4. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Учебникът по математика за 4. клас се отличава с иновативната си методическа концепция, която гарантира подробно и систематично покриване на компетентностите, дефинирани в учебната програма по математика за 4. клас.
Съдържа уникална колекция от привлекателни инструменти за преподаване, които дават възможност на учителя да създаде модерна, позитивна и ефективна класна стая, където порасналите вече деца се насърчават да се развиват като уверени математици и притежават умения за решаване на проблеми. Учебникът съдейства за цялостното разбиране на понятията, като авторите използват примери от реалния живот и осигуряват реални проблеми, при които децата могат да видят ролята на математиката в ежедневието. Представени са алгоритмите за писмено смятане и различни подходи и техники за устно смятане, като по този начин се осигурява възможност за избор на децата при извършване на пресмятанията.


Силна страна на този учебник е прецизно изградената система от текстови задачи, която е ключът към разбирането на математиката. Дейностите при решаване на съставни текстови задачи изискват учениците да изследват и прилагат своите идеи, да мислят и изграждат хипотези, да се научат как да учат.
Обучението по този учебник води до висока ефективност при усвояването и прилагането на фундаментални умения за математиката, насърчава изследователските умения на учениците, активизира мисловната им дейност, като дава възможност за самостоятелно учене, развитие на критично мислене и творческа дейност.

Учебникът задоволява потребностите на учениците от различни начини на учене, като дава възможност за провеждане както на груповото, така и на индивидуалното обучение. Провокира интерес към математиката и е средство за потапяне в едно модерно образование, в което приключението и преживяването са основни компоненти на ученето.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Владимира Ангелова, Жана Колева, Александра Николова)

Електронният учебник по математика за 4. клас е една иновативна дигитална технология. Той представлява електронна версия на хартиения учебник, като за всеки урок са изработени и добавени електронни образователни ресурси. Тези ресурси включват задачи за единичен и множествен избор, вериги, таблици, игри, анимации и т.н. По своята същност те са разнообразни, забавни и с различни нива на сложност. С тяхна помощ се разширява методическият инструментариум на учителя. Интегрирането на тези ресурси към хода на урока го прави интерактивен, улеснява преподаването и ученето.
Електронният учебник в нашето образование се превърна в универсално средство за организация на технологичното обучение в новата информационна среда. Поместените в него мултимедийни инструменти стимулират креативността и повишават мотивацията на учениците.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Първата тетрадка е част от Голямото приключение в света на математиката и обхваща задачи и дейности по следните теми от учебника по математика за 4. клас: Числата до 1000. Събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 1000 (преговор), Числата над 1000, Събиране и изваждане на многоцифрени числа. В тази тетрадка са разработени и обобщения на основните знания, които се изучават в първите три теми от учебника.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Втората тетрадка е продължение на Голямото приключение в света на математиката и обхваща задачи и дейности по следните теми от учебника по математика за 4. клас: Умножение и деление на многоцифрено с едноцифрено число, Умножение и деление на многоцифрено с двуцифрено число, Годишен преговор. В тази тетрадка са разработени и обобщения на основните знания, които се изучават в последните три теми от учебника.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова)

Книгата за учителя представя концептуалните идеи на автора, които, ако бъдат припознати от учителя творец и комбинирани със съвременни подходи и техники на преподаване, то това би гарантирало създаването на една модерна, позитивна и ефективна класна стая.
В настоящото издание се прави кратко представяне на учебната програма по математика за 4. клас. Дефинира се иновативната методическа концепция на авторите съобразно спецификата на обучението по математика в 4. клас. Представят се методически насоки за разработване на конкретните теми от учебното съдържание, включени в учебника. За всеки урок са формулирани: целите, компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите понятия. Дава се примерно описание на хода на урока, както и идеи за реализирането му. Включени са: допълнителни задачи, допълнителни ресурси за учителя, както и отговори на някои въпроси и задачи.
В книгата детайлно е разработено примерно Годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 4. клас. Това разпределение е направено в контекста на методиката, представена в настоящия комплект.
В приложенията на книгата за учителя са представени прецизно изградени критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за входно, междинно и изходно ниво.

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото предлага задачи, които дават възможност за:
• усвояване и прилагане на писмено и устно събиране и изваждане, умножение и деление на многоцифрени числа;
• задълбочаване на знанията за равнинните геометрични фигури;
• разпознаване на геометрични фигури и тела;
• чертане на ъгъл по дадена градусна мярка и окръжност по даден радиус;
• разширяване и задълбочаване на знанията за мерните единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 4. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

С помощта на своите приятели Мат и Ема четвъртокласниците ще станат по-уверени в събирането и изваждането на естествени числа, ще овладеят техники за умножение и деление на многоцифрени с едноцифрени и с двуцифрени числа.
Ще задълбочат знанията си за геометрични фигури и тела и за мерните единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл, ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си за описване на ситуации от действителността с математически модели.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебникът по математика за 4. клас от комплекта „Чуден свят” на издателска група „Просвета” продължава, допълва и доразвива идеите на авторите, реализирани в учебниците от 1. до 3. клас.
Предвидените по програма аритметични и геометрични знания се изучават съвместно. При поднасянето на аритметичния компонент се разчита основно на аналогията с изучените и овладени до момента знания за алгоритмите с числата до 1000. Визуализацията е основата при изграждането на геометричния компонент.
Учебното съдържание се поднася чрез прецизно изградена система от задачи, която улеснява възприемането и овладяването му. Подредбата на задачите позволява да се върви с малки стъпки от по-лесни към по-сложни. Контекстът им често е забавен и интригуващ, като изцяло е съобразен с интересите и предпочитанията на децата на тази възраст.
Основните направления, които авторите очертават с разработването и специфичния начин на поднасяне на учебното съдържание, са свързани с:

• развитие на интелектуалните способности на учениците. На този етап това е пряко свързано с развитието на умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения. Във връзка с това са направени обобщение и систематизация на всичко, изучено до момента. Форматът на обобщителните уроци позволява освен съдържателно информацията да бъде откроена и визуално, което е от особено значение за съвременното поколение, мислещо в образи;
• разбиране на практическата значимост на изучаваното по математика. Във връзка с това особено значение има рубриката „Искам да стана…”. Тя осигурява възможност на учениците да влязат в ролята на специалисти в дадена област, да се опитат да решават проблеми, да вземат решения и да ги обосновават;
• овладяване на различни компетентности. Специално внимание е отделено на придобиването на дигитална компетентност (работа с т.нар. интернет таблици и с дигиталното портфолио) и на работата с информация, представена по различни начини;
• стимулиране на учениците, проявяващи интерес към математиката. За тях са разработени задачи, означени по определен начин, които не са задължителни за останалите деца.
• Амбициозните цели, заложени от авторите, остават провокация за учителите, които ще посегнат към учебника с любов към децата и с мисъл за тяхната реализация в бъдещето.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Електронният учебник допълва и разширява съдържанието в хартиения му вариант. Съдържа разнообразни интерактивни упражнения с различно ниво на трудност. Част от тях подпомагат решаването на задачите от учебника, като подсказват или изцяло предлагат пътя на решаване, а други допълват предложенията в учебника и учебните тетрадки. Включени са ресурси, които онагледяват работата с новите за учениците чертожни инструменти пергел и транспортир. Анимациите, показващи поетапно дейностите за чертане на окръжност по даден радиус, измерване на ъгъл и чертане на ъгъл по дадена градусова мярка, ще помогнат на четвъртокласниците по-лесно да усвоят необходимите им умения за използването на тези два инструмента.
Интегрирането на ресурсите от електронния учебник прави урока интерактивен и улеснява преподаването и ученето. Това се постига чрез разнообразието им:
• задачи за единичен и множествен избор;
• задачи за съответствие, допълване, откриване на грешки;
• таблици;
• игри.
Предложените ресурси подпомагат преподаването, ученето и трайното овладяване на компетентностите, дефинирани в новата учебна програма по математика за 4. клас.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Разработените в първата тетрадка уроци включват учебно съдържание, свързано с:
• редицата на естествените числа;
• римските цифри;
• събирането и изваждането на многоцифрени числа;
• умножението на многоцифрено число с едноцифрено;
• мерните единици за лице;
• геометричната фигура окръжност и геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, пирамида, конус, цилиндър и кълбо;
• работа с текстови задачи и информация, представена по различни начини;
• устно смятане.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Разработените във втората тетрадка уроци включват учебно съдържание, свързано с:
• умножението и делението на многоцифрено число с едноцифрено и двуцифрено;
• практически задачи за прилагане на наученото;
• работа с текстови задачи и информация, представена по различни начини;
• устно смятане.


Предложените в тетрадките задачи може да се изпълняват в часа заедно със задачите от урока, да се използват за следобедните занимания на учениците или да им се дадат за самостоятелна работа вкъщи. Както в 3., така и в 4. клас част от предложените разработки в тетрадките са обогатени с допълнителни задачи, оформени в специално поле (цветна лента): задачи за усъвършенстване на уменията на четвъртокласниците за смятане, за затвърдяване на геометричните им знания, за развиване на тяхната съобразителност, наблюдателност и находчивост. Някои задачи са свързани с любопитни за учениците факти, а други ги провокират да изпълняват различни ролеви игри.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Книгата за учителя дава ясна представа за методическата концепция на авторите на учебния комплект по математика за 4. клас. В нея ще намерите:
• основните идейни и структурни особености на учебния комплект. Подробно е изяснена същността на използваните методически модели и са дадени идеи за работата с някои от тях;
примерно годишно тематично разпределение;
• методически бележки към всеки урок, включващи целите, компетентностите като очаквани резултати от обучението, вида на урока и новите понятия, които се въвеждат в него. Предложени са методически насоки за провеждането на урока. Дадени са идеи за допълнителни упражнения и задачи;
• примерни самостоятелни работи, подробни критерии и скала за оценяването им;
• развивки на изучаваните геометрични тела, които учителят може да използва за демонстрация пред учениците.
Книгата за учителя ще улесни преподавателя в усилията му да постигне целите на обучението по математика в 4. клас.

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова,Ангелина Манова)

Предложените в помагалото теми са естествено продължение на уроците от задължителната подготовка – за всеки урок от учебника по математика в помагалото е разработена една страница с допълнителни задачи. Разнообразието на задачите дава възможност те да се използват успешно в часовете по математика, в следобедните занимания или за самостоятелна работа на четвъртокласниците вкъщи.
Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, която провокира интереса и познавателната активност на учениците.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото предлага дейности и задачи за:
• усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на многоцифрени числа и умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено и с двуцифрено;
• разширяване на представите за геометричните фигури и придобиване на умения за работа с пергел и транспортир;
• затвърдяване на уменията за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел;
• усъвършенстване на уменията за извличане на информация от схеми, таблици и чертежи.

 
Помагала за националното външно оценяване след 4. клас
 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА.
ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Владимира Ангелова)

Учебното помагало е разработено в две части и съдържа диагностични тестове, структурирани по новия изпитен модел за националното външно оценяване по математика в края на 4. клас.
В първата част са поместени тестове, чрез които се диагностицират компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 4. клас. Те са придружени с кратка теоретична част, с която се акцентира върху новите знания и умения, дефинирани в учебната програма.
Втората част съдържа тестове, които са предназначени за установяване на нивото на математическите компетентности на учениците в края на 4. клас.

 

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебното помагало е предназначено за целенасочена подготовка на учениците за националното външно оценяване в края на 4. клас.
Помагалото е оформено в две части. Разработката на тестовете е изцяло съобразена с указанията на МОН за модела на външното оценяване по математика за учебната 2019/2020 г.
В първата част на помагалото са разработени 12 тренировъчни теста – по 3 за всяка от темите от учебната програма по математика за 4. клас.
Втората част съдържа 10 примерни теста за националното външно оценяване в края на 4. клас.
Всяка група от предложените тестове е придружена от таблица с верните отговори, критерии и показатели (в брой точки) за оценяването им.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 4. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото „Математически приключения за 4. клас” е за допълнителна работа на учениците с интерес към математиката. То покрива, разширява и надгражда учебното съдържание по математика за 4. клас.
Задачите в него са изключително разнообразни по съдържание и начин на онагледяване и задаване. Всяка задача изисква нов подход и разсъждения, различни от тези, използвани при решаването на другите задачи. По този начин учениците постоянно ще развиват своите познавателни умения и математически способности.
Работата с помагалото ще затвърди и разшири знанията на четвъртокласниците за геометричните фигури и тела и уменията им да пресмятат, ще ги направи по-съобразителни и наблюдателни, ще им помогне по-лесно да се ориентират в пространството.
Задачите в помагалото са оформени по теми, а в края му са дадени отговорите или решенията на повечето от тях.
С „Математически приключения за 4. клас” учениците ще развият своя математически талант и ще станат по-уверени и мотивирани.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 4. КЛАС

(Нина Йорданова, Руска Илиева)

Учебното помагало съдържа разнообразни задачи, чрез които осигурява:
• постигане на определените от учебната програма компетентности като очаквани резултати от обучението;
• овладяване на учебното съдържание от учебниците по математика за 4. клас;
• актуализиране, упражняване, прилагане и проверка на знанията и уменията.
Специално разработени и изцяло нови са темите за геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, пирамида, кълбо, цилиндър и конус.

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Разработен в съответствие с учебната програма по математика, сборникът продължава целенасочената работа с текстови задачи за:
• усъвършенстване на уменията на учениците за онагледяване на условието на текстова задача;
• изграждане на представа за взаимнообратните текстови задачи и на умения за работа с тях;
• използване на информация, представена по различни начини, за решаване или за съставяне на текстови задачи;
• работа с текстови задачи с недостатъчни данни;
• използване на различни похвати за определяне на връзките и отношенията между данните в задачата.

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
(Рени Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото е преработено според изискванията на учебната програма. Задачите са категоризирани по трудност чрез мравката, която носи различен брой зрънца, а вдясно на всяка задача е показан броят на точките, с които се оценява правилното решение.
За бързо успяващите ученици към всяка тема е предложена допълнителна задача с логическа или практическа насоченост.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ В МАТЕМАТИКАТА ЗА 4. КЛАС.
ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Стоян Иванов, Пенка Нинкова)

Помагалото ще улесни четвъртокласниците при изграждането на умения да четат, разбират, извличат информация от даден текст и да използват математически знания и умения за получаване на нова информация. То съдържа 36 текста, свързани с любопитни факти и реални практически ситуации. Към всеки текст са предложени математически въпроси и задачи.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: