4. клас. Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Учебникът се отличава с прагматичност, функционалност и красив дизайн. Логично структурираното учебно съдържание включва:
• пояснителни определения, таблици и мисловни карти;
• учебни задачи за разпознаване, конструиране, преобразуване, сравняване и прилагане на новите понятия;
• учебни задачи за екипна работа;
• задачи за подробен и кратък преразказ, отговор на въпрос за развиване на комуникативноречевите компетентности на учениците.
Учебникът предлага оптимално съотношение между отделните урочни единици за начален и годишен преговор, нови знания, затвърдяване и диагностика.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

Електронният учебник осигурява максимална плътност и ефективност в уроците по български език.
В него се съдържат: видеоуроци, кратки е-уроци, тестове, интерактивни ресурси, допълнителни визуализации.
Дигиталните ресурси ангажират вниманието на учениците и те по занимателен начин усъвършенстват знанията си и развиват важни езикови умения.
Видеоуроците с опитни учители са възможност да се попълнят пропуските и да се направи подготовка за Националното външно оценяване.
С кратките е-уроци, които обобщават най-важното, бързо и лесно се усвояват новите знания и се затвърдява учебният материал.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Учебна тетрадка № 1 за 4. клас на „Просвета Плюс” предлага отлични възможности за затвърдяване и обобщаване на езиковите знания и компетентности на учениците, които са в основата на функционалната грамотност. Включените учебни задачи подпомагат задълбоченото разбиране на строежа на езика и на основни езикови и речеви единици. Те осигуряват трайното овладяване на важни правоговорни, правописни, пунктуационни и граматични норми.
Тетрадката съдържа четири самостоятелни работи за диагностика на езиковите компетентности на четвъртокласниците:
• входно ниво след началния преговор;
• две междинни диагностики;
• изходно ниво след годишния преговор.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Учебна тетрадка № 2 за 4. клас на „Просвета Плюс” е предназначена за развитие и усъвършенстване на комуникативноречевите компетентности на учениците и за обогатяване на речевия им опит. Включени са учебни задачи, насочени към затвърдяване на уменията за:
• писмен подробен преразказ на кратък художествен и нехудожествен текст;
• кратък преразказ на художествен и нехудожествен текст;
• съчинение по аналогия и по дадено начало;
• разказ по картина на художник;
• отговор на въпрос върху художествен и нехудожествен текст;
• създаване на писмен текст с помощта на факти и данни.
Умело структурираното учебно съдържание стимулира самостоятелната речева дейност и уменията за самооценка и самоконтрол на четвъртокласниците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова)

Книгата за учителя представя авторската концепция за учебния комплект по български език за 4. клас на „Просвета Плюс”, чрез който се реализират заложените в новата учебната програма цели и задачи на обучението, очаквани резултати и компетентности. Тя съдържа примерни методически разработки на всички урочни единици за езиковото обучение и обучението за изграждане на комуникативноречевите компетентности. Описани са етапите и компонентите за конструиране на уроците за:
• усвояване на нови езикови знания;
• затвърдяване и обобщаване на езиковите представи;
• формиране на правописни умения;
• изграждане на комуникативноречевите компетентности.
Предложената детайлна система от критерии и показатели за диагностика на езиковата компетентност на учениците изцяло покрива заложените в учебната програма очаквани резултати в началото и в края на 4. клас.
Поместено е и примерно годишно разпределение на учебното съдържание.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Читанката предлага разнообразни по жанр текстове, подбрани съобразно тяхната четивност, съдържателна достъпност и възможности за овладяване от уче-
ниците на новите литературни понятия олицетворение, диалог и монолог.
Учебното съдържание включва задачи за:
• извличане на информация от текст;
• интерпретиране на авторовите идеи;
• овладяване на новите литературни знания по достъпен начин, чрез ясни определения;
• развиване на социокултурните компетентности на учениците.
Чрез темите по извънкласно четене се разширява кръгът от книги за четене с достъпна за възрастта литература. Развиват се читателските интереси на четвъртокласниците и се стимулира тяхната читателска активност.

 

ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

Електронната читанка за 4. клас на „Просвета Плюс” е модерно и необходимо средство в обучението по литература, с което ученето се превръща в забавно и увлекателно занимание за учениците. В нея са включени видеоуроци, кратки е-уроци, тестове, интерактивни ресурси, различни визуализации, допълнителни текстове, аудиофайлове, снимки и др.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Тетрадката към читанката за 4. клас на „Просвета Плюс” е предназначена за разширяване на литературните компетентности на учениците. Може да се използва както в уроците по литература, така и в часовете за самоподготовка. Предложените учебни задачи подпомагат възприемането на произведенията от читанката и осмислянето на новите литературни понятия.
Чрез включените тестови задачи се установява степента на разбиране на текстовете от читанката. Учебните задачи със свободен отговор стимулират самостоятелното мислене, свободното изразяване на позиция и креативността на четвъртокласниците. Предоставена е възможност всеки ученик да съпостави своята гледна точка с тази на останалите читатели, което го превръща в пълноценен участник в литературната комуникация.
Тетрадката съдържа три теста за диагностика на входно, междинно и изходно ниво в развитието на уменията за четене с разбиране и изграждането на съответните литературни понятия.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова)

В книгата за учителя за 4. клас на „Просвета Плюс” са поместени примерни методически разработки на всички уроци по литература и извънкласно четене. В уроците за възприемане, осмисляне и интерпретация на художествено произведение са предложени методи и похвати за:
• определяне на жанровите особености на конкретния текст;
• извличане и използване на информация;
• четене с разбиране;
• отделяне на микротемите (епизодите) в текста;
• откриване и характеристика на литературните герои;
• обсъждане на практическа основа на спецификите в художествената форма;
• аргументиране на въпроси, свързани със съдържанието на текста.
В методическите разработки на уроците по извънкласно четене са дадени насоки за развиване на потребността от четене, читателските интереси и читателската самостоятелност на четвъртокласниците.
Предложената детайлна система от критерии за оценка в урочните разработки за диагностика на литературната компетентност и уменията за четене с разбиране на художествен текст изцяло покрива заложените в учебните програми очаквани резултати в началото и в края на 4. клас.
В книгата за учителя е включено и годишно тематично разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото съдържа разнообразни езикови и литературни задачи. Чрез него четвъртокласниците:
• затвърдяват и усъвършенстват езиковите си знания и правописните си умения;
• осмислят подходящи за възрастта си художествени и нехудожествени текстове;
• развиват полезни умения за съставяне на текстове;
• успешно се подготвят за Националното външно оценяване в края на 4. клас.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Учебникът се състои от две части – „Български език” и „Пиша, разказвам, съчинявам”. В първата част се осигурява успешно обучение на учениците чрез:
• много уроци за упражнения и преговор;
• кратки, разбираеми теоретични знания;
• различни занимателни упражнения;
• възможности за лесно усвояване на правописа;
• работа в екипи и по проект.

Във втората част четвъртокласниците:
• овладяват средствата на речевия етикет;
• съставят свои текстове с помощта на различни опори;
• имат напредък независимо от нивото на своите езикови компетентности;
• развиват словотворческите и комуникативноречевите си умения.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Електронният учебник по български език за 4. клас осигурява високо ниво на нагледност и подпомага успешното обучение. Съдържа разнообразни електронни ресурси:
кратки е-уроци, чрез които бързо и лесно се усвояват новите знания и се затвърдява учебният материал;
видеоуроци с опитни учители, с които може да се попълнят пропуските и да се направи подготовка за Националното външно оценяване;
занимателни задачи, които съдействат за по-пълно усвояване на езиковите знания;
тренировъчни тестове, с които учениците развиват умения и проверяват знанията си.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадката съдържа уроците за затвърдяване на наученото по български език. Чрез упражненията в нея се подпомага осмислянето и усвояването на новите знания. В тетрадката са включени:
• самостоятелни работи за диагностика на входното и изходното ниво на учениците;
• допълнителни текстове за диктовка или преписи в помощ на обучението по правопис;
• занимателни игрови задачи, съобразени с възрастовите особености на децата;
• интересни текстове, тестови задачи, кръстословици, игрословици и др.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова)

Тетрадката е продължение на темите от учебника за формиране на комуникативноречеви умения. В нея учениците пишат своите текстове и ги редактират. Работата им е улеснена от:
• план на текста;
• подпомагащи въпроси и картинки;
• ключови думи и изрази в помощното поле;
• думи с правописни особености.

 

ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Виктор Самуилов)

Читанката съдържа текстове от съвременни автори и класици, интересни и добре подбрани, с висока художествена и нравствено-етична стойност. Тя се откроява с:
• достъпно въведени литературни понятия;
• текстове, съобразени със светогледа на съвременното дете;
• добре разработен методически апарат;
• разнообразни дейности, подпомагащи разбирането при четене;
• богати илюстрирации;
• уроци по извънкласно четене, които провокират читателския интерес на четвъртокласниците.


 


ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Виктор Самуилов)

Сред ресурсите в електронната читанка се открояват наскоро добавените видеоуроци с учител, кратки е-уроци и електронни тестове. Включени са също разнообразни и интересни упражнения, тестови задачи за проверка и самопроверка на знанията, аудиозаписи и други. Електронните ресурси:
• подпомагат усъвършенстването на четивната техника;
• улесняват осмислянето на художествения текст;
• правят уроците по литература забавни и увлекателни за учениците;
• дават възможност на учителя за по-добро онагледяване и интерактивно преподаване.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова, Станимира Мушакова)

Тетрадката разширява методическия апарат към текстовете в читанката. По този начин учителите и учениците разполагат с цялостна дидактическа технология за обучение по литература, която е осигурена с необходимите ресурси. Включените в тетрадката интересни въпроси, занимателни игрословици и забавни задачи правят обучението по литература по-приятно за учениците. Чрез упражненията в нея се:
• подпомага осмислянето и възприемането на текстовете;
• доразвиват уменията за разпознаване на понятията и за прилагане на знанията;
• обогатяват комуникативноречевите способности на четвъртокласниците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева)

Книгата улеснява учителите в подготовката и успешното провеждане на обучението по български език и литература. Съдържа следната информация:
• примерно годишно тематично разпределение;
• диктовките към самостоятелните работи заедно с критериите за проверка и оценка на резултатите от входното и изходното равнище;
• методически насоки и примерни разработки на всички теми за частта български език;
• допълнителни задачи към всяка тема по български език;
• методически насоки и примерни разработки на всички теми за частта „Пиша, преразказвам, съчинявам”;
• методически насоки за организиране на обучението по литература;
• методически насоки за обучението по извънкласно четене.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС

(Румяна Танкова, Ваня Иванова, Станимира Мушакова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Помагалото осигурява:
• допълнителни възможности за затвърдяване на знанията по български език и литература;
• учебни задачи, които съдействат за по-добро усвояване на книжовните норми и правилна употреба на българския език;
• повишаване на грамотността на четвъртокласниците;
• усъвършенстване на умението да се съчинява кратък текст с опора на въпроси и думи;
• подготовка за успешно представяне на Националното външно оценяване в края на 4. клас.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

21 ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Поли Рангелова)

Помагалото следва актуалния модел на Министерството на образованието и науката за Националното външно оценяване в края на 4. клас. Съдържа 21 теста с тренировъчен или изпитен характер, в които са включени диктовки, езикови тестове с избираем отговор, разнообразни по жанр и тематика текстове за четене с разбиране и тестови задачи към тях, творчески задачи, указания за оценяване и верни отговори на задачите. Помагалото е подходящо за целогодишна подготовка за Националното външно оценяване. Това дава възможност тестовете да се използват и за текущо оценяване, което може да стане в задължителните часове, определени за провеждането на самостоятелни работи, или в избираемите и факултативните учебни часове. Аудиозаписи на диктовките може да се изтеглят от сайта e-uchebnik.bg.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Пенка Димитрова, Невена Петрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Учебното помагало включва 12 теста по новия модел на Националното външно оценяване след 4. клас по български език и литература. Всеки тест се състои от 3 части, които съдържат различен брой задачи:
първа част: диктовка и 10 езикови задачи с избираем отговор; от сайта e-uchebnik.bg може да се свалят аудиозаписи на диктовките в два варианта: по модела на МОН и по облекчена методика;
втора част: текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор;
трета част: задача с творчески характер за създаване на кратък текст с обем 3 – 5 изречения по зададена тема, по картина и ключови думи, задача за редактиране. Към всеки тест е предложена детайлна система от критерии и показатели за оценяване.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи в два варианта. Задачите са в съответствие с изпитния формат на Националното външно оценяване. Всяка самостоятелна работа се състои от четири задачи:
• задача за четене на кратък текст с проверка на разбирането чрез въпроси с избираем и свободен отговор;
• тестови задачи по български език;
• диктовка на текст с ясни и точни критерии за оценка на резултатите от нея;
• речева задача за съставяне на текст чрез визуални и словесни опори.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 4. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(Стоян Иванов, Тина Велева)

„Четене с разбиране” за 4. клас е продължение на идеята за ранна подготовка за НВО по български език и литература, който е заложен в помагалата за предходните класове. Помагалото е разработено изцяло по формата за НВО и съдържа 22 теми, които ще помогнат на учениците да придобият основни умения за четене и разбиране на текста.
Тестовите въпроси в затворен и отворен формат представляват единен комплекс, който развива стратегиите за четене на учениците. Подбраните познавателни и художествени текстове ще предизвикат интерес у децата и ще ги провокират да научат нови и интересни факти.
Задачите към текстовете са с различна степен на трудност и измерват познавателните умения за:
• намиране и извличане на факти и действия от представената информация;
• тълкуване и правене на изводи от съдържанието;
• обобщаване на идеи и оценка на стила и структурата на съдържанието;
• трансформиране и създаване на текст.
В помагалото са поместени отговорите на задачите по всички теми, което е отлична възможност за самопроверка от учениците. Листът за отговори отговаря на форма̀та и ска̀лата за оценяване на МОН.

 

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА 4. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА
(Даниела Йорданова, Марта Николова, Севдалина Георгиева, Бистра Димитрова)

Учебното помагало за националното външно оценяване в края на 4. клас съдържа тестове по български език и литература и математика. Разработено е в две части:

тренировъчни тестове – за текуща диагностика и проследяване на нивото на овладяване на учебното съдържание по БЕЛ и математика през годината;
изпитни тестове – за работа към края на учебната година върху цялото учебно съдържание по БЕЛ и математика.
Всяка част съдържа по 5 теста по БЕЛ и по математика, които са разработени по актуалния формат на МОН за националното външно оценяване в 4. клас. След всеки тест е приложена бланка за отговори.
Всички тестове в помагалото са разработени в два равностойни варианта.
В края на помагалото ще намерите:
• към тестовете по БЕЛ:
   – всички текстове за диктовка от тестовете по БЕЛ;
   – критерии за оценяване на всяка диктовка и на задачата за съставяне на кратък текст;
   – ключ с верните отговори на въпросите с избираем и свободен отговор;
• към тестовете по математика:
   – ключ с верните отговори на задачите;
   – критерии за оценяване на всяка задача с разширен свободен отговор;
• скала за приравняване на точките, получени от тестовете по БЕЛ и математика, в количествени оценки.

 

ДИКТОВКИ ЗА 4. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото „Диктовки за 4. клас” е съобразено с изискванията на актуалната учебна програма по български език и литература на МОН и може да се използва към всички учебници. Съдържа разнообразен материал за диктовки – думи, изречения и текстове, като акцентът е върху правописните трудности. Предложените текстове за диктовки са разнообразни по жанр и са свързани с теми от живота на съвременното дете. Задачите стимулират творческата активност на учениците, повишават правописната им култура и стимулират интереса им към изучаването на българския език. Ако задачата съдържа думи или изречения, а не текст, в зависимост от времето, с което разполага учителят в учебния час, той може да издиктува само част от тях.
Помагалото е ценен помощник както за учителите, които преподават в 4. клас, така и за родителите на четвъртокласници, които желаят да работят допълнително с децата си вкъщи.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 4. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е съвместимо с всички учебници по български език и литература. Предназначено е за работа в клас, за самоподготовка, за часовете по избираема или факултативна подготовка. Темите са разработени на разтвор и съдържат разнообразни задачи, които развиват компетентностите, заложени в учебната програма по български език и литература и интегрират знания от други учебни дисциплини. Те дават възможност на учениците да затвърдят и усъвършенстват уменията си да говорят и да пишат книжовно, да четат с разбиране и да създават собствен текст.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС

(Радостина Тонева)

Учебното помагало може да се използва успешно в часовете за самоподготовка при целодневно обучение или за домашна работа вкъщи. Има за цел да актуализира, упражнява и затвърдява новите знания за основни езикови понятия и правила. Задачите съчетават дидактически и игрови елементи, което прави заниманията полезни и приятни за учениците. Подпомага тяхната подготовка за външното оценяване по български език и литература в края на 4. клас.

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА 4. КЛАС
„ЧАСТИ НА РЕЧТА. /
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ.
ГЛАВНИ ЧАСТИ
НА ИЗРЕЧЕНИЕТО”

Формат: 100х70

 


Таблото обхваща основни морфологични и синтактични знания, които се овладяват в начален етап.
От едната му страна се обобщава всичко най-важно за изучаваните части на речта в уроците по български език от втори до четвърти клас. Включени са описателни определения, въпроси, с които се откриват частите на речта, и съответните граматически категории. Дадените примери допринасят за по-лесното възприемане на теоретичната информация.
От другата страна на таблото са представени видовете изречения по цел на изказване, като моделите имат за цел да акцентират върху важните особености при писане – главната буква в началото и правилния препинателен знак в края.
Наред с видовете изречения по цел на изказване са дадени обобщени знания за видовете изречения по състав и главните части подлог и сказуемо. Това дава възможност учениците да съпоставят едните с другите видове изречения и да формират точни и ясни понятия.
Таблото може да се използва при въвеждане на нови знания и при преговор.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: