4. клас | Човекът и обществото


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Учебникът предлага на четвъртокласниците интересно и емоционално пътешествие в миналото и настоящето на България. Всеки урок е увлекателен разказ за красотата и богатството на българската природа, за събития от нашата история и за хората, оставили следи в нея, за настоящето и предизвикателствата към съвременния гражданин.
Учебникът съдържа: 18 теми за нови знания; 11 урока за упражнения; 1 урок за практически дейности – „Работилница”.
Методическата част е комбинация от разнообразни източници: илюстративен материал, карти, рубриките „Любопитно”, „Речник”, „Въпроси и задачи”.

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

Електронният вариант на учебника е обогатен с разнообразни ресурси. Към уроците за нови знания са разработени кратки е-уроци. Те представят учебното съдържание структурирано, така че да бъде удобно на учителя да го представи в час, а на ученика – да се подготви у дома. Освен това в е-учебника ще намерите много видеоимпресии, 360-градусови снимки, електронни ресурси с игрови и тестов характер, анимации, аудиодокументи и др.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Тетрадката е важен елемент от учебния комплект по човекът и обществото за 4. клас. Тя дава възможност на четвъртокласника не само да възпроизвежда дадена информация, но и постоянно да развива своите умения, да изпитва своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания и упражнения са дадени 3 или 4 задачи. Тяхната цел е чрез откриване на решенията им ученикът още веднъж да повтори под различна форма компетентностите като очаквани резултати от учебната програма в 4. клас. Тетрадката съдържа:
• задачи от типа „допиши”, „попълни”, „открий”, „свържи”, „огради”, „отбележи”;
• задачи с контурни карти и изображения, които може да се използват в час или за самоподготовка;
• задача с игрови елемент към всеки урок;
• два теста за начален и годишен преговор (диагностика на входното и изходното равнище);
• два обобщителни теста, съобразени по време с обобщенията в учебника.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

В книгата за учителя ще откриете:
• примерно годишно тематично разпределение;
• отговорите на задачите от учебника и учебната тетрадка;
• кратко описание на хода на всеки урок с идеи и подходящи задачи за домашна работа;
• допълнителна информация в помощ на преподавателя;
• представяне на най-важното от учебната програма, целите и очакваните резултати от обучението по предмета.
Предложените методически насоки за осъществяване на отделните теми са само ориентири за структуриране на дейностите в учебния час, а не задължително или единствено възможно решение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 4. клас. В него са включени интересни текстове и задачи, които разширяват представите на учениците по основни теми от учебното съдържание и провокират тяхното любопитство.
Задачите са разнообразни по своя характер:
• тестови задачи;
• задачи за съответствие;
• задачи за дешифриране;
• допълване на текст;
• анализиране на данни и работа с линия на времето;
• работа с географска карта и исторически документи;
• ребуси;
• кръстословици;
• творчески задачи, проекти и др.
Те стимулират въображението, развиват емоционалната интелигентност, формират умения за самостоятелна и екипна изследователска дейност.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Учебникът е пряко ориентиран към активното обучение и овладяването на компетентности. Уроците са написани на достъпен и разбираем за четвъртокласниците език. Рубриките следват равнищата на познавателния процес – от възприемане и запаметяване към прилагане и оценка на знанията. Включени са проблемни и евристични задачи, които развиват критическото мислене и способността за аргументиране. Те са подходящи за работа по двойки или в малки групи, а при желание на учителя може да се организират в игрова или състезателна форма.

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

Чрез електронния учебник учениците получават по-пълна и реалистична представа за приро-
дата и миналото на България. Видеоуроците и кратките е-уроци подпомагат работата на учителя и улесняват учениците при самоподготовката им. Интерактивните ресурси и тестовете са ефективни при затвърдяване и проверяване на наученото.
В е-учебника са включени документални филми от поредицата „5 минути София”, в които са представени фрагменти от историята на днешната ни столица. Филмите от поредицата „Национален календар” на БНТ разказват за важни събития след Освобождението на България. Добавени са и 360-градусови панорамни снимки на природни и исторически забележителности, както и видеокадри, заснети с дрон.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Поли Рангелова, Цветелина Пейкова, Мария Босева)

Тетрадката е полезно помагало, с което учениците успешно се подготвят по всички теми в учебника. Включени са разнообразни по вид тестови задачи, както и упражнения за:
• търсене на последователност и съответствия;
• откриване на верни или грешни твърдения;
• работа с таблици, карти, схеми, кръстословици, решетки с думи и др.
След обобщителните теми учениците могат да направят самопроверка и самооценка на наученото.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Книгата за учителя по човекът и обществото за 4. клас на „Просвета – София” съдържа нормативни и методически материали, необходими за успешната работа на преподавателя:
• анализ на учебната програма по човекът и обществото за 4. клас,
• концепция на учебния комплект,
• методически насоки за организиране и провеждане на уроците,
• варианти за входяща и изходяща диагностика с таблици и скали за оценяване на самостоятелните работи,
• годишно тематично разпределение, разработено по новия формат, изискван в учебната документация.
В урочните разработки са представени съдържателни акценти, чрез които се постигат конкретните очаквани резултати по съответните теми, откроени са новите понятия и са посочени дейности за придобиване на ключовите компетентности и реализиране на междупредметни връзки. Част от предложените допълнителни текстове имат христоматиен и информативен характер и може да се използват пряко в обучението. Други текстове представляват извадки от документи и съвременни интерпретации на исторически събития, чрез които учителят може да актуализира и обогати познанията си.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС

(Поли Рангелова, Мария Босева)

С упражненията в помагалото „Обичаме България“ четвъртокласниците затвърдяват и разширяват знанията си по човекът и обществото. Запознават  се с интересни текстове и проверяват  уменията си да четат с разбиране. Изпълняват разнообразни творчески задачи. Научават се още по-умело да работят с изображения, карти, схеми, таблици, линия на времето. Откриват грешки и пропуски в изречения  и текстове и развиват своята наблюдателност и досетливост. Включени са отговори към петте самостоятелни работи, подробни указания за оценяване и скали за оценка.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС
(Тошко Тонев)

Помагалото може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 4. клас. Съдържа тестови задачи с избираем и свободен отговор, задачи за допълване на данни в таблици, схеми и текст, ребуси и кръстословици, творчески и изследователски задачи. Разнообразният им характер затвърдява и разширява уменията и по други учебни предмети, като български език и литература, математика, компютърно моделиране.

 

АТЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС С КОНТУРНИ КАРТИ И ТЕСТОВЕ
(Магдалена Димитрова, Мария Босева)

С помощта на едри и четивни карти децата опознават природните области на България, разбират връзката между природната среда и трудовата дейност, опазването на природата в защитени територии.
Десетки снимки онагледяват природни обекти, събития и личности.
Чрез задачите към картите учениците усвояват умения за работа с карта.

 

ТАБЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО „МИНАЛОТО НА БЪЛГАРИЯ”

Формат: 100х70

 
Споделете с приятели


Открий ни в: