4. клас | Човекът и природата


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Учебникът предлага на учителите и учениците съвременно активно обучение. Чрез богато илюстрираните, достъпно и увлекателно написани уроци четвъртокласниците разширяват знанията си за природата, човешкото тяло и здравословния начин на живот. Уроците екскурзии целят да запознаят учениците с взаимодействието между организмите и средата, в която живеят, и между човека и природата. В уроците за затвърдяване и обобщение на знанията са включени разнообразни задачи, които провокират творческото мислене и развиват способностите за самостоятелна работа и за работа в екип. В края на учебника има речник, който може да се използва през цялата учебна година при усвояване и затвърдяване на знанията.
Учебникът стимулира интереса на учениците към природните науки и съдейства за повишаване на екологичната им култура чрез:
• изследователска работа;
• задачи за проучване;
• упражнения с различна степен на трудност;
• интересни и лесни за изпълнение опити;
• любопитна допълнителна информация;
• работа по проекти.
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Електронният учебник допринася за по-пълно усвояване на знанията, усъвършенстване на уменията на учениците и за повишаване на познавателната им активност. Той предоставя богато ресурсно осигуряване чрез:
• видеофилми за растения и животни;
• разнообразни анимирани задачи;
• тестови задачи за проверка на знанията;
• 360-градусови панорамни снимки.
Учебникът позволява увеличаване на текстовете, упражненията и илюстрациите при работа с тях. Осигурява вариативност на задачите, както и многократното им изпълнение в различна форма. Предоставена е възможност за самопроверка на знанията и самооценка на постиженията.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Тетрадката по човекът и природата допълва и обогатява работата по темите в учебника. Включени са задачи, чрез които се извършват разнообразни учебни дейности:
• допълване на текст;
• попълване на данни в таблици и в схеми;
• пренасяне на знания и дейности в познати и нови ситуации;
• изводи от опити, извършени в час и в домашни условия;
• извличане на информация от текст и снимки;
• решаване на кръстословици и игрословици;
• свързване, оцветяване и рисуване;
• решаване на тестови задачи;
• самопроверка и самооценка на знанията.
Задачите може да се използват както при усвояване, така и при за затвърдяване, разширяване и самопроверка на знанията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Книгата съдейства на учителите да се подготвят за провеждане на обучението по човекът и природата в 4. клас. Тя ги ориентира за методическите решения на авторите на учебния комплект, а предложените насоки и идеи стимулират творческата работа.
Книгата за учителя съдържа:
• годишно тематично разпределение;
• примерни разработки по всички теми;
• тестове за диагностика на входно, междинно и изходно равнище;
• критериите за оценка.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев)

Текстовете в учебника са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на учениците. Информацията е онагледена чрез илюстрации и богат снимков материал. От тях учениците могат да извлекат необходимата информация, за да развият своите познавателни и практически умения, да изградят правилни представи за конкретни обекти и явления и да формират понятия за тях.
В учебника са включени:
• разнообразни задачи за индивидуална, партньорска и групова работа;
• казуси, които дават възможност за диференцирано обучение;
• задачи за контрол и проверка на знания;
• разнообразни опити;
• допълнителна или любопитна информация;
• уроци екскурзии в природонаучния музей, метеорологичната станция, обсерваторията;
• уроци за проектна работа.
Така поднесено, учебното съдържание дава възможност на ученика да стане активен участник в учебния процес, а това спомага за повишаване на интереса му към природните науки.
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Електронният учебник съдържа интерактивни ресурси, които визуализират и обогатяват представите на четвъртокласниците за природната среда. Той предоставя:
• видеоклипове;
• анимирани задачи;
• галерии от снимки;
• 360-градусови панорамни снимки.
Те съдействат за изграждане на правилни представи у учениците за разглежданите обекти, предмети, явления и дават възможност за обогатяване на интерактивността в обучението по учебния предмет.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев)

Тетрадката е предназначена за затвърдяване и обогатяване на знанията. За всяка тема от учебника са предвидени допълнителни задачи. По-голямата част от тях са за самостоятелна работа в клас или за домашна работа. Учебните задачи са насочени към повишаване на интереса и познавателната активност на учениците.
Тетрадката включва:
• задачи за работа по двойки;
• творчески задачи;
• задачи за свързване, оцветяване и рисуване;
• решаване на тестови задачи;
• задачи за самооценка на постиженията;
• допълване на текст;
• попълване на таблици и схеми;
• опити и проучвания;
• кръстословици и игрословици.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев)

Книгата подпомага учителя при подготовката и успешното провеждане на обучението по човекът и природата, като гарантира постигането в максимална степен на заложените в учебната програма цели. В нея са включени:
• годишно тематично разпределение;
• методически насоки и идеи;
• примерни разработки по всички теми;
• тестове за диагностика на входното и изходното ниво;
• тестове към всички раздели от учебника;
• критерии за оценяване на тестовете и скала за приравняване на точките към оценки.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС

(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Помагалото е преработено и обогатено съобразно съдържанието на новата учебна програма. Подходящо е за употреба в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, както и в заниманията по интереси на целодневната организационна форма на работа.
Четвъртокласниците затвърдяват и разширяват знанията си по занимателен начин чрез:
• решаване на кръстословици и игрословици;
• търсене на думи в игрословици и в „облаци“ от думи;
• попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
• попълване на данни в таблици и в схеми;
• пренасяне на знания и дейности в познати и нови ситуации;
• решаване на казуси и работа по проекти;
• съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
• посочване на вярно/грешно твърдение;
• свързване, оцветяване и рисуване.
Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: