2. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 
 
    

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”. С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

 Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 
 

 Комплектът включва:

 Български език за 2. клас – печатен и електронен – ДЕМО
 (Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

 Тетрадка № 1 по писане за 2. клас
 (Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

 Тетрадка № 2 по писане за 2. клас (Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

 Читанка за 2. клас – печатен и електронен – ДЕМО
 (Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

 Тетрадка към читанка за 2. клас (Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

 Книга за учителя по български език за 2. клас (Пенка Димитрова)

 Книга за учителя по литература за 2. клас (Пенка Димитрова)


В електронните учебници към комплекта има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебниците, към темите, за които се отнасят.
 
Помагало по ИУЧ към комплекта „Голямото приключение”
 

Български език и литература за 2. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото има универсален характер – може да се използва с успех от всеки учител, независимо кой учебен комплект използва. Съобразено е изцяло с актуалната учебна програма. Предназначено е да развива езиковите и литературните умения на второкласниците, както и уменията им да общуват. Съдържа 32 теми и всяка от тях е разработена на две страници. В него са включени разнообразни учебни задачи за:

 • четене с разбиране;
 • формиране на езикови и граматически знания;
 • развиване на правописни умения; 
 • създаване на текстове. 

Поместени са диктовки, които са особено полезни за изграждането на правописните навици на второкласниците. Предоставена е възможност за прилагане на индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е в края на всеки урок те да направят самооценка на постиженията си.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас за избираемите учебни часове

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 
 
     

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

Комплектът включва:

Български език за 2. клас – печатен и електронен – ДЕМО
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадка № 1 по писане за 2. клас (Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадка № 2 по писане за 2. клас (Румяна Танкова)

Читанка за 2. клас – печатен и електронен – ДЕМО
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Тетрадка към читанка за 2. клас (Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Книга за учителя по български език и литература за 2. клас  (Румяна Танкова)


В електронните учебници към комплекта има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебниците, към темите, за които се отнасят.
 
Помагало по ИУЧ към комплекта „Чуден свят”
 

Български език и литература за 2. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Румяна Танкова)

По преценка на учителя помагалото може да се реализира в два варианта:

 • 32 учебни часа (1 час седмично), ако повечето от второкласниците в класа имат добра езикова култура и натрупан читателски опит, което им осигурява бърз напредък в ученето;
 • 64 учебни часа (2 часа седмично), ако преобладаващата част от учениците в класа изпитват трудности при усвояването на учебния материал по български език и литература.

И за двата варианта са разработени примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове по български език и литература във 2. клас.
В помагалото преобладават упражненията за овладяване на правописа и пунктуацията. Включени са задачи за четене с проверка на разбирането, както и задачи, свързани с овладяване на езиковите понятия и явления. Предвидени са дейности за съчиняване на кратък текст с опора по картинка, въпроси, думи.
Помагалото осигурява допълнителни възможности за затвърдяване и усъвършенстване на наученото по български език и литература. То отговаря напълно на новата учебна програма по предмета и гарантира постигане на очакваните резултати, заложени в нея.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас за избираемите учебни часове

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

Вълшебното ключе. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 2. клас
(Поли Рангелова)

Помагалото отговаря изцяло на актуалната учебна програма и е приложимо към всеки учебник по български език. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, която покрива всички учебни предмети във всички класове от началния етап. Упражненията и задачите имат за цел да подпомагат ученика при самоподготовката му по български език, като осигуряват:

 • постигане на очакваните резултати от учебната програма;
 • овладяване на учебното съдържание от учебниците;
 • съобразяване с психическите и възрастовите особености на децата.

Учебният материал е поднесен в лека и забавна форма, за да се провокира интересът на децата. Първата задача във всяка тема служи за актуализиране на знанията и става опора за успешното изпълнение на останалите. Дидактичните похвати са съчетани умело с игрови елементи, като ученето се превръща в приятно и полезно занимание.

 

ДИКТОВКИ ЗА 2. КЛАС
(Поли Рангелова)

Помагалото „Диктовки за 2. клас” е съобразено с темите от новата учебна програма по български език във втори клас. То има тренировъчен характер и подпомага:

 • ефективното овладяване на важни правописни умения;
 • по-доброто усвояване на частите на речта: съществително име, прилагателно име и глагол;
 • развиването на умения за разграничаване и определяне на граматичните категории род и число.

Задачите включват текстове, изречения и групи думи. Съдържанието им е наситено с думи с:

 • правописни особености, при които има разлика между изговор и правопис на гласните звукове,
 • обеззвучаване на звучните съгласни,
 • „трудни” букви и буквосъчетания – щ, я, ю, ь, й, дж, дз.

Предложени са и примери, които подпомагат работата за овладяването на езиковите знания и умения от второкласниците.

 

Езикови задачи за 2 клас – по новата програма
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Добре известно и много харесвано, помагалото е преработено така, че да отговаря на актуалната учебна програма. Създадено от учители за учители, то може да се прилага към всички учебници по български език и литература. Темите са структурирани така, че учителят да ги ползва тогава, когато е необходимо според учебника, по който преподава. Задачите са разнообразни и занимателни и може да се дават за домашна работа, в часовете по самоподготовка или в избираемите и факултативните учебни часове. Авторите познават отлично възрастовите особености и способостите за възприемане на малките ученици и залагат на игровите похвати, които ангажират вниманието. Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. Направени са и много междупредметни връзки с математика, околен свят, музика, изобразително изкуство. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас за избираемите учебни часове

 

Самостоятелни работи по български език и литература за 2. клас
(Румяна Танкова)

Помагалото е предназначено за второкласници, независимо от учебника, по който се обучават. То съдържа 10 самостоятелни работи по основните теми от учебната програма по български език и литература за 2. клас. Две от самостоятелните работи са за установяване на входното и изходното ниво в началото и в края на учебната година.
Всяка самостоятелна работа е в два варианта, за да се осигури работа по групи. По преценка на учителя другият вариант може да се използва с цел поправка на първото изпълнение на ученика.
Втората част от помагалото е с указания за проверяващия. За всяка самостоятелна работа са предложени по 3 таблици:

 • първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката;
 • втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа;
 • третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.

Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани качествени оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ характер и стимулира стремежа на второкласника към по-висок резултат.

 
 

Четене с разбиране за 2. клас. Подготовка за PIRLS
(Стоян Иванов, Тина Велева)

Детето във 2. клас вече знае да чете. Докоснало е книгата и се е запознало с героите ѝ, видяло е изображенията им и има своето отношение към литературната илюстрация. Писменото слово е отворило още прозорци към света, но детето трябва да се научи да извлича колкото може повече информация от прочетения текст. Така то ще се изгради като пълноценен, критичен читател със своя оригинална позиция.
За да формираме рано тези умения, предлагаме помагалото „Четене с разбиране за 2. клас”, основно преработено така, че да отговаря на новата учебна програма. То съдържа текстове, илюстрации и снимки, с помощта на които второкласникът:

 • ще научи нови любопитни факти;
 • ще опознае нови герои и техните истории;
 • ще извлече информация;
 • ще отговори на поставените въпроси и задачи.

Материалът е групиран в 17 теми. Помагалото ще постави началото на ранната подготовка на второкласниците за международния изпитен формат PIRLS.

 

Моят първи речник. Учебен правописен и правоговорен речник, 1. – 4. клас
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова) 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 
     

 

Комплектът включва:

Развитие на речта за 2. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска) 

Учебна тетрадка по развитие на речта за 2. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска) 

Книга за учителя по развитие на речта за 2. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска)

 

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: