3. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Учебникът е написан на достъпен и разбираем език за третокласниците. Предложени са адекватен апарат за извличане на новото езиково понятие, пояснителни определения, дейности по образец, колективни и творчески учебни задачи, задачи за работа в екип и работа
по проекти, задачи за обобщаване на лингвистичната информация чрез таблици и схеми. Предложеният технологичен модел предоставя възможности за диференцирано обучение. Постиженията на учениците се установяват чрез форми на писмена и устна проверка.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

Е-учебникът притежава широк спектър от възможности и ползи за по-интересно, лесно и приятно преподаване и учене по български език. Чрез него се постигат максимална плътност и ефективност при обучението. Съдържа обучаващи и проверовъчни тестове и кратки дигитални уроци.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Тетрадка № 1 подпомага задълбочаването и усъвършенстването на знанията на третокласниците за строежа на българския език, за езиковите единици и за някои правописни, пунктуационни и граматични норми. Съдържа самостоятелни работи за диагностика на входното и изходното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка № 2 е предназначена за развиване и усъвършенстване на комуникативноречевите умения на третокласниците. Съдържа упражнения за:
• затвърдяване на ключови понятия;
• преразказ на кратък повествователен текст;
• съчиняване на текст с любим герой;
• съчиняване по преживяно и по зададена тема. Включена е и задача за диагностика на входното ниво.

 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Читанката на „Просвета Плюс” предлага разнообразни по жанр текстове, подбрани с оглед на своята четивност и съдържателна достъпност. Представени са както класиците на българската и чуждестранната литература, така и съвременни наши и чужди автори. Предложените учебни задачи са насочени към развиването на четивната техника и към четенето с разбиране на художествен и нехудожествен текст. Новите литературни понятия се овладяват по практически път, като формирането им е подпомогнато от пояснителни определения. Социокултурните компетентности се постигат чрез задачи за екипна работа, изготвяне на колективен или личен проект и драматизация на художествен текст.

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

С мултимедийния учебник ученето се превръща в забавно и увлекателно занимание за децата. То улеснява съвременния учител и му дава възможност да поднася уроците по интересен и вълнуващ начин. Съдържа разнообразни по вид интерактивни ресурси и кратки е-уроци. Те подпомагат осмислянето на художествените тек стове.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадката е предназначена за задълбочаване и разширяване на литературните компетентности на учениците. Включените учебни задачи съдействат за усъвършенстване на четивната техника и четенето с разбиране на художествен текст. Подпомагат осмислянето на новите литературни понятия. Развиват комуникативноречевите способности на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Димитрова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)


В помагалото са включени разнообразни задачи за затвърдяване и надграждане на:
• уменията за четене с разбиране на художествен и нехудожествен текст;
• езиковите понятия и свързаните с тях правописни и пунктуационни правила и норми;
• уменията за преразказ на кратък повествователен текст;
• уменията за съчиняване на текст по нагледна и словесна опора.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

В учебника са обособени две части:
• за обучение по български език;
• за формиране на комуникативноречеви умения.
Чрез уроците по български език учениците:
• осъществяват напредък независимо от нивото на своите езикови компетентности;
• развиват словотворческите и комуникативноречевите си умения;
• овладяват средствата на речевия етикет;
• актуализират усвоените във 2. клас знания, които са основа за надграждането в 3. клас;
• усвояват лесно новите знания чрез много игри и занимателни елементи;
• научават се да пишат правилно и четливо, работят в екипи и по проект;
• съставят свои текстове с помощта на картинен план, насочващи въпроси и ключови думи;
• постигат успех в речевото си развитие.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Е-учебникът включва допълнителни интерактивни ресурси:
• забавни упражнения, които съдействат за по-пълно усвояване на езиковите знания;
• обучаващи и проверовъчни тестове, които дават обратна връзка;
• видеоуроци с опитни учители, с чиято помощ може да се попълнят пропуските;
• кратки електронни уроци, чрез които бързо и лесно се усвояват новите знания, а също така се затвърдява и преговаря учебният материал.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадка № 1 е продължение на темите от първата част на учебника по български език и съдържа:
• упражнения за затвърдяване на наученото;
• тестови задачи, кръстословици, игрословици и др.;
• текстове за препис или диктовка в помощ на обучението по правопис;
• самостоятелни работи за диагностика на входното и изходното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

Тетрадка № 2 е продължение на темите от втората част на учебника по български език за формиране на комуникативноречеви умения, свързани със съставяне на текстове чрез преразказване и съчиняване. Работата на учениците е улеснена с помощно поле, което предлага ключови думи и изрази, думи с правописни особености, подпомагащи въпроси и план за работа.

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Читанката реализира целите на литературното обучение чрез произведения с висока художествена и нравственоетична стойност от класици и съвре менни автори. Отличава се със следните предимства:
• текстовете са интересни, поучителни, съобразени с четивната техника на третокласниците;
• възприемането на текстовете се улеснява от кра сивите илюстрации;
• предложени са разнообразни дейности, подпомага щи разбирането и осмислянето на произведенията;
• знанията за литературата са поднесени разбира емо;
• уроците по извънкласно четене провокират чита телския интерес;
• попълва се читателски дневник, чрез който учени ците развиват речта си.

 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Е-читанката е обогатена с:
• разнообразни упражнения и аудиозаписи;
• тестови задачи за проверка и самопроверка на знанията;
• видеоуроци с учители и кратки е-уроци.
Това прави уроците по литература забавни и увлекателни за третокласниците, усъвършенства се четивната им техника, а разбирането и осмислянето на художествения текст се улесняват.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ганка Георгиева)

В тетрадката са предложени учебни задачи, които разширяват методическия апарат към текстовете в читанката. Тя е необходим дидактически инструмент, който помага в работата на учителя. С интересните въпроси, занимателните игрословици и задачи обучението по литература става по-приятно за учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Румяна Танкова)

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усвояване на учебния материал по български език и литература за 3. клас. В него са предложени учебни задачи, които подпомагат изучаването на книжовните норми за правилна употреба на българския език. Занимателните елементи в задачите съдействат за затвърдяване на знанията за правописа и трайното им запомняне. Подбраните текстове улесняват работата по правописа и помагат за подобряване на четивната техника.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 3. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(Тина Велева, Стоян Иванов)

Помагалото е разработено по форма̀та на НВО и съдържа текстове, групирани в 22 теми, като към всяка тематична цялост са предложени тестови въпроси. В помощ на третокласника темите са представени като любопитни за тяхната възраст текст, илюстрации и снимки.
С помагалото третокласникът:
• ще опознае нови герои;
• ще научи нови факти;
• ще разбере за интересни растения и животни;
• ще отговори на поставените въпроси и задачи.
Помагалото ще може да послужи както за самоподготовка на учениците, така и за извънкласни и организационни дейности, по преценка на учителя.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Татяна Ангелова, Дияна Димитрова, Ели Пещерска)

Помагалото е полезно за ученици и учители в целодневна организация на обучението и при самоподготовката по български език. Подходящо е за използване в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове. Предлага упражнения и задачи, които съчетават дидактически и игрови елементи. Включените кръстословици, игрословици, интересни и познавателни текстове правят заниманията полезни и забавни. Чрез тях третокласниците неусетно затвърдяват знанията си за правописа, езиковите единици, изреченията и текста.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи, всяка от които е в два варианта, за да може да се работи по групи. По преценка на учителя третокласникът може да изпълнява и двата варианта: единия – за проверка на наученото, а другия – за упражнение и обобщение. Втората част на помагалото съдържа указания за проверяващия, като за всяка самостоятелна работа са предложени по три таблици. Първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката, втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа, а третата е скàла за приравняване на общия брой точки към количествена оценка.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 3. КЛАС
(Нели Дамянова, Цветелина Георгиева)

Помагалото е предназначено за работа в клас, за самостоятелна работа вкъщи, за избираемите или факултативните учебни часове. Задачите и упражненията в него са поднесени в игрова форма, което съдейства за ангажиране на вниманието на учениците, стимулиране на познавателната им активност и формиране на езикова култура.
Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. Направени са множество междупредметни връзки с учебните предмети математика, човекът и обществото, човекът и природата, музика, изобразително изкуство. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

 

ДИКТОВКИ ЗА 3. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото съдържа разнообразен материал за диктуване – думи, изречения и текстове, като акцентът е върху правописните трудности. Предлага разнообразни по жанр текстове. Стимулира творческата активност на учениците и интереса им към изучаването на българския език. Повишава правописната култура на третокласниците.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН  ПРАВОПИСЕН И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК ЗА 1. – 4. КЛАС
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Речникът е обновен и допълнен със съдействието на Института за български език към БАН. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 3. КЛАС
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Петя  Андреева, Севделина Джонгарска)

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА 
ЗА 3. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Петя  Андреева, Севделина Джонгарска)

 


 


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
ЗА 3. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Севделина Джонгарска)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: