4. клас | Технологии и предприемачество


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности, в които учениците не само усвояват технологични знания, но и изработват някои по-сложни изделия по точни инструкции и образец. Те продължават усвояването на практически умения, свързани с три групи технологии: измерване, чертане и обработване, които са непосредствено свързани с конструирането и моделирането. Предложeни са балансирани традиционни и нетрадиционни методи и техники за преподаване и учене.
Чрез стимулиране на позитивни нагласи и ценностни отношения към различните машини, механизми, инструменти и устройства, с които човекът въздейства върху заобикалящия го свят, се формира позитивно отношение към техниката и технологиите. В процеса на работа учениците разбират, че съществува строго определена последователност от операции и манипулации, както и необходимост от спазване на указания, правила и изисквания, за да бъде проектирано и изработено дадено изделие.


Предложените задачи и дейности са насочени към разкриване на възможностите на различни технологични дейности в обикновени житейски ситуации.
Продължава процесът на активно и подходящо за четвъртокласниците обучение в инициативност и предприемчивост. То е свързано с изграждане на основни знания, умения и отношения, актуални за съвременния икономически живот. Така те започват да усвояват на практическа основа важни понятия, като движение на парите, данъци, банка, услуги, предоставяни от държавата. Стартира и началото на кариерно ориентиране, свързано с разбирането на значимостта на различните професии, като акцент се поставя на професиите от предприятията в региона.
Важни елементи от това обучение са умението за работа по малки проекти, работата в екип, комуникативните умения, самооценяването и др.
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

В електронния учебник по технологии и предприeмачество за 4. клас чрез специално изработени учебни филми са показани всички основни технологии и най-трудните за изработване изделия. За по-добро онагледяване са включени и разнообразни снимки, презентации, видеоматериали, задачи, игри. Част от ресурсите ефективно апробират знанията на учениците и им дават възможност да самооценка и самоконтрол. Всичко това прави обучението лесно, забавно и атрактивно.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов)

Албумът съдържа 12 листа с печатни разгъвки от картон и 16 страници от хартия. Те включват 45 приложения, включително 8 страници с тестови задачи за входяща и изходяща диагностика.
На втора и трета корица са подредени снимки на всички изделия, които се изработват в албума. До всякo от тях има знаци за оценка и самооценка, които учениците попълват след изработването им. Така се развива и емоционалната интелигентност на четвъртокласниците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Книгата за учителя е неоценим помощник на учителя в неговата работа. В нея той ще открие новите постановки на актуалната учебна програма, примерно годишно разпределение, както и методически насоки за разработване на всички теми от учебното съдържание. Добавени са и множество справки, които улесняват учителя при подготовка на беседите и провокират детския интерес.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът се основава на личностно-ориентирания подход при работата с учениците, на ученето чрез правене и преживяване. Реализиран е баланс на познавателните и практическите предизвикателства, като е поставен акцент върху социалната и емоционалната страна в обучението. Заложена е идеята, че критерият за успех е удовлетвореността на всеки ученик и радостта от постиженията, които са различни за всяко дете. Учебното съдържание е диференцирано по степен на трудност според познавателните и практическите възможности на учениците. Чрез него те опознават себе си и своите силни страни, използват ги за себеутвърждаване в междуличностното общуване. Развиват уменията си да разпознават емоциите си, да ги управляват и по възможност да ги преобразуват.
Учебникът е отлично средство за:
• изграждане на ключовите компетентности от Европейската референтна рамка;
• развиване на качествата самостоятелност, инициативност, предприемчивост, отговорност;
• възпитаване на емоционална интелигентност;
• формиране на умения за екипно взаимодействие.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Електронният учебник може да се използва чрез компютър и проектор, с интерактивна дъска и през мобилни устройства. Той превръща обучението в приятно и интересно занимание за учениците. Интерактивните тестови задачи служат за проверка и затвърдяване на знанията и уменията им. Галерии от снимки и допълнителни визуализации обогатяват жизнения им опит. Към част от темите са предложени учебни филми с демонстрации на етапите на изработването на изделията от приложенията в албума.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебното помагало е част от комплекта по технологии и предприемачество за 4. клас на „Просвета – София”. Осигурява:
• необходимите материали за работа с учебника;
• разгъвки и изображения от хартия и картон;
• плик с допълнителни материали за изработване на изделия.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 4. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

В книгата за учителя е представена авторската концепция при разработването на учебния комплект по технологии и предприемачество. Разгледани са особености в учебното съдържание и реализирането на идеи за:
• постигане на целите и очакваните резултати от обучението;
• диференциране на учебното съдържание по степен на трудност;
• постигане на личен успех;
• възпитаване на емоционална интелигентност;
• изграждане на ключови компетентности.
Всяка урочна разработка включва конкретни методически съвети и ход на урока в диалогична форма. Предложени са идеи и подходи за поставяне на учениците в активна познавателна и практическа позиция. Осъществен е плавен преход от индивидуална към групова, съвместна и екипна форма на взаимодействие.
В книгата за учителя е поместено примерно годишно разпределение на темите. При подредбата на часовете са спазени важни изисквания, като сезонност, актуалност, дидактическа и педагогическа целесъобразност.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: