2. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

 

Комплектът включва:

Математика за 2. клас – печатен
(Владимира Ангелова, Стела Дойчинова) и електронен – ДЕМО
(Владимира Ангелова, Александра Николова, Валентина Кадева)

Тетрадка № 1 по математика за 2. клас
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Тетрадка № 2 по математика за 2. клас
(Владимира Ангелова, Стела Дойчинова)

Книга за учителя по математика за 2. клас
(Владимира Ангелова)

Електронният учебник включва множество допълнителни интерактивни ресурси. Освен познатите упражнения, в него ще откриете още: обучаващи анимации, които улесняват усвояването на новите знания и умения, тестове, които дават обратна връзка, видеоуроци с опитни учители, кратки електронни уроци, чрез които бързо и лесно се усвояват новите знания, а също така се затвърдява и преговаря учебният материал. 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

Сборник по математика за 2. клас
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева, Тошко Тонев, Стела Дойчинова)

Сборникът по математика за 2. клас е разработен към комплекта „Голямото приключение” на „Просвета плюс” и е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Със задачите в него се затвърдяват придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката. Чрез тях се постига:

 • усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 100;
 • овладяване на табличното умножение и деление;
 • задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник и квадрат;
 • разширяване на знанията за мерните единици за дължина и време;
 • изграждане на система за решаване на текстови задачи, зададени по различни начини;
 • усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.

Задачите в помагалото са поднесени по достъпен и забавен начин, така че да предразположат ученика и да направят ученето по-лесно и интересно. За учителя помагалото е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него.
Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците.

 

Математика с Мат и Ема за 2. клас. Помагало за избираемите учебни часове
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

„Голямото приключение” с Мат и Ема продължава и във 2. клас с това помагало на „Просвета плюс”, предназначено за избираемите учебни часове. То включва 32 теми, като всяка от тях е разположена на 2 страници и съдържа задачи, разпределени в 3 нива на сложност:

 • за затвърдяване на знанията и уменията;
 • за прилагане на знанията и уменията в практиката;
 • за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.

С помощта на своите приятели Мат и Ема второкласниците ще станат по-уверени в събирането и изваждането на числата до 100, ще овладеят неусетно табличното умножение и деление, ще задълбочат знанията си за равнинните геометрични фигури и за мерните единици за дължина и време. И не само това – те ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си да описват ситуации от действителността с математически модели. Задачите предполагат разнообразни дейности – сравняване, откриване и поправяне на грешки, попълване, свързване, чертане, извличане и осмисляне на информация, представена чрез текст, таблици, схеми, диаграми. Едновременно с това се насърчават изследователските умения на учениците, активизира се мисловната им дейност и им се дава възможност да развият критическо мислене и да проявят творчество.
Помагалото за избираемите учебни часове забавлява и мотивира ученика, а за учителя е надеждно средство за разнообразна и ефективна работа.

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 2. клас за избираемите учебни часове

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

 

Комплектът включва:

Математика за 2. клас – печатен и електронен – ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Тетрадка № 1 по математика за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Тетрадка № 2 по математика за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Книга за учителя по математика за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебният комплект „Чуден свят”
следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците.
За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

Електронният учебник притежава широк спектър от възможности за по-интересно, лесно и приятно преподаване и учене. Чрез него се постигат максимална плътност и ефективност при обучението по математика. Съдържа множество разнообразни интерактивни ресурси, обучаващи анимации, видеоуроци с учител, както и кратки дигитални уроци. Тестовете към уроците служат за проверка и самопроверка на знанията и уменията на учениците.
 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Изцяло съобразено с учебната програма, помагалото съдържа разнообразни задачи, които улесняват подготовката на второкласниците по математика. Задачите са естествено продължение на всеки урок от задължителната подготовка и формират навик за системно учене, както и траен интерес към математиката. Освен това може успешно да се използват като допълнителен учебен материал в часовете по математика. Предложените задачи за домашна работа може да се използват както от учителите, така и от родителите за проверка на наученото от всеки урок.
Учебното помагало е предназначено и за самостоятелна работа на второкласниците.

 

Математика. Помагало за избираемите учебни часове за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото е предназначено за работа в избираемите учебни часове и е изцяло съобразено с учебната програма по математика за 2. клас. То предлага разнообразни дейности и задачи за:

 • надграждане на знанията на второкласниците по математика;
 • затвърдяване на знанията за числата до 100;
 • усъвършенстване на уменията за извършване на действията събиране, изваждане, умножение и деление с числата до 100;
 • задълбочаване на представите за геометричните фигури;
 • овладяване на умения за разпознаване на видовете триъгълници според страните им и за – намиране на обиколка на геометрична фигура;
 • усвояване на знанията за мерните единици за дължина дециметър и метър и мерните единици за време минута, денонощие, седмица, месец и година;
 • развиване на умения за откриване на данни, търсене и разчитане на информация в табличен и схематичен вид, решаване на проблеми и проверка на решения;
 • усъвършенстване и развиване на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.

В помагалото са разработени 32 теми, всяка от които е разположена на 2 страници и съдържа разнообразни занимателни задачи, разделени в 4 нива на сложност. Това дава възможност за диференциране на работата и прилагане на индивидуален подход към учениците. Изпълнението на предложените дейности съдейства за развиване на интелектуалните възможности на второкласниците и подкрепя познавателните им усилия за постигане на съвременните ключови компетентности.
Помагалото за избираемите учебни часове по математика допълва учебния комплект по математика за 2. клас и е в помощ на всеки учител.

Примерно годишно тематично разпределение по математика във 2. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!
САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Владимира Ангелова) 

Помагалото съдържа самостоятелни работи, всяка в два варианта, за диагностика на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 2. клас, както и входяща и изходна диагностика.
За улеснение на учителите са предложени критерии за оценяване на всяка самостоятелна работа, скала за приравняване на получените точки към оценка за нивото на математическите компетентности на ученика, модел за педагогическа диагностика на резултатите от самостоятелните работи и бланка за обратна връзка.

 

Математически приключения за 2. клас
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото е насочено към учениците с интерес към математиката. Включените в него задачи покриват, разширяват и надграждат учебното съдържание по математика за 2. клас. С тях учениците ще се изправят пред интересни, ангажиращи и понякога нестандартни предизвикателства.
Помагалото допринася за развиване на математическите способности на учениците, усъвършенстване на техните познавателни умения, надграждане на знанията им за геометричните фигури, затвърдяване и разширяване на уменията им за смятане, развиване на пространствената им ориентация, наблюдателност и съобразителност. Някои задачи са просто лесни, забавни и интересни – такива, с които учениците да заобичат математиката и да се мотивират да са постоянни в работата си.
В края на помагалото са дадени отговорите или решенията на повечето задачи.

 

Детективски истории. По следите на изчезналите котки. Помагало за проблемно базирано обучениe за 2. клас
(Деяна Милушева, Ивета Николаева, Мариела Миланова)

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на второкласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем. Активизира процеса на самостоятелно търсене и анализиране на информация. Усъвършенства уменията на учениците да презентират и да аргументират заявена позиция и мнение.
Учебното помагало има следните достойнства:

 • формира у учениците важни умения за представяне пред публика;
 • поставя второкласниците в ситуации, в които да разсъждават върху необходимостта от правила и спазването им;
 • провокира децата да търсят природата навсякъде около тях;
 • поражда интерес към опознаването на родината чрез кратките разкази за забележителностите в България;
 • по забавен и достъпен начин увлича учениците да опознават страните от Европа;
 • разкрива възможностите на математиката за решаване на практически казуси, като организирането на рожден ден.

Работата по проблемите, предложени в помагалото, разкрива на учениците ролята на екипната работа. Дава им самочувствие, че придобитите знания и умения им помагат да вземат правилни решения в ежедневието.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи в 2. клас
(Невена Чардакова, Катя Георгиева, Теодора Мерамджиева, Силвия Марушкина)

Помагалото поднася материала за 2. клас в оптимален обем, леко и достъпно. То е част от поредицата „Вълшебното ключе” и има за цел пълноценно да подпомага ученика при самоподготовката му, като осигурява:

 • постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма;
 • овладяване на учебното съдържание от учебниците по математика за 2. клас;
 • съобразяване с психическите и възрастовите особености на децата.

Първата задача във всяка тема служи за актуализиране на знанията и става опора за успешното изпълнение на останалите задачи по темата. Включени са също и занимателни задачи, както и такива, които развиват логическото мислене на учениците.
Поредицата „Вълшебното ключе” предлага помагала за целодневно обучение и за самоподготовка вкъщи по всички предмети от 1. до 4. клас. Те са разработени така, че да са ефективни с всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката.

 

Сборник с текстови задачи по математика за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Включените в сборника упражнения са насочени към овладяване на умения за:

 • откриване на същественото и важното в текста на задачата;
 • съкратено записване на задачата;
 • образуване на съставна текстова задача чрез надграждане на проста и решаване на образуваните задачи;
 • преобразуване на текстова задача по различен начин (чрез промяна на данните и връзките между тях, чрез промяна на въпроса на задачата и др.);
 • работа с текстови задачи с недостатъчни и с излишни данни;
 • разчитане на данни, представени таблично и в схематичен вид, и използването им за съставяне на текстови задачи.

Задачите и упражненията в сборника са така подбрани, че по преценка на учителя може да се използват както в задължителните, така и в избираемите учебни часове по математика. Много подходящи са за диференциране на работата с текстови задачи. Подробното и разбираемо поднасяне на темите позволява използването на сборника и за самостоятелна работа вкъщи. За улеснение на учителя и родителя е дадено разширено съдържание, което указва дейностите при работата над текстовите задачи, както и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват.

 

Таблично умножение и деление. Табло по математика за 2. клас
Формат: 100х70 см

Таблото представя по оригинален и интересен начин изучаваните във 2. клас таблици за умножение и деление и дава възможност за по-лесното им овладяване и запаметяване. Връзката между компонентите на действията умножение и деление е илюстрирана чрез специални цветни маркери. Това отлично визуално средство помага на учениците да осмислят по-добре взаимнообратната връзка между двете действия.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: