2. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Учебникът грабва второкласниците със своята занимателност и с красивите си илюстрации. С негова помощ те влизат в разнообразни комуникативни ситуации и развиват уменията си да общуват. Знанията за езика и речта се усвояват на основата на натрупания речеви опит, наблюденията и анализа на езиковия материал. Подходящият за възрастта методически апарат включва:
• задачи за извличане на новото езиково понятие;
• пояснителни определения;
• дейности по образец;
• колективни и творчески учебни задачи;
• задачи за работа в екип и работа по проекти;
• задачи за обобщаване на лингвистичната информация чрез таблици и схеми.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО

(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

С тетрадка № 1 второкласниците задълбочават знанията си за:
• строежа на езика;
• езиковите и речевите единици;
• някои правописни, правоговорни, пунктуационни и граматически норми.
Тетрадката се използва в уроците за упражнение и затвърдяване на знанията. В нея е включена диагностика на входното и изходното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

С тетрадка № 2 учениците развиват и усъвършенстват комуникативноречевите си умения. Съдържа упражнения за:
• уместна употреба на езиковите средства в съответствие с комуникативната цел;
• преразказване на кратък художествен повествователен текст;
• конструиране на текст с помощта на учителя;
• овладяване на правила за речева учтивост и др.

 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

(Пенка Димитрова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Читанката провокира малките ученици да четат с удоволствие подходящи за тяхната възраст текстове, да разсъждават и съчиняват. Теоретичната информация е поднесена ясно и разбираемо. По практически път второкласниците се запознават с жанровите особености на конкретната творба. Изпълняват задачи за:
• четене с разбиране;
• отделяне на епизодите в текста;
• характеризиране на литературните герои;
• ориентиране в спецификите на художествената форма;
• развитие на словотворческите способности;
• екипна работа и работа по проект.
В читанката са осъществени междупредметни връзки с други учебни предмети.

 

ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Учебната тетрадка развива литературните компетентности на учениците. Предложените учебни дейности подпомагат:
• усъвършенстването на четивната техника;
• възприемането на произведенията от читанката;
• осмислянето на новите понятия;
• развиването на комуникативноречевите способности на учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС

(Пенка Димитрова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото съдържа 32 теми и всяка от тях е разработена на две страници. То притежава следните достойнства:
• има универсален характер – може да се използва успешно с всеки учебен комплект,
• съобразено е изцяло с актуалната учебна програма,
• развива езиковите и литературните умения на второкласниците,
• изгражда уменията им да общуват.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

В учебника са обособени две части – „Български език”, свързана с езиковото обучение, и „Пиша, разказвам, съчинявам”, подпомагаща развиването на уменията на второкласниците да общуват чрез текст в устна и в писмена форма. Отличава се със следните предимства:
• широка застъпеност на правописното обучение;
• последователност при въвеждането на правописните особености;
• емпирично въвеждане на езиковите понятия;
• разглеждане на езиковите явления в контекста на речева комуникация;
• съставяне на текстове с помощта на различни опори;
• разнообразни задачи – за краснопис, речево общуване, работа в екип и по проект.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадка № 1 е продължение на темите от първата част на учебника по български език и съдържа:
• упражнения за затвърдяване на наученото;
• тестови задачи, кръстословици, игрословици и др.
• допълнителни текстове за диктовка в помощ на обучението по правопис;
• самостоятелни работи за диагностика на входното и изходното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Румяна Танкова)

Тетрадка № 2 е продължение на темите от учебника за формиране на комуникативноречеви умения. В нея учениците пишат своите текстове и ги редактират. Работата им е подпомогната от:
• план на текста;
• насочващи въпроси и картинки;
• ключови думи и изрази в помощното поле;
• думи с правописни особености.

 

ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Читанката се откроява с:
• прецизно подбрани творби с висока художествена и нравствено-етична стойност от съвременни автори и класици;
• богати илюстрации;
• текстове, съобразени със светогледа на съвременното дете и с четивната техника на второкласниците;
• добре разработен методически апарат;
• разнообразни дейности, подпомагащи разбирането при четене;
• достъпно въведени литературни понятия;
• уроци по извънкласно четене, които провокират читателския интерес.

 

ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

КРАТЪК Е-УРОК   КРАТЪК Е-УРОК

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадката разширява методическия апарат към текстовете в читанката. Чрез многообразие от интересни въпроси, занимателни игрословици и забавни задачи:
• подпомага осмислянето и възприемането на текстовете;
• доразвива уменията за разпознаване на понятията и за прилагане на знанията;
• обогатява комуникативноречевите способности на второкласниците;

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС

(Румяна Танкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Румяна Танкова)

Помагалото осигурява допълнителни възможности за затвърдяване и усъвършенстване на наученото по български език и литература. Включени са разнообразни учебни задачи, насочени към:
• овладяване на езиковите понятия и явления;
• усвояване на трайни знания за правописа и пунктуацията;
• четене с проверка на разбирането;
• дейности за съчиняване на кратък текст с опора по картинка, въпроси, думи.

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 2. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска)

• Учебното съдържание поставя акцент върху диалогичната форма на речта и граматичните категории. Наред с това се осъществява и работа над свързаната реч на учениците.
• Паралелно с упражненията в комуникативен контекст се включва задачи за кратък разказ върху зададена опора (нагледна или чрез въпроси).
• Активно се използва дейността на децата, като планирането на предметно-практическата дейност става основа за планиране на речевата дейност.
• Продължава изучаването на текстове – приказки, стихотворения.
• Учениците отговарят на въпроси по текста, откриват причинно-следствени връзки и оценяват качествата на персонажите.

 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 2. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска)

• Учебната тетрадка подпомага затвърдяването на знанията и уменията, заложени в учебника.
• Предвидени са упражнения, които ги разширяват – например задаване на въпроси по конкретни изречения.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
ЗА 2. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 2. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото е приложимо към всеки учебен комплект по български език. Притежава следните преимущества:
• съдържанието му е поднесено в лека и забавна форма;
• с първата задача във всяка тема се актуализират знанията, придобити в часовете;
• упражненията провокират интереса на децата;
• дидактичните похвати са умело съчетани с игрови елементи.

 

ДИКТОВКИ ЗА 2. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото е приложимо към всеки учебник по български език. Има тренировъчен характер и подпомага:
• ефективното овладяване на важни правописни умения;
• по-доброто усвояване на частите на речта: съществително име, прилагателно име и глагол;
• развиването на умения за разграничаване и определяне на граматичните категории род и число.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС
(Румяна Танкова)


Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи в два варианта. Дава възможност за:
• установяване на входното и изходното ниво;
• проверка на знанията по основните теми от учебната програма по български език и литература;
• точно определяне на постиженията чрез посочени критерии, показатели, брой точки за всяка от задачите;
• подкрепящо, качествено оценяване, което стимулира стремежа на второкласника към по-висок резултат.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 2. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Известно и много харесвано, помагалото е:
• преработено в съответствие с актуалната учебна програма и може да се използва с всички учебници по български език и литература;
• с достъпни и разнообразни задачи, които позволяват осъществяването на интердисциплинарни връзки.
• приложимо за домашна работа, в часовете по самоподготовка или в избираеми и факултативни учебни часове;
• с включени теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки;
• с дадени отговори на тестовите задачи.

 
 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 2. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
(Тина Велева, Стоян Иванов)

Детето във 2. клас вече може да чете. Докоснало е книгата и се е запознало с героите ѝ, видяло е изображенията им и има своето отношение към литературната илюстрация. Писменото слово е отворило още повече прозорци към света, но детето трябва да се научи да извлича колкото може повече информация от прочетения текст. Така то ще се изгради като пълноценен, критичен читател със своя оригинална позиция.
За да формираме рано тези умения, предлагаме помагалото „Четене с разбиране за 2. клас“, преработено по формата на НВО. То съдържа текстове, илюстрации и снимки, с помощта на които второкласникът:
• ще научи нови любопитни факти;
• ще опознае нови герои и техните истории;
• ще извлече информация;
• ще отговори на поставените въпроси и задачи.
Материалът е групиран в 22 теми. Помагалото ще постави началото на ранната подготовка на второкласниците за НВО.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК ЗА 1. – 4. КЛАС
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова) 

Речникът е обновен и допълнен със съдействието на Института за български език към БАН. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: