Фондация Просвета


Фондация „Просвета – София” е основана през 2007 г. Основната ѝ цел е да подпомага модернизирането и подобряването на българското образование. Със своите инициативи тя подкрепя прилагането на водещи европейски и световни стандарти в българското училище.
 
Фондацията има сериозен опит в провеждането на обучителни и разяснителни семинари за учители, директори на училища, регионални инспектори и ученици по актуални образователни проблеми.
 
Важно място в нейната обучителна програма заеха международните изследвания PISA и PIRLS. До създаването на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) съдържанието на тези изследвания, както и резултатите от тях не бяха огласявани. Не само обществеността, но и работещите в системата на образованието не познаваха целите и инструментариума на PISA. От 2010 г. „Просвета” е ексклузивен издател за България на всички тренировъчни задачи и материали по формата PISA. Публикуването им позволи широк кръг от учители, родители и ученици да се запознаят с тях. Фондацията използва книгите в обучителни семинари за експертите от регионалните инспекторати по съответните предмети. Семинарите са подкрепени от Министерството на образованието и науката. През 2011 г. фондацията запозна над 700 учители с форматите на PISA и PIRLS в еднодневни семинари.
 
Фондация „Просвета – София“ работи активно по проекти по европейски и национални програми, като през последните години по-важните проекти са свързани със средищните училища, кариерното ориентиране на учениците, гражданското образование, ограмотяването на възрастни и др.
 
Фондация „Просвета – София” извършва и консултантска дейност, свързана с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" и др., като осигурява сътрудничество и партньорство на училища и детски градини за участие с проекти по тези програми.
 
Дейността на фондацията е организирана на проектен принцип. Финансирането на проектите ѝ се осъществява чрез дарителство, кандидатстване в процедура за обществени поръчки и други източници.
 
В резултат на своята активна дейност в областта на образованието и културата фондацията изгради широка мрежа от съмишленици, доброволни сътрудници и експерти, които се включват в събитията ѝ с желание, интерес и професионализъм.

 

Фондацията се ръководи от Управителен съвет в състав:

Мария Карабельова - изпълнителен директор

доц. д-р Силвия Цветанска – член на УС

 

Споделете с приятели


Открий ни в: