3. клас | Човекът и природата


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Учебникът стимулира интереса на учениците към природните науки и съдейства за повишаването на екологичната им култура. Предлага съвременно активно обучение, като:
• съдържа достъпно и увлекателно поднесени знания;
• демонстрира интерактивни методи и разнообразни дейности;
• включва лесни за изпълнение опити и задачи за проучване, стимулиращи изследователската работа;
• съдържа систематизиращи таблици и схеми;
• предлага задачи, развиващи способностите на учениците да работят самостоятелно и в екип;
• дава възможност за оценка и самооценка на знанията на учениците;
• осигурява речник, който може да се използва и в дидактични игри при усвояване и затвърдяване на знанията.
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Е-учебникът дава възможност за интерактивно обучение чрез допълнителни ресурси.
Включени са:
• разнообразни и интересни задачи;
• тестови задачи за проверка на знанията;
• видеофилми на опитите от учебника, на защитени природни обекти и организми;
• разбираеми видеоуроци, изнесени от опитни учители;
• кратки е-уроци, привличащи интереса на децата по увлекателен начин.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Тетрадката съпътства и допълва учебника с упражнения и задачи за:
• допълване на текст;
• попълване на таблици и схеми;
• изводи от извършени опити;
• извличане на информация от текст и снимки;
• решаване на тестове, кръстословици и игрословици;
• свързване, оцветяване и рисуване;
• самопроверка и самооценка на знанията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Целта на книгата за учителя е да улесни педагозите при подготовката и успешното провеждане на обучението, като:
• предлага методически насоки и примерни разработки по всички теми;
• включва тестове за диагностика на входното и изходното ниво с критерии за оценка;
• в приложение са поместени работни листове и отговори на кръстословиците от тетрадката.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Учебникът съдържа задачи за партньорска и групова работа и за изпълнение на различни опити и проекти, както и задачи, предоставящи възможност за диференциация на обучението. Той е написан на достъпен език и е онагледен с пиктограми, които обозначават различните дейности за изпълнение от учениците, а героите Ани, Дани и джуджето Рони, които помагат на третокласниците да овладеят по-лесно учебното съдържание и да правят изводи и обобщения. Рубриката
„За любознателните”, представяща любопитна информация по някои от темите, както и рубриката „Какво знам и мога”, която е за самооценка на постиженията по глобалните теми, подпомагат обучението.
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Е-учебникът предлага:
• видеоклипове с опити;
• разнообразни задачи за проверка и оценка;
• видеофилми на природни резервати, растения и животни;
• интересни видеоуроци с опитни учители;
• кратки електронни уроци, обобщаващи най-важното от темите.
Чрез богатия набор от електронни ресурси третокласниците стават активни участници в учебния процес, а знанията им се усвояват трайно.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Тетрадката към учебника по човекът и природата за 3. клас:
• затвърдява и обогатява знанията;
• включва различни видове дидактични игри и творчески задачи;
• дава възможност за самооценка на постиженията на учениците чрез специални задачи в уроците за обобщение;
• съдържа приложения с таблици, в които учениците записват резултатите от проведените опити.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Книгата за учителя улеснява педагозите в подготовката и успешното провеждане на обучението по човекът и природата, като:
• предлага методически насоки и идеи, стимулиращи творческата работа на преподавателя;
• осигурява примерни разработки по всички теми;
• съдържа тестове за диагностика на входно, междинно и изходно ниво;
• дава подробни критериите за оценяване и скала за приравняване на точките към качествена оценка.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Помагалото допълва урочната работа по човекът и природата. Подходящо е за използване в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, както и в заниманията по интереси при целодневната организация на работа.
Чрез помагалото третокласниците затвърдяват знанията си по занимателен начин чрез:
• решаване на кръстословици и игрословици;
• попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
• извличане на информация от диаграми, таблици и текстове;
• съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
• посочване на вярно/грешно твърдение;
• проучване на информация и работа по проекти;
• решаване на казуси, проблемни ситуации и др.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: