3. клас | Човекът и природата


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Учебникът стимулира интереса на учениците към природните науки и съдейства за повишаването на екологичната им култура. Предлага съвременно активно обучение, като:
• съдържа достъпно и увлекателно поднесени знания;
• демонстрира интерактивни методи и разнообразни дейности;
• включва лесни за изпълнение опити и задачи за проучване, стимулиращи изследователската работа;
• съдържа систематизиращи таблици и схеми;
• предлага задачи, развиващи способностите на учениците да работят самостоятелно и в екип;
• дава възможност за оценка и самооценка на знанията на учениците;
• осигурява речник, който може да се използва и в дидактични игри при усвояване и затвърдяване на знанията.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Е-учебникът дава възможност за интерактивно обучение чрез допълнителни ресурси.
Включени са:
• разнообразни и интересни задачи;
• тестови задачи за проверка на знанията;
• видеофилми на опитите от учебника, на защитени природни обекти и организми;
• разбираеми видеоуроци, изнесени от опитни учители;
• кратки е-уроци, привличащи интереса на децата по увлекателен начин.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Тетрадката допълва учебника с упражнения и задачи за:
• допълване на текст;
• попълване на таблици и схеми;
• изводи от извършени опити;
• извличане на информация от текст и снимки;
• решаване на тестове, кръстословици и игрословици;
• свързване, оцветяване и рисуване;
• самопроверка и самооценка на знанията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Учебникът съдържа текстове, съобразени с възрастовите и познавателните възможности на учениците. Информацията е онагледена с илюстрации и снимков материал. В учебника са включени:
• задачи за изпълнение на различни опити и проекти;
• казуси, които дават възможност за диференцирано обучение;
• задача за партньорство и групова работа;
• любопитна информация по някои от темите;
• задачи за самооценка на постиженията.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Е-учебникът предлага:
• видеоклипове с опити;
• разнообразни задачи за проверка и оценка;
• видеофилми на природни резервати, растения и животни;
• интересни видеоуроци с опитни учители;
• кратки електронни уроци, обобщаващи най-важното от темите.
Чрез богатия набор от електронни ресурси третокласниците стават активни участници в учебния процес, а знанията им се усвояват трайно.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Тетрадката към учебника по човекът и природата за 3. клас:
• затвърдява и обогатява знанията;
• включва различни видове дидактични игри и творчески задачи;
• дава възможност за самооценка на постиженията на учениците чрез специални задачи в уроците за обобщение;
• съдържа приложения с таблици, в които учениците записват резултатите от проведените опити.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС
(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Помагалото е подходящо за използване в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, както и в заниманията по интереси при целодневната организация на работа.
С помагалото третокласниците затвърдяват знанията си по занимателен начин чрез:
• решаване на кръстословици и игрословици;
• попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
• извличане на информация от диаграми, таблици и текстове;
• съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
• посочване на вярно/грешно твърдение.

 

STEM ПРОСВЕТА ЗА 3. КЛАС
(Невена Чардакова, Росица Василева-Борисова, Денислава Йовчева, Мария Петрова)

Софтуерният пакет „STEM Просвета за 3. клас” е част от новата поредица на Издателска група „Просвета”, която е разработена в подкрепа на учителите и учениците, работещи по иновативния метод.
В него са комбинирани:
• 8 STEM теми от печатната книжка;
• електронни ресурси, достъпът до които се осъществява с помощта на QR код в края на всяка тема в книжката.
Разработените STEM уроци интегрират успешно съдържание от учебните предмети:
• човекът и природата;
• математика;
• компютърно моделиране;
• музика, изобразително изкуство и други учебни предмети.
Третокласниците ще конструират, наблюдават и експериментират, за да разберат:
• как се движат пръстите на човешката ръка;
• как бобрите конструират здрави бентове;
• как се хранят растенията;
• как може да „спасят“ водата и др.

 

ОЧАКВАЙТЕ! (НЕ)ПОЗНАТАТА ПРИРОДА. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Ели Пещерска)

Помагалото може да се използва с всички учебници по човекът и природата за 3. клас, одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН). Предназначено е за работа в избираемите учебни часове, но може да се използва и за допълнителна работа в часовете за задължителна подготовка и в часовете по самоподготовка. Помагалото осигурява:
• любопитни факти за природата;
• нови знания за заобикалящия свят;
• по-лесно усвояване на знанията чрез различни опити и наблюдения.
С него третокласниците придобиват умения за:
• четене с разбиране и извличане на информация от текст;
• попълване на таблици, схеми, диаграми;
• работа с мисловни карти;
• опити и наблюдения за проучване на природни явления и факти;
• обобщаване на данни и откриване на връзката между тях;
• формулиране на изводи от опити чрез използване на придобитите знания.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: