите начин. В неговите 160 страници са поместени целите произведения или необходимите откъси от предвидените за изучаване творби.
Уроците са с ясна структура и първоначално вниманието се концентрира върху всяка творба поотделно. Знанията се овладяват чрез рубриката „Работа с текста”, в която се предлагат варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови връзки, които са във фокуса на вниманието в учебната програма за профилирана подготовка по литература за 11. и 12. клас. В края на всяка тема е предвиден урок за диалога на свързаните произведения. Приложените подходи целят да улеснят работата на учителите и да обогатят литературната култура на гимназистите.
Учебникът се отличава с елегантен графичен дизайн и прецизно подбрани илюстрации. С него постигането на очакваните резултати от обучението и успехът на държавните зрелостни изпити по профилирана подготовка след 12. клас са гарантирани.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 4: КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕ | ПРОСВЕТА

(Владимир Атанасов, Ани Илков) 

Модулът „Критическо четене” за 11. – 12. клас, профилирана подготовка по литература, с автори проф. Владимир Атанасов и доц. д-р Ани Илков, представя задълбочени анализи върху произведенията от програмата, насочени към ученици с изявен интерес към предмета. Учебникът цели да разшири общата култура на единайсетокласниците и дванайсетокласниците и да ги поощри да разсъждават върху теми и проблеми от литературата, които са актуални и до днес. Учебникът постига баланс между произведения от български и чуждестранни автори и залага на игрови момент при представянето им. Въпросите и задачите, поместени след всяка урочна единица, покриват компетентностите, заложени в програмата, и служат за затвърждаване на придобитите в хода на уроците знания. Рубриките „Знаете ли, че” и „Афоризъм” запознават учениците с любопитни, малко познати факти за литературата, културата и историята. Учебникът силно застъпва критическото мислене при разглеждането на произведенията, а в рубриката „Критическо четене” са представени литературнокритически тези на утвърдени автори и литературоведи, върху които учениците да разсъждават. Рубриката „Творческо писане” стимулира оригиналното мислене на единайсетокласниците и дванайсетокласниците. В учебника са поместени целите произведения или откъси от предвидените за изучаване творби.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
12. клас. Български език и литература
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов) 

Учебникът по български език с авторски екип Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов е създаден така, че:
• да надгради формираните дотук познания на учениците за езика;
• да подпомогне подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.
Учебникът съдържа:
• максимално кратко и достъпно поднесена информация по предвидените от учебната програма теми;
• множество функционално представени научни постановки и примери, които красноречиво илюстрират изучаваните езикови явления;
• практически насоки за успешно представяне на интервю, за изготвяне на мотивационно писмо и библиография;
• разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на висока езикова култура;
Отличният графичен дизайн подпомага пълноценното възприемане на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника съдържа множество допълнителни електронни ресурси по всички програмни теми:
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци;
• тестови задачи.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 12. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Албена Хранова, Любов Шишкова) 

С учебника по литература за 12. клас на издателство „Просвета – София” лесно се постигат очакваните резултати от обучението и се усвояват необходимите знания за успешно представяне на държавния зрелостен изпит. Той е създаден от утвърден екип учебникари и представя произведенията от програмата по фактологично прецизен и съобразен с методическите изисквания начин, но това не е за сметка на достъпността. В него може да се открият отговори на много предизвикващи младежкото внимание въпроси:
• Какво свързва знаменитата песен „Време” (Time) на „Пинк Флойд” с Петя Дубарова?
• В какво се изразява духовното родство между Блага Димитрова и Елисавета Багряна?
• Как тълкуват съдбата на поета и на книгите Борис Христов, Атанас Далчев и Екатерина Йосифова?
В книжното тяло на учебника са поместени целите произведения или необходимите откъси от предвидените за изучаване творби. Уроците са с ясна структура, знанията се овладяват последователно, а аналитичните текстове са организирани в рубриките „Работа с текста”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите”. Предлагат се варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови връзки, които са в основата на учебната програма не само за 12. клас, а и за втория гимназиален етап като цяло. В края на всеки урок рубриката „Обобщение” повтаря най-важното, което учениците трябва да запомнят, а в „Провери знанията си” са включени тестови задачи по формата на държавния зрелостен изпит, които позволяват контрол и самоконтрол. Всяка тема завършва с обзор на трите произведения от раздела, в който се систематизират основните наблюдения върху междутекстовия диалог на творбите.
Учебникът притежава изискана художествена форма, съответстваща на спецификата на учебното съдържание. Това улеснява ученето и култивира естетически вкус.

Противно на разпространената заблуда, електронният учебник не е само пренесен в дигитална среда вариант на печатния. В него може да се открият:
• кратки електронни уроци, в които накратко е представено учебното съдържание по всяка тема и са поставени смисловите акценти;
• огромен брой разнообразни по съдържание интерактивни задачи;
• тестове към всеки урок, чието многократно решаване гарантира запомнянето на необходимите факти;
• презентации, изработени с вещина и професионализъм;
• видеоуроци с учител, създаващи неизброими възможности за постигане на желания успех в обучението;
• филми;
• допълнителни визуални материали.
Електронните ресурси се умножават с всеки изминал ден и се усъвършенстват, за да породят интереса на учениците и да улеснят тяхната подготовка. Всеки преподавател, който желае да е на висотата на своята мисия, може да ги използва в часовете си, без значение дали обучението е присъствено, или дистанционно.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 12. КЛАС | ПРОСВЕТА ПЛЮС
(Весела Михайлова, Лора Динкова, Петър Алексиев, Радина Попова, Росица Игнатова-Василева) 

Литературата за 12. клас завършва поредицата иновативни учебници с логото на „Просвета Плюс”, предпочитани от учители и ученици. Учебникът е създаден от действащи учители с впечатляващ практически опит в преподаването на литература. Творбите, предвидени в учебната програма, са представени разнообразно, задълбочено и в същото време много достъпно.

Рубриките
• Епохата, авторът и творбата ‒ съдържа информация за историческия и литературния контекст, в който твори съответният автор.
• Творбата и нейните предизвикателства ‒ дава възможност за пряк диалог с всяка творба чрез прочита ѝ и отговора на въпросите, които съпътстват текста.
• Творбата и смисълът ‒ представя подробен анализ и тълкуване на художествените текстове.
• Аз и творбата ‒ предвижда изследователска работа и участие в интересни дискусии на учениците.
• В края на всеки от четирите тематични блока в учебника е осъществено обобщение и се дава възможност творбите да бъдат разгледани в междутекстов диалог с други произведения на художествената литература.
• Приложението представя ясен и подробен модел за създаване на интерпретативно съчинение върху една или няколко художествени творби.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 1: ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТО | ПРОСВЕТА

(Красимира Алексoва, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов) 

Учебникът по български език за профилирана подготовка за 11. и 12. клас ‒ модул „Езикът и обществото”, е създаден от екип от водещи специалисти както в областта на класическите езиковедски дисциплини, така и в областта на такива съвременни приложни лингвистични дисциплини, като психолингвистиката и социолингвистиката. С оглед спецификата на програмата за профилирана подготовка учебникът е предназначен за ползване в две последователни години от ученици, които имат подчертани интереси към езика ‒ към неговия исторически развой и най-вече към особеностите на проявленията му в психолингвистичен и в социолингвистичен аспект.
Предимствата на учебника са:
– максимално кратко и ясно поднесена информация по предвидените от учебната програма теми;
– наличие на много допълнителни текстове, съдържащи специализирана информация по разглежданите теми;
– множество разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, насочени най-вече към усвояването на специфичната лингвистична информация, както и към усъвършенстването на функционалната грамотност на учениците;
– отличен графичен дизайн, подпомагащ възприемането на вложената в учебника информация.
Изданието е функционално и поради това, че съчетава функциите на учебник, христоматия и учебна тетрадка, тъй като за по-голямата част от включените задачи е предвидено място за решения.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 3: ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ | ПРОСВЕТА

(Албена Хранова, Петър Алексиев, Пламен Дойнов, Гергина Кръстева, Димитър Кръстев, Биляна Курташева, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, Марин Бодаков) 

Какво представлява междутекстовостта и какъв е механизмът, по който връзките между книгите опират в един безкраен културен хоризонт? Как един от най-изявените представители на световната литературна мисъл през 20. век – Хорхе Луис Борхес, свързва Вселената с Библиотеката? В какво се изразява духовното родство между автори от различни епохи и географски ширини? Как разработват мотива за любовта О. Хенри в разказа си „Даровете на влъхвите” и Георги Господинов в своята коледна история „О, Хенри”? По какво си приличат и по какво се различават великите страдалци – библейският Йов и Йовковият Вълкадин? Как литературата и киното си общуват при интерпретациите на „Вчера”?
На тези и на много други загадки отговаря учебникът за профилирана подготовка по литература, модул 3 „Диалогични прочити” за 11. и 12. клас на издателство „Просвета – София”. Написан от утвърдени специалисти, той представя избраните произведения от програмата както прецизно от научна гледна точка, така и по достъпен и интересен за гимназистите начин. В неговите 160 страници са поместени целите произведения или необходимите откъси от предвидените за изучаване творби.
Уроците са с ясна структура и първоначално вниманието се концентрира върху всяка творба поотделно. Знанията се овладяват чрез рубриката „Работа с текста”, в която се предлагат варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови връзки, които са във фокуса на вниманието в учебната програма за профилирана подготовка по литература за 11. и 12. клас. В края на всяка тема е предвиден урок за диалога на свързаните произведения. Приложените подходи целят да улеснят работата на учителите и да обогатят литературната култура на гимназистите.
Учебникът се отличава с елегантен графичен дизайн и прецизно подбрани илюстрации. С него постигането на очакваните резултати от обучението и успехът на държавните зрелостни изпити по профилирана подготовка след 12. клас са гарантирани.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 4: КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕ | ПРОСВЕТА

(Владимир Атанасов, Ани Илков) 

Модулът „Критическо четене” за 11. – 12. клас, профилирана подготовка по литература, с автори проф. Владимир Атанасов и доц. д-р Ани Илков, представя задълбочени анализи върху произведенията от програмата, насочени към ученици с изявен интерес към предмета. Учебникът цели да разшири общата култура на единайсетокласниците и дванайсетокласниците и да ги поощри да разсъждават върху теми и проблеми от литературата, които са актуални и до днес. Учебникът постига баланс между произведения от български и чуждестранни автори и залага на игрови момент при представянето им. Въпросите и задачите, поместени след всяка урочна единица, покриват компетентностите, заложени в програмата, и служат за затвърждаване на придобитите в хода на уроците знания. Рубриките „Знаете ли, че” и „Афоризъм” запознават учениците с любопитни, малко познати факти за литературата, културата и историята. Учебникът силно застъпва критическото мислене при разглеждането на произведенията, а в рубриката „Критическо четене” са представени литературнокритически тези на утвърдени автори и литературоведи, върху които учениците да разсъждават. Рубриката „Творческо писане” стимулира оригиналното мислене на единайсетокласниците и дванайсетокласниците. В учебника са поместени целите произведения или откъси от предвидените за изучаване творби.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: