3. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Учебникът предлага иновативни средства, пиктограми и цветови маркери за по-лесно усвояване на алгоритмите за писмено и устно събиране и изваждане на числата до 1000 и за умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число. Съдържанието от областите на компетентност „Геометрични фигури” и „Измерване” е извлечено от реални ситуации, богато онагледено е и дава възможност за междупредметни връзки. Мето дическата система на учебника включва много текстови задачи, които развиват уменията за моделиране. Третокласниците ще се научат да извличат данни от различни източници: илюстрации, таблици, диаграми, и да обосновават получените резултати. Предложени са възможности за игрово и проектно базирано обучение.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Е-учебникът съдържа множество интерактивни ресурси: задачи с единичен и с множествен отговор, числови вериги, таблици, забавни игри, кръстословици, анимации. Особено ценни, достъпни и интересни са видеоуроците с опитни и доказали се учители. Добавени са кратки е-уроци, в които е синтезирано най-важното и с които учениците може да работят самостоятелно.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Стела Дойчинова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Стела Дойчинова)

В тетрадките третокласниците ще открият много задачи, чрез които ще се упражняват да събират и изваждат числата до 1000, да умножават и делят числата до 1000 с едноцифрено число, да чертаят и измерват, да допълват, съставят и решават текстови задачи. Така успешно ще затвърдяват знанията и уменията си и ще развиват своето математическо мислене.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова)

В книгата за учителя ще намерите: целите, компетентностите, очакваните резултати от обучението и новите понятия, примерно описание на хода на урока и различни варианти и идеи за реализирането му. Включени са и: допълнителни задачи и ресурси за учителя, верните отговори на някои въпроси и задачи, примерни варианти за диагностика на третокласниците, както и примерно годишно тематично разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Сборникът е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Задачите са поднесени по разнообразен, достъпен и забавен начин. С тях се затвърдяват придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 3. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Със задачите от помагалото третокласниците ще станат по-уверени в уменията си за смятане с числата до 1000, ще задълбочат знанията си за геометричните фигури и мерните единици за дължина, маса и време, ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват логическото си мислене.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

В учебника няма излишно теоретизиране, всичко е поднесено максимално опростено и лесно за възприемане, подкрепено с много примери и онагледявания. За овладяването на съответните математически умения са включени разнообразни задачи, често със занимателен характер. Специално място заемат текстовите задачи, с които се затвърдяват съответните случаи от събиране, изваждане, умножение и деление и които показват връзката на изучаваното по математика със заобикалящия ни свят. Друг акцент са овладяването и усъвършенстването на уменията за устно смятане. Новият формат на уроците за самопроверка позволява веднага да бъдат открити пропуските на учениците. Предложени са дейности за работа по проекти, екипна работа, комуникация по двойки и др.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Е-учебникът допълва и разширява съдържанието на печатния. В него има нова рубрика „Какъв ще стана?”, с която се провокира стремежът на третокласника към успешно кариерно развитие в бъдеще. Учебникът е обогатен с видеоуроци с учител и кратки е-уроци. Тези нови ресурси разширяват методическия инструментариум на учителя и създават възможност за самостоятелно учене на третокласниците.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебните тетрадки може да се използват в учебния час, в следобедните занимания или за самостоятелна работа на ученика у дома. Към част от разработките в тетрадките са предложени допълнителни задачи, оформени в специална цветна лента – за провокиране на уменията за смятане, за решаване на геометрични задачи, за откриване на любопитни факти, ролеви игри, оцветяване и игра на шах.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Книгата за учителя дава ясна представа за методическата концепция на авторите. В нея ще намерите:
• основните идейни и структурни особености на учебния комплект;
• новите методически модели и идеи за работата с тях;
• примерно годишно тематично разпределение;
• методически бележки към уроците.
Дадени са идеи за допълнителни упражнения и задачи.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова,Ангелина Манова)

С помагалото учениците ще затвърдят знанията си за числата до 1000, за действията събиране, изваждане, умножение и деление с тях, ще разширят представите си за геометрични фигури, ще задълбочат знанията си за мерните единици за дължина, маса и време. В помагалото са обособени задачи за домашна работа, с които може да се провери наученото от всеки урок.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото предлага разнообразни задачи за затвърдяване и надграждане на знанията и уменията на третокласниците. Упражненията в него съдействат за развитие на индивидуалните интелектуални възможности на третокласниците, насърчават изследователските им умения и подкрепят познавателните им усилия за постигане на съвременните ключови компетентности.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова) 

Разработката на настоящото помагало е изцяло съобразена с процеса на изместване на фокуса в обучението по математика. Съществена част в този процес е осъществяването на диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати от обучението. Това позволява на учителя лесно да установи знанията и уменията на всеки ученик и на какво е нужно да обърне повече внимание.
В помагалото са обособени две части.
Първата част е предназначена за работа на третокласниците. Съдържа 12 самостоятелни работи (всяка в два варианта) за диагностициране на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 3. клас и за решаване за текстови и геометрични задачи, както и за входна и изходна диагностика.
Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения (достъпни са за попълване на адрес www.prosveta.bg/SR_math):
• Приложение 1 – подробни критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за всяка самостоятелна работа;
• Приложение 2 – ска̀ла за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на математическите му компетентности;
• Приложение 3 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа;
• Приложение 4 – бланка за обратна връзка;
• Приложение 5 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всички самостоятелни работи.
В хартиения вариант на помагалото са приложени само образци на петте приложения.
Помагалото отговаря напълно на актуалната учебна програма по математика за 3. клас. С негова помощ учителите и родителите лесно могат да установят нивото на математическите компетентности на третокласниците.

 

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Катя Георгиева, Румяна Куманова)

Помагалото е преработено в съответствие с актуалната учебна програма по математика. То предлага разнообразни задачи − аритметични, текстови, геометрични. Начинът на представяне на решенията им е различен − изписване, допълване, решаване на тест или записване само на верния отговор. Включени са девет теми, всяка в два варианта, и един тест, разработен по формата за национално външно оценяване. Задачите са категоризирани по трудност чрез броя кофички с мед, които носи пчеличката. Максималният брой точки за всяка тема е 20 и с помощта на приложената скала те лесно се преобразуват в качествена оценка. Дадени са и верните отговори на всички задачи. За бързо успяващите ученици към всяка тема са предложени допълнителни задачи с логическа или практическа насоченост, изискващи прилагане на знанията в по-нестандартни ситуации.
Помагалото допринася за формиране на умения за самооценка и може да се използва както от всеки ученик за самопроверка, така и от учителя за провеждане на самостоятелни работи в клас.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Сборникът съдържа упражнения, които са насочени към:
• овладяване на умения за съкратено записване на текстова задача;
• допълване на различните части на текстова задача;
• решаване на текстови задачи с повече от две пресмятания;
• изследване на връзките между даденото и търсеното чрез промяна на различни части на текстова задача;
• онагледяване на текстови задачи чрез съкратен запис, чертеж и схема;
• решаване на текстови задачи, които са зададени в косвена форма, и др.
За улеснение на учителя и родителя са дадени отговори и решения на избрани задачи от сборника и указания за дейностите и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват текстовите задачи.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 3. КЛАС

(Катя Георгиева, Невена Чардакова)

Помагалото е предназначено за самоподготовка на учениците в училище и вкъщи. То съдържа разнообразни задачи за:
• затвърдяване и обогатяване на знанията;
• усъвършенстване на математическите умения и компетентности;
• развитие на логическото мислене и изграждане на разнообразни стратегии за решаване.
Достъпният характер на задачите и подходящото им представяне позволяват на учениците да работят със собствени темпове и да изпитват удоволствие от намерените решения и постигнатите резултати.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 3. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото допълва и разширява учебното съдържание по математика за 3. клас. Може да се използва за допълнителна работа на учениците, които проявяват интерес към математиката.
Задачите в помагалото са изключително разнообразни. По този начин се избягва решаването им с помощта на заучени и запаметени действия и разсъждения. Всяка задача поставя детето в нова ситуация и търсенето на отговор се превръща в истинско предизвикателство.
Помагалото осигурява постигането на различни цели: развиване на логическото и абстрактното мислене, на пространствената ориентация, наблюдателността и съобразителността на учениците, придобиване на умения за решаване на проблеми и избор на поведение и реакция в определени ситуации. Задачите са оформени по теми, а в края на помагалото са дадени отговорите или решенията на повечето от тях.

 

ТЕКСТОВИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 1. – 4. КЛАС. ПРАКТИЧЕСКА МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ
(Юлияна Гарчева) 

Книгата:
• включва четири части, ориентирани към учебното съдържание по математика за всеки от класовете от 1. до 4.;
• акцентира върху проблемите и грешките, които учениците допускат най-често;
• разглежда етапите на работа с текстови задачи и предлага конкретни решения.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: