2. клас | Занимания по интереси


Знам и мога
 
 

Знам и мога. Занимания по интереси за 2. клас
при целодневна организация на обучението

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Ели Пещерска) 

Учебното помагало дава разнообразни възможности за провеждане на заниманията по интереси. Предложените в него 32 основни теми провокират интересите и развиват у второкласниците качества, свързани с интелектуалното, нравственото, естетическото, здравното, интеркултурното възпитание. Освен че забавляват малките ученици с логически задачи и спортни игри, те носят и нови знания. По всяка основна тема се работи в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа.
Помагалото развива и редица социални компетентности, свързани с:

  • умения за общуване
  • работа в група и екип
  • формиране на увереност
  • презентиране пред публика
  • физическа култура.

Специално място е отделено за представяне на положителните резултати, личностните и груповите постижения, свързани с развитието и утвърждаването на определени интереси у второкласника.
Като използва разработките в учебния комплект, учителят може да ги доразвие съобразно интересите на учениците и да изгради системен модел на работа, като стимулира въображението, находчивостта и креативността.

 
 

Книга за учителя „Знам и мога”. Занимания по интереси
при целодневна организация на обучението за 2. клас

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Ели Пещерска)

Книгата за учителя е част от комплекта „Знам и мога. Занимания по интереси при целодневна организация на обучението за 2. клас“. В нея е поместено примерно го­дишно разпределение на темите от учебното съдър­жание. Включени са продълженията на разглежданите в помагалото художествени текстове. Подробно е описана игровата форма на спортните игри и са посо­чени местата за търсене на допълнителна информа­ция в интернет чрез ключови думи. Част от задачите в помагалото са доразвити в нея и са предложени до­пълнителни идеи за разнообразяване на заниманията по интереси. Методическите разработки, указания и идеи, предложени в книгата за учителя, улесняват ра­ботата му. 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: