4. клас | Човекът и природата


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Учебникът гарантира постигане на всички очаквани резултати от обучението и предлага съвременно активно учене на четвъртокласниците чрез:
• богато илюстрирани, достъпно и увлекателно написани уроци;
• лесно възприемане и осмисляне на учебното съдържание;
• разнообразни дейности, които провокират творческото мислене;
• успешен подход за стимулиране на познавателната активност;
• развиване на способностите за самостоятелна работа и за работа в екип;
• възможност за ефективно организиране на заложените дейности;
• повишаване на интереса към природните науки;
• формиране на висока екологична култура.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Електронният учебник допринася за обогатяване на представите на четвъртокласниците и за
по-пълно усвояване на знанията. Той предоставя многообразие от интерактивни ресурси:
• кратки е-уроци, с които учениците учат по-лесно;
• тестове за самопроверка към всеки електронен урок;
• видеоуроци с учител по трудните за преподаване и усвояване теми;
• занимателни задачи за затвърдяване и самопроверка на наученото;
• анимирани видеофилми за по-пълно и по-впечатляващо възприемане на знанията;
• филми за природни обекти за онагледяване на информацията;
• 360-градусови обиколки из защитени територии. 

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Тетрадката може да се използва както при усвояване, така и при за затвърдяване, разширяване и самопроверка на знанията. Включени са задачи, чрез които се извършват разнообразни учебни дейности:
• допълване на текст;
• извличане на информация от текст и снимки;
• попълване на данни в таблици и в схеми;
• пренасяне на знания и дейности в познати и в нови ситуации;
• заключения от наблюдения на природни обекти;
• изводи от опити, извършени в час и в домашни условия;
• решаване на кръстословици, игрословици и тестови задачи;
• свързване, оцветяване и рисуване;
• самопроверка и самооценка на знанията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Книгата съдейства на учителите да се подготвят за провеждане на обучението по човекът и природата в 4. клас. Тя ги ориентира за методическите решения на авторите на учебния комплект, а предложените насоки и идеи стимулират творческата работа.
Книгата за учителя съдържа:
• годишно тематично разпределение;
• примерни разработки по всички теми;
• тестове за диагностика на входно, междинно и изходно равнище;
• критериите за оценка.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев)

Текстовете в учебника са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на учениците. Информацията е онагледена чрез илюстрации и богат снимков материал. В учебника са включени:
• разнообразни задачи за индивидуална, партньорска и групова работа;
• казуси, които дават възможност за диференцирано обучение;
• задачи за контрол и проверка на знания;
• разнообразни опити;
• допълнителна, любопитна информация;
• уроци екскурзии;
• уроци за проектна работа.
Така поднесено, учебното съдържание дава възможност на ученика да стане активен участник в учебния процес.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Електронният учебник включва богат набор от допълнителни ресурси:
• кратки е-уроци с обобщение на най-същественото;
• видеоуроци с учител, който представя новите понятия и определения ясно и достъпно;
• анимирани видеофилми на природни явления и процеси;
• видеоклипове и галерии от снимки с природни обекти;
• 360-градусови панорамни снимки на защитени места;
• занимателни и тестови задачи;
• тестове за самопроверка към всеки е-урок. Електронните ресурси визуализират представите на четвъртокласниците за природната среда и дават възможност за интерактивно обучение.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев)

Тетрадката включва:
• творчески задачи;
• задачи за свързване, оцветяване и рисуване;
• решаване на тестови задачи;
• допълване на текст и попълване на таблици и схеми;
• опити и проучвания;
• кръстословици и игрословици.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев)

Книгата подпомага учителя при подготовката и успешното провеждане на обучението по човекът и природата, като гарантира постигането в максимална степен на заложените в учебната програма цели. В нея са включени:
• годишно тематично разпределение;
• методически насоки и идеи;
• примерни разработки по всички теми;
• тестове за диагностика на входното и изходното ниво;
• тестове към всички раздели от учебника;
• критерии за оценяване на тестовете и скала за приравняване на точките към оценки.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

(НЕ)ПОЗНАТАТА ПРИРОДА. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВE В 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Борисова, Ели Пещерска)

Помагалото може да се използва с всички учебници по човекът и природата за 4. клас, одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН). Предназначено е за работа в избираемите учебни часове, но може да се използва и за допълнителна работа в часовете за задължителна подготовка и в часовете по самоподготовка. Помагалото осигурява:
• повече знания за заобикалящия свят;
• нови и интересни факти за природата;
• по-добро усвояване на знанията чрез практически задачи, опити.

С него четвъртокласниците изграждат умения за:
• четене с разбиране и извличане на информация от текст,
• обобщаване на данни и откриване на връзки между тях;
• попълване на таблици, схеми и мисловни карти;
• формулиране на изводи от опити чрез използване на придобити знания;
• наблюдение и проучване на природни явления и факти;
• решаване на изследователски задачи.

 

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Учебното помагало е подходящо не само при самоподготовката на учениците, но и в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове по предмета. Четвъртокласниците затвърдяват и разширяват знанията си по занимателен начин чрез:
• решаване на кръстословици и игрословици;
• допълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
• попълване на данни в таблици и в схеми;
• пренасяне на знания и дейности в познати и нови ситуации;
• решаване на казуси и работа по проекти;
• съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
• посочване на вярно/грешно твърдение;
• свързване, оцветяване и рисуване.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: