4. клас | Компютърно моделиране


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Учебното съдържание е структурирано в четири вида уроци: за нови знания, за упражнения, за затвърдяване и обобщение и за преговор. Всеки урок е разпознаваем по своите рубрики:
• за нови знания – „Трябва да знам”, „Твоята мисия”;
• за упражнения – „Твоето приключение”;
• за затвърдяване и обобщение – „Вече знам”, „Вече мога”. Уроците са онагледени с картини, таблици и схеми, които правят възприемането на новото знание достъпно. Сюжетите на задачите са с житейска ориентираност, близки до светоусещането на четвъртокласниците и взети от тяхното всекидневие. В тях увлекателно са интегрирани знания от другите учебни предмети.
Към учебника има архив с файлове, които са необходими за изпълнението на заложените в него задачи, и видеодемонстрации, които подпомагат усвояването на новите умения и знания. Архивът с файловете може да бъде изтеглен от следния линк: www.prosveta.bg/kompmod. В него има специална папка „За учителя”, в която са дадени примерни решения на задачите.
В края на учебника учителите и учениците ще намерят приложение, в което схематично е обяснена виртуалната среда за блоково програмиране и е предложена таблица с превод на блоковите команди от английски на български език.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФАЙЛ

Електронният вариант на учебника по компютърно моделиране за 4. клас е обогатен с допълнителни ресурси като видеоинструкции, интерактивни задачи, подпомагащи осмислянето на знанията, сюжетни анимации към задачи, които въвеждат учениците в описаните ситуации, поясняват ги и подсказват възможните решения. Към уроците за нови знания са разработени кратки е-уроци и тестове. Кратките е-уроци представят учебното съдържание в структуриран вид, следвайки заложените в учебната програма очаквани резултати. Те са разработени така, че да бъдат в помощ на учителя при преподаването в клас и да служат като самоподготовка на ученика. Към всеки урок за нови знания са предложени и кратки тестове за проверка. Учителят може да ги използва като изходен или входен тест към всеки урок, а ученикът – за тренировка и затвърдяване на знанията.

 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Вера Георгиева)

Учебната тетрадка може да бъде използвана в часовете по задължителна, избираема или факултативна подготовка. Тя е удобно средство за ангажиране на учениците, когато не достигат устройства за всички деца в класа. Задачите са подходящи за програмиране без компютър и са подбрани така, че да подпомогнат диференцираната, екипната и проектната работа в обучението.
Голяма част от тях са под формата на:
• игри;
• приложни и творчески дейности;
• пъзели;
• блокове за движение.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

В книгата за учителя авторите на учебния комплект, които са действащи учители, дават ценни насоки за организирането на учебните часове по предмета. Архивът с всички ресурси може да бъде изтеглен свободно от следния адрес: www.prosveta.bg/kompmod. В него има две папки – „КМ 4. клас” и „За учителя”. В папката „КМ 4. клас” са ресурсите за задачите към учебника, предназначени за учениците. Те са организирани в подпапки. Всяка подпапка носи номера на урока, за който е предназначена. В папката „За учителя” са дадени примерни решения на задачи от учебното съдържание.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

Със системата от задачи в учебника се осъществяват междупредметни връзки с всички учебни предмети и се реализират достъпност, системност, активност, нагледност, връзка на теорията с практиката. Уроците съдържат предизвикателство, което мотивира учениците. Новите знания се изясняват около въвеждаща задача, а теоретичното съдържание е представено под формата на въпроси и отговори. С рубриката „Да припомним!” се обобщава и систематизира вече изученото, а в рубриката „Знаеш ли, че?” пропедевтично се обясняват понятия или се дава любопитна допълнителна информация по темата. Към учебника има множество предварително подготвени файлове за работа във визуална среда за програмиране. Диск с ресурсните файлове е приложен в книгата за учителя, но може да се изтегли и от www.prosveta.bg/kompmod.

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Видеоуроците с учител, кратките е-уроци, в които по ясен и достъпен начин се представя най-важното в урока, и интерактивните тестове за проверка на знанията и уменията разширяват значително инструментариума на учителя. Разнообразните интерактивни упражнения може да се използват в края на урока, в който са въведени новите понятия, или в началото на следващия урок – за затвърдяване на знанията или устна проверка. Демонстрационните видеоклипове може да се представят пред целия клас или да се дадат за самостоятелно усвояване на определени дейности от учениците.

 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

Съдържа задачи за затвърдяване на знанията и уменията на учениците по компютърно моделиране, които са продължение или част от работата по задачите, включени към съответния урок в учебника. Значителна част от задачите предполагат работа без компютър. Включени са и такива, които учениците решават в тетрадката, а отговорите проверяват чрез посочените в учебника ресурсни файлове. Тетрадката съдържа тестове за диагностика на входно, междинно и изходно ниво.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

Книгата за учителя съдържа:
• указания за инсталиране и използване на различните версии на изучаваната визуална среда за програмиране;
• кодовете на задачите от учебника;
• тематично разпределение на уроците;
примерно годишно тематично разпределение, съобразено с изискванията на МОН;
• методически указания към всеки урок от учебника по компютърно моделиране;
• примерни тестове за диагностика на входно, междинно и изходно ниво, отговори и скали за оценяване на тестовете.
Книгата за учителя съдържа полезни указания за организиране на уроците. Към нея е приложен дискът с ресурсни файлове към учебника. Учителят може да копира съдържанието му на компютрите в кабинета и така да улесни работата на учениците с тях. Ресурсните файлове към учебника може да се изтеглят и от www.prosveta.bg/kompmod.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ДА РАБОТИМ БЕЗОПАСНО С КОМПЮТЪР И В ИНТЕРНЕТ.
ТАБЛО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
Формат: 100х70 см


За да се предпази от опасности в интернет, детето има нужда от надежден ориентир. Таблото по компютърно моделиране обобщава 12 основни правила за безопасна работа с компютър и в интернет, като за всяко правило е посочено какво може и какво не е желателно да се прави. Общата илюстрация подкрепя изброените правила и преплита в едно всичко, което детето може да направи за безопасността и здравето си и за природата.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: