4. клас | Компютърно моделиране


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Учебникът по компютърно моделиране е забавно и атрактивно четиво, което стимулира детското любопитство, провокира нестандартното мислене и развива творческото въображение. Той е богато илюстрован и онагледен с картини, таблици и схеми, които правят възприемането на новото знание достъпно. Спътници на четвъртокласниците са героите от комплекта „Голямото приключение” Мила и Мони, както и познатият от 3. клас Koди. Учебното съдържание е структурирано в четири вида уроци: за нови знания, за упражнения, за затвърдяване и обобщение и уроци за преговор. Структурата им е идентична с тази от 3. клас. Всеки урок е разпознаваем по своите рубрики:
• за нови знания – „Трябва да знам”, „Твоята мисия”;
• за упражнения – „Твоето приключение”
• за затвърдяване и обобщение - „Вече знам”, „Вече мога”.


Използван е ситуационно-игровият подход, който е доказано мотивиращ при учениците от тази възрастова група. Сюжетите на задачите са с житейска ориентираност, близки до светоусещането на четвъртокласниците и взети от тяхното всекидневие. В тях увлекателно са интегрирани знания от учебни предметиq като български език и литература, човекът и обществото, човекът и природата, математика, музика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство, гражданско образование и др. Към учебника има архив с файлове, които са необходими за изпълнението на заложените в него задачи, и видеодемонстрации, които подпомагат усвояването на новите умения и знания.
В края на учебника учителите и учениците ще намерят приложение, в което схематично е обяснена виртуалната среда за блоково програмиране и е предложена таблица с превод на блоковите команди от английски на български език.
В допълнение към учебника има множество предварително подготвени файлове за работа във визуалната среда за програмиране. Диск с ресурсните файлове е приложен в книгата за учителя, но може да се изтегли и от www.prosveta.bg/kompmod.

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Електронният учебник по компютърно моделиране дава възможност за въвеждане на иновативни и прогресивни подходи в обучението. Той е незаменим помощник на учителя при фронтална, екипна или индивидуална работа в клас. Инструментариумът му позволява да се увеличават избрани пасажи от текста, да се подчертава, огражда или маркира същественото, да се добавят собствени бележки. Той е обогатен с видеодемонстрации, кратки филми и интернет връзки, които допълват съдържанието и разширяват познанията на учениците по изучаваните теми. Ако учениците разполагат с електронен учебник, работата в часовете може да се организира по модела на обърнатата класна стая и по този начин да се спести време за повече практическа работа. Тестовете, забавните викторини и игри не само проверяват и актуализират знанията на учениците, но и създават положителна нагласа към учебния предмет.
В допълнение към учебника има множество предварително подготвени файлове за работа във визуалната среда за програмиране.
Ресурсните файлове може да изтеглите от www.prosveta.bg/kompmod.

 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Вера Георгиева)

Учебната тетрадка по компютърно моделиране за 4. клас е част от учебния комплект. Тя е предназначена както за работа в клас, така и за самостоятелна работа. Задачите в нея проверяват знанията на учениците и същевременно уменията да мислят логично, аналитично и комбинативно. Тетрадката съдържа тестове за входяща и изходяща диагностика и дава възможност на учениците сами да оценят своите постижения. Тя е изключително полезна за уроците по проектна работа. Заложените в нея задачи под формата на таблици подпомагат планирането на проектите и развиват организационни умения у учениците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Книгата за учителя е ценен наръчник за всеки, който преподава компютърно моделиране. Авторите на учебния комплект, които са действащи учители, дават ценни насоки за организацията на учебните часове по предмета. Предложени са примерно тематично разпределение на съдържанието в учебника и методически насоки по отделните теми. Към всяка методическа единица са описани допълнителните ресурси, дадени са и препоръки за предварителна подготовка на учителя. Споделени са много допълнителни ресурси и интернет връзки, които да подпомогнат и обогатят теоретичната и практическата дейност в урока. Към книгата е прикрепен и диск с допълнителни електронни ресурси. Те са организирани в папка и подпапки. Архивът с всички ресурси може да бъде изтеглен свободно от следния адрес: http://www.prosveta.bg/kompmod
В архива има две папки - „КМ 4. клас” и „За учителя”. В папката „КМ 4. клас” са ресурсите за задачите към учебника, предназначени за учениците. Те са организирани в подпапки. Всяка подпапка носи номера на урока, за който е предназначена. В папката „За учителя” са дадени примерни решения на задачи от учебното съдържание.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

С учебния комплект по компютърно моделиране за 4. клас продължава вълнуващото пътешествие на учениците в света на компютърните технологии и програмирането.
Учебното съдържание е представено в 34 урока, които са съобразени с очакваните резултати, формулирани към всяка тема, и включват посочените в учебната програма примерни дейности. С предложената система от задачи се реализират основни принципи на обучение – достъпност, системност, активност, нагледност, връзка на теорията с практиката и др. Задачите са с постепенно увеличаваща се степен на трудност. С тях се осъществяват междупредметни връзки с всички учебни предмети.
Всеки урок започва с предизвикателството на г-н Бъг, което мотивира учениците и създава условия за поставяне на темата. В началото на всеки урок за нови знания има въвеждаща задача, около която се изяснява новото знание. Теоретичното съдържание на уроците е представено под формата на въпроси, задавани от любознателните Ани и Дани, и отговори, давани от умниците Ко и Таби. Въпросите са свързани с основните компетентности, описани като очаквани резултати в програмата по компютърно моделиране. Всеки урок включва въпроси и практически задачи, с които да се затвърдят изучените понятия и процедури.

В уроците за обобщение и в някои от уроците за преговор е включена рубриката „Да припомним!”, с която се обобщава и систематизира вече изученото. Част от уроците съдържат рубриката „Знаеш ли, че?”, в която пропедевтично се обясняват понятия, необходими за въвеждането и усвояването на новия учебен материал, или се дава любопитна допълнителна информация по темата.
Уроците със заглавие „Какво научих дотук?” съдържат препратка към учебната тетрадка, в която са дадени примерни тестове за установяване на входното, междинното и изходното ниво на учениците. Отговорите на тестовете са дадени в края на учебника, а в тетрадката – съответните скали за самооценка на учениците.
В допълнение към учебника има множество предварително подготвени файлове за работа във визуалната среда за програмиране. Диск с ресурсните файлове е приложен в книгата за учителя, но може да се изтегли и от www.prosveta.bg/kompmod.

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

В електронния учебник съдържанието на хартиения учебник е допълнено с:
• допълнителни интерактивни упражнения;
• демонстрационни видеоклипове;
• игри и пъзели;
• интерактивно представени тестове за проверка на знанията и уменията на учениците.
Включените допълнителни упражнения за затвърдяване на знанията към всеки урок за нови знания може да се използват по преценка на учителя в края на урока, в който са въведени новите понятия, или в началото на следващия урок с цел затвърдяване на знанията или устна проверка. Демонстрационните видеоклипове може да се използват за демонстрации пред целия клас или за самостоятелно усвояване на определени дейности от учениците.
Тестовете дават мигновена обратна връзка и подпомагат учителя в проверката на усвоените знания и умения, а същевременно служат за ориентир при самооценката на ученика.
В допълнение към учебника има множество предварително подготвени файлове за работа във визуалната среда за програмиране.
Ресурсните файлове може да изтеглите от www.prosveta.bg/kompmod.

 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

Тетрадката съдържа задачи за затвърдяване на знанията и уменията на учениците по компютърно моделиране. Предложенията в нея са продължение или част от работата по задачите, включени към съответния урок в учебника. Значителна част от задачите предполагат работа без компютър. Включени са и такива, които учениците решават в тетрадката, а отговорите проверяват чрез посочените в учебника ресурсни файлове.
Тетрадката съдържа тестове за диагностика на входно, междинно и изходно ниво, които учениците попълват в нея. Към всеки тест са приложени критерии и скала за оценяване.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

Книгата за учителя съдържа:
• указания за инсталиране и използване на различните версии на изучаваната визуална среда за програмиране;
• кодовете на задачите от учебника;
• тематично разпределение на уроците;
примерно годишно тематично разпределение, съобразено с изискванията на МОН;
• методически указания към всеки урок от учебника по компютърно моделиране;
• примерни тестове за диагностика на входно, междинно и изходно ниво, отговори и скали за оценяване на тестовете.
Книгата за учителя съдържа полезни указания за организиране на уроците. Към нея е приложен дискът с ресурсни файлове към учебника. Учителят може да копира съдържанието му на компютрите в кабинета и така да улесни работата на учениците с тях. Ресурсните файлове към учебника може да се изтеглят и от www.prosveta.bg/kompmod.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ДА РАБОТИМ БЕЗОПАСНО С КОМПЮТЪР И В ИНТЕРНЕТ.
ТАБЛО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
Формат: 100х70 см


Изобилието от информация на един „клик” разстояние в интернет стимулира естествената любознателност на детето и му позволява да развива знанията и уменията си в предпочитаната от него област. Но в интернет детето може да попадне на неподходящо за възрастта му съдържание или злонамерени непознати, а прекалено дългото време, прекарано пред компютъра, може да навреди на здравето му. За да се предпази от опасности, детето има нужда от надежден ориентир. Таблото по компютърно моделиране обобщава 12 основни правила за безопасна работа с компютър и в интернет, като за всяко правило е посочено какво може и какво не е желателно да се прави. Общата илюстрация подкрепя изброените правила и преплита в едно всичко, което детето може да направи в грижа за безопасността и здравето си и за природата.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: