12. клас | Профилирана подготовка


12. клас - Химия и опазване на околната среда


Химия и опазване на околната среда за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 3: Химия на органичните вещества
Предмет: Химия и опазване на околната среда
Автори: Донка Ташева, Кирил Атанасов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант

Учебникът не надвишава предвиденото в учебната програма съдържание. Зависимостите, термините и процесите са обяснени точно, ясно и разбираемо, а на места, където е необходимо, достатъчно подробно. Стилът е съобразен с възрастовите характеристики на учениците от 12. клас и насърчава самостоятелността, критичното мислене и творческата им дейност. Информацията и представените данни са актуални и точни. Учебникът предлага още:
• актуални теми за семинари и проектни задачи, при които учениците търсят допълнителна информация от различни източници и я представят под формата на проекти или презентации;
• допълнителни текстове, свързани с основното съдържание, със задачи и упражнения и с практическото прилагане на знанията и уменията;
• много таблици за сравнително разглеждане на веществата;
• схематично представяне на химични свойства и наименуване на веществата;
• задачи с различна степен на трудност;
• задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа при уроците за упражнения и експериментална работа.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: