4. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Учебникът съдържа уникална колекция от инструменти за преподаване, които дават възможност на учителя да създаде ефективна класна стая. Авторите използват примери и проблеми от реалния живот, при които децата могат да видят ролята на математиката във всекидневието. Методическата концепция е иновативна и гарантира подробно и систематично покриване на изискванията в учебната програма по математика за 4. клас. Представени са алгоритмите за писмено смятане и различни подходи и техники за устно смятане, като по този начин се осигурява възможност за избор при извършване на пресмятанията.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимира Ангелова, Жана Колева, Александра Николова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Мултимедийни инструменти в електронния учебник стимулират креативността и повишават мотивацията на учениците. За всеки урок са добавени електронни образователни ресурси. Те са разнообразни, забавни и с различни нива на сложност. Особено ценни, достъпни и интересни са видеоуроците с опитни и доказали се учители. Добавени са и кратки е-уроци, в които е синтезирано най-важното и с които учениците може да работят самостоятелно. Тестовите задачи към уроците са ценен инструмент за проверка на знанията на учениците.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

В учебните тетрадки четвъртокласниците ще открият много задачи, с които да се упражняват да събират, изваждат, умножават и делят, да чертаят и измерват. Ще могат също да допълват, съставят и решават текстови задачи. Така успешно ще затвърдяват знанията и уменията си и ще развиват своето математическо мислене. Разработени са обобщения на основните знания, които се изучават в темите от учебника.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова)

Книгата за учителя представя концептуалните идеи на автора, които, ако бъдат припознати от учителя творец и комбинирани със съвременни подходи и техники на преподаване, то това би гарантирало създаването на една модерна, позитивна и ефективна класна стая.
В настоящото издание се прави кратко представяне на учебната програма по математика за 4. клас. Дефинира се иновативната методическа концепция на авторите съобразно спецификата на обучението по математика в 4. клас. Представят се методически насоки за разработване на конкретните теми от учебното съдържание, включени в учебника. За всеки урок са формулирани: целите, компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите понятия. Дава се примерно описание на хода на урока, както и идеи за реализирането му. Включени са: допълнителни задачи, допълнителни ресурси за учителя, както и отговори на някои въпроси и задачи.
В книгата детайлно е разработено примерно Годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 4. клас. Това разпределение е направено в контекста на методиката, представена в настоящия комплект.
В приложенията на книгата за учителя са представени прецизно изградени критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за входно, междинно и изходно ниво.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото предлага задачи за:
• усвояване и прилагане на писмено и устно събиране и изваждане, умножение и деление на многоцифрени числа;
• задълбочаване на знанията за равнинните геометрични фигури;
• чертане на ъгъл по дадена градусна мярка и окръжност по даден радиус;
• разширяване и задълбочаване на знанията за мерните единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 4. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

С помощта на своите приятели Мат и Ема четвъртокласниците ще станат по-уверени в събирането и изваждането на естествени числа, ще овладеят техники за умножение и деление на многоцифрени с едноцифрени и с двуцифрени числа. Ще задълбочат знанията си за геометрични фигури и тела и за мерните единици, ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си за описване на ситуации от действителността с математически модели.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебното съдържание е поднесено чрез прецизно изградена система от задачи, която улеснява възприемането и овладяването му и позволява постепенно надграждане. Контекстът им често е забавен и интригуващ и е изцяло съобразен с интересите и предпочитанията на учениците. Свързани са с развитието на умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения, разбиране на практическата значимост на изучаваното по математика, овладяване на различни компетентности и стимулиране на учениците, проявяващи интерес към математиката. При поднасянето на аритметичния компонент се разчита основно на аналогията с алгоритмите с числата до 1000, а в основата на изграждането на геометричния компонент е визуализацията.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Изключително ценни и полезни са видеоуроците, изнесени от опитни учители, кратките е-уроци, които обобщават най-важното и привличат интереса на децата по увлекателен начин, както и тестовите задачи за проверка на знанията.
Електронният учебник съдържа също разнообразни интерактивни упражнения с различно ниво на трудност. Част от тях подпомагат решаването на задачите от учебника, като подсказват или изцяло предлагат пътя на решаване, а други допълват предложенията в учебника и учебните тетрадки. Включени са ресурси, които онагледяват работата с новите за учениците чертожни инструменти пергел и транспортир.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Задачите в тетрадките може да се изпълняват в часа заедно със задачите от урока, да се използват за следобедните занимания на учениците или да им се дадат за самостоятелна работа вкъщи. Част от предложените разработки са обогатени с допълнителни задачи, оформени в специално поле: задачи за усъвършенстване на уменията за смятане, за затвърдяване на геометричните знания, за развиване на съобразителност, наблюдателност и находчивост. Някои от тези задачи са свързани с любопитни за учениците факти, а други ги провокират да изпълняват различни ролеви игри.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Книгата за учителя дава ясна представа за методическата концепция на авторите на учебния комплект по математика за 4. клас. В нея ще намерите:
• основните идейни и структурни особености на учебния комплект. Подробно е изяснена същността на използваните методически модели и са дадени идеи за работата с някои от тях;
примерно годишно тематично разпределение;
• методически бележки към всеки урок, включващи целите, компетентностите като очаквани резултати от обучението, вида на урока и новите понятия, които се въвеждат в него. Предложени са методически насоки за провеждането на урока. Дадени са идеи за допълнителни упражнения и задачи;
• примерни самостоятелни работи, подробни критерии и скала за оценяването им;
• развивки на изучаваните геометрични тела, които учителят може да използва за демонстрация пред учениците.
Книгата за учителя ще улесни преподавателя в усилията му да постигне целите на обучението по математика в 4. клас.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова,Ангелина Манова)

За всеки урок от учебника по математика в помагалото е разработена една страница с допълнителни задачи. Разнообразието на задачите дава възможност те да се използват успешно в часовете по математика, в следобедните занимания или за самостоятелна работа на четвъртокласниците вкъщи. Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, която провокира интереса и познавателната активност на учениците.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото предлага дейности и задачи за:
• усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на многоцифрени числа и умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено и с двуцифрено;
• разширяване на представите за геометричните фигури и тела.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА.
ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Владимира Ангелова)

Учебното помагало е разработено в две части и съдържа диагностични тестове, структурирани по изпитния модел за Националното външно оценяване по математика в края на 4. клас.
В първата част са поместени тестове, чрез които се диагностицират компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание. Те са придружени с кратка теоретична част.
Втората част съдържа тестове, които са предназначени за установяване на нивото на математическите компетентности на учениците в края на 4. клас.
Всяка група от предложените тестове е придружена от таблица с верните отговори, критерии и показатели (в брой точки) за оценяването им.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебното помагало е предназначено за целенасочена подготовка на учениците за Националното външно оценяване в края на 4. клас. Разработката на тестовете в него е изцяло съобразена с указанията на МОН. Помагалото е оформено в две части.
В първата част са разработени 12 тренировъчни теста – по 3 за всяка от темите от учебната програма по математика за 4. клас.
Втората част съдържа 10 примерни теста за Националното външно оценяване в края на 4. клас.
Всяка група от предложените тестове е придружена от таблица с верните отговори, критерии и показатели (в брой точки) за оценяването им.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова) 

Помагалото съдържа 13 самостоятелни работи, всяка в два варианта, за диагностика на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 4. клас, както и входна и изходна диагностика.
Приложенията в помагалото са предназначени специално за учителите и в тях са предложени:
• критерии за оценяване на всяка самостоятелна работа;
• скала за приравняване на получените точки към оценка за нивото на математическите компетентности на ученика;
• модел за педагогическа диагностика на резултатите от самостоятелните работи и бланка за обратна връзка.

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Рени Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото за самостоятелна работа и самопроверка по математика за 4. клас е преработено според изискванията на учебната програма. То съдържа 9 теми, разработени в два варианта, съобразени с основните раздели на учебното съдържание. Помагалото допринася за формиране на умения за самооценка и може да се използва както от всеки ученик за самопроверка, така и от учителя за провеждане на самостоятелни работи в клас.
Задачите са категоризирани по трудност чрез мравката, която носи различен брой зрънца, а вдясно на всяка задача е показан броят на точките, с които се оценява правилното решение. Максималният брой точки за всяка тема е 20 и с помощта на приложената скала получените точки лесно се превръщат в цифрова оценка. По този начин се постига коректност при оценяването, учителят е изключително улеснен, а учениците може сами да установят нивото на знанията си.
За бързо успяващите ученици към всяка тема е предложена допълнителна задача с логическа или практическа насоченост, изискваща прилагане на знанията в нестандартни ситуации.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Сборникът продължава целенасочената работа с текстови задачи за:
• усъвършенстване на уменията на учениците за онагледяване на условието на текстова задача;
• изграждане на представа за взаимнообратните текстови задачи и на умения за работа с тях;
• използване на информация, представена по различни начини, за решаване или за съставяне на текстови задачи;
• работа с текстови задачи с недостатъчни данни;
• използване на различни похвати за определяне на връзките и отношенията между данните в задачата.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 4. КЛАС

(Нина Йорданова, Руска Илиева)

Учебното помагало съдържа разнообразни задачи, чрез които осигурява:
• постигане на определените от учебната програма компетентности като очаквани резултати от обучението;
• овладяване на учебното съдържание от учебниците по математика за 4. клас;
• актуализиране, упражняване, прилагане и проверка на знанията и уменията.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 4. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото е предназначено за допълнителна работа на учениците с интерес към математиката. То покрива, разширява и надгражда учебното съдържание по математика за 4. клас. Задачите са изключително разнообразни по съдържание и начин на онагледяване и задаване. Всяка задача изисква нов подход и разсъждения, различни от тези, използвани при решаването на другите задачи. По този начин учениците постоянно ще развиват своите познавателни умения и математически способности. Задачите в помагалото са оформени по теми, а в края му са дадени отговорите или решенията на повечето от тях.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА 4. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА
(Даниела Йорданова, Марта Николова, Севдалина Георгиева, Бистра Димитрова)

Учебното помагало за националното външно оценяване в края на 4. клас съдържа тестове по български език и литература и математика. Разработено е в две части:

тренировъчни тестове – за текуща диагностика и проследяване на нивото на овладяване на учебното съдържание по БЕЛ и математика през годината;
изпитни тестове – за работа към края на учебната година върху цялото учебно съдържание по БЕЛ и математика.
Всяка част съдържа по 5 теста по БЕЛ и по математика, които са разработени по актуалния формат на МОН за националното външно оценяване в 4. клас. След всеки тест е приложена бланка за отговори.
Всички тестове в помагалото са разработени в два равностойни варианта.
В края на помагалото ще намерите:
• към тестовете по БЕЛ:
   – всички текстове за диктовка от тестовете по БЕЛ;
   – критерии за оценяване на всяка диктовка и на задачата за съставяне на кратък текст;
   – ключ с верните отговори на въпросите с избираем и свободен отговор;
• към тестовете по математика:
   – ключ с верните отговори на задачите;
   – критерии за оценяване на всяка задача с разширен свободен отговор;
• скала за приравняване на точките, получени от тестовете по БЕЛ и математика, в количествени оценки.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ В МАТЕМАТИКАТА ЗА 4. КЛАС.
ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Стоян Иванов, Пенка Нинкова)

Помагалото ще улесни четвъртокласниците при изграждането на умения да четат, разбират, извличат информация от даден текст и да използват математически знания и умения за получаване на нова информация. То съдържа 36 текста, свързани с любопитни факти и реални практически ситуации. Към всеки текст са предложени математически въпроси и задачи.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: