1. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Учебникът се отличава с последователност на методиката от 1. до 4. клас и интегрира знания от различни дялове на математиката. Алгоритмите за извършване на аритметични пресмятания и тяхното приложение са представени достъпно и нагледно, а поднасянето на геометричния материал съдейства за развиването на пространственото мислене на учениците.
В учебника е разработена уникална система за изграждане на знания и умения за решаване на текстови задачи. В специално обособено каре са разположени по-нестандартни задачи за развиване на пространствената ориентация на учениците, тяхното въображение, логическо и комбинаторно мислене. Включени са специални игри за работа по проект и за екипна работа.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимира Ангелова, Радка Топалска, Валентина Кадева, Александра Николова)

В електронния учебник ще намерите разнообразни интерактивни ресурси, множество видеоуроци, изнесени от действащи и опитни учители, както и кратки е-уроци, в които ясно и достъпно е представено най-важното от урока. За улеснение на работата в 1. клас кратките уроци са озвучени, новите знания са представени чрез анимации, а специалните бутони и флипкарти позволяват проверка на отговорите на поставените задачи.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Съдържанието на учебните тетрадки допълва уроците в учебника. Задачите са представени така, че да се изпълняват самостоятелно от учениците. За някои от тях са дадени отговори, които може да се видят само с помощта на лупата, която е част от комплекта. Това дава възможност на учениците да правят самопроверка на знанията и уменията си.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

В книгата за учителя ясно и конкретно са формулирани целите, компетентностите като очаквани резултати от обучението, както и новите понятия за всеки урок.
Поместено е детайлно разработено примерно годишно тематично разпределение. То е направено в контекста на методиката, представена в учебния комплект.

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева)

Сборникът е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Включените задачи са поднесени достъпно и забавно. Технологията за обучение в помагалото развива творческото мислене на учениците и спомага за формирането на математическа грамотност.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 1. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото съдържа задачи, разпределени в 3 нива на сложност: за затвърдяване на знанията и уменията; за прилагането им в практиката; за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение. Задачите предвиждат разнообразни дейности, като ориентиране в пространството, попълване, свързване, дорисуване, оцветяване и др.

Примерно годишно тематично разпределение по математикав 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 
Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.
 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Математическото съдържание е поднесено ясно и достъпно. В първата част на учебника дейностите са зададени със знаци, образци и модели, а във втората – с кратки указания за работа. Сюжетната илюстрация или схемата за изясняване на новите знания се представя в началото на урока, на екрана на таблет. Включени са задачи, свързани с познати на децата приказки, логически задачи за комплексно развитие на паметта, въображението и наблюдателността, както и задачи за диференциране на работата, организиране на работа по групи или самостоятелно. Геометричният материал се изучава в единство с аритметичния. Специално внимание е отделено на системата за овладяване на умения за решаване на текстови задачи.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Електронният учебник съдържа различни по тип интерактивни ресурси. Обогатен е с множество видеоуроци, представени от водещи учители. Озвучените кратки е-уроци подпомагат работата на учителя в час и са чудесно средство за самоподготовка на учениците. Включват анимации и упражнения за проверка и самопроверка на знанията.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебните тетрадки са предназначени за затвърдяване на знанията и усъвършенстване на уменията по математика на учениците от 1. клас. Към всеки урок от учебника са предложени допълнителни задачи, които са разнообразни по съдържание и форма и може да се използват както в учебния час, така и в следобедните занимания.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Книгата за учителя съдържа методически идеи и насоки за провеждането на всеки от разработените в учебника уроци, както и годишно разпределение на учебния материал. Тя ще улесни преподавателя в усилията му за постигане на целите на обучението по математика в 1. клас.

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова) 

Помагалото дава възможност за самостоятелна работа на първокласниците, за затвърдяване на знанията им и за развиване на математическото и логическото им мислене. Всяка тема в него е естествено продължение на съответния урок в учебника. Задачите са поднесени в достъпна и занимателна форма. В края на всяка тема е обособено каре, задачите от което може да се изпълняват в следобедните занимания или вкъщи.
Помагалото може да се използва и от родителите за проверка на наученото.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

В помагалото са разработени 32 теми, които обогатяват учебното съдържание по математика в 1. клас, задълбочават знанията и развиват логическото мислене на учениците. Всяка тема е разработена в 4 нива с постепенно увеличаване на трудността. Това позволява на учителя да диференцира работата според възможностите и интересите на учениците. Включени са разнообразни задачи, които изискват изпълнението на множество дейности: оцветяване, дорисуване или прерисуване, попълване, свързване, класифициране по определени признаци, откриване на закономерности, продължаване на редици, ориентиране в пространството и др.

Примерно годишно тематично разпределение по математикав 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова) 

Първата част е предназначена за първокласниците и включва 8 самостоятелни работи в по два варианта за диагностика след изучаването на всяка тема от учебното съдържание, както и диагностика на входното и на изходното ниво. Втората част е предназначена за учителите и съдържа: критерии за оценяване на учениците, скала за приравняване на получените точки към оценка за нивото на математическите компетентности, модели за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа и от всички самостоятелни работи.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 1. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич) 

Помагалото е насочено към учениците с интерес към математиката. Включените в него задачи са съобразени с изучаваното учебно съдържание за 1. клас и с тях се затвърдяват, надграждат и разширяват знанията и уменията на учениците. Разнообразните упражнения поощряват първокласниците да търсят и да откриват самостоятелно нестандартни решения за решаване на проблеми, развиват пространствената ориентация, наблюдателността и съобразителността им.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 1. КЛАС
(Румяна Неминска, Мариана Ачева, Катя Георгиева) 

Помагалото улеснява усвояването на математическите знания и умения и развива логиката и съобразителността. То съдържа достъпни и забавни задачи с лабиринти и игри, скрити картинки, задачи за досещане и съобразяване, задачи за усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на числата до 20, както и на числата 10, 20, 30, ..., 100. Предложени са разнообразни текстови задачи, задачи за разпознаване на връх и страна на триъгълник, квадрат и правоъгълник, както и такива за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа.

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по математика за 1. клас (Вълшебното ключе)

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

Сборникът има за цел да помогне на първокласниците да преодолеят затрудненията в разбирането и решаването на текстови задачи. Предназначен е за работа през втория учебен срок, след периода на ограмотяване в 1. клас. Упражненията са насочени към разширяване и задълбочаване на представата на децата за текстовите задачи, както и за овладяване на комплекс от умения за тяхното съставяне и решаване.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС 

Тетрадката помага на първокласниците да развият фината си моторика и да отработят умения за правилно и красиво писане на цифрите, математическите знаци и числата, изучавани в 1. клас.

 

СМЯТАМ И РИСУВАМ. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10

СМЯТАМ И РИСУВАМ. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 20 

Книжките успешно комбинират забавния елемент с решаването на аритметични задачи за събиране и изваждане. Дали задачите са решени правилно, се вижда веднага щом картинката бъде оцветена. Така децата се упражняват и затвърдяват знанията си по смятане, докато се забавляват.

 

ТЕКСТОВИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 1. – 4. КЛАС. ПРАКТИЧЕСКА МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ
(Юлияна Гарчева) 

Практическата методика акцентира върху проблемите и грешките, които учениците най-често допускат. Темите са структурирани в четири части, ориентирани към учебното съдържание по математика за всеки от класовете от 1. до 4. Разгледани са етапите на работа с текстови задачи и са дадени конкретни решения.

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА
„ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 20 И ЧИСЛАТА 10, 20 ... 100” ЗА 1. КЛАС


Формат: 70х100 

Таблото „Познавам числата до 20 и числата 10, 20 ... 100” е красиво и полезно допълнение за класната стая на първокласниците. От едната страна то ги запознава с ръкописните цифри и чрез подходящи илюстрации създава количествена представа за числата до 20.
Изображенията към числата от първата и втората десетица са в различни цветове. Това дава възможност на учениците по-лесно да извършват с тях съответните аритметични действия. От друга страна са представени кръглите десетици 10, 20, 30 ... 100.

 

      ДВУСТРАННО ТАБЛО „УМЕЯ ДА СМЯТАМ ДО 100” ЗА 1. КЛАС

      Формат: 100х70

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: