2. клас | Проблемно базирано обучение


Детективски истории
 

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. С РОБОТА РОБИ В СВЕТА
НА ЗАГАДКИТЕ. ПОМАГАЛО ЗА ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2. КЛАС

(Ивета Николаева, Мариела Миланова, Деяна Милушева)

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на второкласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем. Активизира процеса на самостоятелно търсене и анализиране на информация. Усъвършенства уменията на учениците да презентират и да аргументират заявена позиция и мнение.
Учебното помагало има следните достойнства:
• формира у учениците важни умения за представяне пред публика;
• поставя второкласниците в ситуации, в които да разсъждават върху необходимостта от правила и спазването им;
• провокира децата да търсят природата навсякъде около тях;
• поражда интерес към опознаването на родината чрез кратките разкази за забележителностите в България;
• по забавен и достъпен начин увлича учениците да опознават страните от Европа;
разкрива възможностите на математиката за решаване на практически казуси, като организирането на рожден ден.
Работата по проблемите, предложени в помагалото, разкрива на учениците ролята на екипната работа. Дава им самочувствие, че придобитите знания и умения им помагат да вземат правилни решения в ежедневието.


ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2. – 4. КЛАС
(Деяна Милушева)

В помагалата от поредицата „Детективски истории” авторите Мариела Миланова , Ивета Николаева и Деяна Милушева по интересен и достъпен начин отговарят на въпросите на учениците:
„А това защо го учим и за какво ще ни потрябва в живота?”
Голяма част от материала, който се преподава в училище, е натоварен с много фактология. Във времето на великите информационни открития децата могат да намерят в интернет всичко, което ги интересува, стига да го разбират и да могат да извлекат достоверна информация. А както се оказва от изследванията на функционалната грамотност на учениците, българчетата са на едно от последните места в Европа. По своята същност функционалната грамотност представлява способността на човека да решава стандартни житейски задачи на основата на приложни знания. Тя включва умения за:
• четене с разбиране,
• търсене, намиране, анализиране и синтезиране на информация,
• свободно изразяване на мнение и идеи в устното общуване,
• развиване на компетентности за правилно боравене с различни книги, речници, справочници и енциклопедии,
• овладяване на познания в различни научни области,
• развиване на различни социални умения, развиване на логическо мислене.
Всички тези умения се развиват чрез проблемно базираното обучение, чийто модел е разработен в книгата за учителя. Разбира се, обучението не може да бъде изцяло базирано на такава методика. Никой не отрича значението на фундаменталните знания и тяхното натрупване. За да се използва методът, трябва да има изградена основа от знания и умения, свързани с базисни понятия. Затова ние препоръчваме използването на метода да започне след втори клас и поетапно да се усложнява в прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование.
Книгата има за цел да подпомогне учителя в прилагането на компетентностния подход чрез използване на проблемно базираното обучение. Как да научим учениците след втори клас да мислят, да анализират, да синтезират, да решават проблеми? Преди всичко чрез проблемно базираното обучение. Въвеждайки интердисциплинарния подход, авторите на помагалата за 2., 3. и 4. клас доказват, че няма знание и умение, което да не е свързано с живота.
В книгата за учителя са поместени развити уроци и примерни въпроси, както и насоки за работа с поредицата помагала „Детективски истории” чрез прилагане на интердисциплинарна учебна програма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Споделете с приятели


Открий ни в: