Учебници по информационни технологии за 8. – 11. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
 
8. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова) 

Учебникът по информационни технологии за 8. клас на издателство „Просвета” има за цел да отговори на нуждите на обществото от дигитално компетентни млади хора, които използват ефективно и етично модерните информационни и комуникационни технологии за решаване на ежедневни проблеми, за комуникация и себеизразяване.
При създаването му авторите са интегрирали дългогодишния си опит по множество национални и международни проекти, свързани със съвременните методи за обучение с помощта на информационните и комуникационните технологии.
Всеки от уроците включва предизвикателни контексти, както и допълнителни задания с практически приложим резултат. Основният обект във всеки урок е т. нар. Мисия – проблемна ситуация, която учениците трябва да изпълнят. Преодоляването ѝ гарантира и постигането на очакваните от учебната програма резултати. При изпълнението на поставените предизвикателства учениците разполагат с различни помощни средства – карета с описание на новите концепции, карета с допълнителна информация и инструменти за работа, карета с трикове, описващи различни техники за постигане на конкретни резултати. За удобство новите понятия са изведени в таблица в началото на урока. След всяка тема има тест за самопроверка на усвоените знания и умения.
Вярваме, че така структурирано и представено, учебното съдържание ще бъде леко и приятно за усвояване от учениците ви, а учебният процес – мотивиращ и забавен както за тях, така и за вас!

Ресурсни файлове към „Информационни технолигии за 8. клас” на издателство „Просвета”

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
 
9. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов) 

Няма невъзможни мисии – това вече знаят учениците, които са ползвали учебниците на този авторски колектив в 5., 6., 7. и 8. клас. Всеки урок е организиран около една „Мисия” – предизвикателна проблемна ситуация, при чието разплитане се въвежда новото учебно съдържание. Мисията е проектно задание, което с напредване на учебната година става все по-мащабно, а в нейния край вече е реален екипен проект. Изпълнението ѝ гарантира постигането на очакваните от учебната програма резултати. Тя става възможна с помощта на разнообразни дидактически средства:
– задачи с практическо приложение; 
– игри; 
– предизвикателства; 
– откриване на съкровища (знания); 
– нови оръжия (умения за работа с високотехнологични средства). 

Рубриката „Трикове” описва детайлно различни техники за постигане на конкретни резултати. Прилагайки ги, учениците на практика развиват уменията, залегнали в учебната програма. За удобство новите понятия са изведени в таблица в началото на урока. В учебника са включени и много допълнителни задачи за самостоятелна или екипна работа, водещи до трайно усвояване на учебното съдържание.
Авторите са вложили в учебника дългогодишния си опит от работата по национални и международни проекти, свързани със съвременните методи за обучение по информационни технологии. Учебникът изгражда у учениците високи дигитални компетентности, които със сигурност ще са им необходими за бъдеща реализация, независимо в коя област смятат да се развиват.

Ресурсни файлове към „Информационни технолигии за 9. клас” на издателство „Просвета”

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
 
10. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов) 

Следвайки структурата и стила на учебниците по информационни технологии в предишните класове, и този е насочен към изграждането на дигиталните компетентности на учениците. Целта е те да бъдат пълноценни граждани на свят без граници, в който е невъзможно да напредваш, ако не владееш съвременните информационни и комуникационни технологии. Освен уменията за използване на модерните технологии за ефективно и ефикасно решаване на всекидневни проблеми се изгражда и култура на етично поведение в дигиталния свят.
Всеки урок е „Мисия”, включваща ситуации с предизвикателство, допълнителни задания с практически приложими резултати и създаване на уникален продукт. На помощ отново са събраните „съкровища” – новите и обогатените стари знания, както и „оръжията трикове” с различни техники за бързо постигане на желания резултат. И тук уроците за нови знания започват с таблица на новите термини, така че учениците да могат да се обръщат към нея по всяко време в хода на урока или след това. А голямата мисия на авторите през тази учебна година е подготовката на десетокласниците за достойно представяне на Националното онлайн оценяване (НОО) на дигиталните компетентности. За да постигнат тази мисия, във всеки урок те предлагат учебно съдържание, което пряко отговаря на съдържателната рамка и нивото на компетентности, които НОО измерва. Като инструмент за оценка на изходното ниво има и тест, който по формат, съдържание и очаквана трудност напълно отговаря на изискванията за Модул 1 на онлайн оценяването. „Мисиите” от уроците, свързани с дигиталните компетентности от група „Решаване на проблем”, са организирани изцяло по модела на Модул 2 от НОО.

Ресурсни файлове към „Информационни технолигии за 10. клас” на издателство „Просвета”

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
 
11. клас. Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 11. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 1. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ | ПРОСВЕТА

(Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Даниела Тупарова, Катерина Марчева, Росица Георгиева) 

Учебната програма за модул 1 „Обработка и анализ на данни” за профилирана подготовка по информационни технологии е фокусирана върху:
– преговор и обобщение на изученото до момента за работа с електронни таблици и техните функционалности;
– обработка на големи обеми от данни чрез електронни таблици и софтуер за статистическа обработка на данни;
– същност и значение на информационните системи;
– проектиране и създаване на бази от данни и на информационни системи.
Учебното съдържание е представено по начин, който позволява гъвкавост при определяне на часовете за нови знания, упражнения, проверка и оценка и работа по проекти в съответствие с препоръчителните изисквания на учебната програма. По-големите по обем теми са разделени на две части. Всяка тема може да се реализира с минимум един урок за нови знания и един урок за упражнения.
Темите от учебната програма са представени на достъпен за учениците език. В учебника са включени множество задачи за практическо изпълнение, които са свързани с решаването на ежедневни проблеми и изискват обработка на големи обеми от данни, използване на информационни системи и създаване на бази от данни.
Въвеждането на новото учебно съдържание се мотивира с поставянето на конкретен проблем, представен под формата на въвеждаща задача с приложен характер. Решението на задачата е представено с подробни и последователни стъпки за изпълнение. Придружено е с множество схеми и изображения на части от съответните работни екрани. В процеса на решаване на въвеждащата задача се изяснява и въвежда новото учебно съдържание. В част от темите има повече въвеждащи задачи, което позволява разглеждането им в няколко последователни урока. След всяка тема са включени множество разнообразни въпроси и практически задачи за упражнение, което гарантира постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати. Част от задачите за упражнение може да се използват и за практическа проверка на знания и умения.
Тъй като предметът информационни технологии ще се изучава като задължителен профилиращ предмет от няколко различни по своя характер профила: софтуерни и хардуерни науки, предприемачество, изобразително изкуство, музика и др., са предложени разнообразни задачи, съобразени с тези профили.

Ресурсни файлове към „Информационни технолигии за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 1” на издателство „Просвета”

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 11. КЛАС. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА.
МОДУЛ 2. МУЛТИМЕДИЯ | ПРОСВЕТА

(Олег Константинов, Теменужка Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза) 

Учебникът разкрива пред учениците тайните и тънкостите на занаята на графичния дизайнер, на видеооператора и на монтажиста. За нагледност те са илюстрирани от разнообразни свободно разпространявани приложения за създаване и обработка на компютърна графика, за цифрова обработка на звук, за работа с видео.
Основна роля във всеки урок играе т.нар. Професионално предизвикателство. Това са реални проблемни ситуации, с които професионалистите се срещат всеки ден в своята работа.
Справянето с тях гарантира и постигането на очакваните от учебната програма резултати.
Учениците разполагат и с разнообразни помощни рубрики:
– „Подходът на професионалиста” подробно описва стъпките за справяне с предизвикателството;
– „Трикове за професионалисти” описва различни професионални технически и нетехнически умения за напреднали, които улесняват постигането на крайния резултат;
– „Любопитно” обогатява общата култура на учениците, като ги запознава с интересни факти, свързани с изучавания материал.
Книгата за учителя предлага методически указания, допълнителни задачи и инструменти.

Ресурсни файлове към „Информационни технолигии за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 2” на издателство „Просвета”

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: