Фондация Просвета


Фондация „Просвета – София” е основана през 2007 г. Основната ѝ цел е да подпомага модернизирането и подобряването на българското образование. Със своите инициативи тя подкрепя прилагането на водещи европейски и световни стандарти в българското училище.

Фондацията има сериозен опит в провеждането на обучителни и разяснителни семинари за учители, директори на училища, регионални инспектори и ученици по актуални образователни проблеми. Цикъл от три семинара обучи 46 от най-добрите учители в детски градини. След това обучените обучиха общо над 2500 свои колеги в цялата страна. По същата схема цикъл от три семинара обучи 54 от най-добрите начални учители, които впоследствие обучиха над 3000 свои колеги в цялата страна.

Два семинара за директори на езикови гимназии обучиха 52-ма души. Два семинара за директори на професионални гимназии обучиха общо 56 души. Проведен бе и семинар за директори от Пловдивска област с 64-ма директори. Темите бяха: „Управление на процесите на външна и вътрешна комуникация” и „Управление на училището в условия на криза”. С експерти от РИО на МОН бяха организирани семинари по български език, по математика, по природни науки и по начално образование. Организиран бе и семинар с началници на РИО на МОН.

През 2009 г. фондацията реализира успешно проект „Наследството Вазов, предоставено на българските ученици: за 160-годишнината на народния поет и след това” с финансовото участие на Столична програма „Култура”. Целта на проекта е създаване на условия за работа на ученици в автентична музейна среда.

Фондация „Просвета – София” извършва и консултантска дейност, свързана с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и представя проекти в партньорство с училища и детски градини.

Важно място в нейната обучителна програма заеха международните изследвания PISA и PIRLS. До създаването на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) съдържанието на тези изследвания, както и резултатите от тях не бяха огласявани. Не само обществеността, но и работещите в системата на образованието не познаваха целите и инструментариума на PISA. От 2010 г. „Просвета” е ексклузивен издател за България на всички тренировъчни задачи и материали по формата PISA. Публикуването им позволи широк кръг от учители, родители и ученици да се запознаят с тях. Фондацията използва книгите в обучителни семинари за експертите от регионалните инспекторати по съответните предмети. Семинарите са подкрепени от Министерството на образованието и науката. През 2011 г. фондацията запозна над 700 учители с форматите на PISA и PIRLS в еднодневни семинари.

Дейността на фондацията е организирана на проектен принцип. Финансирането на проектите ѝ се осъществява чрез дарителство, кандидатстване за обществени поръчки и други източници. Фондацията изгради широка мрежа от съмишленици, доброволни сътрудници и експерти, които се включват в събитията ѝ с желание, интерес и професионализъм.

Фондацията се ръководи от Управителен съвет в състав:

София Димитрова – председател

Мария Антова – изпълнителен директор

доц. д-р Силвия Цветанска – член.

Споделете с приятели


Открий ни в: