Новини


4Сеп2020

Нови правила ще подобряват подготовката на бъдещите учители

Педагозите вече ще избират поне 2 от 12 дисциплини, сред които взаимодействие със семейството, работа в мултикултурна среда, лидерство

Нови, по-сериозни изисквания, които да подобрят качеството на подготовката на бъдещите учители, предлага просветното министерство с промени в наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител". Те са свързани с диференциране на подготовката на педагозите в зависимост от етапа, в който ще преподават (начален, гимназиален и т.н.), както и с въвеждане на нови задължителни и избираеми дисциплини и различни хорариуми.

В момента задължителните дисциплини, които изучават бъдещите учители, са общо пет. Това са педагогика и психология - двете по 60 часа, методика на обучението по... - 90 часа, приобщаващо образование - 15 часа, и ИКТ в обучението и работата в дигитална среда - 30 часа. Занапред се добавя още една задължителна дисциплина - "основна специализираща дисциплина", която ще се изучава в рамките на 45 часа, от които минимум 20 часа следва да са лекции.

Прави се и разграничение на видовете учители и съответно на задължителните за тях дисциплини, в зависимост от това в коя степен на предучилищното или училищното образование са - детски учител, начален учител, учител в прогимназия и гимназия (учител по един или по два и повече учебни предмета) и ресурсен учител, като за всяка от тези категории се залагат и различни хорариуми по някои от дисциплините.

 

За учителите в предучилищното образование задължителната профилираща дисциплина ще бъде "Предучилищна педагогика" с минимален хорариум 45 академични часа. За учителите в началния етап - това е дисциплината "Начална училищна педагогика", за учителите в прогимназиален и гимназиален етап задължителна става дисциплината "Компетентностен подход и иновации в образованието", а за ресурсните учители - "Педагогика на специалните потребности" - всички с по минимум 45 академични часа. Педагогиката и психологията остават по 60 часа, но поне 30 часа от тях вече следва да са лекции.

С предложените от МОН промени се прави и диференциране на дисциплината "Методика на обучението по...", в зависимост от това по колко методики се обучават бъдещите учители. Тъй като в предучилищното и началното образование студентите се обучават по комплекс от методики, а не по една, наименованието на дисциплината е променено от единствено в множествено число - "Методики на обучението по...", с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 170 часа за началното училищно образование вместо досегашните 90.

"По този начин ще се гарантира по-голямо качество на подготовката на бъдещите студенти - предучилищни и начални учители", надяват се от министерството. Същата промяна е направена и в наименованието и броя на часовете в случаите, когато студентите се обучават за придобиване на квалификация "учител по..." два или повече учебни предмети - 120 ч. за "методики на обучението по...", както и за ресурсните учители, които досега изобщо не бяха обект на наредбата.

"Сега" припомня, че преди месеци, на конференция за предизвикателствата пред педагогическото образование, просветният министър Красимир Вълчев разкритикува учебните програми по педагогика в някои университети. Той заяви, че учебните планове на места са направени така, че "да има до пенсия хорариум за преподавателя от катедрата", както и че се "поддържат губещи специалности и магистърски програми, за да изкара някой до пенсия".

Въпреки наредбата за придобиване на квалфикация "учител" действително всеки ВУЗ у нас може да състави собствена програма по педагогика с дисциплини, които да нямат нищо общо с тези на друг университет. Така масово в тях липсват основни елементи като например специалната педагогика и приобщаващото образование (въпреки че то присъства в наредбата с едва 15 часа).

Според просветния министър Красимир Вълчев обучението на учителите не може да е обект на пълна академична автономия, защото кадрите, които произвежда то, са от сериозна обществена значимост. Затова и в проекта за промени в текущата наредба за всяка една от четирите обособени групи учители е разработен изключително детайлизиран комплекс от компетентности, които очертават основни изисквания към подготовката на учителите в системата на висшето образование.

От детските учители, например, ще се изисква да разпознават силните страни на всяко дете и да стимулират изявата на неговите способности, както и споделянето на собствен опит с другите деца по време на различни дейности. Сред задължителните компетентности, които трябва да притежават бъдещите начални учители, пък са например умения да разпознават проявленията на психични процеси и състояния в поведението на учениците и да реагират адекватно спрямо тях, да адаптират подходите си на преподаване в зависимост от особеностите им, да диагностицират влиянието на конкретни типове семейства върху развитието и възпитанието на децата и т.н.

 

ИЗБИРАЕМИ

Както и досега, избираемите учебни дисциплини с хорариум не по-малко от 30 академични часа за всяка една ще се разпределят в две групи - първата е педагогически, психологически и...

 

Виж цялата новина тук: СЕГА

Автор: Силвия Георгиева

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: