4. клас | Човекът и обществото


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Учебникът предлага на четвъртокласниците интересно и емоционално пътешествие в миналото и настоящето на България. Всеки урок е увлекателен разказ за красотата и богатството на българската природа, за събития от нашата история и за хората, оставили следи в нея, за настоящето и предизвикателствата към съвременния гражданин.
Учебникът съдържа:
• 18 теми за нови знания;
• 11 урока упражнения;
• 1 урок за практически дейности „работилница”.
Всяка учебна тема е разположена на един разтвор от учебника. Подреждането на темите в учебния комплект следва стриктно последователността в учебната програма. Темите са групирани в раздели, като всеки раздел отговаря на една или няколко глобални теми от учебната програма.


Всяка тема за нови знания започва с въведение във вид на диалог между Мила и Мони и завършва с обобщение на най-важното. Методическата част е комбинация от разнообразни източници: илюстративен материал, карти, рубриките „Любопитно”, „Речник”, „Въпроси и задачи”.
Уроците упражнения са разработени в учебника, което улеснява предварителната подготовка на учителя. Големият им брой дава възможност за по-плавно преминаване от тема в тема и предотвратява натрупването на учебен материал от различни научни сфери.
Глобалните теми Природните области и Богатствата на България са разработени в единство. Всяка природна област е разработена в две урочни единици, първата от които се отнася за природните ѝ черти, а във втората е представена трудовата дейност на хората в нея. Акцентира се върху причинно-следствените и сравнителните обяснения за всяка област.
Същият подход на сливане на глобалните теми е приложен и в темите от историческата част, като се търси най-близката за децата логика за разбиране на сложните процеси от съвременната история на България. Те са придружени с много упражнения, в които са представени правата на българските граждани, делата на българските държавници, всекидневието на българите, приносът ни в развитието на световната наука и култура. Уроците по гражданско образование запознават четвъртокласниците с историята, дейността и символите на Европейския съюз и с централните и местни органи на властта в Република България.
Уроците за обобщение са на страниците „Провери сам наученото”. Концепцията на учебника дава възможност на учителя да осъществи обобщението на изучените теми чрез различни дейности, свързани с развитие на умения. Под същото заглавие в тетрадката е структуриран тест, който проверява очакваните резултати от изучените теми. Предвидени са и страници за начален и годишен преговор.
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

В електронния учебник са включени над 100 допълнителни ресурса:
• аудиофайлове с документи;
• кратки документални филми;
• галери с изображения;
• интерактивни пътешествия;
• въпросници.
Той може да се използва от учителите в час, а от учениците както в час, така и вкъщи по време на самоподготовката. Съчетаването на различните видове познавателни дейности подпомага интегративността, емоционалността, креативността и инициативността на учениците. Предложените тематични задачи в края на часа се затвърдяват с основни знания и понятия, като поставят учениците в игрова ситуация. Така те учат лесно и неусетно. По време на самия урок може да се използват всички елементи от методическия апарат – карти, таблици, линии на времето, илюстрации. Инструментариумът на електронния учебник позволява ограждане, оцветяване, маркиране с цвят, свързване, въвеждане на текст и др.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Тетрадката е важен елемент от учебния комплект по човекът и обществото за 4. клас. Тя дава възможност на четвъртокласника не само да възпроизвежда дадена информация, но и постоянно да развива своите умения, да изпитва и своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания и упражнения са дадени между 3 и 4 задачи. Тяхната цел е чрез откриването на решенията им ученикът още веднъж да повтори под различна форма компетентностите като очаквани резултати от учебната програма в 4. клас. Тя съдържа:
• задачи от типа „допиши”, „попълни”, „открий”, „свържи”, „огради”, „отбележи”;
• задачи с контурни карти и изображения, които може да се използват в час или за самоподготовка;
• задача с игрови елемент към всеки урок;
• два теста за начален и годишен преговор (диагностика на входното и изходното равнище);
• два обобщителни теста, съобразени по време с обобщенията в учебника.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

В книгата за учителя ще откриете:
• примерно годишно тематично разпределение;
• отговорите на задачите от учебника и учебната тетрадка;
• кратко описание на хода на всеки урок с идеи и подходящи задачи за домашна работа;
• допълнителна информация в помощ на преподавателя;
• представяне на най-важното от учебната програма, целите и очакваните резултати от обучението по предмета.
Предложените методически насоки за осъществяване на отделните теми са само ориентири за структуриране на дейностите в учебния час, а не задължително или единствено възможно решение.

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 4. клас. В него са включени интересни текстове и задачи, които разширяват представите на учениците по основни теми от учебното съдържание и провокират тяхното любопитство.
Задачите са разнообразни по своя характер:
• тестови задачи;
• задачи за съответствие;
• задачи за дешифриране;
• допълване на текст;
• анализиране на данни и работа с линия на времето;
• работа с географска карта и исторически документи;
• ребуси;
• кръстословици;
• творчески задачи, проекти и др.
Те стимулират въображението, развиват емоционалната интелигентност, формират умения за самостоятелна и екипна изследователска дейност.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Дидактическата философия на учебника е ориентирана пряко към активното обучение и овладяването на компетентности. Урочните статии са написани на достъпен и разбираем за четвъртокласниците език. Учебното съдържание включва знания за природните области на България и за важни събития от Освобождението на България до наши дни. То е богато онагледено с високачествени илюстрации, подбрани не само като средство за визуализиране, но и като носители на допълнителна информация, към която са предложени и задачи за наблюдаване.
Рубриките в уроците следват равнищата на познавателния процес – от възприемане и запаметяване към прилагане и оценка на знанията.
• В рубриката „Отговорете” децата отговарят на въпросите: къде, кога, кой, как, и систематизират знанията си.
• Задачите от рубриката „Наблюдавайте и открийте” предполагат работа с карти, снимки, линия на времето.


• В рубриката „Обсъдете” учениците откриват причинно-следствени връзки, формират отношения и ценностни ориентации, изразяват свободно лична гледна точка към проблеми на екологията, опазването на природните богатства, важни исторически събития. Четвъртокласниците са поставени в проблемни ситуации, които изискват изслушване и формулиране на собствена аргументирана позиция.
• Задачите в рубриката „Проучете” съдържат насоки за достъпни индивидуални или групови проучвания, ориентирани най-често към локалните реалности или историята на населеното място и региона.
В уроците за затвърдяване са предложени проблемни и евристични задачи, които целят да развиват критическото мислене и способността за аргументиране. Подходящи са за работа по двойки или в малки групи, а при желание на учителя може да се организират в игрова или състезателна форма. По сходен начин са разработени задачите в темите за преговор и обобщение.
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Електронният учебник по човекът и обществото за 4. клас на „Просвета – София” е полезен мултимедиен продукт, чрез който учениците добиват по-пълна и реалистична представа за природата и миналото на България. Увлекателните документални филми на Българската национална телевизия от поредицата „5 минути София” представят по достъпен начин фрагменти от историята на днешната ни столица. С тяхна помощ учениците се пренасят в близкото или по-далечното ни минало, разглеждат символи, обекти и предмети, правят виртуални разходки из националния исторически и националния военноисторически музей.
Филмите от поредицата „Национален календар” – също продукция на Българската национална телевизия, разказват за важни събития след Освобождението на България, изучавани в часовете по човекът и обществото. Полезно дидактическо средство са и добавените в учебника триизмерни снимки на природни и исторически забележителности и на снимки, направени с дрон. Множеството допълнителни интерактивни ресурси може ефективно да се използват при затвърдяване и проверка на знанията на учениците.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Поли Рангелова, Цветелина Пейкова, Мария Босева)

Тетрадката по човекът и обществото е полезно помагало, с което учениците успешно се подготвят по всички теми в учебника. Разработките в нея са подчинени на основната цел да подпомогнат усвояването, разбирането, осмислянето и систематизирането на знанията от децата. Обхванати са всички теми от учебника. Задачите произтичат пряко от учебното съдържание и не изискват издирване на допълнителна информация и участие на родителя при изпълнението им.
В тетрадката са поместени разнообразни по вид тестови задачи, както и упражнения за:
• търсене на последователност и съответствия;
• откриване на верни или грешни твърдения;
• попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
• формулиране на свободни отговори;
• разпознаване и извличане на информация от изображения;
• работа с таблици, карти, схеми, кръстословици, решетки с думи.
Учениците имат възможност да изпълняват и задачи с творчески характер, както и да описват резултатите от работата си по проекти. По преценка на учителя работят самостоятелно или екипно по време на уроците или в часовете за самоподготовка. След темите за обобщение в учебника могат да направят самопроверка и самооценка на знанията и уменията си.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
(Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Книгата за учителя по човекът и обществото за 4. клас на „Просвета – София” съдържа нормативни и методически материали, необходими за успешната работа на преподавателя:
• анализ на учебната програма по човекът и обществото за 4. клас,
• концепция на учебния комплект,
• методически насоки за организиране и провеждане на уроците,
• варианти за входяща и изходяща диагностика с таблици и скали за оценяване на самостоятелните работи,
• годишно тематично разпределение, разработено по новия формат, изискван в учебната документация.
В урочните разработки са представени съдържателни акценти, чрез които се постигат конкретните очаквани резултати по съответните теми, откроени са новите понятия и са посочени дейности за придобиване на ключовите компетентности и реализиране на междупредметни връзки. Част от предложените допълнителни текстове имат христоматиен и информативен характер и може да се използват пряко в обучението. Други текстове представляват извадки от документи и съвременни интерпретации на исторически събития, чрез които учителят може да актуализира и обогати познанията си.

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС

(Поли Рангелова, Мария Босева)

С упражненията в помагалото „Обичаме България“ четвъртокласниците затвърдяват и разширяват знанията си по човекът и обществото. Запознават  се с интересни текстове и проверяват  уменията си да четат с разбиране. Изпълняват разнообразни творчески задачи. Научават се още по-умело да работят с изображения, карти, схеми, таблици, линия на времето. Откриват грешки и пропуски в изречения  и текстове и развиват своята наблюдателност и досетливост. Включени са отговори към петте самостоятелни работи, подробни указания за оценяване и скали за оценка.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС

(Тошко Тонев)

Помагалото е преработено така, че да отговаря на актуална та учебна програма. То може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 4. клас. Съдържа: тестови задачи с избираем и свободен отговор, задачи за допълване на данни в таблици, схеми и текст, ребуси и кръстословици, творчески и изследователски задачи. Интердисциплинарният им характер затвърдява и разширява уменията и по други учебни дисциплини като: български език и литература, математика, компютърно моделиране и др.

 

АТЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС С КОНТУРНИ КАРТИ И ТЕСТОВЕ
(Магдалена Димитрова, Мария Босева)

Атласът отговаря на новата учебна програма и новите учебници. С помощта на едри и четивни карти децата опознават природните области на България, разбират връзката между природната среда и трудовата дейност, опазването на природата в защитени територии.
Историческите карти ги запознават със събития от миналото на България през 19. – 20. век и с изграждането на обединена Европа.
Десетки снимки онагледяват природни обекти, събития и личности, а текстовете към тях разширяват информацията от учебниците.
Чрез задачите към картите учениците усвояват умения за работа с карта.
Приложението с контурни карти и тестове по раздели спомага за трайно и задълбочено овладяване на знанията и уменията от учебната програма.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: