3. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Учебникът е написан на достъпен и разбираем за третокласниците език. Предложен е адекватен за възрастта методически апарат за извличане на новото езиково понятие, пояснителни определения, дейности по образец, колективни и творчески учебни задачи, задачи за работа в екип и работа по проекти, задачи за обобщаване на лингвистичната информация чрез таблици и схеми. Присъстват и задачи, ориентирани към взаимодействието между знания от различни равнища на езиковата система. Предложеният технологичен модел предоставя възможности за диференциация на обучението. Постиженията на учениците се установяват чрез форми на писмена и устна проверка.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

Е-учебникът притежава широк спектър от възможности и ползи за по-интересно, лесно и приятно преподаване и учене по български език. Чрез него се постигат максимална плътност и ефективност при обучението. Съдържа обучаващи и проверовъчни тестове и кратки дигитални уроци.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Тетрадката подпомага задълбочаването и усъвършенстването на знанията на третокласниците за строежа на българския език, за езиковите единици и за някои правописни, пунктуационни и граматични норми. Използва се в уроците за затвърдяване и обобщаване. Съдържа самостоятелни работи за диагностика на входното, междинното и изходното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадката е предназначена за развиване и усъвършенстване на комуникативноречевите умения на третокласниците. Съдържа упражнения за:
• затвърдяване на ключови понятия;
• преразказ на кратък повествователен текст;
• съчиняване на текст с любим герой;
• съчинение по преживяно и по зададена тема.
Включена е и задача за диагностика на входното ниво.

 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова)

В книгата е представена концепцията на авторите за съвременното обучение по български език в прогимназиалния етап. Разработени са конкретни методически варианти на уроци. Включени са решения на всички задачи, от учебника и примерно годишно разпределение, изготвено по модела, утвърден с новите разпоредби на МОН.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Читанката на „Просвета Плюс“ предлага разнообразни по жанр текстове, подбрани с оглед на своята четивност и съдържателна достъпност. Представени са както класиците на българската и чуждестранната литература, така и съвременни наши и чужди автори. Предложените учебни задачи са насочени към развиването на четивната техника и към четенето с разбиране на художествен и нехудожествен текст. Новите литературни понятия се овладяват по практически път. Формирането им е подпомогнато от пояснителни определения. Социокултурните компетентности се постигат чрез задачи за екипна работа, изготвяне на колективен или личен проект и драматизация на художествен текст.

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

С мултимедийния учебник ученето се превръща в забавно и увлекателно занимание за децата. То улеснява съвременния учител и му дава възможност да поднася уроците по интересен и вълнуващ начин. Съдържа разнообразни по вид интерактивни ресурси и кратки дигитални уроци. Те подпомагат осмислянето на художествените текстове.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадката е предназначена за задълбочаване и разширяване на литературните компетентности на учениците. Включените учебни задачи съдействат за усъвършенстване на четивната техника и четенето с разбиране на художествен текст. Подпомагат осмислянето на новите литературни понятия. Развиват комуникативноречевите способности на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова)

В книгата за учителя са описани спецификите на обучението по литература в 3. клас. Поместени са примерни методически разработки на уроците по литература, по извънкласно четене и за диагностика на входното и изходното равнище. Предложена е система от критерии за диагностика на литературната компетентност на учениците.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

В помагалото са включени разнообразни задачи за затвърдяване и надграждане на:
• уменията за четене с разбиране на художествен и нехудожествен текст;
• езиковите понятия и свързаните с тях правописни и пунктуационни правила и норми;
• уменията за преразказ на кратък повествователен текст;
• уменията за съчиняване на текст по нагледна и словесна опора.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

В учебника са обособени две части: за обучение по български език и за формиране на комуникативноречеви умения. Чрез уроците по български език учениците:
• осъществяват напредък независимо от нивото на своите езикови компетентности;
• постигат развитие на словотворческите и комуникативноречевите си умения;
• овладяват средствата на речевия етикет;
• актуализират усвоените във 2. клас знания, които са основа за надграждането в 3. клас;
• усвояват лесно новите знания чрез много игри и занимателни елементи;
• научават се да пишат правилно и четливо, работят в екипи и по проект;
• съставят свои текстове с помощта на картинен план, насочващи въпроси и ключови думи;
• постигат успех в речевото си развитие.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Е-учебникът включва допълнителни интерактивни ресурси:
• забавни упражнения, които съдействат за по-пълно усвояване на езиковите знания;
• обучаващи и проверовъчни тестове, които дават обратна връзка;
• видеоуроци с опитни учители, с чиято помощ може да се попълнят пропуските;
• кратки електронни уроци, чрез които бързо и лесно се усвояват новите знания, а също така се затвърдява и преговаря учебният материал.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадката е продължение на темите от първата част на учебника по български език и съдържа:
• упражнения за затвърдяване на наученото;
• тестови задачи, кръстословици, игрословици и др.;
• текстове за диктовка или преписване в помощ на обучението по правопис;
• самостоятелни работи за диагностика на входното и изходното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

Тетрадка № 2 „Пиша, преразказвам, съчинявам” е продължение на темите от учебника за формиране на комуникативноречеви умения, свързани със съставяне на текстове чрез преразказване и съчиняване. Работата на учениците е улеснена с помощно поле, което предлага ключови думи и изрази, думи с правописни особености, подпомагащи въпроси и план за работа.

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Читанката реализира целите на литературното обучение чрез произведения с висока художествена и нравствено-етична стойност от класици и съвременни автори. Отличава се със следните предимства:
• възприемането на текстовете се улеснява от богатите илюстрации;
• текстовете са интересни, поучителни, съобразени с четивната техника на третокласниците;
• предложени са разнообразни дейности, подпомагащи разбирането при четене;
• изчерпателният методически апарат улеснява осмислянето на произведенията;
• знанията за литературата са поднесени разбираемо;
• уроците по извънкласно четене провокират читателския интерес;
• попълва се читателски дневник, чрез който учениците развиват речта си.

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Е-читанката е обогатена с:
• разнообразни упражнения и аудиозаписи;
• тестови задачи за проверка и самопроверка на знанията;
• видеоуроци с учители и кратки е-уроци.
Това прави уроците по литература забавни и увлекателни за третокласниците, усъвършенства се четивната им техника, а разбирането и осмислянето на художествения текст се улесняват.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ганка Георгиева)

В тетрадката са предложени учебни задачи, които разширяват методическия апарат към текстовете в читанката. Тя е необходим дидактически инструмент, който помага в работата на учителя. С интересните въпроси, занимателните игрословици и задачи обучението по литература става по-приятно за учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

Книгата за учителя улеснява педагозите при подготовката и успешното провеждане на обучението. Тя съдържа:
• примерно годишно тематично разпределение;
• диктовките към самостоятелните работи с критериите за диагностика на входното и изходното ниво;
• методически насоки за организиране на обучението.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Румяна Танкова)

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усвояване на учебния материал по български език и литература за 3. клас. Съдържа 32 теми. В помагалото   са предложени учебни задачи, които подпомагат изучаването на книжовните норми за правилна употреба на българския език. Занимателните елементи в задачите съдействат за затвърдяване на знанията за правописа и трайното им запомняне. Подбраните текстове улесняват работата по правописа и помагат за подобряване на четивната техника. По този начин третокласниците постигат напредък в езиковата си култура.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Татяна Ангелова, Дияна Димитрова, Ели Пещерска)

Помагалото е полезно за ученици и учители в целодневна организация на обучението при самоподготовката по български език. Подходящо е за използване в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове. Предлага упражнения и задачи, които съчетават дидактически и игрови елементи. Включените кръстословици, игрословици, интересни и познавателни текстове правят заниманията полезни и забавни. Чрез тях третокласниците неусетно затвърдяват знанията си за правописа, езиковите единици, изреченията и текста.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи, всяка от които е в два варианта, за да може да се работи по групи. По преценка на учителя третокласникът може да изпълнява и двата варианта: единия – за проверка на наученото, а другия – за упражнение и обобщение. Втората част на помагалото съдържа указания за проверяващия, като за всяка  самостоятелна  работа  са предложени по три таблици. Първата е с точни и ясни критерии за  оценяване  на  диктовката,  втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа, а третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 3. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото е част от добре познатата и харесвана от много начални учители поредица „Езикови задачи”. Съвместимо е с всички учебници по български език и литература. Предназначено е за работа в клас, за самостоятелна работа вкъщи, за часовете по избираема или факултативна подготовка. Задачите и упражненията в него са поднесени в игрова форма, което съдейства за ангажиране на вниманието на ученика, стимулиране на познавателната му активност и формиране на езикова култура.
Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. Направени са множество междупредметни връзки с учебните предмети математика, околен свят, музика, изобразително изкуство. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

 

ДИКТОВКИ ЗА 3. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото съдържа разнообразен материал за диктуване – думи, изречения и текстове, като акцентът е върху правописните трудности. Предлага разнообразни по жанр текстове. Стимулира творческата активност на учениците и интереса им към изучаването на българския език. Повишава правописната култура на третокласниците.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 3. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА PIRLS
(Стоян Иванов, Тина Велева)

Помагалото съдържа 20 теми с различни по стил текстове и тестови въпроси към тях, с помощта на които ученикът:
• научава нови любопитни факти;
• тренира наблюдателността си;
• отсява важната информация;
• разбира това, което чете.
Може да се използва за упражняване у дома, за работа в клас и извънкласни дейности.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН  ПРАВОПИСЕН И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК ЗА 1. – 4. КЛАС
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Речникът съдържа 10 000 думи, които се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище. Графично са откроени представките на включените думи, за да се затвърди представата на учениците за морфологичния принцип, върху който главно е основан българският правопис.

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 3. КЛАС
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Петя  Андреева, Севделина Джонгарска)

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА 
ЗА 3. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Петя  Андреева, Севделина Джонгарска)

 


 


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
ЗА 3. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Севделина Джонгарска)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: