4. клас | Технологии и предприемачество


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности, в които учениците не само усвояват технологични знания, но и изработват някои по-сложни изделия по точни инструкции и образец. Те разширяват практическите си умения в три групи технологии: измерване, чертане и обработване, непосредствено свързани с конструирането и моделирането.
Чрез стимулирането на позитивни нагласи и ценностни отношения към различните машини, механизми, инструменти и устройства, с които човекът въздейства върху заобикалящия го свят, се формира интерес към техниката и технологиите. Важни елементи на обучението са: работа по малки проекти, работа в екип, самооценяване и др.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

ВИДЕО   РЕСУРС

В електронния учебник чрез специално създадени учебни филми са показани всички основни технологии и най-трудните за изработване изделия. За по-добро онагледяване са включени и разнообразни снимки, видеоматериали, задачи, игри, тестове. Част от ресурсите ефективно апробират знанията на учениците и им дават възможност за самооценка и самоконтрол. Всичко това прави обучението лесно, забавно и атрактивно.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов)

Албумът съдържа:
• комплект с материали, необходими за изработване на изделията;
• страници от картон и хартия с цветни приложения за работа по темите;
• тестови задачи за входяща и изходяща диагностика;
• снимки на всички изделия от албума със знаци за оценка и самооценка, които учениците попълват след изработването им.
Предложеният подход съдейства за развиването на емоционалната интелигентност на четвъртокласниците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Книгата за учителя е неоценим помощник на учителя в неговата работа. В нея той ще открие новите постановки на актуалната учебна програма, примерно годишно разпределение, както и методически насоки за разработване на всички теми от учебното съдържание. Добавени са и множество справки, които улесняват учителя при подготовка на беседите и провокират детския интерес.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът се основава на личностно ориентирания подход при работата с учениците, на ученето чрез правене и преживяване. В него е заложена идеята, че критерият за успех е удовлетвореността на всеки ученик, радостта от постиженията, които са различни за всяко дете. Учебното съдържание е диференцирано по степен на трудност според познавателните и практическите възможности на учениците. Чрез него децата опознават себе си и своите силни страни, използват ги за себеутвърждаване в междуличностното общуване. Учат се да разпознават емоциите си, да ги управляват и – по възможност – да ги преобразуват. Формират умения за екипно взаимодействие.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

ВИДЕО   РЕСУРС

Електронният учебник разнообразява учебния процес. Кратките е­уроци съдържат синтезирана информация по конкретна тема и допълнителни ресурси. Интерактивните тестови задачи служат за проверка и затвърдяване на знанията и уменията на учениците. Галерии от снимки и допълнителни визуализации обогатяват жизнения им опит. Към част от темите са предложени учебни филми с демонстрации на изработването на изделия от приложенията в албума.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебното помагало осигурява необходимите материали за работа с учебника. То съдържа разгъвки и изображения от хартия и картон. Към него се предлага и плик с работни материали за осъществяване на практическата дейност в учебните часове.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

В книгата за учителя е представена авторската концепция при разработването на учебния комплект по технологии и предприемачество. Разгледани са особености в учебното съдържание и реализирането на идеи за:
• постигане на целите и очакваните резултати от обучението;
• диференциране на учебното съдържание по степен на трудност;
• постигане на личен успех;
• възпитаване на емоционална интелигентност;
• изграждане на ключови компетентности.
Всяка урочна разработка включва конкретни методически съвети и ход на урока в диалогична форма. Предложени са идеи и подходи за поставяне на учениците в активна познавателна и практическа позиция. Осъществен е плавен преход от индивидуална към групова, съвместна и екипна форма на взаимодействие.
В книгата за учителя е поместено примерно годишно разпределение на темите. При подредбата на часовете са спазени важни изисквания, като сезонност, актуалност, дидактическа и педагогическа целесъобразност.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: