1. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

Букварът увлича първокласниците със занимателните задачи и атрактивните илюстрации. С него децата леко и успешно се ограмотяват. Притежава редица специфики, като комплексност, пропедевтичен характер, практическа насоченост, нагледност и достъпност, ин-тегралност и междупредметни връзки, вариативност на учебните задачи и диференциация на обучението.
В предбуквения етап методическата работа включва 10 урока, а в буквения етап – 78 урока. Основен тип урок е урокът за усвояване на нов звук и печатна буква. Уроците за затвърдяване и обобщаване са насоче-ни към систематизиране на знанията и уменията за четене и към пропедевтика на практическа основа на елементарни езикови компетентности.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

Мултимедийният буквар е ефективно средство за организиране на занимателна учебна среда. Съдържа разнообразни и полезни ресурси:
• видеоуроци с най-добрите начални учители в България;
• кратки е-уроци в помощ на учениците и учителите;
• интерактивни задачи;
• анимации;
• визуални сюжетни опори и др.
 

ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова) 

Тетрадка № 1 е предназначена за използване в предбуквения етап в 1. клас. Всяка тема е в съдържателно единство със съответната тема в буквара. При овладяването на елементите степента на трудност нараства постепенно. Упражненията стимулират свързаното писане. Тетрадката включва и тест за диагностика на входното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Невена Петрова) 

Тетрадка № 2 е предназначена за обучението по писане през буквения етап в 1. клас. Включените разнообразни задачи са насочени както към усвояването на графичната форма на ръкописната буква, така и към формирането на първоначални правописни умения. Тетрадката съдържа и тест за диагностика на междинното ниво на учениците.

 

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Тетрадка № 3 е предназначена за систематизиране и  затвърдяване на езиковите и комуникативноречевите умения на първокласниците и формирането им на практическа основа. Съдържа творчески задачи за четливо и красиво писане. Включен е и тест за проверка на изходното ниво на първокласниците.

 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова) 

Красиво илюстрираната читанка съдържа художествени текстове, подбрани съобразно следните тематични области: „Аз и моята Родина”, „Аз и моето семейство”, „Аз съм вече ученик”, „Аз и природата”, „Празници”, „Що е то?”, „В света на приказките”, „Весели игри”. Съдържа 4 урока за нови знания и 16 урока за затвърдяване и обобщение. Подпомага усъвършенстването на четивната техника в етапа на контекстното четене. Включва задачи за четене с разбиране, подборно четене, устно словесно рисуване, устен преразказ на част от повествователен текст, изразително четене, четене по роли, драматизация, заучаване наизуст на стихотворение, ориентиране в случка, открояване на образите на героите в текста.


ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Електронният вариант на читанката е обогатен с видеоуроци, кратки е-уроци, аудиозаписи, тестови зада- чи, интерактивни упражнения, които подпомагат усъвършенстването на четивната техника и улесняват разбирането на художествения текст.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова) 

Тетрадката е предназначена за разширяване и задълбочаване на литературните компетентности на учениците. Всяка страница съответства на тема в читанката. Задачите подпомагат усъвършенстването на четивната техника и изграждането на първокласника като читател.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова) 

Книгата за учителя към учебния комплект е ценен помощник в работата на началния учител при подготовката на уроците му по български език и литература в 1. клас. Тя включва:
• Общо представяне на учебната програма;
• Характеристика на обучението по български език и литература в 1. клас;
• Съдържание на учебния комплект;
• Примерно годишно разпределение на учебното съдържание;
• Разработки на уроците по четене и писане в подготвителния етап на ограмотяване;
• Разработки на уроците по четене и писане в основния етап на ограмотяване;
• Езиково и литературно обучение след етапа на ограмотяване.

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС. УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Учебното помагало е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в него следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от учебната програма.
Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки. Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото има универсален характер и може да послужи на всеки учител независимо кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник
с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Букварът дава възможност за различна продължителност на предбуквения и буквения етап и за избор между варианти за работа, съобразени с темповете на усвояване на четенето и писането от учениците. Четенето е без накъсване на текста с предметни картини, заместващи думи с неизучени букви, и се подпомага от сюжетна илюстрация. Включени са множество игри с букви, думи и изречения – пъзели, четивни загадки, игрословици и лабиринти. Първокласниците навлизат в света на буквите, като стават участници в история, предложена им от героите на буквара – момиче, момче и джудже.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Електронният буквар осигурява:
• преодоляване на индивидуалните пропуски и трудности;
• задълбочаване на знанията и уменията на учениците;
• разнообразни задачи с възможност за бърза проверка на знанията;
• интерактивни задачи с различна степен на трудност;
• видеоуроци с водещи учители;
• кратки озвучени е-уроци, които представят новите знания достъпно и интересно.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Румяна Танкова) 

Тетрадка № 1 подпомага обучението по писане през предбуквения етап на ограмотяване. Чрез упражненията в нея се усъвършенстват уменията на първокласниците да пишат елементите на буквите.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Екатерина Чернева, Ваня Иванова) 

Тетрадка № 2 включва множество задачи, чрез които се формират и затвърдяват навиците за писане на ръкописните букви през буквения етап на ограмотяване. Тя следва логиката на буквара и допълва учебното съдържание, включено в него.

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

В тетрадката са включени упражнения, свързани с езиковото обучение през следбуквения етап на ограмотяване. Задачите са насочени към усвояването на основни правописни правила и формирането на кому­ никативноречеви умения. Предложени са текстове за диктовки или преписи и вариант за диагностика.

 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова)

Читанката поставя основите на литературното обу­чение на първокласниците през следбуквения етап на ограмотяване. Подбрани са стойностни художествени текстове от различни жанрове, които са организирани тематично в няколко раздела. Следвани са двете основни цели на литературното обучение – формира­не на умения за пълноценно възприемане и адекватно осмисляне на художествен текст чрез работа върху включените в читанката творби и изграждане на на­ чална читателска култура чрез извънкласно четене.

 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова)

Електронният вариант на читанката съдържа кратки е­уроци, които представят материала синтезирано; звукозаписи, с които се възприема новият текст и се усвояват изразителни техники на четене; задачи, кои­ то усъвършенстват четивната техника; видеоуроци които разясняват изучаваните правописни правила след предбуквения етап на ограмотяване.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
(Екатерина Чернева, Ваня Иванова) 

Тетрадката включва разнообразни и забавни задачи и игри, които са свързани с текстовете от читанката. Чрез тях се целят постигането на по-задълбочено разбиране на тези текстове и формирането на начална читателска култура.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
(Румяна Танкова) 

Книгата за учителя съдържа методически насоки за организиране на обучението по български език и литература в 1. клас чрез ползването на всички елементи от комплекта. Представени са методическите идеи на авторите за обучението по български език в 1. клас. Предложени са конкретни идеи за осъществяването на отделните уроци в клас. Детайлно е представено и обосновано съотношението между различните типове уроци – за нови знания, за затвърдяване на изученото и обобщаване и за диагностика. Разработено е примерно годишно разпределение по български език и литература в съответствие с новите изисквания.

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС. УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Румяна Танкова) 

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усъвършенстване на четенето и писането в 1. клас. Акцентът е върху уменията за правилно и четливо писане с помощта на предложени образци. Особено внимание е отделено на преписването на думи с правописни особености и на задачите за проверка на четенето с разбиране. Предвидени са и дейности за съчиняване на кратки текстове по серия картини.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 1
ЗА 1. КЛАС

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 2
ЗА 1. КЛАС
 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 3
ЗА 1. КЛАС
 

 

Упражненията в тетрадките развиват фината моторика и формират навици за правилно и красиво писане. Първокласниците се упражняват да пишат елементите на ръкописните букви по зададен образец в  мрежа  от тесни и широки редове. Изписват по контур и посочен наклон буквите – малки и главни. Отделено е специално внимание на свързването им с други букви и в думи.

 
Учебен комплект „Просвета АзБуки”
 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Червеният буквар на издателство „Просвета АзБуки” ограмоти над 600 000 деца. Текстовете, написани от Владимир Попов, се характеризират с четивност, съдържателност, художественост, жанрово и тематично разнообразие. Близки до детския опит и душевност, възпитателни и занимателни, те стимулират четенето и подготвят първокласника за срещата му с литературните  творби в читанката. В основата на методиката е звуковият аналитико-синтетичен метод на ограмотяване, който е доразвит от водещи учители. Обучението се реализира в рамките на два етапа – предбуквен и буквен. Границите между тях може да бъдат променяни според постиженията на учениците. Предвидени са 9 урока за затвърдяване на знанията и 5 обобщителни урока. Те са разпределени така, че да съвпадат със седмия час от седмичното разписание. Това улеснява планирането на тематичното годишно разпределение от учителя и дава възможност на учениците да затвърдят изучения материал. Букварът е еднакво подходящ за бързо успяващи ученици и за такива, които изпитват затруднения при овладяването на езика. Учебното му съдържание е адаптивно и лесно пригодимо за всеки стил на преподаване и учене.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Електронният буквар е обогатен с допълнителни аудио- и визуални ресурси от различен тип – видеодемонстрации на изписването на ръкописните букви, въпроси с различни игрови варианти на отговор, видеоанимации по изучаваните текстове, видеотренажори за развиване на четивната техника.
Компютърно генерираният прочит на първите уроци в буквара подпомага малкия ученик в декодирането на писмената реч. Видеоуроците от водещи учители са чудесно допълнение към самоподготовката на първокласника независимо от учебника, по който се ограмотява.
Кратките е-уроци са безценно методическо помагало на учителя в клас. Те представляват структурирани презентации на уроци и може да бъдат използвани с всички учебници. Уроците са озвучени, което ги прави приложими в самоподготовката на първокласника.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадка № 1 е предназначена за предбуквения период. Тя съдържа упражнения за писане на елементи на букви и съдейства за развитието на фината моторика. В тетрадката може да намерите и тест за входяща диагностика на учениците.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадка № 2 е предназначена за буквения период. Тя съдържа упражнения за формиране на фонематичен слух, писане на буквите и техните елементи, препис на думи и изречения от ръкописен и печатен образец. В края на тетрадката са заложени теми, предназначени за часовете по писане в седмия час от седмичното разписание. Предвидена е и диагностика.

 

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадка № 3 е предназначена за периода след ограмотяването. Тя съдържа задачи и упражнения, чрез които се осъществява езиковото обучение и се формират комуникативноречеви умения. В края на тетрадката са предложени варианти за изходяща диагностика.

 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев) 

В читанката са представени някои от най-добрите произведения от българската и чуждестранната литература за деца, любими на много поколения. Включени са всички литературни жанрове, предвидени в учебната програма – приказка, разказ, стихотворение, гатанка. Подборът им е съобразен с възрастовите особености и интересите на първокласниците. Задачите са разнообразни – подпомагат осмислянето на текста и развиват умения за четене с разбиране. В учебника е обособен раздел за четива, предназначени за часовете по извънкласно четене. В края на читанката е предложен списък с препоръчителна литература за 2. клас.


ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев)

Електронната читанка е превърната във вълшебен театър
за първокласниците. Всички изучавани произведения са представени с прекрасни изпълнения от млади български актьори. Кратки и интересни филмчета запознават децата с живота и творчеството на български и световни автори на детска класика. Специални кратки е-уроци поднасят материала ясно и занимателно. Към всеки урок са разработени допълнителни интерактивни упражнения от различен тип, с които отговорите може да се проверяват веднага, а резултатите се отчитат автоматично. Те превръщат усвояването на учебния материал в забавна игра.
Читанката е електронен учебник от ново поколение, който включва:
• 50 звукозаписа на изучаваните творби;
• 15 филмчета – презентации за авторите на творбите;
• 147 интерактивни упражнения с по няколко различни задачи за проверка на знанията и за развиване на творческото мислене на първокласниците.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадката съдържа задачи и упражнения върху част от четивата от читанката. Упражненията и  задачите подпомагат възприемането на художественото съдържание и формирането на литературни компетентности. Те са подходящи както за работа в часовете по литература, така и за самоподготовка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
(Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Книгата за учителя по български език и литература за 1. клас съдържа методически насоки за работа с учебниците и учебните тетрадки към комплекта, разработки на уроци от всички теми, включени в учебното съдържание, както и тематично годишно разпределение.

 
Помагала към комплекта „Просвета АзБуки”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС. УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Учебното помагало е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в него следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от учебната програма.
Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки. Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото има универсален характер и може да послужи на всеки учител независимо кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 1. КЛАС

(Румяна Танкова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Помагалото е ценен помощник във всекидневната подготовка на първокласниците по български език. Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интересът на учениците към четенето и писането и да се стимулира познавателната им активност в периода на началното ограмотяване и в следбуквения етап. Разнообразните упражнения са умело съчетани с игрови елементи. Учениците придобиват умения и навици за самостоятелна работа вкъщи и в клас, а ученето се превръща в интересно и полезно занимание.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 1 ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова)

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 2 ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова)

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 3 ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова)

 

Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по актуалната учебна програма и следва реда на буквите в букварите на издателствата „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките ученици в етапа на ограмотяването.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 1 КЛАС – ПО НОВАТА ПРОГРАМА
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е подходящо както за часовете за избираема и факултативна подготовка, така и за домашна работа. Обхваща трите етапа на ограмотяване: предбуквен, буквен и следбуквен. Занимателният характер на задачите стимулира интереса на първокласниците към четенето и писането. Предоставя се възможност на учениците да пишат, да рисуват, да оцветяват, да правят звуков анализ на думи, да пишат изречения и текстове. Интересните задачи и игровите похвати улесняват затвърдяването на знанията, а децата ще се приучат да работят самостоятелно вкъщи и в клас.

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 

ДИКТОВКИ ЗА 1. КЛАС
(Поли Рангелова) 

Помагалото „Диктовки за 1. клас” е съобразено с изискванията на новата учебна програма по български език и литература за 1. клас на МОН. Съдържа разнообразен материал за диктовки – думи, изречения и текстове. Обхванати са буквеният и следбуквеният етап на началното ограмотяване.
Текстовете за диктовка са наситени с изучаваната буква, като към повечето теми са предложени по няколко текста. Част от тях са насочени към подготовка за овладяване на важни правописни знания и умения.
Помагалото е ценен помощник както за учителите, които преподават в 1. клас, така и за родителите на първокласници, които желаят да работят допълнително с децата си вкъщи.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ели Пещерска) 

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи в два варианта. Чрез първата самостоятелна работа се установява входното, а чрез последната – изходното равнище на усвоени знания и умения на първокласниците. Останалите самостоятелни работи са свързани с: предбуквения етап; гласните и сонорните съгласни; двойките звучни и беззвучни съгласни; правописа на щ, ю, я, й, ь; езиковите знания в следбуквения етап. Втората част на помагалото съдържа подробни указания за проверяващия – критерии, показатели, брой точки за всяка от задачите и оценки.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК ЗА 1. – 4. КЛАС
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова) 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник”, 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи.
В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти, на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
ТАБЛО „ДОМЪТ НА АЗБУКАТА” ЗА 1. КЛАС
Формат: 70х100

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БУКВИТЕ” ЗА 1. КЛАС

Формат: 70х100

 

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 

ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ
С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска) 

Учебникът е съобразен с ДОС и специалните учебни програми за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. Децата формират представи и реални умения за правоговорните правила, свързани с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думите, за правилното речево дишане, словесното ударение и правилното произношение на конкретни комбинации от групи съгласни.
 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска)

 

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ
С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Петя Андреева) 

Учебникът е съобразен с ДОС и специалните учебни програми за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. Децата формират представи и реални умения за правоговорните правила, свързани с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думите, за правилното речево дишане, словесното ударение и правилното произношение на конкретни комбинации от групи съгласни.
 

УЧЕБНА  ТЕТРАДКА ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Петя Андреева)

 
   

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова) 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Петя Андреева)

 

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: