4. клас. Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Учебникът по български език за 4. клас на „Просвета Плюс“ се отличава с прагматичност, функционалност и красив дизайн. В него се съчетават утвърдени добри практики и съвременни ефективни подходи в обучението по български език. Логично структурираното учебно съдържание включва:
• пояснителни определения, таблици и мисловни карти, които подпомагат въвеждането на новите понятия;
• задачи за разпознаване, конструиране, преобразуване, сравняване и прилагане на новите понятия;
• задачи за екипна работа, които стимулират общуването между четвъртокласниците;
• примери за затвърдяване и надграждане на правописните знания във всяка учебна тема;
• задачи за подробен и кратък преразказ на художествен и нехудожествен текст;
• отговор на въпрос върху художествен и нехудожествен текст.


Учебният комплект предлага оптимално съотношение между урочните единици за годишен преговор в началото и в края на учебната година, за нови знания, за затвърдяване и диагностика.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

В новия електронен учебник на „Просвета Плюс” се акцентира върху интерактивността в преподаването на учебния предмет български език в 4. клас. Чрез използването му се постигат максимална плътност и ефективност на уроците от езиковото обучение. Самостоятелно или под ръководството на учителя четвъртокласниците имат възможност да изпълняват разнообразни учебни ресурси за упражняване и затвърдяване на знанията, които ангажират вниманието им по приятен и занимателен начин.
Допълнителните визуализации осигуряват мигновен контрол и самоконтрол на овладените знания. Дават възможност за многократно изпълнение на упражненията и задачите, което помага на учениците да развиват важни правописни, граматични и комуникативни умения.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Учебна тетрадка № 1 за 4. клас на „Просвета Плюс” предлага отлични възможности за затвърдяване и обобщаване на езиковите знания и компетентности на учениците, които са в основата на функционалната грамотност. Включените учебни задачи подпомагат задълбоченото разбиране на строежа на езика и на основни езикови и речеви единици. Те осигуряват трайното овладяване на важни правоговорни, правописни, пунктуационни и граматични норми.
Тетрадката съдържа четири самостоятелни работи за диагностика на езиковите компетентности на четвъртокласниците:
• входно ниво след началния преговор;
• две междинни диагностики;
• изходно ниво след годишния преговор.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Учебна тетрадка № 2 за 4. клас на „Просвета Плюс” е предназначена за развитие и усъвършенстване на комуникативноречевите компетентности на учениците и за обогатяване на речевия им опит. Включени са учебни задачи, насочени към затвърдяване на уменията за:
• писмен подробен преразказ на кратък художествен и нехудожествен текст;
• кратък преразказ на художествен и нехудожествен текст;
• съчинение по аналогия и по дадено начало;
• разказ по картина на художник;
• отговор на въпрос върху художествен и нехудожествен текст;
• създаване на писмен текст с помощта на факти и данни.
Умело структурираното учебно съдържание стимулира самостоятелната речева дейност и уменията за самооценка и самоконтрол на четвъртокласниците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова)

Книгата за учителя представя авторската концепция за учебния комплект по български език за 4. клас на „Просвета Плюс”, чрез който се реализират заложените в новата учебната програма цели и задачи на обучението, очаквани резултати и компетентности. Тя съдържа примерни методически разработки на всички урочни единици за езиковото обучение и обучението за изграждане на комуникативноречевите компетентности. Описани са етапите и компонентите за конструиране на уроците за:
• усвояване на нови езикови знания;
• затвърдяване и обобщаване на езиковите представи;
• формиране на правописни умения;
• изграждане на комуникативноречевите компетентности.
Предложената детайлна система от критерии и показатели за диагностика на езиковата компетентност на учениците изцяло покрива заложените в учебната програма очаквани резултати в началото и в края на 4. клас.
Поместено е и примерно годишно разпределение на учебното съдържание.

 

ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Читанката за 4. клас на „Просвета Плюс” предлага разнообразни по жанр текстове: приказки, разкази, стихотворения, басни, легенди, народни песни, гатанки, пословици, кратки нехудожествени текстове. Те са подбрани съобразно своята четивност, съдържателна достъпност и възможностите, които предоставят за овладяване на новите литературни понятия олицетворение, диалог и монолог. Текстовете запознават учениците с творчеството на български и чужди автори. Съдействат за изграждането на национална идентичност у четвъртокласниците. Предложените допълнителни материали стимулират самостоятелното четене и изграждат представа за автора като любим събеседник.
Учебно съдържание включва задачи за:
• извличане на информация от текста;
• интерпретиране на авторовите идеи;
• овладяване на новите литературни знания по достъпен начин чрез ясни определения;
• развиване на социокултурните компетентности на учениците.


Чрез темите по извънкласно четене се разширява кръгът от препоръчани книги с достъпна за възрастта литература. Развиват се читателските интереси на четвъртокласниците и се стимулира тяхната читателска активност. Основни методи за работа са разглеждане, четене и препоръчване на книги.
 

ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Електронната читанка за 4. клас на „Просвета Плюс” е модерно и необходимо средство в обучението по литература, с което ученето се превръща в забавно и увлекателно занимание за учениците. В нея са включени разнообразни тестови задачи с единствен избираем отговор, многократен избор и избор от падащо меню. Предложени са интерактивни задачи за:
• свързване и търсене на съответствия;
• откриване на думи в текст по зададен признак;
• попълване на пропуснати думи или изрази чрез влачене;
• подреждане на изречения или заглавия на епизоди;
• свързване на думи в изречения;
• разпределяне на думи или изречения в таблици.
Електронната читанка обогатява хартиения вариант с допълнителни текстове, аудиофайлове, снимки и др. С помощта на допълнителните виртуални инструменти учителят може да пише, маркира и изтрива написаното, да приближава или отдалечава страници или фрагменти от страници.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Тетрадката към читанката за 4. клас на „Просвета Плюс” е предназначена за разширяване на литературните компетентности на учениците. Може да се използва както в уроците по литература, така и в часовете за самоподготовка. Предложените учебни задачи подпомагат възприемането на произведенията от читанката и осмислянето на новите литературни понятия.
Чрез включените тестови задачи се установява степента на разбиране на текстовете от читанката. Учебните задачи със свободен отговор стимулират самостоятелното мислене, свободното изразяване на позиция и креативността на четвъртокласниците. Предоставена е възможност всеки ученик да съпостави своята гледна точка с тази на останалите читатели, което го превръща в пълноценен участник в литературната комуникация.
Тетрадката съдържа три теста за диагностика на входно, междинно и изходно ниво в развитието на уменията за четене с разбиране и изграждането на съответните литературни понятия.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
(Пенка Димитрова)

В книгата за учителя за 4. клас на „Просвета Плюс” са поместени примерни методически разработки на всички уроци по литература и извънкласно четене. В уроците за възприемане, осмисляне и интерпретация на художествено произведение са предложени методи и похвати за:
• определяне на жанровите особености на конкретния текст;
• извличане и използване на информация;
• четене с разбиране;
• отделяне на микротемите (епизодите) в текста;
• откриване и характеристика на литературните герои;
• обсъждане на практическа основа на спецификите в художествената форма;
• аргументиране на въпроси, свързани със съдържанието на текста.
В методическите разработки на уроците по извънкласно четене са дадени насоки за развиване на потребността от четене, читателските интереси и читателската самостоятелност на четвъртокласниците.
Предложената детайлна система от критерии за оценка в урочните разработки за диагностика на литературната компетентност и уменията за четене с разбиране на художествен текст изцяло покрива заложените в учебните програми очаквани резултати в началото и в края на 4. клас.
В книгата за учителя е включено и годишно тематично разпределение.

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Помагалото съдържа разнообразни езикови, речеви и литературни задачи. Работата с него помага на четвъртокласниците:
• да затвърдят и усъвършенстват езиковите знания и правописните и пунктуационните си умения;
• да четат и разбират достъпни художествени и нехудожествени текстове;
• да усвоят полезни умения за съставяне на текстове;
• да се подготвят успешно за националното външно оценяване в края на 4. клас.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Учебникът се състои от две части – Български език и Пиша, разказвам, съчинявам.
В началото на всеки раздел в първата част на учебника има тема, която е преговор на наученото в предходните класове. В края на разделите има преговорни уроци за новите знания и умения, усвоени в четвърти клас. Учебникът по български език осигурява:
• много уроци за упражнения и преговор на наученото, което води до ефективно усвояване на знанията и уменията;
• кратки теоретични знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на учениците;
• различни занимателни упражнения за усвояване и прилагане на новите знания и за затвърдяването им;
• възможности на учениците с лекота да усвояват правописа, да работят в екипи и по проект.


В частта Пиша, разказвам, съчинявам развитието на устната и писмената свързана реч се надстройва върху вече усвоените знания и умения на учениците да съставят текст. Чрез уроците за формиране на комуникативноречеви умения четвъртокласниците:
• овладяват средствата на речевия етикет;
• съставят свои текстове с помощта на картинен план, насочващи въпроси и ключови думи;
• постигат напредък независимо от нивото на своите езикови компетентности;
• развиват словотворческите и комуникативноречевите си умения;
• постигат успех в речевото си развитие.
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Електронният учебник по български език за 4. клас осигурява високо ниво на нагледност и подпомага успешното и ефективно обучение. Съдържа разнообразни електронни ресурси:
• занимателни задачи;
• проверовъчни тестове;
• тренировъчни упражнения;
• кръстословици.
Електронните ресурси дават възможност за многократно изпълнение на упражненията и задачите, като по този начин учениците затвърдяват и едновременно с това проверяват знанията си, развиват важни правописни, граматически и комуникативни умения.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

Тетрадка по български език № 1 съдържа уроците за затвърдяване на наученото по български език. Чрез упражненията в нея се подпомага осмислянето и усвояването на знанията. В тетрадката са включени:
• самостоятелни работи за диагностика на входното и изходното ниво на учениците;
• допълнителни текстове за диктовка или преписи в помощ на обучението по правопис;
• занимателни задачи с игрови характер, съобразени с възрастовите особености на децата;
• интересни текстове, тестови задачи, кръстословици, игрословици и др.

 

ТЕТРАДКА №2 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова)

Тетрадка № 2 „Пиша, преразказва, съчинявам” е продължение на темите от учебника за формиране на комуникативноречеви умения. В нея учениците пишат своите текстове и ги редактират. Работата им е подпомогната от:
• план на текста;
• насочващи въпроси и картинки;
• ключови думи и изрази в помощното поле;
• думи с правописни особености.

 

ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Виктор Самуилов)

Читанката съдържа интересни и добре подбрани текстове с висока художествена и нравствено-етична стойност от съвременни автори и класици, като Иван Вазов, Дора Габе, Елисавета Багряна, Джани Родари, Астрид Линдгрен, Валери Петров, Мая Дългъчева, Маргарит Минков, Петя Кокудева и др. Читанката се откроява с:
• богати илюстрации;
• текстове, съобразени със светогледа на съвременното дете;
• добре разработен методически апарат;
• разнообразни дейности, подпомагащи разбирането при четене;
• достъпно въведени литературни понятия;
• уроци по извънкласно четене, които провокират читателския интерес на четвъртокласниците.
 


ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Румяна Танкова, Виктор Самуилов)

Електронната читанка дава възможност на учителя за по-добро онагледяване и интерактивно преподаване чрез:
• задачи, които подпомагат усъвършенстването на четивната техника;
• тестови задачи за проверка и самопроверка на знанията;
• занимателни задачи с разнообразни дейности;
Електронните ресурси правят уроците по литература забавни и увлекателни за учениците.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова, Станимира Мушакова)

Тетрадката разширява методическия апарат към текстовете в читанката. По този начин учителите и учениците разполагат с цялостна дидактическа технология за обучение по литература, която е осигурена с необходимите ресурси. Включените в тетрадката интересни въпроси, занимателни игрословици и забавни задачи правят обучението по литература по-приятно за учениците. Чрез упражненията в нея се:
• подпомага осмислянето и възприемането на текстовете;
• доразвиват уменията за разпознаване на понятията и за прилагане на знанията;
• обогатяват комуникативноречевите способности на четвъртокласниците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева)

Книгата улеснява учителите в подготовката и успешното провеждане на обучението по български език и литература. Съдържа следната информация:
• примерно годишно тематично разпределение;
• диктовките към самостоятелните работи заедно с критериите за проверка и оценка на резултатите от входното и изходното равнище;
• методически насоки и примерни разработки на всички теми за частта български език;
• допълнителни задачи към всяка тема по български език;
• методически насоки и примерни разработки на всички теми за частта „Пиша, преразказвам, съчинявам”;
• методически насоки за организиране на обучението по литература;
• методически насоки за обучението по извънкласно четене.

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 4. КЛАС

(Румяна Танкова, Ваня Иванова, Станимира Мушакова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Помагалото обхваща цялостната подготовка за постигане на очакваните резултати от обучението в четвърти клас и отговаря напълно на изискванията на актуалната учебна програма. Предназначено е за работа в избираемите учебни часове. Помагалото осигурява:
• допълнителни възможности за затвърдяване на знанията по български език и литература;
• учебни задачи, които съдействат за по-добро усвояване на книжовните норми и правилна употреба на българския език;
• повишаване на грамотността на четвъртокласниците;
• усъвършенстване на умението да се съчинява кратък текст с опора на въпроси и думи;
• подготовка за успешно представяне на националното външно оценяване в края на 4. клас.

 
Помагала за национално външно оценяване след 4. клас
 

21 ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Поли Рангелова)

Помагалото следва модела на МОН за националното външно оценяване по български език и литература от 2019 г.

СЪДЪРЖА:
• 21 теста по български език и литература по модела на МОН за външното оценяване – 11 тренировъчни теста по теми от учебното съдържание и 10 изпитни варианта
• диктовки до 60 думи
• езикови тестове с избираем отговор
• разнообразни по жанр и тематика текстове за четене с разбиране и тестови задачи към тях с избираем и свободен отговор
• творчески задачи за създаване на кратки текстове, състоящи се от 3 до 5 изречения.
• подробни указания за оценяване
• верни отговори на задачите.

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

(Пенка Димитрова, Невена Петрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Учебното помагало включва 12 теста по новия модел за националното външно оценяване след 4. клас по български език и литература. Всеки тест се състои от  3 части, които съдържат различен брой задачи:
• първа част: диктовка и 10 езикови задачи с избираем отговор;
• втора част: текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. Включени са както художествени, така и нехудожествени текстове: фолклорни и авторски приказки, текстове от детски енциклопедии, анотация на детска книга, инструкция за домакински уред, указание за детска игра;
• трета част: задача с творчески характер за създаване на кратък текст с обем 3 – 5 изречения по зададена тема, по картина и ключови думи, задача за редактиране.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
(Румяна Танкова)

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи по теми, които съответстват на очакваните резултати от учебна програма по български език и литература за 4. клас. Задачите са в съответствие с изпитния формат на националното външно оценяване.
Всяка самостоятелна работа се състои от четири задачи:
• задача за четене на кратък текст с проверка на разбирането чрез въпроси с избираем и свободен отговор;
• тестови задачи по български език;
• диктовка на текст с ясни и точни критерии за оценка на резултатите от нея;
• речева задача за съставяне на текст чрез визуални и словесни опори.
Втората част на помагалото съдържа таблици, които позволяват на учителя бързо и лесно да определи резултатите от изпълнението на всяка от самостоятелните работи.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 4. КЛАС

(Радостина Тонева)

Учебното помагало е преработено в съответствие с новата програма по български език и литература за 4. клас. Може да се използва успешно в часовете по самоподготовка при целодневно обучение или за домашна работа вкъщи. Има за цел да актуализира, упражнява и затвърдява новите знания за основни езикови понятия и правила. Задачите съчетават дидактически и игрови елементи, което прави заниманията полезни и приятни за децата. Подпомага тяхната подготовка за външното оценяване в края на 4. клас.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 4. КЛАС
(Стоян Иванов, Тина Велева)

Помагалото е преработено в съответствие с новата учебна програма по български език и литература за 4. клас на МОН. Развива уменията на четвъртокласниците за извличане и интерпретиране на информация от художествени и нехудожествени текстове, карти, таблици, диаграми, схеми. Съдържа 23 теми, като във всяка от тях са поместени тестови въпроси с избираем и кратък свободен отговор.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 4. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е преработено така, че да отговаря на актуалната учебна програма за 4. клас. Съвместимо е с всички учебници по български език и литература. Предназначено е за работа в клас, за самоподготовка, за часовете по избираема или факултативна подготовка.
Темите са разработени на разтвор и съдържат разнообразни задачи, които развиват компетентностите, заложени в учебната програма по български език и литература и интегрират знания от други учебни дисциплини. Те дават възможност на учениците да затвърдят и усъвършенстват уменията си да говорят и пишат книжовно, да четат с разбиране и да създават собствен текст.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: